Het Vlaamsche nieuws

1025 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 30 novembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v69862d398/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - VerscMjnt ? maal per week: V" ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: * AANKONDIGINGEN Per week 0.35 i Per 3 maanden 4.— § T, . ... i -«r a-vr T-tT-ivr 11 n , vnr i Tweede HadK., fer regel 2.50 i Vierde bladz., per regel.. 0.50 Per maand 1.50 Per 6 maande* 7.SU D' Aug. BORMS - Albert VAN DEN GRANDE , Derde Had., Î4. I— Doodsbericht rerjaar i4 - . BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 : V—r aile «unonccu, wendc men zich : ROODIiSTRAAT, 44. =§EEN LIEDEKEN In drie koepletten H. .<f,'n door het Belgisch Informatie-] Duitsche werktuigen? Is er één den-■l^Kureau (in Holland), op de wijze kend, verstandig Vlaming, die het ge-> ^^■[|'(1ar kan men beter zijn ?... » looft? * ]M Ja, waarlijk, 't inoeten beroepspolitie- hebben deze week een aardig lie- kers zijn, aan het hengelen ! «CD gevonden in de « N. R. C. », uit Zijn er visschen uit de waters van SM-koepletten bestaande — een mooie Adresse op te visschen ? Of moet er iets ^ ^^Rtling — en door het Belgisch Infor- worden goed gemaakt ? Of mogen we " ^^Ke-Iiureau in Holland n îedegedeeld. zelfs geen vragen steîlen aan de ex-ca-t H^Bet eerste koepletje luidt aldus : thedra gebiedende en banbliksemende Binnenkort zal er een belangrijlce bekende leiders? i ^^Brklaiing verschijnen, die de handtee- Njummer drie van 't eerste koeplet is Hining zal dragen van de bekende kostelijk. - pS^Bviflarnsc/ie leiders, waarbij deze hun De Duitsche regeering wil de « beken-^Hjtsadpunt in zake Vlaamschgezindheid de leiders » kompromitteeren. Hïjillen uiteenzetten. Helsche toeleg i Aanslag op hun eer- Hrilezc verklaring zal de volgende pun- baarheid ! 't Is zeer erg voor menschen ■en als grondbeginscl bevatten : die zich nooit kompromitteeren, doch des — De ondergeleekenden keuren te beter kumien schipfieren, wat bij vis-5i:,BliC! opwerpcn van taalstrijrl-diskussies schen te pas kan komen. " - B? ® oo^enblik sterk af, van waar ook Doch het glanspunt is toch nog : on-Hle aanval kome. Zij willen vrtje Belgen gevraagde voordeelen op taalgebied. ^Kijn en dit blijven. De Vlamingen, die voordeelen op taal- ste^S^B2. — Zij verklaren niets tè maken te gebied krijgen! Hlbben met bladen zooals de Vlaam- 't Is oin er bij om te vallen 1 H en anderen, die enkel Duitsche Wij zijn uiterst, uiterst benieuwd bin- jpuo^^Berktuigen zijn. nenkort te lezen welke taalvoordeelen, 3, — Zij veroordeelen de taktiek der taalvoorrechten den Vlamingen geschon-^Btitsche regeering, die hen wil kom- ken werden? "y ^momitleeren, door aan de Vlamingen Ongevraagd is een goed woord. Wij gevraagde voordeelen op taalgebied vragen geen taalvoordeelen, geen taal-w'^en schenken. j voorrechten. Recht, volledig recht, het îsSul '' — Vlaamsche strijd moet, na ons eeilijk toekomend deel, is ons meer ' oorlog, door de Vlamingen zelf dan voldoende. !Q3u^B°rden uitgevochten, zonder dat ooit De Vlaamsche strijd, die 84 jaar duur-het oog worde verloren : het zelf- de, moet in de oneindigheid der'eeuwen '1 ^ftstaan der Belgische nationaliteit. » na den oorlog, door de Vlamingen zelf j- ^Bns dunkt dat de belangrijke verkla- worden uitge voc h ton, liefst onderling en Hg al niet duidelijker kan omschreven tegen elkander, zeker? _.^Hrden en wat er binnenkort wordt be- Voor 't laatst zouden de bekende lei-kan louter een stijloefening wezen der s moeten beseffen dat het zelfbestaan aangegeven thema. der Belgische nationaliteit haar hecht- eeaipcît. wat om, nog belang kan sten steun vinden zal door gelijk recht te ^■oezemen zijn de handteekeningen van schenken aan al de Belgen, en de Vla-^ ^^Êpiketide Vlaamsche leiders, want hun mingen een volledig vaderland te geven. " ^Bendheid is ons onbekend. Eeest daarover ons programma-artikel in ■)ie bekende leiders hebben dus totnu- Het Vlaamsche Nieuws van 27n Juni 1.1. jHe hcrmetisch gezwegen. 't Zijn doof- ^Bnmen, die niets gehoord hebben en Het tweede koeplet ■l noch teeken hebben gegeven als, H::s de oorlog is uitgebarsten, de Via- Het tweede koeplet is de brief van den Hgen gehoond werden en aangerand heer Louis Franck, voorzitter van de ^H>r Maeterlinck, Gérard Harry en me- ïnterkommunale K.ommissie, aan baron B Waalsch leider en strijder, en al de v°n Bissing, gouverneur-generaal in Bel-^Bwettcn werden overtreden. gië. De heer Louis Franck verklaart te er steramen opgaan voor 't Vlaam- spreken uit naam van het volk van taalrecht, dat ons heilig is als welk ' laanderen. B-r ook, en een deel uitmaakt van zegt : onafhankelijkheid, komen zij met u Fan verschillende kanten is mij mee-Ki oekaze. »gedeeld dat Waalsche burgerlijke ge- " H bekende leiders schijnen in de » vangrenen nog altijd in Duitscbland ^Bmsche Beweging geen trekkende lo- " worden vastgehouden, terwijl hun 13 «îotieven, doch remtoestellen te zijn, » Vlaamsche medeburgers, onder dezelf-■ak reeds iemand onder ons hen beti- » de omstandigheden gevangen geno Hl » men, reeds op vrije voeten zouden zijn het beroepspolitiekers, met be- " 7Un- " l'fcingen en bekommernissen, ons 't Is in den dubitatieven tijd. 't Is dus uk-^Bnid, en moeten ze den eenen of an- e^11 loos gerucht, gelijk er zooveel looze visch uit het huidige troebel water geruchten ook van « verschillende kan-qu di^Ben? ten » komen. Wij zijn zoo vrij aan de val®1-'œkaze luidt-: Geen taalstrijd-dis- betrouwbaarheid daarvan te twijfelen. sen. want we zijn vrije Belgen. We wi3 keuren nochtans den heer Louis r! diBnjpen y het verband niet goed. Wij Franck volmondig goed; 't is edelmoe-;r! dBl! niet in, hoe strijden voor de taal, en dig en ridderlijk het Vlaamsche volk als as <S[ 0Iis taalrecht beraadslagen en rede- verdediger van de Waalsche landgenoo-zoo'^B'cn, afbreuk doet aan vrije-Belgen ten te laten optreden. cho»Len als we vftj. zijn, hoe we dan Doch anderzijds betreuren wij ten nh«^BP <X;k2ze moeten naleven? zeerste dat het Belgisch Informatie-Bu- klinkt nogal Russisch. reau dit schrijven heeft wereldkundig ge- tterf^H3' 'A'c zijn benieuwd onze bekende maakt. inm4 Ëers' neen« onze nieuwe meesters in Daardoor krijgt het loos gerucht een ils dMVlaamsche Beweging te leeren ken- vasten, een bijna officiëelen grond, en ■cn Stellig kunnen het noch Frans Van weest zeker, het zal later aan de Vlamin-melaB^aert, wiens naam we nog steeds gen in voile Kamers worden verweten. a veMfra vlag in onze Vlaamsche Bewe- Dan kan de heer Louis Franck recht-;id d|m; blijven begroeten, noch Alb. De- staan en antwoorden : « Ik heb mijn 0 iniSr" noch dichter René de Clercq en pHcht gedaan uit naam van het volk van «ele andçre beproefde flaminganten Vlaanderen : ik heb verzet aangeteekend , an®1" die in de Vlaamsche Stem onzen bij den gouverneur-generaal :n België. » ■taard hoog houden en oordtelen dat En op dit oogenblik moest hij dan den et tijd is om ook eens aan de belan- brief te voorschijn kunnen halen en dien ^pele^Bvan Vlaanderen te denken. lezen. Maar het Belgisch Informatie- , oo» bekende leiders van het apokrief Bureau — waarin geen enkele bekende uit de « N. R. C. » verklaren leider moet zetelen — deed veikeerd hem >S 'm,1® roaken te hebben met de Vlaam- nu te veropenbaren. "t Is wapens leveren ^Post noch met met andere bladen... aan de kwalijkgezinden, aan de vijander Duitsche -werktuigen zijn. van het volk van Vlaanderen. ■^ke andere bladen ? Die zullen de Maar nog eens : Is er van heel die zaak leiders gewis binnenkort aandui- wel iets waar? ■. met het bewijs hunner aantijging. „ . . . , hebben de Vlaamsche Post niet te derde koepleit 1 f hefAhafr °P zijn tanden Het derde koeplet klink alle-n zonder «fi? wanklank. . Xt f'p'l" ïet °°k niet in alle?.eens met Het deelt ons mede dat het Brussel- e blad, doch wij denken sche gemeentebe'stuur, op verslag van 1 Strenveis (helaas ,geen beken- Kamiel Huysmans, het verplicht vakon- denvijs voor de ondersteunde werkloo- dat ze 't allen om 't even zen ingevoerd heeft. > 13 roeenen en elk, met eigen midde- Daarmede schiet Brussel ditmaal den , '■ zelfde doel trachten te berei- hoogen vogel af. g ^ KT is vastgesteld dat 7:i % der 57,000 Brusselsche werkloozen vakmenschen zijn, tôt de kleeding-, bouw-, metaal- en houtnijverheid behoorend. Het vakondemnjs zal gegeven worden in de twee talen : Vlaamsch e?i Franscti. Het wordt gegeven door 400 îeeraars, die bclanglocs hun medewerking verlee- inen. Het zijn palroons en kundige arbei-ders.Nu, die geneeshteren en rechtsgeleer-den in het Vlaamsch zullen te spreken en vooral te ondèrrichten hebben, gaan zij onverhoeds en onverwaclits ondervin-den hoe spijtig het is dat er geen Vlaamsche; Hoogeschool bestond ; want het mag nog zoo reehtvaardig toegaan, de Vlaamsche, leerarende dokters en advo-katen, voor de Vlaamsche arbeidersklas, zullen amper berekend zijn om hun taak ten voile te betrachten en waar te ne-men.Onze Brusselsche Vlaamsche vrienden î zullen moeten een waakzaam oog openen dat heel "dit prachtig werk geen doode letter blijft voor de Vlaamsche werkloozen — het overgroot aantal, misschien 80 t. h. zijn Vlamingen -—■ en dat het goede niet dient om nog eens te meer ons volk te verbasteren, Vlaamsche gees-ten met Fransche onbegrepene vakwoor-den vol te sitampen en zoo hun voor het leven een taal in den mond te leggen, die ailes in 't Fransch benaamt. Maar mag dit? En als de Brusselsche Vlamingen dit toezicht houden, vallen zij dan <veer niet onder de oekaze van de bekende leiders, die aile taalstrijd-dis-cussies ten strengste verbiedt? En als de Vlamingen er de hand aan houden, zullen zij niet gescholden worden te Brussel, door de verfranschte standen en besturen, enkel Duitsche werktuigen te zijn? We moeten dus eigenlijk toch nog wachten of er wanklanken komen in het derde koeplet, ànders zoo heerlijk ! De naam van Kamiel Huysmans is voor ons een groote waarborg en een ge-ruststelling ; de vraag blijft alleen, of hij onder de bekende leiders staat, want dan inag hij op taalgebied kikken noch mik-ken.Dr. Aug. BORMS. 0nz8 Letterkundip Prijskamp august snieders 1825-1904 Die Kempische jongen, die op vijf-en-twintig-jarigen ouderdom naar Antwer-pen als letterzetter komt, brengt het tôt hoofdopsteller van Het Handelsblad, tôt Bestaurlid van de Koninklijke Vlaamsche Akademie en tôt den volksgeliefden schrijver die bijna Conscience evenaar-de.Reeds in 1851 schrijft hij De arme Schoolmeester, die door de Nieuwe Rot-terdamsche Courant wordt opgenomen en in 't Fransch en in 't Duitsch ver-taald.Tien jaar later, het meesterl.'jke, het overschoone Sneeuwvloksken (1860) ; weer tien jarcn later zijn bçst geslaagd zedenverhaal De Speelduivel (1870) en zijn merkwaardige geschiedromans Op den Toren, De Voetbranders ; weer zooveel later : Alleen in de Wereld, Zoo werd hij rijk (1882), De Nachtraven (1884). Nogmaals tien jaar later : Onze Boeren, Dit zijn Sniederiën !... Wat vruchtbaarheid, wat aarîhoudend-heid. In elk dier tijdsgewrichten, talrijke werken van allen aard. August Sniedens onderging opvolgen-lijk drie invlocden : romantism, realism en politielc. Conscience toovert ons de Middelecuwen voor oogen ; Aug. Snie-ders kiest latere tijdvakken van de ge-schied'enis uit Antwerpen in brand, en de Fransche invallen : O-h den Toren, De Voetbranders. Er is spanning in zijn romans, zij boeien als een mengelwerk dat de lezers wil vasthouden. Ook Het Zusterken der Armen en Dr Gasthuisnon verwierven een welverdien-den bijval. Hij werd te Bladel geboren, 8 Mei 1825. In 1944 kwam hij naar Antwerpen. Zijn aanleg voor de letterkunde, verschafte hem reeds.in 1845 de plaats van medewerker aan Het Handelsblad van Antwerpen, waarvan hij jaren lang de hoofdopsteller was. Van 1868 tôt 1884 was hij ook hoofdopsteller van De Belgische Illustratie. Eerst beoefende hij de poëzie, schreef daarna novellen en beur-telings sentiinenteeje, satvrieke en his-torische romans. Hij overleed te Borger-hout op 17 Nov mber 190<1 Groote Gebeurtenissen op lil ? MET RUSSISCH FRONT De « N. R. Ct. » wijdt in haar num-mer van Vrijdag 16 dezer, volgende beschouwingen aan den toestand : i-f/.asnysz, dat van Kussiscnc zijde wel (le poort van Warsciiau genoenid werd, is Uoor de Duitscners op de i<.us-»eii iieroverd. OiSteren nadden wij te uczer ^jlaatse reçus opgemerKi, dat er m me Duurt iets gaande ieek, e,u kort voor net aldrukJien van ons blad omvingen wij Uet omeieeie bericùt uit liet Uuit-sclic nooiakwaruer, dat ons meldde, dat i'rzasiiysz, naaut de Kussen verscneide-ne unes Uadden moeten opgeven, door de ijuri-sciiers tx;zet was. lier Kussrscne coinmuriieiué bevestigt varidaag dezt medeueemig indirect uoor te zeggen, dat de jKussen tiians een Iront ten z.urden van die piaats bèzet iiouden, waar zij Woensdag versclieidene aan vallen van den vijand heUUeu atgeslagen. lJxzasnysz was eiude l/tUiuari, rra een kortaionuige bezetung door de Uuil-seners, door de K.usesn op dezen ner-uomeii. Vo-lgens de K.ussiscne opvatung, was liet den JJuitscliers er toen om te doen om a oui' liet versterkt-e rivierxront ten iMoorden van Warscnau door te bre-Ken eii de,u beiangrijken spoorweg van daar naar Feuograd ai te snijden. Un Cliorzeie en Allawa kwamen zij ' tegen ir'izasnysz en Ciecnanovv aan den reculer en linker vleugei van de Kussen in dit streek opzettcn. De voornaamste op-niarscli van de Duitschers gesemedde ten Oosten van Frzasnysz naar i>zczuka, ten Zuiden van die stad, daarop zwenk-ten de Uuuscliers in iNoordvvestelijke ricliting naar VVola Wierzbowska, liali-weg tussclien Ciechanow en Frzasnysz, toc, waar op 24 eu 2ô Februari een ver-woed geveent werd geleverd. De Kussen ondernamen een snelle tegenbeweging acliter hun eigen front en dreven den vijand ten slotte ceuerzijds in de rien-tmg, van Mluwa, anderzijds in de rich-ting van Chorzele terug, waardoor Frzasnysz opmeuw in hùn handen kwam. Ditmaal is echter, als men op de aan-wijzingen in de Russische communiqué's en het telegram uit Petrograd aan de Morning Post af mag gaan, het Duitsche offensief bij Przasnysz slechts het onder-deel van een grootsch opgezette voor-waartsche beweging van de Duitschers, die heel in het JNoorden in Koerland be-gonnen is en in aansluiting daarop ge-richt is tegen het heele Russische verde-digingsfront tôt aan den Dnjestr toe. In Koerland, zoo melden de Russen, rukken de Duitschers tegen de Windau cn de Wenta op. De eerste rivier heeft haar uitmanding in de Oostzee te Windau, dicht bij den ingang van de Golf van Riga ; zij loopt, ruw aangegeven, daarheen in Noordoostelijke richting, ongeveer evenvvijdig met het Noordelijk-ste gedeelte van de grens van de provin-cie Oost-Pruisen. Soldingen en Schrun-den, waartegen de Duitschers oprukkcn, zijn beide plaatsen aan den linker oever van de Windau, Popeljany, dat ook ge-noemd wordt als een doel van de Duitschers, ligt aan den rechter oever van de Wenta, een rivier, die aan den boven-loop van de Windau zich met deze ver-eenigt en met welker rechter oever een belangrijk stuk van den spoorweg Li-bau-Szawle evenwijdig loope. De korrespondent van de « Morning Post » te Petrograd meldt tegelijkertijd, dat de Duitschers tusschen den spoorweg van Mlawa naar Warschau en de Pissa, een zijrivier van de Narew, die de Oost-Pruisische grens in de buurt van Johannxsburg snijdt en haar water uit de meren bij die stad krijgt, een alge-meenen opmarsch begonnen zijn, om uit het Noorden tegen Warschau oprukken-de, ten slotte zich te vereenigen met de Galicische legers, die uit het Zuiden van de Russische grens optrekken. Het nieuwe offensief van de Duitschers zou dus, in vogelvlucht gemeten, een fxont van 800 km. van het kustgebied van de Oostzee tôt aan het Noordelijkste punt van Bessarabië omvatten. Van Russische zijde zinspeelt men reeds op een terugtocht met achterhoede-gevechten om den vijand op te houden, naar vooraf in ge-reedheid gebrachte stellingen, zooals in Galicië. Bij Przasnysz hebben de Russen deze méthode zeker in prakitijk ge-bracht, en nu geven zij toe, dat zij ook aan het Dnjestr-front op den uit ers ten linker vleugel van hun front beginnen te wijken en de Oostenrijkers daar de rivier overtrekken. Zoo ziet het er dan naar uit, of dege-nen die voorspelden, dat de Duitschers eoorbituds tegen de Russen in het Oos- ; ten en niet tegen de Franschen, Engel-, sclien en Belgen in het Westen een be-I slissing zouden trachten te zoeken, gelijk zullen krijgeii. De redencering is , daarbij natuurlijk, dat als de Duitschers en Oostenrijkers er in mochten slagen ; met de Russen af te rekenen en dezen tôt" den vrede gerteigd te maken, de VVestersche geallieerden den strijd wel J zouden opgeven. \ Bedriegen dus niet aile voorteekenen, . dan zijn op het Oostelijke oorlogstoo-\ neel in de eerstvolgende wekeri belang-■ rijke gebeurtenissen te wachten. î -.rgruflK-'ir-Trt^^- « De Vlaamsche Bond vau op.s Âtkeneum ■ Deze bekende Vlaamschgezinde kring î met kenspreuk €< Het daghet in den Oos- Iten », en onder voorzitterschap van den heer Jan De Vos, burgemeester, vat izijne weldoende werking weêr aan en | richt daarvoor volgenden oproep t-oi de 1 Vlaamsche leerlingen : Dertig jaren lang bestond de Vlaamsche Bond aan 't Atheneum. Afwisselen-de perioden van jeugdig, krachtig werken en van diep verval kenmerken zijn bestaan, maar nooifr- kwam het tôt ster-ven ! Uit de oude afgeleefde plant ont-stond immer nieuwe kieming en snelle opblbei tôt een hooge ontwikkeling ! Zéù was 'liet leven van den Vlaamschen Bond : een mooie rijing van glans en dofheid ! Het arme dertigste levenbjaar, dat een feestjaar moest worden, zag gruwelijken oorlog... 1915 een lijdens- misschien een stervenstijd voor onzen bond. Neen ! De Vlaamsche Bond mag niet verdwijnen ! Zulk een prachtig® kring, zoo innig vergroeid met het Antwerpscb Atheneum, met het grijs-eervraardige gebouw, met de immer ▼•rnieuwende studenten jongelingschap ! Vlaamsche makkers, w© richten een dringenden oproep tôt U om lid te worden van den Vlaamschen Bond! Weest talrijk op onze eerste zitting* van dit jaar, Zaterdag 17 Juli. Het daghet in den Oosten ! De Vlaamsche Bond, rt * # Het is dus vandaag dat die vergade-, ring piaats heeft en wel «m 5 uur in het Atheneum. De dagorde, dis ae«r aantr»kkelij*k :s, behèlst : 1. Inleidende n«orden d»*r den voorzitter ; a а. Voordracht door makker Lode Craeybeckx, over Vlaamsche Beweging : 3. Voorlezi/ig uit Gudrun, door mak-ker Van Iper ; 4. Voorlezing deor M. Léo Desmet uit « Kritiek der Vlaamsche Beweging », van Aug. Vermeylen ; 5. Herdenking van den Guldensporen-slag ; б. Overzirht der Vlaamsche bladen ; 7. Liederen Groeninghe, Strijdkreet. Vlamingen treedt talrijk op ! Het Bestuur. Flink, zo» ! Vlaamsche studenten, en nu dapper doorgewerkt ! « Vooruit, de jonge Vlaamsche schaar. » Vooruit, eenieder hoû zich sterk ! » 17 Juli 1916. '«jjii 1 u» taaaxisxpjKrsjs&tpm^i. DÀGELIJKSCH NIEUWS ONS HOOFDARTIKEL VAN MOR G EN. — We raden •nze lezers ten aeer-ste aan in ons nummer van morgen aan-dachtig het hooîdartikel te lezen, geti-teld : « Wat de Vlamingen wensehen en wat ze vreezen. » Het beroert de hoogste levensbeianger. van ons Vlaamsch* volk. IN ONZE HAVEN. — Op 15 Juli vaarden onze haven binnen : 4 stoom-schepen, 4 moterbooten en 22 binnen schuiten. Er vertralcken denzelfden dag : 3 stoomschepen, 3 m»t®rschepen «n 25 bin-nenschuiten.OVERLIJDEN. — M. Edouard De Uescluze, «ud-sekretaris van het parket van de rechtbank van ien aanleg en van de administratieve C»mmissie van het gevang, is »verleden. De aflijvigè" werd geb®ren in 1S30. Hij heeft dus lange jaren ran zijn pen-sioen kunnen genieten. Hij was het volmaakte type van een fonktionnaris van den «uden stempel. buiten de stijfheid, die in het uitoefenen van zijn ambt, zijne gelijken lcenschetste, de beste man van de wereld . We bieden aan de diepbeproefde fa-milie onze welgemeende gevoelens van déelneming. % DE DIENST DER POSTMANDA-TEN. — Voortaan zullen de ontvangers. van postmandaten niet meer verplicht zijn deze te gaan afhalen op de postbu-jeelen, maar deze zullen hen rechtstreeks afgegeven worden. Nochtans, zal, zooals voorheen, de betaling op het bureel ge-schieden.DE UITVOER VAN LEVENDE SCHAPEN UIT HOLLAND. — De Mi-nister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt ter kennis dat voortaan de uitvcer van levende schapen weder-om tijdelijk toegelaten is. Voor aile inlichtingen kunnen de be-langhebbenden zich wenden tôt de Com-missie voor Mensthelijke'en dierlijke be-voorrading, Amaliastraat, 2, te Den Haag. OPGEPAST AAN DE GRENS ! —■ Niettegenstaande het uitdrukkelijk ver-bod wordt er nog dagelijks gettacht d« grens over te gaan zonder pas. Zoo werd gisteren in het zoogenaam-d: k Hazegras » een Belg, zekere W., aikomstig van De Zoute door een Duitsche grenswacht, na te zijn aangeroepen en nadat enkele malen in de lucht was ge-schoten, doodgesclioten. H'j was in ge-zelscliap van tv^ee anderen, en van de Nederlandsche grens op weg naar Knocke. Do twee anderen wissten te ont-komen • DE LANDSTORM IN HOLLAND. — Hoewel de kominissie van verslagge-vers der 1 weede Kamer over het wets-ontwerp tôt nadere uitbreidinç van djtt landstorm reeds eenige dagen geledea bijeenkwam voor de vaststelling van het eindvsrslag, is dit laatste nog niet aan d« is.am«r uitgereikt. Wij vernemen dat de kommissie va» opst»l nog «ver enkele punten nader overleg met dea ipinister van «orlog heefi n»»dig ge»ordeold. HET SLUITEN DER GRENZEN. -Op 6, Juli wordt uit Esschen gemeld dat d» grens voor ©nbepaalden tijd gesloten is. Het toezicht is zoo gestreng, dat aan eenige landbouwers die hun hooi op d* Hollandsche grens binnen wilden halen, dit verboden is. Uit Luykgestel wordt ook in dato « Juli gemeld dat de grens volkomen afge-sloten is voor het verkeer. De Duitsch« posten hebben last niemand, zonder «n-derscheid, door te laten. MODE VL1EBERGH HERDACHT. — Op verzoek van de raadsheeren Coelst en Bruiipont, nam de gemeenteraad va» Laekeu het besluit aan de Kleine Groen-straat aldaar den naam te schenken yan den zoo pas ovei'ledc-n Vlaamschen t«*~ neelletterkundige Mode Vliebergh. PIERRE LOTI BRENGT HULDE AAN DE M EN SC H LIE VEND H El D DER--TURKEN. — Het is troostend om bladzijdcn te lezen zoo als die welke Pierre Loti aan de Turken wijdt in de « Figgro » van verleden Dinsdag. Spre-kende over her nieuwe Fransche hospi-taalschip dat naar de kust van Gallipoli /.al vertrekken, zegt hij : « Zouaven, die daarginds vechten schreven mij gisteren : De Turken weer-staan ons met eene vveergalooze dapper-tieid, al de Europeesche bladen zijn het daarover eens. En onze gewonden, onze gevangenen worden door hen uitstekend behandeld, lieeft generaal Gouraud zelf in een dagorde verklaard ; zij verzorgen hen, voeden en onderhouden hen beter dan huime eigen soldaten. » HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN ROUGET DE L'ISLE. — Men heeft een late hulde aan de nagedachte-nis van Rouget^ de Lisle gewijd, aan wien men de beroemde verzen der « Marseillaise » verschuldigd is. Gisteren heeft men zijn stoffelijk overblijfsel naar het Panthéon •vergebracht. Rouget de l'Isle die te Lons-le-SauI-nier den IO11 Mei 1760 geboren werd, stierf den 26n Juni 1836 te Choisy-le-R»i .vaar liij begraven werd. VOLKSONTWIKKELENDE VOOR-DRACHTAVOND. — Maandagavond had de toon- tooneel en letterkundige maatschappij « Hoop en Liefde », met haar 58 jarig verleden, hare leden weder-om intiem vergast op een voordraçht-avond, welke ten voile gelukt is. Wij hoorden beurtelings voordrachten van Mevr. Willemfe-Daniëls, der heeren Fr. Jansen, Jos. Wegge, Gustaaf Wou-ters en als toenmaatje den heer Maurits Notcrman ,van den Vlaamschen Schouw-burg, welke voor het luimige gedeelte ge-zorgd had. « Hoop en Liefde » heeft heden Van het stadsbestuur een bericht ontvangen waarin verbod gegeven wordt nog derge-lijî;c vooj (îi achtavonden te houden. ■Zoiidag 18 Juli 1915. Herste Jaar g. Nr. 185 Priis : 5 Centiemen door g-eheel België

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes