Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

501750 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 23 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gt5fb4xt79/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer t 5 ccntiera (Frent en Frankrijk). 10 centiem (andere Ianden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Iiolland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. iBetaait de Soldaten GELD EN GLORIE Daar bestaan nu tussehen de îezert van «Het Vaderland» en tusschen ons zoo'n banden van vriendschap, dat ex geen dag voorbij gaat zonder dat ons, 't zij van het front, "t zij uit de kam-pen, 't zij uit de vluehtelingenmiddens in Frankrijk en in Engeland, brieven tœkomen met aanmoedigende woor-tien — hetgeen goed is — met wenken — hetgeen bete>r is. Velen onzer lesers hebben reeds kunnen zien dat er met hunne brieven re-kening wordt gehouden; vele-n zullen ■rat zij ons sehreven,. weergevonden hebben in artikels, in artikeltjes, die dan tôt nut van 't algemeem strekken. Hier liggen nu weer twee brieven, een van een burger, een van een Vlaamsch officier en beiden zetten ons aan onzen strijd voort té zetten opdat de soldaten betaald worden. I De burger vond aanleiding tôt zijn schrijven in de vraag, die onze mede-werker- Gamma, in zijn rubriek «Voor Soldaten en Vluchtelingen deed, om bij ons léger de nieuwe sehikking'in te vo&ren, welke de Fransche legerover-heid sedert het begiin dezer maand nam. Deze schikking — men zal het zich herinneren — kent aan al de verlofgan-pers voor den duutr van hum verloi, de reis inbegrepen, eene dagelijksohe ver-goeding toe van twee frank. « Ik heb m R. (de stad waar onze m end verblijft) zoo> dikwijls Belgischf soldaten gezien — zoo kiidt de brief — die, al hadden ze dan hun reis nieH Ipioeten betalen, tooh bjna zonder geld top zak waren. 't Geberarde zoo dikwijls Idat de familie of de vrienden, die hen ■m-t-vangen, zeif ni et erg beslagen zit-ten en de jongens hebben het zoo rap gezien. En zij aaraelen om iets aan te nemen, omdat zij denken dat de men-=cben zich voor hentekort doen. | » Het zou zoo goed zijn indien onze saldaten-verlofgangers konden krijgen p/at de Fransche soldaten kirijgen. Twee frank is nog heel de wereld niet, "rraar iets is toch altijd beter dan aiets... » De^burger heeft gelijk en wij hopen wel dat we niet te lang zullem moêten wachten, vooraleer de soldaten hierin voldoeniinfg ontvangen. Die burger oont een goed burger te zijn, die weet >n beseft dat nu, in dezen tijd en dien, die volgen gaat, de soldaten de eerste, de beste onder de Belgen zijn en dat de eerste sehadieioosstellinig, de beste schadelaosstelling voor hen moet zijn. « Na den ocrrlog ook, zoo sluit hij zijn brief, moeten onze soldaten de çer-stc betaald worden en ik hoop wel dat le voort op u zullen kunnen rekenen om het te vragen aan de overheden...» 't Zal nu een jaar zijn dat we ons &rste artikei sohreven om een behoor-lijke vergoeding te bekomen voor de-renen, die het meest hebben opgeof-ferd voor het lamd. Wij hopein wel dat &r geen jaar meer zal verloopen, vooraleer de dankbaarheid van het land zich zal geudt heibben in daden en niet enkel in woorden. In afwachting kam het land, kart de regeering, de soldaten betalen met hun hard lever, te verzachten tôt de uiterste grens van het mogelijke, met hun te vwleenen hetgeien hun tœkjomti, met hun de vaste hoop te gieron dat ze al hun lijden niet om niets zullen hebben geleden, met hun de overtuiging in te prenten, op plechfege belofte gesteynd, dat er iets voot de soldaten zal overblij-ven, nadat de laatete woorden van de Iaatste redevoering zuûlein zijn wegige-storveo» nadat de laatst© rookwalm van het Iaatste kanonschot in de voortaan vredige luchten zal verzwonden zijn. In afwac-htinig, om imaair enkele pirao-iische punten aan te raken, k,an de re-geering zien of de voeding van den soldat zoo goed is als ze zij-n kan; of de rust; die men hem verleent, werkelijk een rust is; of het hem zoo gemakkelijk roogelijk wordt gemaakt om, zoo dik-i-ijls als heit kan, een weilverdiend ver-bf, een rechtmatige ontspanning te ge-Bieten; of er niet voor kan worden ge-zorgd dat hij niet met ledigen geldbeu-gel het binnenland in moet, bij familie Df bij vrienden, die het zelf meestal niet te breed hebben, of in een solda-tenhuiS, waaf men al veel doet, maar toch niet ailes kan doen; of de oversten van aJlen rang wel rekening houden mot de voorschriften van de hooger «verheid in zake het getoruik van beide landtstalen; of sommigen, die wegens hun ouderdom of wegens hun groot gelai kinderem v-nj van gevaar zouden zijn, no^c altiid niet in eerste lijn staan; of aile aan vragen wel altijd komen waar ze zijn moeten; of sommi-ge administraties er den bmi niet van geven te antwoorden op viijf zes aehter-eenvolgende bfïeven van arme vluohte-lingen, die het soldatengeld van hun zoons «durven» vragen. En zou 't ook niet mogelijk zijn de-genen, die een straf opliepen — som-tijds voor een pekelzonde — na eenigen tijd weer met de anderen gelijk te stel-len ? We weten het wel en we zeggen het stoeds : tucht is de eerste vereisch-'e in een leger. Maar tucht, zoo leert het règlement ook, moet vaderlijk zijn. iilijft een vader zijn zoon eeuwig door tiîistijden ? Neen, na een straf tijd, na -en proeftijd, is hij weer een welbe rninde jongen. We kreigem zoo'n roe-rende brieven van berouwhebbenden, die van hunne luttele hooge soldij wer-ien beroofd. We hadden het verdiend, schrijven ze, maar mag het nu. niet ver-inderen ? Straffen mogen st-reng zijn. moeten strensc zijn, maar vergiffenis en kwijtschelding hebben zoovelen van verbittering geired. Dat is wat men nu doen kan. m * * En later ? bâter is 't heel eenvoiudig. CENSUim En hier komt onze Vlaamsche offi-; cier aan het woord. Hij voelt wat voor zijn mainnen. Leest liever : « Tk moet u gslufe wemschen met wat ge doet on) de soldaten te doen betalen. Maar denkt gij werkelijk dat er iemand tegen zou kunnetn zijn ? » Ik kan in de gazetten geen redevoering - lezen van officieeie mannen, Relgiische en vreemde, zondteir dat ik zie dat België «heelemaal» moet her-steld en schadelcos gesteld worden. » Hoe kan België nu schadeloos gesteld worden «heelemaal» als men be-gint met «heel» het Belgisch leger aile schadeloosstelling te weigeiren ? « Neen, dat kan niet. En al vreesde men dat de Staatssehuld er door zou verhoogen, de Staatsschuld kan nooit in verhouding zijn met de waarde van de menschenievens, die onze verdedi-ging gekost heeft en nog kan kosten. » En waarom wacht men oni aan de soldaten de verzekering te geven dat ze zullen betaald worden ? Zouden zij minder bere'id zijn om te strijden ? fn-tegendeel... » Zoo is de zaak flink vooTgesteld en den dag dat aile soldaten er zoo over zullen denken, zal men wel moeten betalen.Dat sluit niet uit dat men aan allen die het verdienen —■ en daar zijn er zoo veel, zooveel, kruisen met linten geeft. Dafc sluit niet uit dat onze schrij-vers en diehters, onze sehilders en beeldhouwers, onze toonkundigen den roem van onzen soldaat vereeuwi-gen. Dat sluit niet uit dat elke stad en elk dorp den naam van hun eigen dap-peren op den voorgevel van het ge-meentehuis griften. De soldaten hebben aan ons land glo-rxe verworven. Betaalt de soldaten in glorie ! De soldaten zullen aan ons land, bij de overwinning, geld verwerven. Betaalt de soldaten in geld ! In glorie en in geld 1 LEO VAN GOETHEM. i ■ ■■ ■ ■WVWV' * ■" " ■ ' * Bericht aan onze kzers Teneinde vertràging te vermijden en aan onze verschiliende diensten noode-loos werk te spat-en worden onze lezers vriendelijk verzooht aile brieven aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit adres : Den Heer Beheerdcr van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (lw) » Ht A Aile andere brieven en mededeelin-gen aan dit adres : ft/S. Léo Van Goethem ï Directeur van het dagblad « Het Vaderland » 3. Place des Deux-Ecus, Paris /Ier) OP HET WESTEEFROHT ' M ! WWW ■ ■ ■» De scbîfierende ovcrioinnin^ op cSe iltsne 8,000 gevangenen -- 180 officieren Op 23 October heeft de vijand, in den x avond, twee tegenaanvallen onderno- - men. i Een eerste maal, poogde hij vooruil - te gaan langs de baan Poelcapelle-t Westroosebeke, Doch op een afstand . van 200 meters van de nieuwe Britschf r stelling, was hij genoodzaakt, ten ge" i volge van de verliezen die het vuur dex Britsche troepen hem berokkende, ach- - teruit te wijken. De Britsche artillerie , heeft alsdan eene versperring ingericht. - die de overblijvende vijanden, tijdens , hun aftocht, veel doen lijden heeft. Een tweede tegenaanval werd onder-, nomen ten noorden van den ijzeren-5 weg Ieperen-Staden en daar ook wer-i den de Duitschers achteruit gedreven door het Britsch geweervuur en de ma-chienegeweren.Een andere vijandelijke aanval, die gericht werd tegen de Britsche stellin- • gen, in het bosch van Houthulst, ten noord-oosten van Veldhoek, is mislukt; er werden vijanden gevangen geno-men.De Duitschers hebben toen gepoogd een der versterkte hoeven te heroveren. " die de Britten op 23 October veroverd r hadden, ten zuid-oosten van Poelcapelle." Deze poging mislukte ook. Ondanks • het ongunstig weder, was de artillerie-: bedrijvigheid der beide legers zeer he- vig op het gevechtsfront. LUCHTVAART : Op 22 October was het schier onmo- - gelijk tochten te ondernemen, in den namiddag, ten gevolge van het onguns- - tig weder. Niettegenstaande deze slechte voor-3 waarden, hebben de Britsche vliegers tezaam met het voetvolk, de verrichtin-î gen ondernomen, tijdens den aanval. i Zij duidden den bijval aan en hielpen t de troepen met hun maobienegeweren. i Zij hebben met hevigheid somniige - punten beschoten, talrijke bommen werden uitgeworpen op kantonnemen- 5 ten en barakementen, alsook op het t Duitsche voetvolk dat verscholen zat in j de holten die obussen gemaakt had- - den en in de loopgraven. De Duitschers hebben, in den nacht, < talrijke bommen uitgeworpen op de • voorste lijnen der Britten. De vijande- - lijke vliegers waren ook bedrijvig in de streek van Duinkerke. i In den avond, hebben de Britsche ■ vliegers met hevigheid zeven vijande-i lijke vliegpleinen beschoten; zij wier- • pen bommen uit op afdaken en vijan-i delijke vliegtuigen. i Later in den nacht, hebben zij de - statie van Kort-rijk beschoten. Een bom ; viel op een trein, wiens achterste ge- ■ deelte in brand schoot. Er werden twee • vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Twee Britsche vliegers hebben gevlo-. gen boven de vijandelijke lijnen. Een andere wordt vermist. I DE TOESTAND Op het front van de Aisne is de voor-uitgang meer en meer uitgebreid. De lijn, die op 22 October recht was, tus-schen den molen van Laffaux, op den linkerkant, en Chevrigny, op den rec-h-terkant, had, in den nacht van 22 op 23 October, een bocht gevormd, die meer dan drie kilometers en half diep was. De Pranschen hadden het fort Malmaison veroverd; daarachter strek-ken zich Laon uit en diens vlakte. De kroonprins werd dus in de diep-ten van de Ailette verjaagd. Hoelang zal hij het daar kunnen uit-houden ? BRITSCH LECERBEflfîCHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt : Gister avond hebben de Duitschers weerom onze stellingen aangevallen in het bosch van Houthulst, op het punt waar het Fransch leger het Britsch leger raakt. Zij werden verdreven. Zulks is de zevende tegenaanval sinds 22 October; de uitslag was niet beter dan de voorgaande. Britsche troepen hebben een aanval ondernomen ten zuid-oosten van Gravelle; deze is wel-gelukt. Talrijke vijandelijke verschan-singen werden vernietigd en talrijke viianden werden sedood. Er werden ce- vangenea genomen en machienegewe. ren veroi/apd, Twee vijandeiijke afdeelingçn, die op hat sohterfront goplaatst stonden, heb' ben op 23 October, ook zeer veel schade galetlen. Ten oosten en ten wssten van Oerny was de artilierie-strijd tameSijk hevig tijdens dsn nacht. Onze verkenningen zijn in de Duitsche loopgraven binnen gedror.gen; zij hebben gevangenen genomen en twee rnachienegeweren veroverd. In Champagne, zijn wij er in gelukt twee aanval ien ta ondarnemen, de eene in de streek van ds hoogte van Tahure, lie andere ten westen van Auberives. Op den rschteroever van de Maas heeft gister avond de artillerie-bedrij-vigheid zeer hevig geweest. De vijand heeft een aanval ondernomen tegen onze stellingen, ten noord-oesten van de hccgte 344, Na een hard-nekkig gsvecht, geluktan wij erin den vijand te verjagen. £en tegenaanval verjoeg hem daarna uit een gedeelte van onze vooruitgeschoven lijn, waar hij zich verscholen hield. Onze lijn is heel en gansch hersteld. Een andere poging der Duitschers, pp den heuvelkam des Caurrières, heeft zware verliezen teweeg gebracht aan den vijand. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De nacht is tamelijk kalm geweest op gansch het aanvalsfront ten noorden van de Aisne. De v,jand heeft geen enkele p0g|n8 ondernomen om met zijn voetvolk weerstand te bieden. Hij heeft alleen-lijk onze nieuwe lijnen beschoten, na-melijk in de streek van Vaudesson. Onze troepen richten zich in op het veroverd grondgebied. Het geta! gevangenen bestaat thans uit 8,000, waaronder 160 officieren, die behooren tôt acht verscheidene afdee-lingen, waarvan er twee zijn van de lijfwacht. De stafoverheid van drie re-gimenten, de drie kolonels erin bsgre-ssen, werden insgelijks gevangen genomen.DE DUITSCHERS WAREN N8ET VERRAST De Duitschers wisten sinds lang dat de Franschen hen gingen aanvallen en zij hadden langs hunnen kant ernstige voorbereidingen gemaakt ten einde te weerstaan. Zij hadden talrijke batte-rijen geplaabst en al hun beste troepen verzameld. Aldus kon men bemerken, dat drie der meest befaamde afdeelin-gen van de Beiersche wacht zich in den aanvalssektor bevonden. Op 7 October begonnen de Franschen hun artilerie-volorbereiding, de vliegers werkten krachtdadig mede, door verkenningen en namen talrijke foto's op. Het vuur der Fransche troepen werd meer en meer hevig tôt dat, gedurende den nacht van 23 October, het zoo hevig werd ,dat het nog nooit aldus gebeurde, zelfs niet tijdens de gevechten van de Somme, van Verdun en in Vlaanderen. HOE DE AANVAL GESCHIEDDE Bond 5 uur en een kwart, wijl het zeer duister was, kwamen de Franschen uit hun loopgraven om te begin-nen vechten tegen de sterkste troepen van den keizer. Bond 1 u. i'2 brachten de eerste reis-duiven het goed nieuws aan van den aan van g des gevechts. De bijval vergrootte meer en meer. Het fort van Malmaison werd bereikt en bezet door de Fransche troepen. Deze versterking was ongetwijfeld het belangrijkste doelpunt van het Fransch offensief. De Franschen overschreden deze plaats, zij bezetten de hoogte 179 en gingen vooruit tôt in de vallei van Ailette. Talrijke grotten werden stuk gescho-ten door de obussen en 400 Duitschers werden gedood. De bijval vergrootte immer aan; de Franschen maakten voortdurend vorderingen. De groote overwinning was nakend. De geest-drift en de moed dep Franschen waren zeer groot, ten gevolee dier eerste sruns-tige uitslagen. Zij bereikten de grens van de hoog-vlakte, en na die overschreden te heb> ben, veroverden zij de dorpen Alternant, Vaudesson en Chavignon. Toen veroverden zij het groot getal vijanden, zooals wij vermeld hebben, en het tal-rijk materieel. Deze nederlaag der Duitschers is ver-pletterend.WAT DE ENGELSCHEN ZEGGEN OVER DE OVERWINNING Londen, 24 October. — De bericht-gever van de « Times « meldt s I De Franschen hebben dezen morgen een zeer grooten bijval bekomen ten-gevolge van een geveeht tegen het leger van generaal von Muljer, in den sek-tor van het front der Aisne, ten noord" oosten van Boissons en ten oosten van Vauxaillon. * Wij mogen vaststellen dat de Fran-' schen al hun punten bereikt hebben. (Zie verder onder « Laatste berichten \ van den Nacht »). n -»• • ' -• i Dienslw:igeraars (Vervolg) > Verdonck, Kamiel, geboren te Oude-gern, den 3 Mart 1896, gehuisvest te s Oudeghem, verblij vende in het kamp * van Ede, zaal Jordaens, 12 (Holland). Verelst Hendrik-Lodewijk, geboren te " Niel, den 24 Juni 1890, gehuisvest te " Niel, verblijvende in het kamp van Ede (Holland). I Vermeulen, Jozef, geboren te Ber-chem, den 16 Maart 1898, gehuisvest "r te Berchem, verblijvende in het kamp van Eede, zaal Deensche Huisjes, 31, (Holland). a Beniers, August, geboren te Oud-t Turnhout, den 28 April 1892, gehuis-i vest te Zeverdonck-Turnhout, verblijvende te Tilburg, Haevensoheweg, 66 (Holland). Van Deuren, August, geboren te He-rent-bij-Leuven, den 24 Juni 1894, ge-3 hudsvest te Rotselaer, verblijvende te 1 Tilburg, Boomstraat, 69 (Holland). , Barbier, Victoor, T. H. J. S., geboren te Luik, den 1 November 1887, ge-? huisvest te Luik, Heilig Geeststraat, 111, verblijvende te Den Haag, 1° Van den Boschstraat, 46 (Holland). t Bastiaens, Jan, geboren te Antwer-pen, den 20 Augustus 1891, gehuisvest s te Antwerpen, 33, Pioensteegschestraat, 8 veifblij vende te Kat-wijk-aan-Zee, 20, . Scheveningsohestraat (Holland). 3 Daems, Frans-Benedictus, geboren te . Antwerpen, den 18 Juni 1889, gehuis- - -ç»st te Antwerpen, Werkstraat, 5, ver" - blijvende te Den Haag, Lage Nieuw-straat 177 (Holland). De Beukelaer, Eugefcn, geboren te Antwerpen, den 8 October 1888, gehuisvest te Berchem, Drummondstraat, 1; t verblijvende te Den Haag, 152, Koning-î straat (Holland). • 5 Drugman, Karel-Seraphinus, gebo-3 ren te Antwerpen, den 20 Juni 1890, - gehuisvest te Borgerhout, 155, Gulden" 1 sporenstraat, verblijvende te Den Haag, ' 593, Koningstraat (Holland). Goemînne, Jozef, geboren te Wane" 1 gem-Lede, den 27 Juli 1888, gehuisvest te Waneghem-Lede, verblijvende te ^ Den Haag, 27, Wetteringplein (Hol-' land). î Goor, Lodewijk-Albert, geboren te Ilerenthals, den 3 Juni 1891, gehuisvest 1 te Herenthaïs, 213, Vaartstraat verblij-; vende te Den Haag, 60, Van Swinder-t straat (Holland). , Hellemàns, Jozef-Jaak, geboren te ! Antwerpen, den 9 October 1887, gehuis-. vest te Antwerpen, Bâudewijnstraat, 74, verblijvende te Scheveningen, Cor-nelis-Jobstraat, 13 (Holland). Hellemàns, Judocus ,geboren te Antwerpen, den 9 Juli 1888, gehuisvest te Antwerpen, verblijvende te Den Haag, 1 De Riemerstraat-, 134 (Holland). Karel, Déliré, geboren te Antwerpen, t den 19 September 1895, gehuisvest te Antwerpen verblijvende te Leiden, Norschweg, 40 A (Holland). Pardoen, Lodewijk-Maria, geboren te * Antwerpen, den 6 Mei 1896, gehuisvest ; te Antwerpen, Boomgaardstraat, 194, : verblijvende te Den Haag, 198, van Speyckstraat (Holland). 1 Smet, Léon, geboren te Sint-Jans-Molenbeek, den 6 Augustus 1892, gehuisvest te Brusseî, 14, Coppensstraat, verblijvende te Den Haag, 42, Korte 1 Molenstraat (Holland). Steurs, Willem-Lodewijk-Berfiardus. ; geboren te Antwerpen, den 28 Juli 1894, gehuisvest te Antwerpen, 136, Lange van Bloerstraat, verblijvende te Den Haas, 71 A, Geeststraat (Holland). 'Wordt vervolgd). Nlenws uit Belgle DOOR HET LAND DE HANDEL IN EIKELEN, KASTANJEN, isuiJKNGTEN, ENZ. (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Wij hebben al gemeld hoe er sederl eenigen tijd in het bezet gebied handel gedreven wordt in eikelen, beiuknoten, wilde en tamme kastanjes an dergelij-ke vruchtem. De Duitschers hebben n.u ook den handel aan strenge voorschriften onderworpen; de goeverneur-gene-raal von Falkenhausen in hoogst eigen persoon zelve heeft zich met de zaak bemoeid, en in dato van 22 September 1917, volgend besluit uitgevaardigd : Artikei één. — Het vervoer per spoor weg ,per sehip of te land, van eikelen, kastanjen en beuknoten van welken aard ook, is in gansch het gebied van het generaal goevemement, slechts ver-oorloofd mits schriftelijke goedkeuring. De vruchten-centrale te Brussel (Obst-zentrale) levert deze toelatingen af. De hoofden van het burgerlijk be-stuur (Vewaltungsehefs) voor Vlaanderen en Wallon ië zullen eerlang de voor-waarden bekend maken. Art. 2. — Het is verboden de onder artikei 1 aangegeven vruchten voor ni> verheids- en voor vak-doeleinden te ge-bruiken, en de produkten die er uit ge-trokken zijn, te koopen, te verkoopen of te vervoeren zonder toelating. Het droogen, het branden, het malen worden als benuttigen van de vruchten aanzien. De hoofden van het burgerlijk bé-stuur voor Vlaanderen en voor Wallonie, kunnen uitzonderingen toe laten. Art. 3. — De hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voqi* Wallonie, zijn met de uitvcering' van dit besluit gelast. Art. 4. — Zij die de beschikkàngeû van dit besluit, of de maatregelen genomen om er de uitvoering van te ver» zekeren, zullen overtreden, zullen ge-straft worden met een gevangzetting van hoogstens één jaar, en eene boete van hoogstens 10,000 mark. Beide straffen kunnen te gelijker tijd toegepast worden. De minimum-straf wordt vastgesteld volgens h«t bevel-schrift van 28 Juli 1917. Art. 5. — De krijgsrechtbanken en de militaire-oversten zijn bevoegd om dit besluit toe te passen. Aile baten helpen, denkt de opvolger van von Bissing zaliger, terwijl hij zijn eikelen en zijn beuknoten telt. SCHRIKKELIJKE MISDAAD De echtelingen Aug. Capital, van Al-semberg, hadden de gewoonte dage-lijks levensmiddelen t« gaan koopen. Toen zij Zaterdag 22 j. 1. terugkeer-den, werden zij rond 10 1/2 uur n. m. door onbekenden overvallen. De man werd 't hoofd letterlijk afgeschoten tef-wijl de vrouw den schedel werd inge-slagen. De elachtoffers werden van ailes beroofd, tôt zelfs de ringvinger werd afgesneden om den ring te kunnen stelen. Daarna gingen de moorde-naars naar de woning der vermoorden en stalen ai wat ze konden. Bij het ver* laten van het huis zetten zij de gaskra-nen open om de beide kinderen traeîi-ten te verstikken. Geburen hoorden het hulpgeroep en konden de kleinen redden. Van de daders is geen spoor_ ontdekt. WAT ER NOG IN DE GEMEENTE-501P « - (Eigen bericht van « Het Vaderland »} Ziehier waaruit de gemeente-soep, voor Brussel en voorste den tegenwoor-dig nog bestaat : Volkskantienen : 5 gram vet, spektof reuzel, en 25 gram meelstoffen : maïs, cerealine, erwten, boonen, enz. Kantienen voor de zwangere vrou-wen en zoogende moeders : 11 gram vet en 40 gram meelstoffen. Kantienen voor zwakke kinderen i 10 gram vet en 50 gram meeltsoffen; Schoolkantienen : 10 gram vet en 20 gram meelstoffen; Kantienen voor tèringlijders : 50 gram vet en 50 gram meelstoffen; Goedkoope spijshuizen : 5 gram vet en 25 gram meelstoffen. Zooals men ziet is de soep al niet erg vet, over 't algemeen; en toch zai de toestand van den aanlvefcigen voorraad slechts toelaten dat men tijdens de maand October alleen de helft van de opgegeven voorraad zal kunnen ver-, strekken ; de verschiliende komiteiten hebben bericht gekregen dat zij nfîoes" ten trachten zejtf het onthrekende aar te vullen. ■ 3de JAARGANG, Nr 716. DONDËRDAG, 25 OCTOBER 1917. ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection