Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

629521 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Decembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1qw9z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

les rtftittoftw*, wm ZONDAC, 23 PECEMBEB HET VADERLAND Sîbjî» saG5»flîSK#* ' t fr. *Jtr tas# 6dm» ût Wj «serttMirasï Hif*5îanMte*iffgai trewir gepritaBEtT'. «tsa tasWcrfs. - .-in i— ■IIIT- .— '.^-x—gn Belgïsch dagblad, Yoorlooplg te P$njjs9 35 Place des Deux-Écus, 3 ' -'r ' Z ™ . LEO YAN GOETHEM, Directeur Het mimmer ; 5 centîein (Front fflî Ffaakrîjk^. 10 centiem (andere landen). Per ma-nc? (vooruitbetaald) : Frankrijfe t.25 fr. Ebgcland 2 sh. Holïand 1 gld. 25. Elders 3,0fl fr. ,4 ■ H«f értikeJ v& Va# ©eeîhe^ <1 at 9» ele'z'è friaatè trronsl vsmhïjrrwi < <fo BeJgîOcfes «otâWMr veVtewtfew. OP HET WESTERFRONT MSÉile verricilliisen il (fcipjK Àrtiîlenebedrijvigheid op de Aisne en de Maas DE TOE3TAND Het is thans betrekkelijk kalm op he-Fransch-Britsch front., in afwachtins dat er geweldige feiten voorvallen. De'Duitschers hebben zich bedrijvù •geteond in Hooger-Elzas, in do sektor: van Geraay, Thann on Altkirch. Na een 'kortdurendeîi bij val werd eer geweldige vijandelijke aanval afgesla gm te Hartmannswillerkopf. In Vlaander-en ïnislukte een aanva tegen de Britsehe ifijnen, ten noord oefâten "v an Meesen. Men koadigt noehlâns aan dat voort durend liulptroepen aankomcn uit Rus ' îand ten bate van de légers van der ; kroonprins en Ruprecht van Beieren. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEM NAMIDDAG Het Frariseh legerbericht meldt : De artiHeriebedrijvigheid was lame lijk hevig in de streek van Fayet (ten ; noord-westen van Saint-Quentin) op het ; front Beaumont-bosch Le Chaume, als- ook in het bosch van Apremant. : In Champagne is een Fransche afdee-; ling in een Duitsche loopgracht binnen-gedrengen ten zuid-westen van Moron-i viîUers na vijandelijke instellingsn ver-- nietigd te hebben en zware verîiezen te hebben berokkend aan den vïjand. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legcrbericht meldt, • Vijandelijke aanvallen mîslukten op 1 de baan van Bapaurae naar Kamerijk, in de omstreken van Monchy-Ie-Prcux, en ten zuid-oosten van Armentières, Er ïs geen ander belangrijk feit te melden op het overige gedeelte van het . front. IN FRANKRIJK I Qiaojjor fle l:m\ De antivaderlandsche "complotten VVij zullen onze lezers niet verveler met 'hun in 't lang en 't breed de inct deriten op te eommen die gister, Zater dag, de zittingen van de Fransche Ka ,mer kenmerkten. Het Kas op die zittingen dat de gewe-zen minister-president Gaillaux, wier men pacifistiscbe propaganda in Italie en te intieme betrekkingen met Bolc Pacha, met de mannen van den « Bon-«et Rouge » verwijt, zijn verdediging voerdroeg. Wij zijn tijdclijkc onderkomelingen ia Fraakriik en — zooals wij het reeds ZEgden • - kennen wij ons het recht niel toe ons in te mengen in de inwendig€ zukcïi van onzen bondgenoot, evenmin ai s wij hem of een ander het recht toe-liennen zich met onze inherlijke toe-standen te bemoeien. Zooals het te venvacliten was, stond een dichte menigte saamgepakt voor het PaJaig Bourbon — de Kamer — toen de zifiiBg, te negen uur, aanving. Weinig'en ecliter werden tôt de pu-bliek'e tribunes toegelaten, daar sedert Inaeer dan een week al wie maar een ; relatiô had in de politieke middens om kaai'ten had gevraagd, gesmeekt, gebe-deld.Op het spreekgestaeltc verscheen het eefct de vex'Slaggéver van de Commisse, die had moeten onderzoeken _ ol Gaillaux, zooals generaal Dubail, krijgs-goeveraeur van Parijs, het vroeg, raocht worden vervolgd, of zijne on-sehendbaavheid als volksvertegenwoor-digfer moeht worden opgeschorst. be verslasgever,-' M. Paisààpt, zegde dat het Gaillaux' plicht was zelf te yra-g'cn dat werd recht gasproken, dat er we?d geoordeeld, in allé rcchtvaardig heid, met aile onpartigheid, of de xwara beechuldiging, op hem wegend, ge- grond is. . - 0e gewezen minister-president Gaillaux kreeg dan het woord om zich te verdedigen. .. Hij erkende zonder omwegen dat hij ve^fcrouwelijk had omgegaan met Bolo. •dat hij he mzelfs in 1917 nog twee brie-ven had geschreven, omdat dan het ge-imcht de "ronde deed in de Kamer dat van aile vervolging tegen Bolo zou worden afgezien. .. Wat, Almeryda aangaat en zijp blad « Le Bonnet Rouge Gaillaux wist niet gegt bij, dat Duitsch geld dit repubh-keinscli blad steunde; hij zelf bad vroe-ger Almeryda wel geholpen en gelde-lij.k ge'steund, maar t was m den tijd toen hij, Gaillaux, zoo erg werd aange- ivallén in de peïs'. « En tK>mvens, zègt M. Gaillaux, daar bestaat geen zaak Almeréyda meer. De directeur van den « Bonnet Rouge ^is dood- 13ie zaak is uit de voeten._ Wat Duval aangaat (die met het Duitsche c'eld voor den « Bonnet Rouge « uit Zwitserland kwam), Caillaux kende hem bijna niet en hij hield hern oyeri-geng voor een verdacht personaadje.^ Zîjn reis in Italie geeft aan M. Cail-"laux gelegenheid terug te komen op de versohillendâ beschuldigingen hem aan--ewezen. Hij beweert dat al deze he-schuldigingen voorbkomen uit' de vij- Rome, hem, Caillaux, moest toedragen. Jiij zag Gavallini wel, den Italiaan-schen volksvertegenwoordiger, die thans, in zijn eigen land, om zijn va-derlandsch drijven, werd opgesloten, tnaaw ICavallirji) « diendo alleen om > mevEouw Caillaux, in Rome, enkele « mondaine relaties » te bezorgen ». Hij zag wel M. Martini, een ander Ita-! liaansch politiaker, en M. Scarfoglio, • directeur van den Napolitaanschen ■ « Mattino », maar met den een zooals ■ met den andere, voerde hij sleehts on-sclxul di ge gesprekken.... « En bij mijii terugkomst, verklaàrt M. Caillaux, bij mijn terugkomst in : Frankrijk, vond ik een «heelen veld-tocht. Niets dan praatjes ». Hij .trachtte vruchteloos van den toen-maligen minister van buitenlandsche zaen" Briand, mededeeling te krijgen van het dossier betrekkelijk het verblijf van het eclitpaar Gaillaux in Italië, M. Briand liet niets las. M. Caillaux zegt vervolgens dat de Italiaansche regeering heelemaal geen gevolg gaf aan liaar voornemen om hem met zijne vrouw uit ILalic te verban-nen.Hij looalient dan ooit in betrekking te zijn geweest met prelaten van het Pau-selijk Hof om voor den Duitschen vrede of voor wat anders te ijveren. En da/i ontwikkelt de gewezen minister-president heel zijn buitènlahdsclie politiek. Noovt, zegt hij, heeft hij er-aan gedaoht Frankrijk tegen Eagèland, zijn laondgenoot, op te zetten. En bij verwijt aan de regeering, aan AI. Clemenceau, tegen hem een nieuwe Dreyfus zaak op teuw te zetten... Een woelige bespreking voîgt, Waar-bij de soeialist Bracke vraagt dat al de gewezen minister-presidenten en minis-ters van buitenlandsche Zaken, die Caillaux' dossier kenden en bet niet ge-bruikten, he lis te zegg'en MM. Briand, Ribot, Painlevé en Barthou, in staat van beschuldiging zouden worden ge-steld.Ten slotte werden de verdere bespreking in de stemming tôt de namiddag-, zitting verzonden. - » « IN DUITSCHLAND Ds faîjri km Krupp ia branâ •i Amsterdam, 22 December. — De , t Echo Belge » meldt dat de fabrieken , Krupp in brand gestoken werden. Men kent nog geen bijzonderheden ( over de oorzaken van deze ramp. De Hollandscbe werklieden werden ■ naar h un land gestuurd. j Anderzijds wordt gemeld dat de in-richting Krupp zal uitgebreid worden in de nabijheid van Kiel, tr>n einde het vervaardigen van duikbooten te beyoor- < deeligen. ! IN EMOELAND i su faigrtek 1 Londen, 22 December. — Hftt Pers- | bureel meldt dat er cens ontploffing plaats gegrepen lieoft in een fabriek ten noorden van Eng&land. Er werd een persoon gedood. Twee personen werden gekwetst. Er was een geringe stoffelijke HET SPORT VOETBAL Belgiscîi leger TEGEN Fransciî leg©r Het toernooi van Kerstmis, dat door het « Comité Français Interfédéral » en de U. B. S. F. A. op touw werd gezet, : moest eens te meer op het Iaatste oogen-, blik gewijzigd worden, tengevolge van militaire omstandigheden, waarbij men , zich mœt neerleggen. Ilct BelgiSfîh leger had zijne mede-, werking beloofd. Een enkele match van het program-i ma blijft hahouden en eene ploeg van het Belgisch leger zal zich dezen acli-termiddag meten met een uitgekozen elftal van het Fransoh leger. Do match zal plaats grijpen in het Prinsenpark, te Auteuil, om 2 u. l'-i. Wij geven hieronder de samenstel-' ling der ploegen, die l>eiden spelerg van allereersfce gehalto tellen. BELGISCH LEGER ' Doel : Dfismct, van Brugge, 4e linie. Backs : Godseels, der grenadiers, be-Ler gekend in de « Union Saint-Gilloise» «rrnden den bijnaam van « Filly », en G. Hubin, kapitein, de Belgische interna-tionaal mitrailleur in de 3' legerafdee-ling.Halve-lijn : Guppens, van Tilleur F. G., 17" linie, militaire internationaal, die deelnam aan de Belgische ronde in Eng'eland; Vandevelde van de Lyra, vlieger: Doggaer, van Mechelen, soldaat bij het 22' linie. Voorlijn : J. Michel, de uitmuntende vleugelspeler van de Leopold Club van Bruasel, vlieger; F. Goossens, internationaal der Racing Club van Brussel, motocycliste bij het veldgeschut; Vla-ming, van het 2e linie, die aan de Belgische ronde in Engeland deelnam; De Mol, alias « Protje », de befaamde «scolaire » van Sint-Gilles, 21e linie; Deman, van Mechelen, 15e linie, een militaire kampioen. Reserven : HelMngs, van Berchem Sport, 7e linie; Verstraeten, van Ant-werpen, 22' linie, en de Saint-Hubert, van Luik, 12® linie. FRANSCH LEGER Doel : Caporaal Parsis, do uilmunten-de doelverdediger van de A. S. F., van het 21* genie. Backs : Mathieu, internationaal, van de « Générale », vlieger; Huot, van de vliegerssehool van Tours, lid van de G. À. Vifcvy. Halve-lijn : Marion, der luchtvaart-compagnie, van de G. A. S. G.; Lher-mitte, vlieger van het Farman-eska-drielje, van de G. A. P.; Vascout, internationaal van de C. F. I., lid van de Si R, U.C.- i Voor-liju : Poulain (C. A. P.); Lân-j dauer (0.), van het 31* linie;' brigadier Devic, van de C. A. P.; sergeant-vlie-ger Hanot (A. S. F.), en Jacques Carlier, van de R. C. F. Reserven : Fontaine (G. C.); Olivân (0.); Toulet (A. S. F.) en Lorillettx (C. A. S. G.). DE SCHEIDSREGHTER M. Le Brun, een Belgische scheids-rechter, zal de parti j leiden. EENE VOORSPELLING Wij hebben de samenstelling van bei-de ploegen grondig ontleed. Zooals voor aile voetbalmatchen en vooral voor de groole ontmostingen tusschen twee uitgekozen ploegen is de einduitslag moei-Lijk !e voorzien en al de verrassingen zijn mogelijk. Onze ploeg zal ons haar klassiekste en kundigste spel laten zien en de Fransche plôeg zal al haro athletische waar-de doen gelden. Welke zal de uitslag zijn, die deze ontmoeting zal medebrengen ? Wij den-ken dat wij, na eene uiterst betwiste partij, de Fransçhen toch als overwin-naars zullen moeten toejuichen. DE KLEUREN.— DE PLAATSEN Do Belgische' ploeg zal een witte jersey aantrekken. De Fransehe spelers zlullen in roode trui-, met witte kol en witten mouwopslag spelen. De prijzën der piaatsen zijn door de inrichtei'S vastgesteld op fr. 2.50 voor( de tribuun en fr. 1.G0 voor de omhei-! ning. Om zich naar het Prinsenpark te be-geven, afstappen aan de metro-statie « Aufeoi! ». WIELRItîDEN | DE VEREENSG3MG VAN KERSTMIS IN DEN WINTERVELODROOM De eerste sDorfvcreeni^iu^ der Kcrat- dagen zal heden de vier volgénHe1 stayers in lijn stellen : Darragon, Mi-quel, Golombatto en Sérès. Deze viftr renners zullen zich de overwinning be-twisten van eene 100 mijlen koers (16D Idlometers), in drie reeksen 20 mijlen (32 kil.) en 30 mijlen (48 feil.) heden zullen betwist worden. Do derde reeks van 50 mijlen (80 kil.) ' zal aanstaanden Dinsdag verreden worden.Berthet en Cornet zullen zich den asm-band betwisten in eene a^htervolgings-koers die belooft. Eene open koers,'"in acht reeksen, twee halve finalen en eene finaaJ, eene handicap-kœTS enz., vulîaii het programma aan van dezen eerste*) dag. PETIT'BRETON VERONGELUKT Een telegram uit Troyes meldt ons rien dood van den renner Petit Breton, die het slachtoffer werd x-an esn pijh-lijk ongeluk. De befaamde renner, die thanS gemobiliseerd was als brîevehbe-steilei', leidde een auto, toen hij, ten ge-volge van eene sleclite bsweging op een' vleeschliouwerskas botste. Door het ge-, vreld van dan schok uit zijn rijtuig ge. worden, v/erd hij op den slag gedood. Twee zijner vrieriden, die hem verge-aelden zijn ongedeerd. Lucien Petit Breton, niti zijn ecfden naam Mazan, was 3-î jaar eud, geborep. in Bretagne, verlrok zcer j<mg met ■zijn ouders vaar Arf/enîinic. Na ecni.$e bijcallen te hebben behaaîd, Immn hij tenir/ naar Frankrijk oversteken en tende er weldra glorierijke. dagen. Hij plaats Le zich tweede in den Bol d'Or» in 1902 achter Huret, en won deze koers twee jaar nadien. Hij scMuerdt in de %es-dagen van New-York en Parijs. Op de renliian eigende hij zich het toe-Tcidrekord van het uur achter gdngma-kers per fiets (45 kil. OoO m.) en nadien het uurrekord zonder gangmakers (41 kil. 11C m.) toe. Hij won Parijs-Toùirs in 1906, Parijs-Brussel in 1908, klasseer-de zich eerste in de Ronde ..van Frankrijk in 1906, 1907. en 1908. Na zich als fiels- en a.uto-verkooper, te Péri gueux, gevestigd te hebben, ging hij weldra weer de baan op, doch het geluk la:chie hem met meer toe. Rijwielongevallésj. beletlen hern in 1912 Parijs-Brussel e,n in 1913 de Ronde van Frankrijk te win--nen.1/et Petit Breton verdwijnt een der s chitterends te sterren van het wle'ler-sport. (Red. Vaderland). /INTERIM. -*-* : -VVWVV— -.I.-.J.ww Ook niet te vroeg PROF. VERHULST UIT DE « LE8P8LDSOB0E » Bij koninkiijk besluit in daîo 15 1ïe* cember -wordt. het ridderkruis in de Leo-pcldsorde oninomen aan Raf. Verkulsi, prof essor in Ictlerçn aan het Kovinklij.k Vlaamsch Conservatoriwn le ÀnlwèT' pen. Raf. Yerhulst die v<tn SCadt Siïul aliijd den mildslen sleitn germât en> dui-zenden 's jaars orpslrcek, jaren l&ng, voor ami)Un en bedierdngen, die Mj ttiet waarnam, Het geen gelegenheid voarhij gaan, sedert. den oorlog, om tegen Bel-giï le werken in het voordeel van Duilschland. Met de zes andere dwazen slichtte hij den Raad van Vlaanderen en ging Mj le bèevaart naar Berlijn bij den Dvitschcn kanselier, die hem feeslclijk onlhaaldc, lerwijl duizenden en duizenden Belgen, Vlamingen en Walen, als krijgsgevan-gtmen, als burgergevangenen, als werk-bcesten door de Di'ilschers werden afge-jakkerd, afgebeûtd, gernarteld. ) Onder den deknaam «Luc» braakfç — daar is geen ander woord voor — Raf. Yerhulst in het Antwerpsch Nieuws de gr~meenste verwijlen vit tegen twee. ede-le figurén, die aile Belgen, van aile ge-zindlieid, hoogschatlen en vereercn, te-g en den. Koning en tegen Kardina.aL Mercier. En deze. artikelen werden naluurUjTs door de Dwlschers gretig overgejuomep en verspreid. Raf. Verhulsl krijgt het. begîn van zijn loon nu, van zijn loon naar lage werken. De resi komt laier ufil voar Hem en voor zijn Irawanten. 1 Val nu gedaan toordt, wordt, in elle, | aeval. ook niet te vroeg gedaan !...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection