Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

627883 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Avril. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zw18k76c5c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I sdc JAARCANM , Hr 95? DINSDAG, 23 APRIL 1918 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgïsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur Het nummer,» 5 centiem (Front en FrankrijK^ 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 3 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. ONGESCHONDEN BELGIE Alveringhem in 't verleden [Vervolg en slot) ■ jn 1590 kwam er eene compagn ■Pu.tschen afgezakt naar Alveringhe: ■en Loo, stelen-de en rovende ailes wat z Konde. Men klepte de noodlklok in beit Eaatsen, zoodat er van aile kanten vo: ■kwam toegesneld dat de vvapens opnaii K Duitischen te keere ging, versloeg t Bevangen nam. » Er bestond ook nog een tweede ka Heel in Alver.nghem dat men de « Foi ^■ewerve » noemde. Anderen zeiden c H Hoogepoorte ». Op 't èànde der XV Keinv nam Jacob Marchant van Nici Kort, landhouder van Veurne-Ambacl Hr zijn verblijf. Het was een hoos gi ■eerde gesohiedsc'hrijver. Daar scnre< ■ zijne « Gommentarien van Vlaei Heren » in 't latijn, die zeer menkwee V Jacob Sluper en Jan van Loo kw; Hnen meermaals den geleerden Marchai Hezoeken en raadplegen. ■ Alveringhem is nu ook de woonplaai Ban den grooten Vlaamschen dichk ■«Oorda », E. H. Cyriel yerschaeve, or ■erpastoor aldaar. ■ Den ln Juni 15^4 omtataat er in Alvf Binghem eene Rhetorika gilde. ■ « 1534. Gheconfirmeert 't gheselsci ■«en de tijtele van Alveringhem gh l> noemt, « Scamele in de beurse » end ■ voor heurliever parente ende in hei ■ liever standaert te moghene stellen H eene vrouwe met een pluime in hae ■ liant, ende boven heuren hoofde eene H Gheest met een rolle kin daerinn B «îieschreven « famis Sisce laus labi ■«lua ». (Actum 1° in wedemaemt XV ■' XXXIIII, registers van Alpha en Orne ■«gavan Yper, 1° f° 22 Vr). » ■ In 1551, den 28 Juni, gaat die speel Hilde naar den Ommegang van Nien Hoort met zeven andere maatschappijei ■z>? gemeente rekening van Nieupoor ■ In, 1673 zijn de reglementen door ' fcstraat van Veurne en de Casseleri Bœdgekeurd en hernieuwd door 't zelf Be Magistraat in 1721. ■Wij vonden den volgenden brief il Bide arohieven te Gent. B « Alveringhem, 18 Januari 1813. I ■> Mijnheer de Burgemeester, B« Om tevoldoen aan UE.l. verzoek B® 'ijtel der speelgilde dezer oommum B : « Scamele in de beurs » gede-cre Wrd biJ mij, mijn E. H. van het Ma Bls'raet der stede en Casselerie vai Bfunie, in daten 21 January 1673, on ■erfeekent als raedgriffier Bervots. B . fets vooder noodig hebbende, ge B le disponneren van den gonner ■eere heeft te wezen Mijnheer. « UE. ootmoed:ge dienaer, P. ALLAERT ^B«Nota. — Den tytel beteekent : Eer jBpffliel van een wagen in eene beurs 'Bv^ves communales de Gand, registre iB;ga^ : Rhetoryke in Vlaenderen 1437 B In 1769 gaat deze gilde naar Belle ter ■8®sptrijde met het stuk «Mithridade» Tooneel maatschappij is blijver ■fc-ton, doch zij had een andere naair ■jWjnomen : De « St-Omaarsgilde ». ■ ( Was rond elf ure voornoen, toen wij Bkçrke binnentrokken, die te midder B™rpplaats prijlkt; zij is omgeven van Bk«khof, waar ronduit twee reken B"6"o°men hunne groene kronen lijk klissen en als twee hagen vor-Btot de drie meters boven den grand, ■ :zware toren met zijne ko rte spits zich boven de Kruisbeuk. om3ev,»ng verduikt lijk ge-K 7 noordzijde der dorpplaats. ■ e kerk gedeeltelijk afgebrand in 1652 Bînsde herhaalde invallen der Fran i^staat uiit oudere en nieuwer< Bç71', e ^er beuken dagteekent van "e andere van 1656. De koor i Env n°"?: zeker van laatste der XVI' B: tempe 1 is schoon b«meu Btsaen vs^ierd. In den hooge-Bhm S'ôe*^ 6011 Prac^^? doeik. D' BhiSbar"k ZPer ®«rkwaardîf en Bdoknt5t0e'en predikstoe] |BL ^ 6n aile de ornementen ver ■il i !z°ndere aandacht. Bs?ah, van zinnelij-k onderhoud en BEanfin kuisch. Buiepr!)5 v.^8 ^ei^e zuidwaarts staat 't Bat ver ] U!S' " ^a'rie " genaamd; ^Baaru " er oude mannenhuis; oost-^Bhoir'.' 1° cie n'euwe reke, de gemeente-^Biije' P°rdwaarts een andere schole Bhool Ai?113'"6' - lande eene meisjes-BsWzpn i ^eze inrichtingen, evenals B>',;:„ ' ^°m g^heel hftt Hnrn, zijn r temwg, ... I Vruchtetoos heb ik gezocht om een iichterlijk hoekje te vinden; zel'fs daar, vvaar de St-Omaarsput vroeger lag, en, lie janimer genoeg sinds een dertigtal aren gevuld is, staat nog een oudver •allen kapelleke, doch ,ailes is er ver iaten en vermond. Niets deed de snaren trillen mijner lichtersharp. Wij troïkken den macadam in, klari yalwaart-, om de overblijfsels te ziene ■an het kasteel van de graven Visart de 3ocarmé, onlangs afgebroken ook. Nog Uechts eenige moderne stallen zijn blij-/en staan. Aan den ingang prijkt nog ;ene oude kapelle met twee schoone indeboomen die gedeeltelijk toch mijn li-chtersgevoel troffen. Maar jonge meis-jes speeîden in den omtrek en zongen in- mijne plaats : Waar gaan w« dat kindeke dragen ? Krakstoeltje wagen, Naar Onze Vrouw's kapellelke Klinke, klinke belleke !!! t Wij vorderden onzen weg voort naar Northern, een groot gehuohte van Alve. ringhem, waar wij, in 't hof van Com. nerce, bij/onzen vriend M. Allons Blomme, een tustig noenmaal, namen. Henrsan VAN DER GUCHT. y ' - : , J Nieuws uit België WES7'VLAJM$0£R£H VOOR BERIOHTEN UIT ARRONDISSEMENT BRUGGE De heer Victor Du mon, 34, ru© de la Bourse, De Havre, verwittigt de talrijk« •ersonen die zich tôt hem wenden om ijzonder nieuws van hunne familie nil het bezette land te bekomen, dat het geai zijner briefwisselaars zoo belangrijk wordt dat bij to*t zijn groot spijt ver-p'ic.ht is zijne diensten uitsluitend te beperkon tôt zijne landgenooten uit het arrondissement Brugge on tôt zijne oud-i werklieden en bedienden. Hij twijfelt er niet aan of elk ander arrondissement zal een verkleefd man hiervoor vinden. Hij verwittigt ook de memschen uit i het arrondissement Bruigge dat persoon-lijke nieuwstijdingen hem maar enkel . toekomen door de ontvluchten uit de i st.reek. Bijgevolg zal hij het algemeen nieuws kenbaar maken in «Het Vaderland». Deze bekendmaking zal terzelfdeirtijd aanduiden of hij in staat is bijzonder nieuws over de familiën te geven, ten einde de briefwiaseling alzoo te verrnin-deren.DE OPEISOHING VAN KANAAL- SCHEPEN Nog immer worden er meer en meer kanaalschepen opgeëischt ; ze moeten dienen om kiezel, ciment en hout naar do frontlijnen te vervoeren. Veel sehe-pen vergaan tengevolge van mangel aan scheepsteer en onderhoud. Honderdc schepen liggen samengedreven te Schoo-ten bij Antwerpen en ratten er ter plaatse. y O UJ/VE2V DE ONTHEILIGING VAN DE KATHOLIEKE KERKEN Mgr Crooy, bisschop van Doornijk, heeft aan den Paus een brief gericht, waarin hij, in deze woorden, de ont-hei-ling der kerken van het Doornijksche vermeldt : « Ik vervul een pijnlijkan plicht, wan-aeer ik aan Uwe Heiligheid de onthei ging aankondiig van onze kerkan den !4 Novemb^r j. 1. door het B®ier$ch oger gepleegd. In het etappengobied. 1.1. omtr«nt in het derde gedeelte van nijn bisdom, kwamen de soldâtes, w uren 's morgene, in de k«rk«fl en loosters. Zij deden de'diensten ophou 'en ,d« kerken ontruimen en, op soin lige plaat,sen,verplichtten zij den pries-»r aan het altaar de heilige mis te on-ierbreken ». lu m HET UEVEN IN PEPIN8TER De bevoorra^ling is in het gemeenfce-huis gevestigd ; elkeen is er over tevre-den. Dr Pralnont, burgemeester^, be-stuurt, die belangrijke inriehting. Zooals in de andere gemeentan worden koper en matrassen opgevorderd door de Moffen. Het kasteel Follet en het domeiii van Mazurçs ,w;erden oigt IN DE MIDDENRMKEN WAT NO ? Uit Annemasse wordt gemeld : De « Vorwaertg », het Duitsch parti j orgaan deelt den oproep mede van he' Internationaal socialistische Bureau, on derteekend door Vandervelde eh Huys mans. Deze oproep spoort de Duitschers aar den oorlog te veriklaren aan... het militarisme en aan het impérialisme, die tnisbrui-k hebben gemaakt van de Rus sische devolutie om verscheidene volke-ren van hunne vrijheid te berooven en die eene bedreiging daarstellen voor de démocratie en voor den vooruitgang. (Met an dore woorden vragen Vandervelde en Huysmans aan de Du-itscherÊ dat zij den oorlog zouden verklare-n aan zich zelf. Eerat zien, zei de blinde...] DE NIEUWSTE FABEL, OVÉR DEN BRIEF VAN KAREL I De «Az Est» een Hongaarseh avond-blad, dat, naar het schijnt de speciali-teit heeft van opsohuddingwekkende onthullingen, verstrekt een nieuw© uit-legging over de manier waarop men in den brief aan Prins Sixtus van Parme door den keizer van Oostenrijk deed zeggien dat hij Frankrijks aanspraken op Elzas-Lofcharingen reohtvaardig vond. « De fout ligt eenvoudig, z»ogt het Hongaarsche blad, aan den bieehtvader van keizerin Zita van Oostenrijk. Deze geestelijke, die een Fmnschman is, was door den keizer belast geworde-n met het nazien onder oogpun-t van stijl van den brief, die in 't Franseh geschreven was. De biechtvader zette het woord «rechtvaardig naast heit woord «aanspraken» en zoo kwam die keizer in het g^drang. » In het Hongaarseh is dat missebien geestig ? *"***""" "" " ■■ IN RUStAND Nog sleeds verwarring Biasel, 21 April. — Telegrammen uit Zuid-Rusland meldan dat de vijande-lijkheden tusschen de grœpen van de Soviets en die van Korniloff opnieuw aegonnen zijn. Anderzijds wordt geseind uit Russi-jche officieuze bron dat eene levendige mti-revolutionnaiire beweging zich ont-svikkelt in de Duitsche kolonie in Sara-off, provinoie Samaria. CHINEEZEN IN SIBERIE T-okio, 20 April. — Een dagblad uit l'okio meldt dat Ghina twee schepen net Chineesche troepen naar Vladivos-ock heeft gezonden. Deze troepen zul-en met de Japanners en de Britten bij-Iragen tôt het handhaven der orde. )E TOESTAND IN VLADIVOSTOCK Londen, 21 April. — De «Times» ieint uit Tokio : Private inlichtingen uit Vladivostock :eggen dat het maatsehappalijk leven ■n het handelsleven teenemaal onder-iroken zijn. De raad, die de bolangen )ehartigt van de Russische en vreemde landejaars heeft herhaalde malen ver-;et aangeteekend tegen de willekeurtge îanctelingen der Bolsjewikis. Voorfcdurg'nd errijpen misdad-en plaats naar gewoonlijk zijn de slachtoffers nlanders. Het vermoorden van enk.elô apansche onderdanen hoeft, de vree-m-le tusschenkomst veroorzaakt, waarte-■en het Soviet nu verzet aanteekent. ■ U ' ■ .«VVWVV-^^ —— , . [n Macedonië In den loop van den nacht van den S op 19 April hebbem vijandelijke de-achementen na een hevige voorberei-ting door de artillerie, een aanval on-lernomen tegen onze stellingen van heu-el 1050. Maar ge?tuit door ops sper-■yur en meetegenaanvallen, werden ?a eruggedreven na vçrliezen te hebben eleden. " i n - -■ " ■ n—» IN CR00T-8RETANJE i'aKs op de loeddcartiKelcn — J Londen, 21 April. — M. Bonar Law al heden het budget voorleggen aan het 'arlement. Het: budget voorziet een nieuwe taks [j de weeldévoorwerpen. De taks zal ngeveer dezelfde artikelen treffen als i Frankrijk. De opbrengst van deze nieuwe bêlas- ng wordt op ong<?veçr een miljard ge-f! ^ HET SPORT NA DEN MATCH Frankrij België EENIGE INDRUKXEN M. Chailloux, voorzitter van den Franschen voetbal Ik ban zeer tevreden over den uitslag der ontmoeting. Ik vreesde erger vooi onze ploeg. De Belgische ploeg is opte genspreKelijk.sterker. Nooit zag ik een meer samenhangende plôeg. Verdedi ging en aanval schitterden om he» meest. Decoux, doelverdediger Een uiterst schoone sportdag. Onze ploeg verdiende de overwining : de bes-ten hebben gewonnen. De twee Fransche doelpumten waren onhoudbaar. Voor het dœl twijfelen de Fransdhe voorspelers te lang. 'k Betreur slec-hts dat de Franscihe aanval mij niet genoeg werlk gaf : 'k kreeg in het geheel apht ballen te stoppen. Swartebroeck, reohtsch achter De Fransche ploeg was sterker dan die van verleden jaar. De aanvalslijn onzer bondgenooten is te Jicht en het sa-menspel ontbreekt. Persoonlijk geno-men zijn de voorspelers tamejijk vlug. De verdediging was goed, vooral Chay-riguès, Mathieu en Ducret. Verbeeck, linksch aehter Onze plœg had merkelijk de boven-hand en wij verrasten dikwijls de Fransche verdediging door ons vinnig sa-menspel. De e ers te helft was zeer be-twist. De .Fransche ploe^ mist aan sa,-menihang en de Fransehe voorspelers zi jn te zenuwacht'g voor het doèl. Ik ben zeer tevreden over den uitslag van de ontmoeting. Dom. Baee, rechts half Het epel was uiterst vinnig. Men kon blijkbaar zien dat het de Fransche ploeg aan oefening onitbmk : de meest geoe-fenden hebben de overw.inning behaald. De Fransche middenlijn was zwakker als de onze. De Fransche half-midden,Ducret,heeft een goeden match gespeeld. De Fransche aanvalslijn was te zwak voor onze verdediging. Hanse, half-midden De besten hebben gewonnen. Ons sa-menspel was zeer doeltreffend en de Pransche verdediging was overmand. Onze tegenstrevers hebben zieh moe-iig geweerd, voornamelijk Chayriguès. Cuppens, lintksch mi-dden Het Fransche voetbalsport doet vor-ieringen, dooh kan nog niet tegen het )nze opwegen. De Fransche voorspelers niissen aan samenspel en aan beslissing i-'oor het doel. De Fransche verdedigin? svas op de hoogte; Chariguès is een flink teeper. Zonder hem liepen de Fran îchen zeker ene daverende klopping op Goetinck, rechtsch buiten Ik heb een mijner besite matchen ge ipeeld. Met Wertz nevens mij trekken vij gansch de Fransehe verdediging angs onze zijde. Dan zonden wij ovev îaar het midden en zoo werd one spe1 literst doeltreffend. Het Fmnseh voet lalsport heeft zeker groote vorderingen çemaa'kt. Onze bondgenooten verdedig-len z;ch goed en Chayriguès in het doel 'edde talrijke emsti-ge toestanden. Wertz, rechtsch binnen De Fransc|e aanval was beter dan lensrenen vai verleden jaar, doch de voorspelers zijn niet genoeg geoefend- De Fransche verdediging was goed voornamelijk Chayriguès, Mathieu, Dm :ret en Meroier. Ik ben zeer tevreden >ver den uitslag van den match. Balyu, midden voor I-k heb Chayriguès hee-1 wat wsrk ~ge revers De Fransche keaper wgs • zeer ■chitterend -en verijdelde talrijke po-jingen onzer voersnelers. Dneret was mijn ergote tegenstrsver ; îij verded'gde zich n)o»dig. W;j Jjeb ien gewonnen en wjj habben de over* vinning vardi^nd ! Van Hegçe, linksch binnen De Fransche ploeg was niet sterk ge-loeg, dat is het eenige dat ik betreur. Chayriguès De Belgen zijn zeer gavaarlijk voor ict doel en al de voorgpdlers een ;mehtig schot dat in het algemeen de ■oede richting heeft. Het samenspel der (elgische voorlijn is vinnig en bewon-ierenswaardig, Ik ben tevreden over ùtsa*§ ^ m toei» ^ ils ^ WIELRIJDEN IN DEN WINTERVELODROOM De « clou » van dezen Sportdag, eer-?.ister, was ontegenzeggelijk de voet balmatch Frankrijk-België, die had hee wat gewone bezœkers van de Parijsche wielerbanen naar het terre-i-n vira de « Red Star » in Saint-Ouen gelok/. Dosai etitegenstaande waren er tamelijk veel fcoeschouwers in den Wintervelodroon om. het « Omnium » in den Floreal-prijs te zien betwisten. Oscar Egg won het « Omnium » mel zijn drie proeven : snelheidskoers koers achter motoren en koers met gangmakers per tandem en waarvoor zich vier bekende « crack's — Egg, Du puy, Godivier en Sérès — moesten in lijn stellen. Dupuy die aan klierantsteking leed had verkozen niet mede om den prijs te dingen, doch, op het aandringen van de Directie ,die hem niet kon doen vervan-gen, nam hij deel aan de drie vertrek-k-en. Hij won niet, maar zijn goede wi) verwierf hem vanwege het publiek een welverdjenden bijval. Dat Egg als overwinnaar uit den atrijd kwam verwonderde niemand : hij was het best berekend om dit soort koers te winnen. Zijn vorming ,zijn middelen laten hem toe al de sportiev.-fantasjën te verrichten, die door zoo eer ifwisselende koers worden vereischt. Godivier en Sérès waren eveneem seeir goed. Indien het den eerste ietwal aan uithoudingsvermogen te kor* schoot, scheen de tweede daarenteger 3en tijdlang, in de tweede en derde her-temingen namelijk, de groote « favori » /an het publiek te zijn. Misschien had îij zijn medestrijders kunnen dubbe en indien hij tandems had gevonden. lie zijne snelheid konden handhaven. rot overmaat van ramp kreeg hij bij de 53° ronde bandongeval en moest hij îlke hoop op de overwinning opgeven. TECHNISCHE UIT-SLACEN : « FLOREAL-PRIJS » )pen koers, reeksen en finaal, 5 ronden, 1250 meters Eerste reeks. 1. H. Martin; 2. H. Ménager; 3. Chardon. Tweede reeks. —• 1. Beyl; 2. Thuau; 3. Hifihot. Derde reeks. — 1. Cornet; 2. Charlier; t Desohamps. Vierde reeks. — 1. Larrue; 2. Trouvé: t. Ricaux. Vijfde" reeks. — 1. Vandenhove; 2. 3aillard; 3. Charromdière. Finaal : 1. Larrue; 2. Martin; 3. Cornet; 4. Vandenhove; 5. Beyl. Laatste ronde : 16 second-en. AFVALLINQSKOERS 18 ronden, 4 Kilometer 500 meter. Een enner valt na iedere twre ronden af. 1. Gharrond è-e; 2. Michot; 3. Pain De Bars; 5. Be gnez; 6. Simonnet; 7 Jernhard, enz. Tijd : 0 m. 52 3, 1/5, Laatste ron^ le ; 22 seconden. GROOTE AFLOSSINGSKOERS Amerikaansche koers, 20 kilometer, 80 on-den. met ploegen van twee renners, lie olkaijr aile drie ronden aflossen. 'oor vijftien ploegen. Eindkiasseering ; 1. Beyl-Larrue; 2. Cornet-Trouvé; 3. H. Martin-Vandenhove; 4- Siméonie»Çhassot; S. Desçamps-Rjeauje. HET QMNIMM Tweede jaar. Match in djrie ree-kssn. !ene reeks in snelheid, eenç reeks aeh-?r motsrs, eene reeks achter tandems. A|ge?neen§ kiasseering 5 Eerste reeks (5 ronden, [250 meter) s . Oscar Egg, 1S60 meter. -7- S. Godivjer, p ééne lengte (2 m.), 1248 meter. â' iiipuy, op ééne Jengte (4 m.), 1246 me if, 4. Sérès, op anderhalve lerjgte ' m-), 1243 meter. Tfjd : 2 m. 49 see. 3/5. -* ï^aatete ron» » : 15 #, 3/R. Slôcht vertr^k om te beginnen : de etting van Sér^.^ rljwlel springt. Na mg wachten, tweede vertrek. Traag-eidskosrs natuurlljk : nieniand wi} de >iding nemen. Ten slotte waagt Egg Bt toch. Hij wordt gevolgd doOr Godî-«Ji Sérès, Wanneer âe bel . * . de laatste ronde ankondigt versnelt Egg die nog steeds vooraan is den gang en1 wint zonder moeite„ Tweede reeks (16 kil. 40 ronden met! gangmakers per motor) : 1. Sérès, 10 kil. — 2. Egg, op 450 m.; 9 kil. 550. — 3. Godivier, op 625 m.; 9 kil. 375 m. - 4. Dupuy, op 2050 m.; 7 kil. 850. ' Tijd :8 m. 11 sec. 4/5. — Laatste ro^ de : 11 sec. 2'5. Moeilijk vertrek. Godivier zit he? eerst achter zijn gangmaker en neem* vrankweg de leiding. Maar Sérès volgt en snelt hem bij de 4e ronde voorbij. Egg is dan derde en Dupuy sluit den' stoet. Egg valt Godivier aan bij de 8' ronae, maar gelukt er niet in hem voorbij tei snellen. De strijd duurt vier ronden) lang en Godivier. behoudt de boven-hand. Dupuy, die zichtbaar onge&teld' is verliest, verscheidene ronden. ! Sérès dubbelt Egg bij de 20° ronde en dubbelt insgelijks Godivier bij de 21* ronde ,die hij aflegt in 11 sec. 3/5 (77* kil. 586 in het uur). , Dan vliegt Egg Godivier voorbdj b.'' de 26e ronde. Godivier vertraagt troir wens vanaf de 27" ronde en Sérès rijft hem opnieuw voorbij in de 32e ronde en' legt zijn snelle ronde verder af zonder verontrust te worden. r.V Derde reeks (20 kilometer, 80 ronden ■ met gangmakers per tandem), — i, Go-| divier. 2. Egig op 100 meter. — 3. ; Sérès ,op 2 ronden; 9 kil. 500. — 4.j Dupuy (gaf het op hij de 60° ronde), 5! kilometer. Tijd : 24 m. 44 see. 3/5. Laatste i ronde : 16 sec. 2/5. Sérès hangt het eerst achter zijn tandem vast en vertrekt in voile vaart (ron-v den in 15 sec. 35). Achter hem heerscht wat verwarring. Egg -rolt achter Godivier.' Maar bij de 9" ronde vliegt Egg Sérès voorbij met Godivier aehter zieh aan. Dan komt Godivier aan de Jeidjng (12° ronde, afgelegd in 15 sec. 4/5). Bij de 15* ronde komt Egg alléén achter Godivier aanvliegen. Sérès en Dupuy zijn samen, doch deze laatste, meer en meer vermoeid sehijnend, geeft de koers op. Egg alléén valt nogmaals Godivier aan (26® ronde). Sérès ,die ietwat achter stond, haalt zijne tegenstrevers in bij de 30" ronde, Egg rolt nog altijd tweede achter Godivier en herneemt zijn gangmakers slechts bij de 39" ronde. HALVE-KOERS De 10 kilometer (40 ronden) worden afgelegd in 12 min. 9 sec. 1/5. Bij de 53" ronde springt Sérès' achter-band en hij verliest eene ronde, den: tijd om van machine te veranderen. Hij doet al wat hij kan maar zijne tandems kunnen ondanks al hunne krachtinspan-, ningen niet beletten dat hij eene tweede ronde verliest (69° ronde). Egg en Godivier zijn nog steeds samen (72e ronde).Sérès komt derde achter hen aan. Nu wordt het einde, volgena de voQrsch'riften, zonder gangmakers betwist. Sérès, die niet de minste kans heeft, laat het door Egg en Godivier uitstrijden. Egg voert den sprint aân maar zijn achterband sprinsrt juist wanneer hij over de lijn komt voor de laatste ronde. Hij zet niettem'n door om zoo weinig terrein mogelijk te verliezen, maar hij kan. natuurlijk niet verhinderen dat Godivier, zonder moeite, eerst aan-komt.' INTERIM. > — ■ .WVWV' , - , Bir'cbt aan onze lezers ' j Teneinde vertragfng te vermijden en ' aan onze verschiliende diensten noode* ! loos werk te sparen worden onze lezers yriendeiijk verzocht aile brievçr) aan. gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit adres : Den rt§er Beheçrder yan het dagbtad « Het Vaderland • 3, Place des Deux-Eeu^ Paris (ff) AHe andere brieven en mcdedeeiin. gen aan dit adres t M, Léo Van Coethçm. Directeur van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecut, Paris *"■'» ■' 1 M -, LEEST OP DE TWEEDE BLADZMDE OE LAATSTE BERICHTEN »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection