Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1126 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 15 mai 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44k230/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I uéJAARCAMC, Ni-92t, WOENSDAC, 9 OCTOBËTB Ï918. HET VADERLAND Igleine aankondigingen : î fr. per regel Groote ici. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgisch dagblad, voori««pig le Parqs, 3, Place te Deux-Écus, 3 LEO VAN CCETHEM, 0:.»ee*e»r " % v' Het nummer î 5 centiem (Front en Frankrijk^ 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ff. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. —* ■— 1 1 ' 1 " «T Het verdesvoorstel der Middenrijken 0E VERWACHTÎNG IN BERLIJN stilstand hooren spreken. Zij willen der Bas&l, 8 October. — In talrijke mid- oorlog doorzetten tôt over de vijande- tiens in Berlijn verwaeht mon elk oogen- lijke grenzen en aan den vijand eem tiil; het antwoord van président Wil- voldoeixde straf opleggen voor de gru- (or Er zijn ©obter ook talrijke politieke weïen tijdens den oorlog gepleegd. jniddens, waarin de meening heersoht Indien Duitsehland, Oostenrijk er dai ailes niet zoo vlot van stapel zal loo- Turkije bereid zijn hunne wapens te le- pe!) veren, zooals Bulgarije deed. en zich te Hetbureel van den rijksdag heeft voor- rug trekken uit al de bezette gewesten lorgen genomen om onmiddellijk den zou président Wilson er kunnen in toe- rijksdag- bijeen te roepen, zoodra het stemmen een wapenstilstand te sluiter ai:tvW>rd toekomt. en den algemeenen vrede te bespreken «VorwaertS» zegt, dat men zich Zooniet zou geen enkel van de voor- maar niet al te schitterende dingen moet slellen der Middenrijken in aanmerking voordroomen over Wilsons antwoord. kunnen genomen worden. De toestand is niet zoo eenvoud'ig. Président Wilson zal voorzeker aan de WAT OOSTENRIJK TOEGEEFT bondgenooten Duitschlands voorstel Amsterdam, 8 October. — Volgens d€ evermaken. «Vossische Zeitung» zegde de Hongaar « Hij zal ortgetwijfeld wel het voor- sche Staatsman, graaî Tisza in eenc etel mêedeelen om gevolmachtigden aan openbare rede : te duiden, maar dat wil niet zeggen dat « Wij hebben aan président Wilson. hij dadelijk en bevestigend zal antwoor, bij middel van eene nota laten weten yen, ' dat wij zijne veertien punten aannemen. » Het kan gebeuren dat hij de bond- =• Wij zullen zooveel mogelijk trach- genooten niet wil uitnoodigeàï op eene ten de zelfheerschappij te wàarborigeii ! conferentie vooraleer te weten of zij zul- van de yerschillende nationaliteiten in ien aannemen. En mogelijk kan hij zij- Oostenrijk-Hongarije. ne beslissing ook doen afhangen van » De Oostenrijksche gewesten doo>i îdeiiwe mededeelingen van Duitsch- Italie gewonnen zullen aan Italie blij- land. » ven en sommige gedeelten van Galicië zullen bij het nieuwe Polen worden in- DE HOOP VAN DEN KEIZER gelijfd. » M. Charles Tower telegrafeôrt uit den Haag aan de «Daily Mail» : WSLSON WERKT « Ben welingelicht peirsoon, van wien In den namiddag lieip het gerucht ir. ik reeds meermalen zekere berichten Parijs dat het antwoord van président ivefnam, zegt mij dat in geval dat de Wilson des avonds nog zou gekend wor- ivredespoging gelukt, de keizer én zijn den. staf hoperi zich te doen doongaan als de Het kan dus best gebeuren dat men redders van Duitsohland. Zij zouden dar; ndg een of twee dagen op het antwoord | doen uitbazuinen dat zij, toen de gan- van Wilson moet waohten. sche wereld tegen hen in ihe-t harnas sto»d:, den vijand belet hebben het Duit- DUITSCHE PERS DREÎGT... sche grondgebied te betreden. Rern, 8 October. — De Duitsche pers -> Zoo zou het ontzag van het loger en de mogelijkheid in van een weige- ; va?) het Duitsche militaire stelsel wor- rend antwoord van président Wilson. Senopgeheven en, te gepasten tijde, zou Wat zal Duitsehland dan doen ? men voorbereidingen treffen voor een 1° de «Vossische Zeitung» meent de ' nieuwen veldtocht, die de huidige ne- nijveraar en staathuishoudkundige Ra- derlaag zou doen verigeten. » thenau, dat Duitsehland te overijld heefi gehandeld. met zijn vredesvoorstel. Hij WAT MEN IN AMERIKA DENKT wenscht, in geval van mislukking, de De berichtgever van de «Associated massa-bewapening van de bevolking te Press» in Washington telegnafeert aan zien toepassen. de «New-York Herald», Maandag avond: Indien président Wilson weigert op « Men verhaalt hier dat er weinig het voo'rstel in te gaan, moet men zich Sans voor overblijft opdat de Duitsche er aan verwachten dat de parlementaire voorstellen in aanmerking worden geno- î'egeering van prins Max van Baden hei men, zoolang de vijand een gedeelte van v°lk zal oproepen tôt een soort heiligen het Fransch grondgebied bezet houdt of oorlog. Eelgië niet ontruimt. De "Koelnische Zeitung» schrijft : Na " Algemeen heerscht heî gevoelen hier çiergelijke vernedering zouden wij opdat Duitsehland zich van den nood een R'euw onzen toevlucht moeten nemen oougd wil maken. » tôt het militarisme De huidige «demo- cratisierung» is dus maar een huichel- WILSON ON.DERHANDELT £Pel- MET DE BONDOENOOTEN De «Magdehurger Zeitung» zegt : In- De « Daily Mail », sprekende over het f-''en vijand ons verniederende voor- ântwoord, dat aan de Middenrijken v;aarden wilde opleggen, zou gansch hef jnoet "-egeven wo^rden ze° t * Duitsche volk als één man opstiaan. » < Men verneemt dat président Wilson feiet zal antwoorden, vooraleer de bond- BRITSCHE OPINEE genooten te hebben geraadpleegd. Pre- BLIJFT WANTROUWEND sidént Wilson en de ver t ege n w oor d i g ers Uit Londen wordt gemeld : der bondgenooten zijn thans in onder- Tôrwijl men in welingelichte middens handeling. » de rede van den kanselier en de notas van président Wilson van naderbij on- 'WAT EEN SENATOR VOORSTELT derzoekt, vindt men wel wat opmerkin- Uit Washington wordt aan de «Daily te maken, d:e hierop neerkomen : Mail» : De nieuwe kanselier legt een breed- « M. Mac Cumber heeft aan het Ame- van gedachten aan den dag, die rikaansoh Senaat een voorstel ove-rhan- voor Duitsehland bedreigd mag heeten, <jigd vragende dat vooraleer een wapen- Maar dan blijft de vraag nog over of de E-tilstand worde toegestaan, Duitsehland, krijgsgebeurtenissen een voddoenden in-genoodzaakt worde zijn leger te demobi- druk hebben tsweeg geb-racht om het liseeren, dat zijne vloot zich overgeve Duitsche volk. in massa genomen, de en dat het schadevergoeding betale voor ze^de breede gedachten te doen aankle- de vernielde steden. % » Duitsohland zou ook Elzas-Lotha- Met andere woôrden; beschikt de fingen moeten weergeven en aan Frank- kanselier over genoeg invloed om aan rijk eene schatting betalen van hetzelfde z')ne gedachten, al staat hij ze dan op- bedrag als de schatting in 1870 door r®cht voor, bij het volk ingang te doen Dt'itschland aan Frankrijk opgelegd, V1^den ? het is te zeggen vijf miljard frank. » 6 bekeering van Duitsehland toi breeder gedachten, zooals ze te voor- DEZELFDE VOORWAARDEN schijn komt uit de scherpe tegenstelling ALS BULGARIJE tusschen de redevoeringen van prins Uit New-York wordt gemeld : Max en van von Payer, is wel snel ge- Volgens de «World» aarzelden de gaan om geen twijfel te wekken over nocggeplaatste ambtenairen vain de re- hare duurzaamheid. geerilg niet, nog voor de tekst van de Bij de vergelijking van de Duitsche ïedè van den kanselier bekend werd, nota aan président Wilson met de rede hunne meening lueht te geven. van prins Max, merkt men wel be-lang- Zij lietenduidelijk hooren dat Duitsch- rijke afwijkingen op. tond en Oostenrijk-Hongarije onvoor- Zoo neemt de Duitsche nota het ma- waardelijk hunne overgave moeten be- nifest van M. Wilson op 8 Januari aan ^ekenen, indien zij het einde van den het congres en zijne jongere verklarin- °orlog willen zien vooraleer hun grond- gen tôt basis voor vredesonderhandelin- Sebied overweldigd wordt. . gen aan. De kanselier, in zijne rede, zegt . In algemeenen zin beteekent%e aan- dàarentegen dlat hij zich steunt op het ^eming van président Wilsons voor- programma der meerderheidspartijen. ^'aarden niets meer en niets min dan En indien dit programma is wat het ''uitschl^nds, Oostenrijks, en Turkijes «Berliner Tageblatt» het voorgaf te zijn, Cflï)itulaMe. moet aan eenieder onmiddellijk het ver- învloedrijke personen hier en in de schil opvallen tusschen des kanselier- Çwfdsteden van de bondgenooten wil- programma en da.t van président Wil- zelfs heelemaal niet van een wanen- son. Dit verschil in aanmerking nemend, mag men zich gerust afvragen welke van die beide programmas Duitsehland wenscht te volgen. Is het internationale document aan président Wilson toege-z on den of zijn het de gedachten, aan het Duitsche volk binnen den rijksdag voor-1 gesteld ? De Duitsche nota zelf leidt tôt twijfel en werd misschien niet zonder inzicht 1 in zoo'n vage bewoordingen vervat. 11 IWH NA BULGARIJE ! TURKIJE ! ! HET ONTSLAS VAN HET MINISTERIE DER JONG-TURKEN Losiden, 8 Oktober. — Het Mlnisies-ie « Jong-Turken » heeft zijn ontslag ge-geven.[Dit zal denkelijik den vrede tusschen . Turkije en de Verbondenen teweeg brengen. Arm Duitsehland ! Red. Vad.] —" 11 11 " - IN KLEIN AZIE la ds ontscheping te Beyrouth Enkele dagen geleden namen de Brit-sche troepen Damascus, ten oosten van Syrië. Maandag ontscheepte een Fransch smaldeel in de haven van Beyroeth, ten westen van Syrië. Dit gebeurde zonder eenigen weer-stand vanwege de Turken. Want Turkije verbrokkelt zonder leger van dag tôt dag. [Beyrouth. 185.000 inwoners. Haven op de Middellandsche Zee. Handel in zij-stoffen, tapijten enz. Bestond reeds lang voor Christus' geboorte. De Pheniciërs noemden de st-ad Beryte. Red. «Vader-land»]. IN ALBANIE SERVIE BROK NA BROK TERRUGGENOMEN In Albanie, ten noorden van Berat, hebben de Italianen gansch de vallei van den Devoli bezet en de Oostenrijkers te-ruggeworpen op de hellingen van den V ulcan. Zij bevinden zich nu 20 kilome-ters ten zuiden van El Bassan. Op 50 kilometer ten noorden van het Ochrida-meer bezetten .de Bondgenooten Dibra. 30 kilometers ten noord-westen van Uskub langs den spoorweg van Mitro-vit.za werd de statie van Kacanik bezet. 80 kilometers benoorden Uskub de spoorlijn van Nich volgend hebben de F ransch-S er vische troepen den Oosten-rijker geklopt te Vranda en vocruit ge-r ukt in de richting van Leskovotz. Deze plaats ligt maar 40 kilometers meer van Nich. SERVISGH LEGERBERIGHT Saloniki, 7 October. — In Servië, worden de operaties op het noordelijk front voortgezet overeenkomstig onze vastge-stelde plannen. ITALIAANSGH LEGERBERIGHT In Albanië. — Op 6 Oiktober, elemen-ten dekkingstroepen achtervolgende, hebben onze troepen Skumbi beredkt in de omstreken van de Novabrug en in de streek van Murikiani (zuid), ten westen van El-Bassan,. ■ WWW Op 't Italiaansch front Rome, 8 Oktober. — Door vernielings-vuur hebben onze baitterijen de vijan-delijlie verdediginigsstellingen bescha-digd in de Giudicarie, in de Val Laga-rina en in- de streek van de Grappa. Ontploffingen hadden plaats in het Ga-liabosch.Op de hoogvlakte van Asiago, heeft een onzer venkenningen in een samen-treffen met een vijandelij'k detachement dit op de vlucht gedreven. Andere patroeljegevechten hadden plaats in de ValFrenzela die ons voor-deelig waren. w ■ 11 «WWW " 1 : III 't Spaansclî smnisterie neemt ontslag Madrid, 8 October. — Men meldt uit Saint-Sebastien • M. Maura, voorzitter van den Raad, heeft aan den koning, dezen namiddag, zîjn ontslag en dit van al zijne collega-s aangeboden. ©F HET WESTEBFEONT EEN FRANSCH-BRITSCH-AMERIKAANSCH OFFENSIEF —(Jw{ri£u5t© i i Eene vordering van drie mijlen Verscheidene duizenden gevangesen DE VIJANDELIJKE WEERSTAND Ailes verdween in de zakken van de VOOR RIJSEL dieven_ tôt de geringste vaten van de M. Beach Thomas seint van het kerken toe. Een der plunderaars won britsch front den 7en October 's avonds: 1.700 frank met bronzen voorwerpen te De Duitsche weerstand groeit aan ten stelen. Westen van Rij^el. Te Oordeelen naar Verscheidene wijiken van Kamerijk het toenemen van het loopgravenmor- zijn vernield ; de brand rookt nog. Al-tiervuur en houwitzergeschut, beproeft hoewel de vijand groote stapels mate-generaal von Quast stand te houd-en rieel had kunnen verhuizen voor wij met als voornaamste lijn het kanaal het bosch van Bourlon hadden geno-Haute-Deule van Vendin tôt ten Oosten men is hij er toch niet in geslaagd al van Wavrin ; dan te weerstaan op eeni- zijn voorraad mee te nemen. (Daily gen afstand ten westen voor het kanaal Mail.) in de buurt van Santés en langs de ver- FRANSCH LEGERBERIGHT dedigingslijn van Ri j sel in de richting VAN DEN NAMIDDAG van Perenchies met een voorpostenlijn In den loop van den nacht artillerie-dichter bij Armentières-Lens. Rond Rij- strijd in de streek van St-Quentin. Op sel staan zware batterijen gegroepeerd. het Suippefront zijn onze troepen in de DE AMER1KANEN IN ARGONNE nabijheid.van Condé gekomen, zijn in De correspondent van de « New-York Isles-sur-Suippe gedrongen en hebben Times », bij het Amerikaansch leger Jazancourt veroverd nie tegenstaande seint op 7en October : de. S^dige tegenaanvallen va'n den Tusschen Argonne en de Maas duurt V1^and die vruchteloos waren. het gevecht voort vandaag. BRITSGH LEGERBERIGHT Wij hebben helling 240 niettegen- VAN DEN NAMIDDAG staande de tegenaanvallen van den £ien 1°°P van plaatselijke verrich-vijand behouden.Dit is een voordeelig tiiugen gister in de omstrdken van Mont-pun-t in de vallei van de Aire ; wij be- breham en ten noorden van Beaurevoir r/ikten heden ook de helling 269 even uitgevoerd namen de Britsche en Ame-ten noorden van voorgenoemden heuvel îikaansche troepen 230 gevangenen. Dezen oc-htend, even voor den dage- Te Sommerance en. te Grandpré raad, hebben de Britten en de Amerika- laaien groote branden op. Deze twee nen een aanval ondernomen tusschen belangrijke Duitsche stellingen werd-en St-Quentin en Kamerijk. niet door onze batterijen in brand ge- -^n weerwil van den stortregen die schoten ' verleden nacht begon te vallen en nog ' De Duitschers voeren steeds versche voortduurt kondigen de eerste versla- troepen aan tegen ons leger. Zij schij- een voldoenden vooruitgang aan. nen de streek die voor ons ligt tem al- FRANSCH LEGERBERICHT len prijze te willen bebouden ; zij is VAN DEN NACHT ook van het allergrootste belang om den Ten noord oosten van Saint-Quentin, oostervleugel van het uitgebreide Duit- hebben onze troepen, in verbinding met sche westerfront te beschermen. (He- het Britsche leger, heden aangevallen op rad). een front van 10 kilometers. GOEDE VOORUITZIGHTEN Niettegenstaande den hardnekkigen te- IN CHAMPAGNE genstand zijn wij in de sterke vijandelij- De inneming van Bezancourt op de k« stellingen gedrongen en hebben ern- groote spoorlijn Parijs-Mezières en van Rtige vorderingen gedaan. Wij hebben Isles-sur-Suippe op de groote baan oniîe hJnen gebracht tôt aan de zuider- Reims-Rethel verzekert ons het bezit ™ westerboorden van Essigny-le-Petit, van de groote verbindingswegen, die het bosch ten oosten van Tilloy veroverd, gister nog dienden om het' Duitsche le- de hoogte 134, alsook het dorp Rouvroy. ger te bevoorraden in gansch Champa- Jot heden werden 1200 gevangenen ° geteld, waaronder ongeveer V>nderd DDe Suippelijn reeds gebroken van werden genomen m de hoeveBeHecour. Aguilcourt tôt Aménancourt-le-Petit is .°P het Suippefront, werden de ge-nu overschreden op het grootste gedeel- ***** ^^d-en dag voortgezet. De te van haar loop Zij & daarenboven Duitschers hebben sterke aanvallen on-overvleugeld aan haar linkerzijde te dernomen om ons mt onze veroverde Condé-sur-Suippe dat na den val van steihngen te verdnjven op den noor-Berry-au-Bac werd bereikt. Hier is niet »unn'e tegenaanvallen op het alleen de Suippelijn overvleugeld maar bruggehoofd van Oramville en Pont-Gide Aisnelijn wordt hier ook ernstig be- ^ werden afgeela-gen Meer ten oas; dreigd. De Franschen rukken met spoed ten, heeft hij herhaaldelijk getracht ons op naar Guignicourt, echte knoop van uit Bazancourt te verjagen, zonder erm Duitschen weerstand waar rivieren, e oe-ulli811- spoorlijnen en steenwegen samenloopen Ten noorden van de Arnes, hebben de en elkander kruisen. I1 ransch-Amerikaansche troepen nieuwe De manœuver van Foch zoo sohitte- b/^Uen behaald Door tanks onder-, , , , . , p.,, steund, hebben zij den vijand meer dan rend door de légère yan generaals Gou- d kilometer ten noorden van Saint-raud en Berthelot uitgevoerd gaat naar Pi6rre.à.Arr]es terug geworPen. zijn voile ontwiki e mg. Op-den rechteroever van de Aisne, heb-De Duitschers voelen zich reeas be- ben wij de hoogvlakte ten noo,rd-oosten dreigd op de lijn van de nvier Re- yan Autry ge,nomen en zjjn tôt de zuî- tourne die gansch onder ons vuur ligt. derboorden van Lançon gekomen, tal-Nog maar twee dagen geleden versterk- rjjjie gevangenen nemen-de. ten de Duitschers in allerijl de weer- BRITSCH LEGERBEPIPHT îtandsstellingen voor Vouziers ; heden T/*m ocm ki beeinnen zij met hun zware stukken TJ , VAN ^ACHT achteruit te brengen. , Heden rnofr-ent hebben W1^ ^ngeval- „.,nPn,uA ien op een front van ongeveer twmtig DE PLUNDERING VAN KAMERIJK rriijlen, tusschen Saint-Quentin en Ka-Bij het plunderen van Kamerijk is W'ij zijn gevorderd op gehee.l het er niet zacht toegegaan. De dieven {POnt, op eene diiepte van ongeveer hebben getwist en ge-vochten om den (jrjQ mjji Dneerlijken buit. Er waren tamelijk veel Op het uiterste rechts van het aanvals-gekneusde koppen en zelfs vijftien fvont hebben wij den vijand verjaagci iooden waaronder een officier die door van ge helling ten zuid-oosten en ten 3en nietmaken Beier uit een venster oosten van Montbrehain en hebben zich ^an de derde verdieping werd gesme- mec-ster gemaakt van het voorgeborchte ten. Ecauregard. De bevolking van- Kamerijk werd In :t"rechter midden hebben de Ame-werhaastig geëvacueérd ; er wesd haar rikanen Brancourt genomen. Meer ten maar twee uur tijd gegeven om zich noorden werd Tremont veroverd, alzoo gereed te maken en mocht*maar 100 meer dan drie mijl vorderende. Gedu-kilo gepak mee nemen per .persoon. rende deze vordering werd den vijand Niet zoohaast was de bevolking ver- verjaagd uit talrijke bosschen en hoe-fcrokken of de plunderaars vielen aan ven. t. schandewerk. Links hebben de Britsche troepen Ser vais genomen. In 't midden hebben zij' her Duitsch verdedigingssteJsel gebroken van Beaurevoir-Masnières. Zij heb--bon Malincourt en de loopgraven ten westen van Malinoourt genomen. Sterke vijandelijke detachementen ma-chiengeweren verdedigden Villers-Outréaux. Na hardnekkige gevechten, werd dit dorp genomen. In. 't midden links werd de lijn Beaurevoir-Masnières gebroken en vorderden diep ten oosten van deze lijn. Door de Nieuw-Zeeland-sche troepen werd Lesdain en Esnes genomen. Links hadden hardnekkige gevechten plaats nabij Seranvillers en Niergnies en iangsheen de baan Esnes-. Kamerijk. In deze sektor gebruikte de vijand tanks om ons tegen aan te vallen en zijn voetvolk te ondersteunen. Na onze troepen licht achteruit te hebben gedwon-gen, werd den aanval tegen gehouden en de vijandelijke tanks buiten gevecht ge-sleld. Onze troepen hebben Seranvillers en Niergnies genomen en hunne vorde* ring voortgezet. Ten noorden van de Scarpe, hebben wij het loopgravenstelsel van de lijn Fresnes-Rouvroy veroverd, vanaf de Scarpe tôt voorbij Oppy. Wij .hebben Fresnes-lez-Montauban en Neuvireuil bezet. Verscheidene duizenden gevangenen werden genomen en talrijke kanonnen. Op gansch hei front wordt de ves"rfA" ring voortgezet. De Duitsche verdediging in Vlaanderen ■ ï Londen, 8 October. — De berichtgeve.r van de «Timos» in den Haag telegra-feert : Ik verneern door een van mijn bericht-g'évers op de Bëlgisch-HoillandsChe grtiiv 1 dat de vluchtelingen zeggen dat de Duit-scîiers thans bezig zijn met eene- uiterst sterke verdediginigslijn aan te leggen. Deze lijn vertrekt van het zuiden van Oostende en loopt in de richting va.i Thourout. De Duitschers dwingen de bevolking aan deze v e rd ed i gi ngs wer k en ; te arbeiden. Eenige kilometers meer noordwaarts is eene breede lijn bijna voltooid. Deze heeft voor doel de Duitsche aftachtslijn van Brugge tôt Zee« ; brugge te dekken. Deze lijn overschrijdt nabij Ruyssele-de de baan die van Thielt in noord-ooste-lijke richting loopt. Men werkt ook ijverig aan de verde- ; diging van Brugge en Zeebrugge, waai* de Duitschers de zware artillerie en de veldstukken heembrengen, die zij kunnen missen om de kustkanonnen te ver-vangen,Te Zeebrugge bevind't zich een kruiser voortdurend onder stoom om- in zee te steken. DE BEVOLKING ONTVOERD Le Havre, 8 October. — Volgens de «Teleigraaf» ontvoeren de Duitschers de veerbare m an nen uit Moerkerk, Lap-scheure, Oostkerke, Heyst, Blankenber- .i ghe, Dudzeele en Lisseweghe. Te Brugge duren de ontvoeringen .1 voort. Maandag werd een groep ontvoerden % uit-Knocke, West-capelle, Koucke naar het oosten weggevoerd. Oude en jowge 4 mannen ondereen gem-engd zongen het 1 Belgisch volkslied en den «Vlaamschen ;! Leeuw». Later moesten zeshonderd jon-! '■! ge mannen aan den arbeid. Zij moesten-geladen karren en wagens voorttrekken, ; terwijl paarden en ossen los achter deiij stoet aankwamen. Die zeshonderd manj || hadden den vorigen dag pogen te vluch-ten, doch waren door verkenners achter-r,a.îrezeten geworden gelijk wild en weer y gevat. De Duitschers nemen het vee mede. .] De ontvoerden mogen slechts eenige . J kîeedingstukken medenemen, een deken en eten voor drie dagen. De ontvoerden uit Moerkerke moesten' s' eerst hunne paarden en hun vee afstaan. j,?-; D&n werden zij terug naar het dorp ge- I zonden doch des anderendaags morgens | weer weggehaald. De inwon&rs van Watervliet en Malde-gbem moesten zich voor de ontvoering aanmelden. Enkelé vluchtelingen kon- 1 cten over de grens geraken. Een hunner had1 voor 75,000 franl? 1 ' paarden en vee aan de Duitschers moe- 1 ten afstaan. BELGISCH LEGERBERICHT 7 October. — Wederzijdsche art il le* ' riewerking ap het front, Tn zijn geheel genomen. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke kantonnementen beschoten te Westen-de en te Middelkerke.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes