Het Vlaamsche nieuws

1868 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 24 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f769m4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zaterdag 24 Februari 1917. Derde Jaargacg Wr. 55 Frijs : £5 Cectiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws yVerseraynt 4 maai m de week IAbonnbmbntspsuzbk ! Vol éés mM«d .. W* Voof » »a*»d a'~ yooî | mautd Vooréfc» j«*r ••• 11 r 1 ■ ■ 1 ru 1 11 — Rîiaktia, lafcswr »* ÀaakMétiialSa* ! sûodestkaàt, m aktwmnpkx DS OPSTELBA AD i «aï VERKITLST, Or Au*. BQtMS, Alfe, VAN DEN BRANDfi Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Doctor Aiitoon JACOB Elfe# Eiedewerker i* gtëraocttliiar v«-satwoocrdelijk vcor zijm achxUve*., ti bîauit Mkt kml d* Rcdaltti*.. . VNKONDIGIKQEW : ïweede blad, dea rcgci s.4» d«rd« id. m, i.— Vitrdt M. 6é. a.SI Dood*b«richt I. DE OORLOG Gaat Engeland z;jn tolpoSitiek veranderen ? Het rappoit van de Balfour Commission m DUITSCKE ZIJDE duitsch avondbericht Berlin, Donderdag 22 Februari'. — Officiec! la het VVesten, bij nevel en regen, ^HBevech tsbedrij vighei d van beteeke-nis.In het Oosten bracht een aanval van onze Itormttroepen, ten Westen van ZIoczow, 250 gevamgenen op. wesjtelijk gevechtsterrein Berlin, Vrijdag 23 Februari. — Officiel : Bij kevel en regen verliep de dag In de meestMrakken rustig. Op enkele punten «■an het Artois- en Sommô-front, 00k tusschen Blaas en Moezel kwam het tôt plaat^j jk beperktc gevechten van. ver-kenning-safdeelingen. Meerdere gevange-nen zijn ingeleverd geworden. Irussisch en roemeensch gevechtsterrein Berlijn, Vrijdag 23 Februari. — Offi-:ieel : Bij Smorgon, ten We&ten van Luck, venais tusschen Zlota-Lipa en Narajfoî-a ras het geschut- -en mijnwerpersvuui levendiger dan naar gewoonte. Bij Zwy-ïjn ten Oosten, van ZIoczow drongen on-fce aanviilsgroepen in de Russische stel-ing en keerden na vemietiging van 4 mij-nen met 250 gevangenen, onder wie 3 afficieren, en met 2 machinegeweren te-rag. Ten Zuid-Oosten van Brzezany waren eveneens verkenning&aanvallen succès vol. Op het front van Aart.shert.og Jozef, (hiets bijzonders : Legergroep gen. veldm. v. Mackensen : Onze veiligheidsposten sloegen in het M vaf.de Sereth bij Corbul den aanval van meerdere Russische kompagnieën ai. VAN OOST.HHORG. ZIJDE RUSSÏSCH GEVECHTSTERREIN Weenèn, Donderdag 22 Februari. — Officieel : De bŒrijvigheid van onze jachtkom-nmdo'leu stormtroepen was gisteren weer /mEinnig, namelijk op het front tusschen Dorna Watra e?a den Djoestr. Onze afdeelingen bracliten him taak avérai met welslagen ten uitvoer en ina-|jen, .zèlf geringe verliezen geleden nebbcmJ takijke gevangenen. ftaliaansch v gevechsterrein Weenèn, Donderdag 22 Februari. — mpfficieel : J Onv i. randerde toesfend. ROEMEENSCiT" gevechtsterrein deffVeenen, Donderdag 22 Februari. — Ifficieel : te Aan de Vojocsa leveaidig geschermttt- Noordwesten. van Tchelein wer-cn niandelijke benden vemietigd. 'J« FRUKSHHE ZIJDE ! #stel1jk gevechtsterrein "arijsBponderdag 22 Februari. — Of-:ieel avondbericht : ^uitsche patroeljes, die trachtten onze ^ ten Noord-Oosten van Nieuwpoort overvallen, zijn door ons -vuur ver-i fflr fcid. [t 1 If;end^ geschutstrijd op den rech-Maasoever in de streek van den Peper-ijl I »vel. 1 ENGELSCHE ZliDE ^stelijk gevechtsterrein ustlpodenl Donderdag 22 Februari. û "icieel: jf'a^delKke aanvalspogingen beoo»ten bezuiden Nieuw Capelle zijn y ^pioc ten* met goed gevolg af geslagen. 3jj |i/'1Jïri,l|leed veel verliezen en liet e^-^en«n in onze handen. S^schut blijft naar gewoonte aan " £an?!, TOoraJ ten Noorden van de ^"'•MdeUjk van Ieperen, VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHEFRONTEN Konstantinopel, Donderdag 22 Februari. — Officieel : Aan het front van de Trgris wisseling van artillerie- en geweervuur. Aan het Kaukasische front ovenal zwak geschutvuur. Een vijandelijke verken-ningspoging op éèn punt is mislukt. Een vijandelijke torpedoboot, die onze troepen beschoot, wendde den steven, doordat onze artillerie ze doeltreffend antwoordde. VAN RUSSISCHE ZIJDE RUSSISCHE FRONTEN Londen, Donderdag 22 Februari. — Officieel : Het Russische officioele bericht van he-den (draadloos opgevangen) luidt : Ten Noord-Westen van Dorna Watra is een vijandelijk aanval mislukt. VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dondenlag 22 Februari. — Of-tici-eel : In den nacht van 20 op 21 dezer hebben ijandelijke afdeelingen op de hoogvlak-e van Asiago opnieuw onze linies in de streek van den Monte Zebio trachten binnen te dringen. Ze zijn geheel en al te-ruggeslagen en verstrooid. Gisteren was de artillerie naar gewoonte in touw. Een kleine aanval van den rijand in de streek beoostçn Sober is a.f-geslagen.De verscherpte duikbootoorlog Berlijn, 21 Februari. — Twee duik-booten, die vanochtend zijn terugge-keerd, hebben 24 stoomschepen, drie zeilschepen en negen vtsschersvaartui-.jen in den grond geboord. De in den grond geboorde sckepen haddeu onder andere de volgende ladin-gen aan boord : 9100 ton steenkool; 30.000 ton ijzererts, 3500 ton levetismid-delen (de In...ft daarvan bestond uit bo-ter en margarine), 2200 'ton graan en hooi, 2700 ton oorlogsmateriaal voor Italië bestenïd, 460 ton zink, 800 ton stukgoed en 300 ton hoefijzers. Voorts bevond zich onder de in den groïid geboorde schefien een tankstoom-schip van 7000 ton. Een van de duikbooten heeft een ka-non 1>uitgemaakt. Berlijn, 22 Februari. — Officieel : Een van onze duikbooten heeft den 17n Februari in de Middellandsche Zee het Italiaanscb.3 troepentransportschip « Menas » door een torpedosekot fet zinken gebracht. Het stoomschip had 1000 tnan troepen, een groote lading munitie en goud ter waarde van dne millioan Mark voor Salojiiki aan boord. De betnianning van het stoomscliip en en, al de aan boord zijnde troepen zijn omgekomen, met uitzondering van twee man, die door de duikboot werden ge-red.Berlijn, 22 Februari. — Blijkens de « Morning Post » heeft lord Beresford in zijn rede verklaard : Het îand weet uiet, hoe ernstig de toestand is. Men behoeft s1cchts het aantal van de verniel-de schepen en verloren tonnenmaat aan te zien, om verschrikt te zijn over^ de huidige verliezen, die Engeland lijdt. Het zal moeilijk vallen het land van voorraden te voorzien en zonder handels-marine is geen proviandeering mogelijk. Er dreigt çen algemeene wereldhongers-nood. De toestand van Engeland wordt door het verlies van zijn transportmid-delen steeda ernstiger Le est vervolg oorlogstelegratnmen op de tde blMÈêto, De val van het kabinet Asquith is geenv gelukkig teeken gewee.-^ voor het be-houd van de politieke en ekonomische principes dc.r liberalen in Engeland. Men heeft den vroegeren miuisterpresident al-tijd en terecht Ijeschouwd als den man die de tradities van de libérale partij te-gçn aanvallen wist te handhaven, eu zoolang hij als het hoofd zijner partij aan het bewind was, bestond er geen vrees dat de vrijhandelaars-politiek van het Britsche rijk zou worden opgegeven. Het is mogelijk dat de Engelsche oor-logspartij met het optreden van Lloyd George als premier gebaat is, maar meer dan één voorteeken wijst er op 'dat de Free-Trade weldra aan een zware proe.f zal onderworpen worden, en het aftreden van Asquith heeft dit onbetwistbaar in de hand gewerkt. Het Engelsche coalitie-ministerie, waarin, tengevolge van den oorlogstoe-stand, liberalen en unionisten met elk-ander samenwerkeu, en Lloyd George naast Balfour zetelt, belet niet dat béide groote politieke partijen blijven bestaan, de eerste partijgangster van vrijhandel, de andere doorgaans van, zij het dan voorshandj een gematigde, protectie. Vôôr den oorlog bracht en de unionisten. die als hoofdpunt in hun programma naciaen opgenomen «ïarut Kciurni», de positie van net liberale mims.erie erxu stig m gevaar, zooaanig dat dit iaatste den steun van de ieren met meer omoe-ren kon en dan ook, m uavoiguig van Gladstone, Iersche politiek heeit ge-voerd. Dat de protectiomsten m Engeland zooveel terrein hebben gewomien, vindt liootdzakeiijk zijn reden in dea koiossalen ekonomiscnen voormtgang van de Vereenigde Staten en van Daitscn^and, welKe beide landen par-tijgangers van een Desiiste toip-oii.ieK, de eiionoiiiucne ùegemoiiie van net Veree-m^u i^omuKrijK eriiatig bc^reigden. Aan tle liand van ue jongste siaustie-ken, zou dat gemaKKenjK aan te toonen zijn. Wij bepaien er ons bij te zeggen dac de ouitemandsche handel van Engeland in de Iaatste jaren nagenoeg op hetzeltde peii bieef, soma zelfs achter-uitging (zoo o.a. van 1907 op 1908), ter-wiji de hooger genoemde konkurrenten ten koste van Engeland gestadig terrein wonnen. De'Unionisten hebben dit on-aangenaam verschijnsel op rekening ge-zet van de tolpoiitiek, omdat die bewe-ring m hun kraain te pas kwam. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit argument juist is ; het is echter nu eeninaal een feit dat de protectiomstisehe ideeën als gevolg daarvan reedj v.éôr den oorlog verbazend terrein wonnen en de huidige gebeurtenissen het>ben er een ndeuwen stoot aan gegeven. De vrijhandel is voor de bevoorrading van het Britsche rijk een zegen geweest, omdat het vernit het grootste deel van zijn levuismiddelen uit het buitenland en de koloniën moet betrekken. Het had er dus steeds belang bij aan den invoer van die stoffen geen moeilijkheden in den weg te leggen. Die politiek heeft echter deze schaduwzijde gehad dat de landbouw, vermits men toch ailes ge-makkelijk en betrekkelijk goedkoop kon invoeren, verwaarloosd werd, en de bin~ nenlandsche produktie in verhouding tot die van andere landen buitengewoon gering is. De kort geleden afgekondigde verscherpte duikbootoorlog heeft de na-deelen van dien toestand in een schel daglicht gesteld, want nu wordt de invoer van levensmiddelen daadwerkelijk verhinderd. en de partijgangers van pro-tectionisme, zullen thans niet nalaten den vTijhandelaars onbezonnenheid te verwijten. Er wordt beweerd dat et slechts voor een maand levensmiddelen in Engeland voorradig zijn ; de free-tra-ders zullen er van hun tegenstanders de schuld van krijgen. Juist op dit gewichtige oogenblik ver-schijnt het rapport van de parlementaire kommissie tôt het nagaan van de han-dels- en nijverheidspolitiek van het Ver-eenigd-Koninkrijk.Daaruit blijkt, dat ze van meening is, dat, beschouwd in het licht van de onder-vinditig, gedurende den oorlog opge-daan, bijzondere stappen moeten worden gedaan om de produktie van levensmiddelen, grondstoffen en gemxiakte artike-len in het rijk te prikkelen, waar maar de produktie kan worden1 uitgebreid en uit- : breiding, ekonomisch gesproken, wen- \ jchelijk is voor de veiligheid en de wel- , aart van het rijk in zijn geheej. Derhal-ve be^eelt ze aan, dat de Britsche regee-ring î'ich 1111 voorstander verklare van het beginscl, dat voorkeur zou -worden ge-schonken aan de voortbrengselen en gemaakte goederen van de Britsche ge-bieden overzee ten aanzien van aile tol-rechten, nu of naderhand te h-effen vari invQer in het Vereenigd Koninkrijk. De kommissie is eveneens van meening, dat spoedig de wenschelijkheid moet worden overwogen, als een der methoden ter be-reiking van deze doeleinden, om meer tolrechten te heffen, die verminderd zou-den worden voor voortbreng.ielen en gemaakte goederen van het rijk en die den grondslag zouden vormen voor handels-verdragen met de. bondgenooten en on-/.ijdigen.In het mémorandum, aan het rapport gehecht, ,zegt Smith, de attorney-gene-ral, dat hij, ofschoon hij geheel meegaat met de besluiten van de kommissie, scherp beseft, dat daaruit een -wijziging in de fiskale politiek van Engeland jegens de bondgenooten kan voortvloeien. Naar Smith's meening zou het wenschelijk zijn, dat de Engelschen, alvorçnj in de-zen tôt eenig besluit te komen, met ver-tegenwoordigers van de overzeesche ge-bieden overleg zouden plegen, waarbij deze en andere feitelijke moeilijkheden ten voile en vrijuit kunnen worden be-sproken.* * # Ziedaar de strekking van het rapport in zijn hoofilijnen aangegeven. Het is, wat men er 00k van zegge, een protectio-nistisch verslag en het ademt volkomen den géesi van Balfour s opvattingen, ai belieft het de « Times » van dezen laat-sten te zeggen dat hij zijn heele leven een vrijhandelaar is geweest. Balfour was wel nooit een voorstander van overdreven tolrechten, maar als leider van de oppo itie he.eft hij nooit opgehotu den verhooging van de bestaande doeane-rechten aan te prijzen, zij het dan onder de rekbare benaming van « fair trade ». Zijn stelregel is deze : « ik vraag niet dat men de politiek van vrijhandel opgeve, maar die politiek kan tôt misbruiken aanledding geven ; wij moeten tegen-maatregelen nemen wanneer vreemde na-tiea (lees Duitrchland en de Vereenigde Staten) overdreven hooge rechten heffen op Engelsche produkten.» Dat is v66r den oorlog reeds gebeurd en het is meer dan waarschijnlijk dat de aanstaande vredesperiode eerder een ver-scherping dan verzwakking van die agressieve ekonomische politiek zal me-debrengen, zooals blijkt uit de besluit-jelen van de, Ekonomische Konferentie van Parijs, de plannen tôt het vormen van een Middeleuropeesch blok, en der-gelijke. De « Westminster Gazette. » slaat dan 00k den nagel op den kop, waar ze zegt : « De oorlogsatmosjeer begunstigt nu de ■bolitici die als ■voors(anders van be-schermende rechien pogen deze zaak door te zetten en de vrijhandelaars te overstemmen, maar de. belangen van een politieke partij zijn in dezen van weinig gewicht, vergeleken bij de groote nationale en wereldbelangen, die hierbij op het spel staan. De latente oorlogsoogmerken (de «Westminster Gaz.» had er zelfs kunnen bijvoegen, de oorlogsoorzaken) zijn voor een groot deel van fiskalen en kommer-cieelen aard en zullen ongetwijfeld een hoofdrol spelen in de onderhandelingen tusschen de Geallieerden en hun tegenstanders en tusschen de Geallieerden on-derling'. » Het blad acht de kwestie dan 00k voorbarig gesteld, en dit is tevens'de meening van nagenoeg heel de liberale pers, de « Daily News », de « Daily Chronicle » en andere. Zij dringen er op aan met die neteligè vraag te wachten tôt de vrede geteekend is, en de nieuwe, thans nauwelijks te voorziene ekonomische toestanden, waarmee toch rekening zal moeten worden gehouden, zich be-g-innen af te teekenen. Het zal den vrijhandelaars zeker aan çeen argumenten ontbreken. Zij zullen Lnroepen dat tengevolge van verhoogde :>f nieuwe tarieven, Duitsche en Oosten-rijksche klanten aan andere landen ten çoede zullen komen, dat de bescherming /an de voedselproduktie (dooi- graan-rechtqn e. a., zooals Chamberlain aanbe-.•olen heeft) Rusland, Amerika en Ar-?entin:ë zal fcreffen, terwijl de Centralen illeen in hun suikerexport kunnen wor-len getroffea, / Dit ailes belet echter niet dat de kan-sen voor een wijziging in de Britsche tol-politiek fel aan 't stijgen zijn. De « Ti-mei » ziet met aandoenmg sommige vrijhandelaars naar de overzijde overhellen en het unionistisehe blad begroe.t reeds den dageraad waarop een waarb'jk nationale en imperialistische politiek (ge-s.eund op bescherming onder allen vorm) zal kunnen leven en bloeien. De « Daily Mail » gaat veel verder : zij acht de zaak der Tariff-reformers voor gewonnen en is er namelijk van overtuigd dat de voorstellen van de komrn ssie geen doode le.ter zullen blijven, dank zij de hulp van Lloyd George. Het blad sluit met deze merkwaardige lijkr(ede op den vrijhandel : « Niet aUeen de vorm van de regeering, maar de heele school van het laissez-faire is in Decem-ber ineengestort. » Wat er van die voorspellingeai in huis zal komen valt moeilijk te zeggen. Uit bovenstaande zal de lezer evenwel de overtuiging opdoen dat ëen verandering in de Engelsche handelspolitiek m de naaste toekomst mogelijK en zelfs waar-sch jnlijk is. Het belang daaivan vat men onmiddellijk wanneer men weet dat otdusver, op wemige uiîzonderingen na (tabak, thé, suiker, rhum, bier, wijn, chicorei, cacao, koffie, vruchten, jene-ver, enz., meest exotische produk.en) aile koopwaren ongehinderd ,n het Vereenigd Konktkuijk konden worden inge-voerd. Het.' oprichten van ean tariefmuur tegen dien kolossalen handelsomzet, die jaar.ijks moer dan een milliard pond sterling bedraagt, zou onberekenbare gevo.gen hebben en een r^volutie in den wereldhaindel teweeg brengen. Bedenkèn wij daarbij dat België vôôr den oorlog drukke handelsbetrekk ngen met Engeland onde tueld «se, in plaa s van vergoed ngen voor het venies dat een ekonomische breuk met Duitschland zou medebrengen, ten gevolge van nieuwe Engel che tolrechten doodelijk in zijn uitvoer zou kunnen worden getrof-fen.,Wij hebbon er aile belang bij dat Bal-four's plannen schipbreuk lijden. MERCURIUS. OA&ELIJRSCH «ËUWS UITSLAG VAN DEN PRIJSKAMP, — De hr Aifons Cornelissen, voorzittei van (^ji Keurraad, meldt ons dat wij morgen, Zondag, den uitslag van deu Prijskamp zuLen kunnen mededeelen. Mededmgers ! leeft op hoop ! IN HET MIN1STERIE VAK KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN —- Men weet dat sedert eenige maandex: de verscliillende van het ministerie var Kunsten en Wetenschappen afhangendf diensten gesplits zijn in twee deelen, eer W aalsche sectie en efen Vlaamsche sectie. Sedert de benoeming der voor de Vlaam. sche sectie aangewezen ambtenaren. wordt de organisatie der nieuwe dienster methodisch \-oortgezet. Zoo is er voor de Vlaamsche sectie een aparté hoofd-boekhouding inge richt geworden, gescheiden van de algemeene secretarie van het Département. Deze boekhouding- die a an va ngen zal, met te r ugw er kende kracht, op 1 Januari 1917, zal, evenals- de briefwisseling met het Re-keiihof en het Ministerie van financiën, uitsluitend staan onder één der directeu-ren-generaal. Deze directeur-generaal zal \oor het bestuur vao aile zaken die zullen betrekking hebben op de Vlaamsche sectie in de plaats komen van de algemeene secretarie. Deze wijzigingen geven aan de Vlaamsche ambtenaren een volkomen autonomie in het Département van Kunsten en Wetenschappen.« VLAAMSCH LEVEN». — Inhoud van n. 21 : Engelsche motorwielrijders, met het masker tegen de verstikkende gassen, raadplegen de kaart om den weg te Ver-kennen in Noord-Frankrijk, plaat; Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijksehe kronijk XX), met 4 platen,; Sint Elooi in de Folklore, door Aifons De Cock,t met 3 platen naar Gustave Doré, Petrus'Chris-tus en Karel Doudelet ; De Helpers, sonnet van Willem Gijssels met 1 plaat, naar A. Mansion ; Rond Antwerpens hoogen Toren, door Karel Angermille, 2e \ervolg en slot, met 7 platen ; Oorlog en Vrede, plaat, naar de schilderij van P.-P. Rubens ; Het Vredes-Ideaal, door Jef Herremans, met 7 platen ; Kunst en Leven ; Tooneelkronijk : te Brussel, te Ant-werpen en te Gent, met 1 portret ; Ver-makelijkheden ; Bri«venbus. tels voor iederen dag Holland's zorg Indien we nu de politieke karikatu-rist van een blad waren, dan zouden we deze \s'eek een Zeeuwsche boetin voorstellen, die gruwelijk en on:steld over de horretjes van haar venster heenkijkt en ziec hoe vreemde losgeiaten bandhonden haar erf en werf onveilig maken en ver-n.eling en dood zaaien onder de langs aile kanten wegvluchtende kippen. — God ! zucht het mensch, dafe die vreeselijke dieren nu nog slechts mekaar de keel afbetea ! Holland zit er inderdaad niet plezie-rig meer voor. Het Hollandsch huis staat nog niet in brand, gelijk al de uui-z.>n ran zijn onmiddellijke en overzeesche buren, maar de rook slaat toch al verstikkend binnen en gensters vliegen onheilspellend op het dak. Geluklrig hebben ze daar lieden aan 't roer, die de wereld n et trachten bezig te houden noch te verbluffen met ophefmakende rcdevoeriiigén, doch wijselijk brandweer spelen en elk oorlogsgenstertje uitdoo-ven, in stede van het door groo'rdoencriï aan te blazen. Ze houden er niet van hisltlorische nachten en heldhaftige besluiten, die een kortstondigen roem aan staatslieden en een langen rouw aan de volkeren berokkenen. De Rotterdammer, die als een echte degeiijke Hollander, steeds gewoon voortgaat zijn Goudsche pijp achter den haaird te rookeu en, bezad gd en onver-stoorbaar, er een wijze spreuk of een Ieuke opmerking op nahoudt voor al wat er gebeurt, schiet er ditmaal zij,n s-an-migheid bij in, begin,-. te mopperen en over d.e dekselsche oorlogspraktijken tusschen de tanden te brommen. w le zou er zijn humeur niet bij Ver lie-zen ! Hier komt het op neer : Engeland e.scht dat de Hollandsehe . schepen hun vaairt en bedrijf door het spergebied zouden hernemen, en booten en bemanning zal wagen om Engeland landbouwvoortbrengselen, -die kontra-brande zijn, t.e leveren. Weigert Holland dan worden zijn schepen in beslag ge-nomen.Dit nieuw oorlogsrecht tegenover de kleine volkeren luidt aldus : ge zult doen wat Vvij niet kunnen, niet willen of niet durven doen, gij zult het gevaar van ge-torpedeerd te worden eu met man en muis te vergaan trotseeren of we. leggen me hand op u. Kies nu hoe ge 't liefst hebt. Le Up-in aime a être écorché vif, le lièvre préfère attendre. Verlangt ge le;vend gevild te worden of tôt Engebch eigendotn over te gaan ? De Rotterdam-mer breekt er zijn pijp over en zegt wat gewTongen maar raak : « Zie hier dus de positie van onze . scheepvaart in beeld : Duitschland guil-lotineert 011s. Engeland, dat over de . « barbaarschheid » van dit bedrijf niet uitgesproken raakt, tracht ons te dwin-gen, ons hoofd onder de guillotine te ste-ken, wijl het voor zich daar voordeel in ziet. Wij wenscher niet verkeerd begre-pen te worden. Op de kwalLîicatie van den « ineedoogenloozen » duikbootoorlog dingen wij niets af — maar hoe moei men de handelwijs van Engeland ruoe-men. dat, zonder schijn van recht, een atider wilUns en wetens tracht te dwin-gen, zich tôt slachtoffer van t'barbaarschheid» te maken? In Engeland zijn een twintigtal Ne-deriandsche schepen, die daar n gedwon-ge^i n vèrblijf houden. Om deze schepen terug te krijgen, moet Nederland een losprijs betalen, in materieel- en levens-gevaar. Onwillekeurig gaan onze ge-dachten terug naar praktijken van de oude Mooren, die schepen op zee inpik-ten, en dan een losprijs verlaiigden. » Eu met grimmige ironie besluit Kees : « The Times, die ons heden bereikt, bevat toevallig juist een artikel over tue new piracy ; daarmede wordt in dat blad de... Duitsche duikbootoorlog bedoeld. » Als ge leest wat er met Griekenlaixi gebeurt, waar de nienschen van honger sterven, -—- zie 00k daarover de beschon-wingen van de « N. R. Ct. » in ons nr. van gisteren, tweede bladzijde : De Blok-kade van Griekenland — en ge ziet hoe Holland er nu voor staat dan vermindert al dadelijk uw spijt rechtstreeks in den oorlog te zijn gewikkeld en wordt het u klaar dat voor een klein volk, neutraal of niet neutraal, het nooit deugt waar groote mogendheden zich een belang hebben toe te eigenen of een wrok moe.ten koeleo 't Deugt nooit kersen eten met grootç

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes