Het Vlaamsche nieuws

579 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061j1h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■defdag 15 juaart 1.9x7. werae jaargaœg «r 74 Prit s ; <3 Ceetieiv. voor geheel Belgicl Het Vlaamsche Nieuws I Verschijnt 7 maal le de week K^MENTSPRyZEH i RedsÈtle, BeHiee® m Aan&oadSgin^to ; ROOBESTRAAT, ^4 ANTW8RPSW ïi£ 0PSTELSA4Û) i Raf VERHULST, Dr. Au*. B08MS, Alb. VAN DEN BRÂNDE | Met de vaste nsedsw«rking v*h Hoeg!e*ra<ar Doctor Aatooa JAC01 Elke medewerktr is persoonlijk ver sntwoordelijk voor zijn sdirij ver,, en bindt niet hee.l de Redak^ie. AANKON.DIGINGEN : fweede blad, d«u regel 2.5* Derdc- id. id. , Vierdc td. id. Q.6Û ! IJoodshericht . g, OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE I,A_T ftnsdag 13 Maart. — Offi- janval aan de Narajoîka heb-;er dan 250 gevangenen ge- iVoensdag, M- Maart. — Offi- JK GEVECHTSTERREÏN rdenvar- A rmentières werden afdeelingen door vuur ver- Ancre-gebied vielen Engel-nanuddags, zonder geschut-iig, tusschen Achiet4e-Pe£it rs, 11a hevig vuur langs beide Bucquoy aan ; zij werdqn met ezec voor hen afgeslagien en evangenen in onze handtin. pagne duurden de gevechten van Ripent met afwisselend Oostelijken oever , van de kten aanvallen der Frapscheu el; eeu onzer stroomposten gediangea. 1 EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREÏN van gcneraal-veldmaarschalk van Beieren : |enâige bedrijvigjfeid op het voor-Hbp verscheidene plaatsen tus-Boostjeeenden Dnjester. Aan de Hpa bestormden onze troepen ge-de Russische stellmg, ver- iofestrekte mijni'.îrichting'en en 12 officieren en 256 man 'als 1, en met verscheidene ma-?n en mijnwerpers als buit te- villofstatie, ten Noorden var d met goed gevolg" met boni-)id.1 generaaloverste aartshertog het leger van generaal veld-von Mackensen : :onders te melden. BALKANFRONT lene Fransche aanvallen tus-)chrida= en het Prespa-meei den aanvaller zonder sukses vijandelijke "aanvallen ter :n en ten Noorden van Mo* m. Op deze twee plaatsen. leec ware verliezen. , dstJomg. ZIJOE Dinsdag 13 Maart. — Offi 1 EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREI1S ikken ten Zuiden en ten Oos fïîzany hebben talrijke onder in het voorterrein ons succei Men van de spoorlijn ZIoc Mtebben onze stormtroepei :lli 32o man en 13 machinege f <te Russische schansen ge [iynie is de gevechtsactie ii ANSCfî GEVECHTSTERREÏN in met geschut- en mijnvuiu: de Karsthoogvlakte en in he al dag en nacht aangehouden 'ima di Costahilla is een zwak 'jke aanval afgeslagen. BALKANFRONT ndengte tusschen bet- Ochrida 'i'ttpa.meer hebben. Oosten ^aarsche, Duitsche en Bul Mdeelingen een aanval vai roepen afgeslagen. pKSCHE 7.ÎJDE %>pel, Maandag 12 Maart ARMENIE Zuidelijk gedeeUe van onzei ïel krach tige wederzijdscfr ieid van verkentiingspatroel -t uiterste gedeelte van onzei ïel hebbeji wij eenige pogin - vijaind onder dekk tig van eei r ondernam, verijde'd. v ^ MESOPOTAMIE EN PERZIE Ofschoon er geen niemve berichten zijn <^ntvangen van het front aan dem Tigris, noch van het front in Perzië, laat zich begrijpen, dat de operaties hun ver-deren loop hebben in overeenstemming met het vastgestelde plan. m BOLGilBSCHE ZiJOE ROEMEENSCH GEVECHTSTERREÏN Sofia, Maandag 12 Maart. — Offi-cieel : lu de buurt van Isaccea van tijd tôt tijd een kanonschot. Ten Oosten van Tulcea geweervnur tusschen pos'.eu. Sofia, Dinsdag 13 Maart. — Officieel : Ton. Oosten van Tulcea vuurwisseling. B.ii de Serath hebben onze troepen een sterke vijandelijke verkenningsafdee-ling ternggedreven. BALKANFRONT Sofia," Maandag 12 Maart. — Offi-c.'eel : S erke vijandelijke afdeelingen hebbe® ge'racht in de hauwe strook tusschen het meer van Ochrida en het Prespa meer op te rukken. Een krach tige voor-bereiding door de artillerie ging aan hun poging vooraf. Zij werdeti tegengehou-den. Vf,n daar tôt aan de Tserna tamiçlijk levendige werkzaamheid van de artillerie.' In" de bocht van die rivier is een Duitsche afdeeling in de vijandelijke loopgraven binnengedrongcii en met gevangenen teruggekeerd. Voorts artille-rie vuur, aan de .Stroema 00k patroelje-g:evechten.Sofia, Dinsdag 13 Maart. — Officieel Op den Westelijken oever van he1 Prespameer zijn gp-steren verscheidenc vijaindel'jke kompagnieën, die voor waairts rukten, met groote verliezen te ruggedreven. Vannacht zijn nog twe< ' aanvallen afgeslagen. Onze âteilingen tèn Wes^en en tçt Noorden van Monastir zijn zeer hevif door den vij and beschoten. In de bocht van de Tserna levendige vum-wisseline; op de rest van het froîi' zwak vuur over en wee.r. Op het gehee1e front sroote bedrijvig ■ heid in de lucht. Bij Miletkowo is eei Eneèlsch vliegtuig in eeri gevecht neér ; oschoteiï. I VIS ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREÏN Lx>nden, Dinsdag 13 Maart. Offi cieel : Tengevolge van ons bombardemen ' van gisteren heeft de vija'nd het voor naamste verdedigingsstelsel langs d-voorste kam van den hoogterug bewestei [ Bapaume over een front van 31/2 mij prijsgegeven. In den loop van den dag hebben d' . Britsche troepen' bij den opmarsch vijan delijke achterhoedeafdeelingen in de» streekTot'een diepte van een mijl terug * gedreven. Ze bezetten het dorp Grevilkr \ aan het eind van het bosch van Loupart Wij schoten eveneens opnieuw ove een front van ongeveer een mijl ten Oos , ten en Noord-Oosten van Gommecoiïr op. m fiiyrascH€ mm ITALIAANSCH t GEVECHTSTERREÏN Rome, Dinsdag 13 Maart. — Offi cieel : Aan het front in Tre'fltino gisteren d< gewone bedrijvighekl van het geschut ei schermu'tselingen van kleine verken ° mngsafdeelingen ten Noord-Westen vai " Cimego (dal van Guidicaria), op de hel ■ lingen van.de Seluggio (dal van de Posi 1 na} en aan den bovenloop van de beel ïioden (Sextendal, Drava). Aan het Julische front was de vijan delijke artillerie gisteren drukker in touv in het bekken van Tolmein. Op den Karst is een Italiaansche af ■ deeling van het ii3de regiment infante rie in een stoutmoedige overrompeling d. vijandeÛTke linies ten Zukî-Westen vai 1 Lueati binnengedrongen. Ze vernielde d ^ vèrdedigingswerken, stak schuilholen i) . brand-, maakte 24 gevangenen en nan t een machinegeweer. Ten antwoord be - proefde de vijand, eenige uren nadien eei 1 tegenaanval, die door ons vuur geheel ei al werd gestuit en verstrooid. Vlaamsch in het Tolbestuur Van aile openbare besturen, is het toi-wezen het meest verfranscht. Sedert eenige jaren, dank aan het on- j verpoosd strijden der flaminganten, zijn wel eenige Vlainingen meer dan vroeger, ' in de lioogere bedie-ningen opgenomen, doch de beste plaatsjes zijn nog steeds den Walen voorbehouden. Cijfers bewijzen meer dan woorden, daarom zullen wij eens de samenstelling. van het hooger tolbestuur nagaan. in de provincie Antwerpen, dus eene door en door Vlaamsche provincie. Het bevat : i bestuurder-, Vlamirg ; i provinciale opziener, Waal ; i haven-opzienër, Vla-111 ing ; i bureeloverste, Waal; 13 tolkon-troleurs, 10 Walen en 5 Vlamingen. 13 tolondérzoekers, gesignaleerd \tor Oen graad van tolkontrole.ur ; daarin vin-den wij 8 Walen en 5 Vlamingen, die dan nog Eunne Vlaamsche overtuiging hebben moeten verlooehenen, zooniet geene ver-hooging.Met hîerboven staande onderzoekers in-begrepen, hebben wij 60 vérificateurs, waarvan 25 Walen en 35 Vlamingen. Al die Walen van den eersten tôt den laatsten, zullen beweren dat zij de Vlaamsche taal machtig zijn. Er zijn er ja, die wat 1to.eterwaalsch kunnen spreken, maar Fet ware onze taal te veel oneer aan- . doen, het gebrabbel dier lieden met VlaamscErEe vergelijken. Ik kan ten, stelligste verzekeren dat de . negen îîenden dier ambtenaars \"laamsch-onkundig zijn en, zonder de hulp hunner ondergesehikten, ware het hun, op het oogenblik, volstrekt onmogelijk h-unnen dienst uit te \oereii. Wlat nu de Vlamingen aangaat, daaren-der tellen, wij hel-'as*maas a! te ,eel f-raa:<-kiljons en halve Vlamingen. Tusschen de jong-e elementen vinden , wij daarentegen eenige goede krachten, d i e teve n s h u nn e t aa 1 ke n n en en h 00g h ou -den.De Iezer zal zich nû afvragen hoe zulk een toestand mogelijk geweest is in eene , ûitsluîtend' Vlaamsche provincie, en; on-' , willekeurig zal hij'er bijvoegen dat zooiets niet fanges duldbaar is. Maar hoe k-on het toch anders? Het Middenbestuur en andere ver- -franschte bureaucraten dreven den spot met de wet van 20 Mei 1878 en latere 11 1-( nisterrëele verordeningen, die eene betere. kennis der Vlaamsche taal -vereischten. Vlamingen die drie en vier talen machtig waren en die in de haven van Antwerpen grooten dienst aan den Handel kon-den bewijzen, werden gejudast en getergd en later ontvanger in een buitenplaatsje genoemd. Zij werden vervolgens vervan-gen door ééntalige bedienden uit het Wa-lenland, die nog' niet eens de taal van ons t volk kenden. Fia min g an ten zijn nog nooit in graad 5 gestegen, neen, daar zorgde men wel voor 1 dat dezen bui-ten het bestuur bleven. [ O ! Ik zou daar dagen kunnen over schrijven, doch ik mag geen misbruik ma-4 ken van de mij verleende plaatsruimte : _ dus de rest voor een volgenden keer. ? TOLLENAAR. 1815,1830 en 1917. 1 Voor de derde maal, sedert de Fransche Révolutie, zullen de groote-mogend-heden over het lot der Vlamingen moeten beslissen. Was er tôt biertoe tusschen Centralen en Bondgenooten nog geen wederzijdsche tegemoetkoming te be-speuren, we voelen wel dat het geweld der wapens en de immer lu.der klinkende * stem der menschelijkheid nog dit jaar tôt ernstige besprekingen van de vredesvoor-vvaarden leiden moeten. 1 Het Vlaamsche volk is nu mondig ge-worden : dat heeft het klaar en duidelijk 1 bewezeu door zijn prachtig Manifest van " 4 Februari. . Het Vlaamsche volk wil dus meêspre-ken op het aaiistaande Vredekongres. En wat verlangt het? Het Vlaamsche volk 7 eischt dat de poFtieke fouten van 1815 en i830 worden goedgemaakt. Een over-_ wegende invloed van Noord-Holland op . Zuid-België houdt geen stand, vooral niet î wanneer daarbij ook geloofstwisten ge-i m-engd worden. Een centraliseerend Bel-; gië dat de Vlaamsche meerderheid on-i derdrukt, is op den duur ook niet meer 1 mogelijk. Dat heeft trouwens Frans van - Cauwelaert zelf erkend. 1 Hoe hevig Walen en Vlamingen ook 1 teg'en elkander gekant staan, één ding is •zeker: irtdrukkelijk verlangen zij dat • lan ook over hun nationalen strijd bij let sluite^ van den grooten vrede ©en leiinitieve beslissing vall#. Wij, Vlamingen, willen met al de jon-fs kracht van onzen wil, dat Vlaanderem nij koint ! \\ at er met de andere volkereai ge-:chieden zal, is voor ons maar van tweede 3elang. Zeker wenschen we aile goed aan le Armeniërs, maar d.e wonen zoo ver /an ons af. We hebben vooral medelijden net onze eigene broeders. Wie waarlijk 'icf heeft, moet immers beginnen met djn eîgen familie te beminnen. Van het « sacro egoi'sme » der Italia-nen verlangen wij rechtzinnig vrij te blijven : nog immer willen wij loyaal en vredelievend zijn. Een vrij België is zeer goed mogelijk : van onzenhvege staat er uiets in den weg. Doch even als Poolsch Galicië een e gen staat in Oostenrijk wordt en nu aile ge-Icgenheid heeft om zich kultureel bij het konmkrijk Polen aan te sluiten, zoo moet ook Vlaanderen zelfstandig worden en zich nauwer kunnen aansluiten bij Hol-laud, het centrum der Nederlandsche be-schaving.Me recht moeen wij onze Waalsche broeders ver wij ten dat ze z^cli zoo weinig om hun eigen aard en taal hebben be-kommerd, maar dat Frankrijk voor hen « la grande nation » bleef en blijft, vinden wij van hunnen'iwe.ere zeer juist. Wij willen zeker niet dat Wallonie we-derom onder een Hollandsch juk valt. Wij drijven er ook niet toe, dat België te niet gaat. Anderzijds eischen wij dat Vlaanderen vrij zij en zich kultureel bij Holland aansluite. Wij hebben eeu Vlaamsche hooge-school te Gent en we houden ze. Doch we willen meer. We willen zijn : « vrije koning in eigen woning ». We verlangen ook dat én de Hollandsche én de toe^ koînsti^e Belgi'sche Staàt dé studeuten aile gemakkel'jkheid bezorgen om welke Nederlandsche universiteit ook te bezoe-ken. Wat een prachtig vooruitzicht is dit : Hollanders komen te Gent studee-ren, Vlamingen gaan eveneens naar Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam, Delft ! Leuvfen mag'~ dan het cenfrum worden van het katholiek-godsdienstig leven van Holland en Vlaanderen. En Brussel, jà, dat zullen w» liefst maar af-wachten ! Is wat we hier uiteeuzetten slechts droomer'j ? De lezer oordeele zelf daar-over. In ieder geval, geen grootere utopie kennen wij dan den droom van 1830 te willen voortzetten. Rogier is reeds lang dood. We gelooven niet dat de Broque-ville, zijn disc:pel. ook nog een stand-beeld krijgen zal. Hij is militaristen in:~ perialist ; wij zijn voor het recht en de vrijheid der kleine naties. Daaraan moet de triomf verbonden zijn. WATE. STAD en LAND RONDOM HET VERSCHEIDEN VAN OUD KABINETSHOOFD J. VAN DEN PEEREBOOM. — Het on-langs overleden oud-kabinetshoofd Van den Peereboom heeft bij testament zijn gaiisch vermogen gegeven aan liefdadig-heidswerken voor vrouwen en weezenkin-deren van gesneuvelde soldaten. Zijn ver-zamelîtig van oudheden evenals de waar-devole dokumenten, die betrekking-' hebben op de geschiedenis van het vlaamsche volk, en de zeldzame boekeir van zijn boekerlj, heeft hij de gemeenté A11-derlecht geschonken. Heer Jules Van d,en Peerenboom werd geboren te Kortrijk in 1843. In 1878 werd hipcîoor de katholieke partij van Kortrijk n.aar de Kamer afgevaardigd en in iS»4 -cîoor koning "Cêopold II tôt mi-nister van Spoorvvegen, Post en Teleg-ra-ven bénoemd. Hij wais'eèn tijd minister van Oôrlog en den 711 Mei 1900 benoemde de Koning hem tôt staatsminister. GEDEELTELIJKE HEROPENING VAN DE SCHOLEN. — Naar ons wordît medegedeeld, is het hervattqn van het schoolonderricht in niet verwarmde lokalen, als algemeene u-tzondering op het onderwijsverbod, terug toegelaten. DE UITVOER VAN ZADEN. — De Duitsche regeering laa' vourtaan den uitvoer toe van navolge(nde groente- en toekruidzaden : Artisjokken, suikerijpeeën, suikenj-sla, eierplant, haverwortel, kerverknol, meer- en zeekool, meloenen, snijpeter-silje, snijselder, bleekselder, late toma-ten. wiintethakajuip. Toekiruiden : angeFka, basilicum, borrage, waterkexs, kardoen, koriander, citroenkruid, venkel, stragoen, hysop-kamille, kervel lavendel, laveeche, lepel-kruid, rosmarijn, pimpernel, salie, zur-kèl, woudstroo, wijnktuid, alsemkruid, Bes!ellinge,n van deze zaden moeten door bemiddeling der heeren Zivilkom-m ssarc tôt den heer Vemraltungschei bij den General-gouverneur Brussel ge? richt worden. — (Medegedeeld.) HET HUISWERK DER LEER LINGEN. — De « Taching-Clb » heef drie boekjes uitgegeven met buistaker voor leerlingen (beginnelingen) in Ivngel sche taal. Het bestuur van dien kring berich ons, dat die vverkjes gratis zullen gezon-den worden aan al degenen die ze aan-vragen bij brief te richten met een 0.1; postzegel, Troonstraat, 146, Brussel. De zelfde inlichtingen kunnen verkregei worden voor de studie van andere vreem de talen. HET NAZICHT DER BEVOORRA DIinGSKAARTEN. — De brood- en ge zinskaar^c.,, zijn over het algemeen opge maakt volgans de verklaringen der be langhebbenden of volgens de bevolkings' registers en de trouwboekjes. Het kom dikwerf voor dat deze bescheiden de wan samensteîl'ng der gezinnen niet weerge ven, door het overlijden of verdwijnei van gezinsleden na bet opmaken de kaarten. . Om een einde te s tell en aan dezen staa van zaken, is-het onontbeerlijk geblekei over te gaan tôt een ernstig nazicht de brood- en gezinskaarten, door den be langhebbende te verplichten op een be paakten dag, terzelfdertijd als ziji brood- en gezinskaart, de eenzelvig heidskanrten zijner gezinsleden over t< leggen. Daar ieder persoon, in Belgii wnonend, <1 rager is- vri'n een ccnzeh ig heidskàart, uitgezonderd de kinderen waarop het toezicht van minder belang is zal men er d.oor dit middel in slagen <i< misbruiken uit te roeien of ten rninsti grootendeels uit den weg te ruimen. Dez< nazichtwerkzaamheden zullen. eerlang geheel België beginnen. De'met het nâ zicht be.laste bedienden zullen de bevoor radingkaarten vergelijken. met de een zelvigheidskaartèn ; die in orde bevotidei worden zullen van een bijzonderen stem pel voorzien, terwijl de anderen aan eei bnderzoek onderworpen zullen worden. De kaarten die, op het einde der maani Maart, niet van den. bijzonderen stempe voorzien zijn, zullen als ongeldig wordci beschouwd. VOOR DE AARDAPPELPLAN TERS. — De huidige aardappelen schaarschte maakt de bespoediging vai den aanstaanden oogst nooazakelijk Met dit doeleinde bevelen de staats landbouwkundigen, die onvermoelbaa propaganda maken bij de landbouwers zo-p mogelijk het g^bruik aan van vroeg soorten, daarbij tevens de voorzorg ne mende deze op voorhand tôt ontkieminj te brengen. Deze voorbereidingwijze de plantaardappelen kan ook toegepas worden op halflate soorten. Het is van aî gemeen belang aan te toonen hoe me hiervoor te werk moet gaan. In de eerst plaats moeten al de scheuten die vddr Fe bruari uitgekomen zijn, en voor zoove langer dan r centimeter, verwijderd voi den daar zij kwaad doen ; de korter scheuten moeten zorgvuldig gelate worden zooals zij zijn. De uitgekoze knollen worden daarna zoo mogelijk i een enk'ele, of hoogstens in een dubbel •laag in kistjes geplaatst, vervaardigd me op eenigen afstand van elkaa'r af gc plaatste plankjes. Deze kistjes wo-rde vervolgens aan het licht blootgesteld or de scheuten en zelf s de knollen groen t laten worden, waarbij natuurlijk zor. hoeft gedragen tegen bevriezing. ' Me kieze dus eene plaats uit waar de'luchtge steltenis niet lager dan 120 en de lucht nie te droog is. De stallen zijn hiervoor zee geschikt. Eenige dagen voor het pooter moeten de aardappelen in het voile licl worden geplaats, zorgvuldig zorg drc gende voor bevriezing daar de aardapp( len reeds bij 1/2 graad vorst verlore gaan. Op deze wijze behandeld, zullen d aardappelen korte, sterke en reeds groer geworden scheuten dragen die sterkf weerstandskr^chtige en veel vroeger planten zullen voortbrengen. Zij zulle twee tôt drie weken vroeger tôt rijphei komen dan de niet aldus behandeld plantaardappelen. Natuurlijk ga me niet te vroeg tôt het planten over, d zoolang er gevaar bestaat voor het inva len van vorst. Ziedaar esnife raado-evino-en van c landbouwwetenschaD, waarmee velen zic voordeel kunnen doen. lets voor dag « Uit mijns Baliiagv^chap » Ver zen van Marcel Romeo Breyne (Uitg. : De Nederlandsche Eoekhandel, St-Jacobroarkt, 50, Antwerpen,) l'oeii de ooiiog in '14 losbrak was er ' aan de iioogeschool te iveuven een jo-ng Vlaainsch dichter die de letterwe^eld ' was ingetredea met een bijbelsch draina Samuel, overal hartelijk begroet als een schitterende be^ofte. De .rijkbegaafde Vlaamsche student was .Marcel Breyne, ook reeds bekend onder zijn pseudo en stnjdnaam BerthoU" Biekens. Iri zijn oerste dichterlijke drangperio-de volgde onmiddellijk een fraaie bun-del gedichten, met den frisi^hen titel-Uii dagejn van jong leven, en i-'reyne was in het befaamde studentengenoot chap . « Met Tijd en Vlijt », waaraan Albrecht . Rodenbach, Pol de Mont en F'.or xieu-. TClmans luister en leven schohken, een . grootseh opgevat werk aan 't voordra-. gen, met name Humana Conicédia, toen t hij onder de wapens werd geyoepen, bij ; het lOde liuieregiment ingedeeld, om, na - de gevechten bij Luik en Halen, ver-i wond op het sla'gveld opgeraapt en als - krijgsgevangene in ballingschap te worden vervoerd. t Opvolgenlijk werd hij in de kr'j^sge- 1 vange 'enkampen te Munster, Soltau en - eindelijk te. Gôttingen ingedeeld. Er is niets zoo drukkend in aile lan- - den als het lusteloos leven van de kam-î pen, in .vijandelijk land, .onder het - strenge militaire toezicht. Maar zic- he.t wonder, alleen de- VTa-; in.ingen, neen, alleen de strijdende - Vlaanii'iehgcZ! nden, 'wi ten den looden , druk af te schudden, en, zooals er op rot-, sig puin, tusschen kloveu en spleten, 2 vliegend zaad ontkiemt en bloeit, ver-" brak het ~\;!aamsehe leven aile zwaebteb ; en rankte; dp in zon en lucht. r In de Duitsche kampen vegeteeren de - "R visse n, de Franschen,' de Engelschen - en ook het m.eerendeel der Belgen,, doch - de Vlamingen bebben oen sehouwburg, 1 voeren toon-eelstukken op, houden voor- - drachten en geven prachtige konseiten. 1 Vooral te .Gôttingen, onder de schran- dere. vaderlijke leiding en zorgendc voorspraak . van prof. S Lange, yeropen-' baart er zich een levenskracht die de 1 bewondering afdwingt van de neutrale kampenbezoekers en ons met warme, . liefderijke genegenheid moet bezîelen. En nu komt plots de blijde verrassing j dat Marcel Breyne een nieuwen verzen-bundel in het licht zendt, onder den . naam Uit mij ne Ballingschap. r De « Nederlandsche Boekhandel » van ; Antwerpen heeft de vereerende, vader-» landfche taak op zich genomejj het boek - de werc-ld in te zenden. r Vooraan in het werk prijkt het mooi r en kunstig portret van den jongen dich-t ter door zijn vriend en ballingschap-. genoot, den Maamschen kunstschilder n Julius Midv, geteekend.Het werk wordt e . ingeleid met een korte hartelijke voor- - rede van Dr. J. L. van den Heuvel, zelf r Belgisch krijgsgevangene te Soltau. Kan er wel een vollediger en dierbaar-e der blijk van Vlaanderen's eeuwige tit-n righeid, van uit de krijgsgevangenkam-n pen aan het moederlând geschonken n worden? e Dr. van den Heuvel, in zijn gemoede-t lijke voorrede. drukt dezen wensch uit : ■- « Mochten deze gedichten, door hun n eenvoudig eu oprecht gevoel, trooyt n brengen, voornamelijk in die harten, e welke door de wreede gebeurtenissen, ? die wij nu beleven, het meest gescheurd n en gewond zijn geworden en ons allen, Vlaamsche jongens, tôt opbeuring die-t nen, in de donkere uren van heimwee... r Ik bedank u, mijn bçste Marcel... » ■> En wij ook bedanken den jongen t dichter, in naam van al de moeders en - geliefden, van al de uabestaanden en - bloedvenvanten die een dierbaar wezen n in den. strijd of in de gevan gen kampen hebben, en in naam van gansch het e Vlaamsche volk. . l- In het werkjc van Breyne znllen allen de stem hoortn van een geliefden afwe>-e zige, wan t bet is het voorrecht der dich-n ters de eevoe1ens te vertolken die in de a harten omgaan. e Marcel Brevne, doet het in een een-n voudige,. eerlijke taal, genaak. en ee-nietbaar.voor ecn;eder, en die toch niets ' te kort doet aan de kimst van het woord. Het b"nideltie i? onder drie hoofdin-e gen ingedeeld. Het eer'+e deel. bevat Hé-h dercn! en wordt ereon^nd met het reeds vermasrde en in Vlaanderen overal ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes