Het Vlaamsche nieuws

495746 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/959c53gq12/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Maandag 23 Juli 1917. Derde Jaargaag Nr. 203 Prijs 1 Centiem voor gêàeel België Het VlaamscheNieuws Versehijiit *?■ maal lis de week tflONNËMKNTSPKiJZJEN T(or «te muea Vmv 3 aiuuM «■- fo«r • ®»wud ««<»ktK Rfkm cl AankaoUl^isgea • tfOODESÎRAAT, ** AHTWBaP*N 01 OPSTEUUADl s*» ?E£HUL5T, a». Aag. BORMS, Aifc. VAN DEN BRAMOi M«s ft> «uii »«i«w<rking »sa n»05î?vr«»i- Dactar Àatiun M Cil H Jïike medewerteer (,i persooalijk ver-satwoordelijk voor sijû scbrijvea, es feisdt oiet keeJ tfe Redaktie. AANKONUIGINGEHi Iweede h!td, dea regel J.M lîerdc M. (d. .. |.— VUrde Id. id. t.59 Doodibcricht I. OFFICIEELEBERICHTEN m DUITSCME ZIJBE duitsch avondbericht Berlijn Zaterdag 21 Juli. — Officie® jvondbcricht : Onze troepen staan voor Tarnopol. m Weenen, Zaterdag 21 Juli. — Offi-ceel:RUSSISCh gevechtsterrein Bij Nouria, ten Zuiden van Kalusz, tcbbcn de Oostenrijksch-RongaarsclK en Duitsche troepen hua hier onlaOgs bo-vochten voordeelen venneerderd door de yerovering van c~n nicuwe hoogtestel-linj?. Bij Babin zijn vijandel jke afdco-lingta over de b&neden-Lomiiica gewor-pen.Vlak ten Noorden van den Dnjestr zijn plaatselijke aanvallen van de Rus-sen îirslukt. Het aau weerszijdfen van den spoorweg Lemberg—Tarnopol onder bevel van prins Lodewijk van Beieren ondernomen tccrcn-offensief maakt goede voTderin. gaa. Ten Noordoosten van Brzezany hebben Oostenri jks- ' i-Hongaarsche regimen-ten de :n het begin van Juli verloren eer-ste linie heroverd. De bij Augustowka, Jezierna ep Este-rowee opereerende Duitsche en Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen hebben de lin:e va,n deze plaatsen oversr-hreden. De Russe® hebben don verbondea troepen hier <ni daar hevigen tegenstand geboden, die door scherpe gevechten moest worden gebroken. ITALIAANSCH gevechtsterrein Niet» van belang. balkanfront Niets van belang. VâH BUIG^SCHEZLIE balkanfront Sofia, Vrijdag 20 Juli. — Offieieel : Behalve enkele zeer hevige kanonna-dea door den v jaind, ton Oosten van de Tsjerna, op het geheele front slechts ïsakke gevechtsaktie. In het Moglena gebied werd een Cricksche verkenningsafdeeling door o-is vuur verstrooid. Aan de Beneden-Stroema schermutse-ligon tussehen verkenningsgroepen, be-staande uit infanterie, kavalerie en artillerie.Bii het dorp Somovo, ten Westen van Tulcea, deed een v'-jandelijke verken-"ingsafdeelingen in booten pogingen om tôt onze stellingen te naderen,maar werd door ons vuur verjaagd. Van haccea tôt Braïla op zichzelf staan-de kanonschoten. VfiN EMULSCHB UID£ WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londcn, Zaterdag 21 Juli. — Offieieel : Wij hebben geslaagde overvallen ge-daan bij don Groenland-heuvel, ten îv'oorden van Rœux, te11 Zuidwesten van La Basses en ten Zuide;n van Armentiè-res en zijn de vijandelijke stellingen op een breed front binnengedrongen. Ten Noorden van het bosch van Ha-vHncourt en ten Zuiden van Armentières hebben wij vijandel'jke overvallen afge-slagen.m TUB^m imi TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Vrijdag 20 Juli. — Offic'eel : Aan het Sinaï-fronf heeft onze zware artillerie een hevig vuur gericht op de vijandelijke loopi,.-^en. Onder dekking van dat vuur voerde een van onze afdee-Hngen een verkenning uit tôt aan de linie Voselbasa!—Musukeban. Ook de spoor-Wgaanleg des vijands werd doeltreffend door onze artillerie onder vuur genornen. . 's Middags deed een Engelsehe kavale-f:e-divisie, versterkt met artillerie, tôt tweemaal toe een poging om ten Noorden van Muglajun vgoruit te rukken te-S®n onze afdeeling, maar telkens werd zij teruggedreven door ons artillerievuur, dat den vijand zware verliezen toebracht. De v'jand trok toen t-erug aehtar de Sieuk. VAS RSSSi&SHE îliflE RUSS1SCK GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Vrijdag 20 Juli. — Offic'eel : Den geheelen dag is er in de buurt van Wiina levehdig geschutvuur geweest. Na een slei ke artilleristisehe voorbe-reiding viel de vijand herhaaldelijk onze ; stellingen aan het front Peniaka—Har-buzow, 30 werst ten Zuiden van Brody, aan. Aanvankelijk werden aile aanvallen afgeèlagen. Om 10 uur verliet het 607e régiment Mlynof, dat ;n het vak van Batkow-Manojow lag, op eigen hand zijn schansen en trok terug. D-t braeht de na-burige troepen er toe, ook terug te trek-ken en gaf den vijand gelegenheid zijn succès uit te brciden. Qnze nederlaag wordt hierdoor ver-klaard. dat, onder den invloed van de Maximalist'sche beweging, vele troepen, die bevel hadden gekregen, de aangeva!-len troepen te helpen, vérgaderingen bo-legden en diskussieerden ;n plaats van het bevel uit te voeren. Verscheiden re-g'menten weigerden de bevelen der of-ficicren te gehoorzamen en verlieten onder den druk van den vijand hun stellingen. Vergeefs spoorden de aanvoerders alsook de komiteiten hen aan, de bevelen op te volgem. Ten Oosten van Brzezany en ten Zuiden van Sjibalin maakte de Oostenrijkers en Duitschers zieh, na herhaalde aanvallen, meester van een deel van onze eerste linieschatisen. De poging van den vijand om ons ten Zuiden van Brzezany aan te vallen werd vcrijdeld. Ton Westen van Halicz ontruimdon onze troepen het dorp B?udwiki, waarvan de vijand gebruik maakte om het te bezetten. Een poging rim Viet dnrn tp Tieroveren mislukte. MB rrWSSISERE ZWDE ÎTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zaterdag 21 Juli. —• Offieieel : Op het front in Trentino en Karinthia verkenjlingstochtan en vuurwisseling. Een onzer stormafdeel-ngen heeft, na de bezettingen op de vlucht te hebben gejaagd, in de streek van Laghi (Posina) vjandel'-jke versterkingen vernield. In de Vallarsa on aan de Maso hebben wij patroeljej teruggedreven. Op het Julische îront is het geschutvuur in sommige vakken tussehen Ver-tojbezza en de Zce toegenomen. Bij Oppachiasella heeft een onzer vlie-gers een vijandelijk luchtsmaldeel van 5 toestellen aangevallen en er twee van neergeschotcn ; een is brandend binjncn onze linies gevallen. TELEGRAMMEN DE FRANSCHE SOCIALISTEN TE STOCKHOLM De Frausche socialist^sche Kamer-groep en de partijraad hebben in gemeen-schappeiijke vergadering besloten deel te nemon aan de door den Russischen Raad van Arbeiders en Sociclisten te Stockholm bijeengeroepen konfeientie. De ver-tegenwoordigers van de R. v. A. en S. die nu te Londen zijn, zullen deJi 26n dezer te Parijs een bespreking met den partijraad houden. De vergadering heeft voorts besloten aan R bot te verzoeken den aaji te wij zen afgevaardigdon de pas-sen te verstrekken. Ook de An-erikaansehe soeialisten heb-î>en tôt deelneming aan de konferentie besloten. ARBEIDERSBEWFGING IN MIDDEN-RUSLAND Stockhoim : Voigens het Moskouer bla-d « So-zialdiemokrat », heeft aldaar in het begin dezer maand eorie konlerontie plaats gehad van 163 w€irklie>den afge"v?.airdigdcTi van do textielfabrie-ken van Middcmi-Ruetind, die te zaonen 800.000 arbeiders bezigen. Ten eiinide die door de fabri-kanten voorge.Tuxmen lock-outs te bestrijden, heb-ben do arbeiders besloten tôt de vorming van tx>ezichtskomis3ies, die zullen belast worden, in eilk afzooidfcrliik geval, met het onderzoek van de nood-wendiheid der sJmting en met de even-tneele iiibeslagmeming dezer febriekaa ten- voor deele der werklieden. DE RUSSISCHE REVOLUTIE Lwof treedt af Petrogrod, 21 Jouli. — Naar de « Bourse o raoït » meidt, is priais Lwof afgetreden en K ronski im zijn pJÎiats mimiister-président gewe den, voorloopig met behoud van de portel'eui van ooitLog en marine; is Tseretelii benoemd t minister van bimmeiiiLandsche zaken^ met beho vaa post en teic-^rafia, en 2s «kxasoi vooi^oo^. tôt minister van jusititie. Petrograd, 21 Juli. — Prins Lwof, djo een miinister^ heeft in een persgesyrek over zijn oc siagmemmg gezegd : « Op net oogenbiik kan de omstandigheden die mijn heengaan motiv< ren niet mededeeien. De regeering is nog n weer gekonstitueerd <jn eersi als die kabinetsk uis voor bij is. zaïl men er de bijzondei-heden v, kiwmen openbaren. In elk geval bliji ik de : ken iiôLdeti tôt mijn opvoiger is bwioemd, a wien ik mijn bevoegdhede<n zai overdragen. I zal waarschijin'lijk binnen een of twee dagen g fbeua-en. » Blijkens inJâchtingeni uit kringen die in kc takt staan met de regeering is de cntslagr ming van prins Lwof te wij ten aan meenin^ verachillen met de meerderheid vaa de kabine" ileden over bedangrijke aangelegenhedlen wac omtrenit naar het oordeel van Lwoif d!e besl sing toekwam aan de komatàt/ueerende vergad ring. Lwof heeft Kerenski aïs minister-présidé aanbevolen ; deze zou dan d'ô- poi*tefôuiille v; oorlog behouden. De toestand te Petrograd Vandaag is ailes rustig en ordelijk. de bank en de mee3te wânkels op het Newsky Prospe zâjn. weer open, d» trams rijden weer, do hoof stad herademt. Het mialukte avontnur scliijnt voor de invLo te Bolgjeviki noodlottig. te zijn geweest. Het ooi deel van Gorki en van Lenin Keukn, 21 Juli. — Het Rusai&che blad. « N \vaja SJchisn», het orgaan van Gorki, verklaa dat de vor.Twa.irden tôt het ontstaan van e militaire diktauuur zijn dat zij meh zou steun op de georganisee:-de. boxirgeoisie,do groote gron eigenaren en de boeren die op eigen erf z ton. Het is oen feit dat de ineenstorting stee nadeibij komt. De kindersterfte neemt vooa durend toe. Het groote gevaar sohuilt hierin dat het or bindingsnrocee onafgebrokon vordoringen maal De a Prawda » (het orgaan van Lenin en- zi partij) pubîiceert eoa oproep tôt sociale evoil t:.e : Het Jaoobinisme van de ^Oste eeuw mo d<e heerschappij zijn van do révolutionnai klasôe, van het proletariaat, dat al het groo moet scheppen. Do arbeiders, die trouw ln overtuiging hebben bewaard, zien in het Jac biniame den eendgeoi uitweg uit die krisis, inee stortdng en ocmlog. IN DE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAAF Het Haagsch Korreapo ndtmtieb ureau mei1 dat het ui'tvaarverbod voor schepen bestemd ma Scandinavie gehandthaafd blijft. UIT FRANKRIJK De Framsqhe regeering heeft aan de ELam machtiging gevraagd tôt het goven van, verde voorschotten aan ae gealiieerden tôt een bediv van 2,138,129,000 irank. DE ZWEEDSCHE SCHEPEN IN ENGELAND Stockholm, 21 Juli. — Het Ji^ngeustixe gezan sohap to Stockholm deelt mede, dat de voorwaa den waaronder Zweedsche schepen uit Eng< sche havens mogen vertrekken de volgende ziji 1) Zweedsche schepen, die in Engeiand ligge mogon wegvaren zoodra andere Zweedsche scli pen die vervangea. 2) Kan een reeder geeni plaatsvervangend seh zen den, omdat hij er geon heeft, verguint de E«. gelsche ovorheid hem zijn schip uit Engelan naar Zwedeai te la ten vertrekken. Het Engelsehe gezantsohap wiil, door de: voorwaarden bekend te maken, vroegere bew lingen' van Zweedsche bladen weerspreken. a Aftonbladet » zegt daarvan ; Wij kunm voor de belcendimaking aiLLeen in zoo ver danJ baar zijn, dat wij nu met zekerheid weten, d; de Engelsehe regeering nog cLriester over onzi dige soheeparuinite beachikt dan wij dachten. DE ENGELSCIIE PERS OVER DE REDE VAN MICHAELI Terwijl de tôt oorlog aanhitsende chauvini^ nistische Engelsehe pers over de rede van de nieuwen Duitschen rijkskanselier niet goed t spreken is, eu in den sedert drie jaar aang( weuden toon er op los schirapt, pubîiceert d o Mauoh ster Guardian > ondersiaande interes santé uitlating : In de rede van Michaëlis is, het belangrijk ste, dat hij zichzelf bij de motie van de socia listeu, vrijzinnigen en centrum heeft aangeslc ten. Het blufferig gedeelte van de rede en d verdediging van Duitschland's roi in het be gin van den oorlog zijn slechts diiigen, di men kon verwachten, maar drié andere pun ten in de rede zijn van belang : 1) Zoolani Duitschland als zijn doel alleen zelfverdedi ging vooropstelt, kan de wereld tegen dat doe gèen bezwaar hebben ; 2) de uiting dat he grondgebied van Duitschland onaantastbaa moet zijn. In dit stadium kumien wij niet ver wachteu, dat een Duitsch minister minderzoï zeggen. Hij zal naar de vredeskonferentii gaau met de verklaring, dat hij over sommigi diugen niet zal parlementeeren, maar als hi er eenmaal is, zal hij niisschien haudelen naa de later geuite woorden van a geven en ne men ■» ; 3) indien er sprake kan zijn van eei duurzaam vergelijk, dat Michaëlis zeide ti wenschen, dan kan de kwestie van Blzas-Lo tharingen niet op zijde worden geschoven. De Guardian » is van oordeel, dat Duitsch land heel wat \erder gaat dan in de vorig< kanseliers-verklaringen en besluit : Lloyc George's laatste rede was bedoeld om Duitsch land een verklaring omtrent zijn oorlogsdoe te vergemakkelijken. Duitschland heeft dat ge daan ; het.heeft zich tegen inlijving verklaarc en op.een vergelijk aangedrongen. Het ligt ni op den weg der entente te zeggen,dat zulic eer vergelijk op zekere voorwaarden mogelijk is Dan zal Duitschland kunnen overwegen of d< voorwaarden z6o zijn, dat bespreking ervar aanvaard kan worden. DE KEIZER EN DE PARTIJLEIDERS ^ Berlijn, 21 Juli. — Over de samenkomst vai den keizer met de leiders van de parti j en mel j. den de bladen, dat er behalve de voorzitte van den Rijksdag 24 leden, leiders van ail ^ partijen, met uitzondering van de onafhanke lijke soeialisten, tegenwoordig waren. Van d • soeialisten waren er Ivbert, Scheidemann, Da vid, Molkenbuhr en dr. Suedekum. Naar uit zeer goede bron wordt meegedeol. liep het gesprek vooral over de boven aile ver wachtiug gunstige, Kngeland een zeker ver k5" derf brengende, ontwikkeling van den duvk ^ bootoorlog. ^ De « Vossische Ztg. » zegt, dat dit de eerst ^ maal is, dat de keizer samen is gekomen me n- sociaal-demokratische afgevaardigden als offi wi cieele vertegenwoordigers der sociaal-demc ^ kratische parti j. m lit ^ -ENGELSCHE DLIKBOOT IN DEN GROND GEB00R] n- Berlijn, 21 Juli. — Offieieel : Een onzer duikbooten, onder kapitein luite nant \\Talther, heeft in de Noordzee de Engel s- sche duikboot « C 43 » in den grond geboord -r- De eenige overlevende, een stoker, is gevan s- gen genomen. e- at DE DUIKBOOT- EN MIJN00RL0G Berlijn, 21 Juli. — Offieieel : Thans st.iat vast dat in Juni 1,018,000 toi scheepsruimte door oorlogshandelingen de middenrijken is vernietigd. jçj Sedert het begin van den onbeperkten duik ct bootoorlog zijn 4,710,000 ton in den grond ge j. boord. Een onzer duikbooten heeft in de Golf vai Biscaye weer vijf ss. en drie zeilschepen vai 22,500 ton vernietigd, o.a. de bewapende En gelsche s.s. « Anglo Patagonian», met 7,00< ton stukgoed (w. o. vliegtuigen, staal en bo ter), van Amerika naar Frankrijk , « Frelis o- sick», met 3,000 ton haver eu 1,500 ton staal van Boston naar Bordeaux ; de Fransche zeil schepen « Cambronne » (1,862 ton) met salpe ter. naar Nantes, a Ceres » (296 ton), met wiji du en sardines, van Lissabon naar Brest. De la t- dingen van de overige schepen bestonden ui 3,300 ton tarwe en 500 ton meel,van New-Yorl t- naar Nantes, 2,000 ton machineolie, van New-York naa^- Havre, 2,000 ton aardnoten, palin t- kernen en was, naar Liverpool, en 5,200 toi t- steeukool, van Glasgow naar Madeira. ^ DE KEIZER NAAR HET OOSTEN re Berlijn, 21 Juli. — De keizer is gisteravon* ^ naar het Oosten afgereisd. m o. DE KWESTIE DER BOMMEN d. OP ZIERIKZEE Den Haag, 21 Juli. — De minister van buiten iandsche zaken deelt het volgende mede : D T Britsche regeering heeft den Nederiandsohen ge it zant in Londen la ten weten. dat de Bri-tsche ad ir miraiiteit de juistheid van het standpunt <lc. NederLandsche regeering betreflead de op Zie rikzee geworpen bommen erkent. Zij geeft to dat de bommen door een Britschen vlieger go ^ Mw'pen werden, die meeude dat hij boven he ^ bozetto deel van Belgd.ë vloog.De Brrtscho staats sekretaris voor buitenlandsohe aangelegenliedei ^ verzoekt den Noderlandsehen gezant aan zijn regeering het diepe spijt mt te drukken van d» Britsche regeering. De Britsche regeering ver klaardio zich bereid een schadevergoeding te be ta'.on, waarvan het bedrag in oveerenstemniiinf t- met de Nederlandsche regeering zal wordei r- vastgestelcL * STAQSMËUWS P S Afschuwelijke Moord «in de De" Pomstraat ie Eea-gisteren, tussehen 113/4 en 121/4 uur c- werd -die gena^tmdo Celina-Maria Hinnens, vtouw tt van Em:â Van Risseghenx, geboren te Deinz< j- op 18 Augustus 1855, en wonende in de De Bom straat, 49, in hare woning vermoord gevonden. Het slachtoffer werd de strot overgesneden waarschijmlijk met een broodnxes, dat tôt hedea: S niet weergevonden werd. Met zekerheid is vastgesteld' geworden, dat ;1 dliefstal de drijfveer van deze afschuwelijke g moord moet geweest zijn. Een ijzeren koffertje werd gestolen ; het hieLd in : een aan deed van e eene maatsohappij voor hulp van 500 frank waar-de ; een spaarboekje van 500 frank op naam van den kapiteùn van Belgische schutterij Beving ; drie eereteekens in écrin>, waairondier het militaire kruis, van voornoomden kapitein ; twee spaarbockjes van 6 à 700 frank waarde van de ^ eehjtelinigeaa Vain Risseghem ; een goud<en garni-" tuur (borstspeld en oorbellén ;de borstspeld is een ~ opaalsteen omringd van roode robijnen.) van 500 firank waarde; een gouden garnit uur met dia-"r manten van hetzelfde model van 75 frank waar-' de; een gouden anker-mansuurwerk van 85 frank j waarde en waarvan het nummer onibekend is; twee gouden arnxbanden, de eene in vorm van ketting met gekapte schakels en de andere in eenvoudige ketting vorm ; voorta eene som van ongeveer 125 frank in Duitsche bankbriefjes. De vermoedalijke d lad ers zijn een jonge man * en zijn bijzit, die sinds 25 Juni j.l. in hetzelfde : huis een gemeubeld kwartier op de eerste ver-[ diepinsj bewoonden en sedert de moord verdwe-nen zijn. De dader is slechts 19 jaar ond, sehijnt ech-| ter een 3-tal jaar ouder, heeft een mdddehnatige : geatruite, zwart lang haar, bruine of grijzo oogen, een hoekig gezicht, ingevallen wanjgen, een eeherpe kin, een zwant kneveltje van oen 8-tal | dagen ; hij spreekt Vlaamsc.h met Antwerpschen ; toncrval eni Fransch ; was klerk van beroep, sehijnt boksor geweest te zijn en was pianiet; ; hij is gekiooei met bimin-grija kostuum. Zijn bijzit, 21 jaar oaid, zonder beroefp, is insgelijks van middolmatige gestalte, heeft blond haar, is mager, heeft klein rond gezicht en blauwe oogen ; zij is gekieed met gele jurk. Beiden zijn voortvl'uchtig ; hunne persoonsbe-sehrijving is echter rondgezond.on geworden en : beklen znilJen zeker niet lang moer op vrije voe-ten loopen. Latere berichten. — Wij vememen dat de dador gevat is en bekontenissen heeft afgelegd. Inbraak in tijdelijk-onbewoond huis. — Onbe. ! kende die v en drongen door middel van valsche _ sieutels in het huis nummer 43 van de St-Ja,us-. àtraat en stalen er een stuk stof van 4 meter, ; 20 dozijn sehoennesUis, 3 paar mansschoeoien, . zakdoeken, tafeldoeken. Daar de bewoaier van » het huis, F. Bulens, nog in het buitem'land' ver I toeft, kan niet juisl bepaald wordeai wat er ont vreemd werd. I Gauwdieî. — Van Dierickx werd zijn brieven . tesch, eene som van 47.50 frank en zijm eenzed viglieidsbewijs inhoudende, gepikt. ] Aardappeldieven. — Van het v*ld Van Fr Diilen, wonende Groenenhoek, te Berohem, wer a don 300 kgr. aardappolcn gestolen; een grooj [ gedeedte aai'dappelen werden vertrapt. Diefstal. — Teni nadeele \nan Van den Boscli wonende in de Leopoldstnaat, werd eene son: van 62.50 frank gestolen. Diefstal. — Ten nadeele vani De Laet, wonaa-de in de Koninginstnaat, te Wiilryckj werd een* som van 5,000 frank, bestaande uit bri«fi fia v;i.r Laatste Uur duitsch legerbericht Berlijn, Zondag 22 Juli. — Offieieel : WESTELIJK GEVECHTSTERREIN 1 Front generaal-veldmaarschalk kroonprins . Rupprecht van Beieren : De gevechtswerkzaamheid van de vijanden . was gisteren geringer dan tijdens de vorige . dagen iu de verschiilende vakken van het ge-vechtsfrout iu Vlaanderen. Vandaag is ze over ! 't algeineeu weer aangegroeid ; in Artois x heerschte leveudig vuur bij het l,a Bû55^-ka-. naal eu bezuiden Lcns. ) Front van deu Duitschen kroonprins : Aan den Chemin des Dames waren bij Brayc . en Cerny inbraken in de Fransche stelling , met volledig succès bekroond. Dappere West-. faalsche eu Oost-Pruisische vechttroepen haal-. den daar, tijdens verkenningen en verbeterin-l gen dQr eigen linie, talrijke gevangenen uit - de vijandelijke loopgraven en weerden heftige t tegenaanvallen af. : Front generaal-veldmaarschalk aartsjjertog ■ Albrecht van Wurtemberg : Verkenningsgevechteu in Sundgau lever-l den winst aan gevangenen en buit op. RUSSISCH. EN ROÈMEENSCH GEVECHTSTERREIN Legergroep prins Leopold van Beieren : 1 De op 19 Juli begounen tegenaanval in Oost-Galicië is tôt een groot succès der Duitsciie en verbouden wapeneu aangegroeid. Het hoofd-deel van het llde Russische leger is verslagen. Spijts den slechtsten toestand der wegen drin-gen onze dappere troepen ouvermoeibaar voo- - ruit. In vaak verbitterde gevechten hebben zij > de zich opnieuw ten tegenweer stellende Rus- - sische strijdkracliten overal teruggeworpen. De streek bewesten Tarnopol en den spoor-: weg Brzezany-Tarnopol is op rueerdere puuten • bereikt. Bij Brzezany begint thans ook het 7de > Russische leger onder deu sterker wordenden ■ druk op zijn flanken te wijken. Het aantal ge-^ vangeneu en de buit zijn aanzienlijk. lu Jezier- ■ na vielen rijke voorraden verzorgiugs-,hulp- eu 1 oorlogsmateriaal in onze hauden. l Bij de legergroep van generaal-overste von j Wovrsch was de vuurstrijd aan dcZehizehara ■ en Zerwetzeh leveudig. De noordelijke vleugel ■ is in de bij de legergroep van generaal-overste ; van Eichhorn aauvaugende gevechten betrok-L ken. Te Crewo en Sitwrgon vielen de Russen na dagenlang dur-ende geschutsvoorbereiding ( gisteravond met sterke krachten aan. De stormloop zakte aan het front der Duitsche troepen met hooge verliezen incen. Na eçn on-rustigen nacht zijn daar nieuwe gevechten ont-brand. Noordwaarts tôt aan het Narocz-meer, evenals tussehen Drjswjaty-Dxniaburg, duurde de verhoogde werkzaamheid voort. Plerhaal-delijk werden Russische varkenningsaanval-len tôt mislukking gebracht. Front generaal-overste aartshertog Jozef : Behoudens leveudig vuur in de Noord-Kar-pathen, na suecesvolle gevechten tussehen het Carsinui-en het Sit-Sitadal,niets bijzondars. Ook bij de legergroep van generaal veldmaarsohalk von Mackensen, nog .geen groote gevechtsaktie.BALKANFRONT De toestand is onveranderd. FRANSCH LEGERBERICHT We«telijk gevechtsterrein Parijs, Zondag ^ Juli. — Offieieel: Op het front der Aisne hebben, de Duitschers de Fransche linies van den top van Chevrigny tôt bezuiden Corbeny heftig beschoton. De be-sohieting met obussen van groot kaliber heeft een bijzondere intensiteit aangenomen op het einde van den nacht, van Hurtebise tôt beoosten Craonne. Bij het krieken van don dag hebbe^i de Duitschors op dit front met frissche troepen., die den. dag te voren wareni aangevoerd, krach-tige aanvallen gedarwn tussclien Hurtebise en het plateau der Kazematten ; de Duitsche aanvals-golven, gebroken door het Fransche vuur, zijn teruggeworpen in hun loopgraven van vertrek voor dat zij de Fransche linies kondien. bereàken. De zware Fransche batterijen die de Duitsche massa's, welke bezuiden de Ailette gesignaleerd waren, onder vuur namen, hebben deze uiteenge-jaagd en zware verliezen toegebrachit. Op hetzelfde oogenbiik hebbtn de Franschen troepen. meer oostwaarts een hevigent aan vai teruggesla-gen, due gericht was op het plateau d'or Kazematten en dat van Kalifornië. De geschutstrijd wordt met geweldige intensiteit voortgezot- in heel de sitreek van de beide oevers der Ma as. De Duitschers toondien zich zeer bedrijvig in den loop vani dfen nacht; de gesohntstrijd was ievendig in het vak \*an Avo* court, Bezonvaux en in heel den stektor van Sint-Mihiel. Benoonden Bezonvaux hebben de Duitschers het Fransche front op twee punten aangevallen. Na een levendlig gevecht, dat hun ernstige verliezen heeft gekost, hebben de Franschen hen geheel teruggeworpew -uit de enkele elementen waar ze voet hadden gekregen. Op de Maashoogten. naar het Bouchot-bosch en het Bois des Chevaliers op, bleven twee Duitsche pogingen. om <ie Fransche loopgraven' te nade-ren vrucMelooe. De Franschen namen gevangenen in Opper F.hras. Een Duitsche overva! becos-ten Sappois had geen ander resultaat dan ge-kwetsten en gevangenen die in de handen der Franscheui) axîhierbleven'. Jets yoof iedspeiî dag Door den Hlfden-Juli gered Wi) hebben veertien dagen doerge-lcefd, die we maar niet onder de allerrua-tigste zullen rekenen, eu tijdenà de welke ons gemoed, ook in meuig slaaploos uur, door hoop en aiigst werd heen-en-weer geslingerd ; — gis:eren echter miischien , door den gelukkigsten stond van ons leven bekroond. Op he{ oogenbiik dat de vastenavond-patriotten — dit jaar echter al veel rnin-der talrijk — in dezen zwaren, ernstigen tijd hun luimige patrioterij op komische en filisterachtige wijze luchtten door in de straten rond te loopen met een hoogen hoed — zinnebeeldige uiting van hun bur'gerlijke fantazie ! — met een gezicht of ze de inname van Tarnopol gingen be-letten ; en dat onze brave burgervader Jan de Vos, de beste mensch van de wereld, het T e Veuvi-palaber bijwoonde, waar het domus orcitionis dan op een forum boarium gelijkt; ôp dit oogenbiik werden wij naar Brussel geroepen « voor een allergewichtigste mededeeling ». 't Kon niet lang geheimzinnig klinken. — Dus de genade? — Denkelijk ! — Voor aile vijf? Met een vriendelijke hartelijke onbe-scheidenheid : — 't Is te veronderstellen ! Vertrek met gerust gemoed. De Spovenslag bleef nogmixals over-diinnaar ! Wij weten genoeg ! Nu eerst het aller-. Ucodzakelijkste ! Ge kunt niet gelooven hoe rap een mensch kan zijn die zulke tijding draagt! Op een omzien zijn we i-n de gevange-n's vaa de Begijnenstraat. Wij vernemen er van deu bestuurder dat juist de pries-ter, de E. H. Wouters, gekomen is om de vijf terdoodveroordeelden te steunen, te troosten..,, voor te bereiden. Wat een verheven, maar ook wat een vreeselijk ambt ! Welke vrome zielesterkte is daar voor noodig ! O 't vorstelijk, het heerlijk reeht der Genade! Opnieuw tôt Lazarus het Exi! uitspreken ! Het graf zijn prooi ontruk-ken !... Goddelijke macht ! Hoe veel schooner nog als de onverbid-delijke krijgswet, wet van bloed, van zelfverdediging en vergekling, in aile landen zonder verinilderiug toegepast, voor de genade moet zwichten ! In de cellen komt nu het bericht : Gij zuit leven ! Môrgen zult ge het licht van . den dag nog aanschouwen ! Die u lief-hebben zullen het ontzettend nieuws ver-Uemen dat gij behouden blijit voor hunne liefde en dat gij eens mekaar zult we- • derzien ! Wanj het krijgsvonnis, onver-biddelijk in tijd van oorlog, wordt aller-zachtst zoodra de hailige vrede weer de volkeren tôt broeders maakt ! 't Was juist veertien dagen geleden, dag op dag, den Zaterdag 7 Juli, dat twee dieprampzalige vrouwen. de eene de echt-getioôte, de andere de dochter van terdoodveroordeelden ons, als oude dorps-genooten u:t Kapellefi, ten huize kwa-men vinden op den middag en het ver-schrikkelijk nieuws meebrachten. 't Was een docdemnaal dat wij te zamen nut-tigden.Alleen de genade kon nog redding brengen. Weldra vernamen wij dat niets kon in-geroepen worden om nog twijfel nopens de schuld te doen ontstaan : ailes was bewezen en volledige bekentenissen werden overigens afgelegd. Toen we dienzelfden dag stappen begounen aan te wenden en het uiterste zouden beproeven om nog het noodlot af te weren, moesten wij al dadelijk ervaren met wat kerels wij in de franskiljonsche tegeUpartij te doen.hebben. Overal bij de Duitsche ambtenaren hebben wij in dit gewichtig geval de grootste voorkomenheid ontmoet. Allen hebben ons geholpen en talrijk zijn de-genen aan wie wij thans onzen dank moe-ten uitspreken. Natuurlijk, volgens die franskiljons mochten wij die hulp niet inroepen ; wij weten ook dat het een schande is voor terdoodveroordeelden een Smeekschrift te sturen aan Z. Exc. den Gouverneur-Generaal — dat moogt ge maar doen watineer het tegen het Vlaamsehe volk is gericht — ; de patriotische plicht, Op zijn franskiljonsch, was onze arme broeders aan hûn lot over te laten en het vonnis ta laten voltrekken ! In de roeest tragische omstandigheden, wanneer het om 't leven gaat van ramp-zalige landgenooten^, versaagt hun grim-mige vijand chap en hun Vlaamschha-tende ploerterij niet. Doch dat zullen wij morgen vertdlen.daar het Maandag half-numinèr onze plaatsruimte beperkt. LUC. H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection