Het Vlaamsche nieuws

489904 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Octobre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j96057fn0g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Dinsdag 23 October 1917. Perde jsargsrg Nï 293 Prijs : Centiem voor geheef > - Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week" ABONNEMENTSPRIJZEN : foor één maand 1.75 fa-r 3 maand 5.— Yoor 6 maand 10,— Voor één jaar 18.— Reuaktie, Beheer en Aankondigingea : 44, KOODESTRAAT, 44 ANTWERPEN 1 DE ©PSTELRAAD: Raf VERHULST, Dr, Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE Met de vaste msdewerking vaa Hoogleeraar Dekter Antoan JACOB Elke me^ewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en binJt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweeds blad, den regel 2.50 Derde id. jd. I.— Vierde id. id. 0.50 Doodsbericht 5.— OFFICIEELE BERICHTEN mPUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT ieriijn, Zondag 21 Oktober. —» Offi- n Vlaanderen levendige geschutbedrij-lieid. 'l'en Noordoosten van Soissons r levendige artilleriestrijd. -lut eilancl Dageu is geheel in en s bezil n Macedonië, ten Westen van het hrida-meer, en ten Noordwesten van Jiastir voor ons suksesvolle plaatse-:e gevechten. Il COST.-HONG. ZIJOE Veenen, Zondag 21 Oktober. — Offi-ilISSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN )e toestand is onveranderd. TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN nhet Fleimsdal brachten onze patroel-van een welgeslaagde ondernerning 1 içiër en 40 man als gevangenen terug. BALKANFRONT .'en Westen van het Ochrida-meer mis-ten sterke Fransche aanvallen dooi iper verweer van Oostenrijksch-Hon-irsche, Duitsche en Bulgaarsche troe- M* TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN lonstantinopel Vrijdag 19 Oktober. Jlncitel ; ■ ïen zestienden is op het front aan de la een lingelsch viiegtuig door ons r tôt dalen gedwongen. De vlieger is angen genomen en zijn mactunege-r is buit gemaakt. Pogingen van den nd om onze voorposten te naderen den door ons artillerievuur verijdeld. [ iurksciie afdeeling op het Kauba-iront, aangevallen door een Russische :eling, joeg deze na drie uur vechtens le vlucht. i EUGELSCHE ZIJOE iSTELIJK GEVECHTSTERREIN onden, Zondag 21 Oktober. — Offi-: & Ulten de gewone geschutbedrijvig- aan beide zijden .niets van bijzonder "g. ' _ ' IN FRANSCHE ZIJDE iSTELIJK GEVECHTSTERREIN àrijs, Zondag- 21 Oktober. — Offi- iets te melden in den loop van den 1 buiten een soms hevige a r tille ri e-d op verschillende punten van het '©■front, bijzonder in d estreek Ailles» 5y. Volgens nieuwe inlichtingen heeft duitsche overval, ten Noord-Westen Bezonvaux, aangekondigd in het.be-t van dezen morgen, de Verhoudingen een sterken aanval aangenomen. Na "ev% gevecht hebben de Fransche pen de aanvallers teruggeslagen en meester vari hunne stell-ngen geble-In den avond hebben de Duitschers zestigtal bommen geworpen op de •'k van Duinkerken. Men meldt geen ;1 slachtoffer onder de burgerlijke be-ing.TELEGRAMMEN ÛUIKBOOT- EN MIJNOORLOG 20 Oktober. -—• Officieel : onzer duikboote^L ondef bevel van tàii Rohrbeck heeft den 2n dezer 2u:den, van Ierland den Engclschen ^serde kruiser « Drake » (14.300 toot een torpédo an den grond ge- Ict verlies van de « Drake. » heeft de e|sche admiraliteit reeds gemeld. — 1 don Âtlantischen Oceaa/îi hebbefi • duikbooten opnieuw 16.000 ton Jpsruimte in den grond geboord, o.a. ^gelsche s.s.' « Drake » (2267 apc<nd) en « Héron » met een lading' >°ol, de Fransche driemastbark — 11 « Neuilly » (3080 ton) met graan van Me.bourne naar Bordeaux, alsïnede de Fransche visehkotters « Union Républicaine », « Deux Jeannes », « Liberté », « Peuple » en « Frères ». De laatste drie wareri gewapend. TER ZEE De « Kôlnische Zeitung » verneemt ijit KopenhagEn, dat aan Engela,nd's wes'-kust het verkeer van beteekenis is afge-nomen.Hot blad « Politiken » meldt : Uit Bergen konien opzienbarende mededeeli,ngen van 'Noorsche zeelui binnen, die bij de Engelsche kustvaart betrokkon waren en naar Berge,n terugkeerdcn, aangezien het verkeer aan de Westelijke kust van Engeland is verminderd. Over de oor-zaak daarvan is niets bepaalds bekend, maar men gelooft, dat de staking van het kustverkeer met bepaalde Duitsche vloot-plan,nen, waarschijmlijk duikbootveii. richtingen, in verbànd staat. Irt elk geval levéren de beperkmgen van hot verkeer stof tôt geheimzininige geruchten. Tôt zoover « Politikep » volgens de « Kôlnische ». In dit verband herinneren we op de vermindering met 500 der sche. peini, die volgens de jongste opgaaf uit Fonden Britsehe haveps in- en uitliepen. DUITSCHE SCHEEPVAART Men seint uit Hamburg aan de « N. R. C. » : De stoomvaartmaatschappij « Nep-tu/n » te Bremen heeft tusschen Bremen en de Ocstkust en Zvveden een pieuvve stoomvaattlijn geopend. Het eerste s'-ooiiischip is te Malmoe aangekomen met ijzer en vandaar doorgevaren naar Gefle. TORPEDEERINGEN Kxistiainia, 19 Oktober. — Naar de ad-mirale staf mededeelt is een reddingboot met den kapitein em zeven iiian van het Noorsche schip «Habd», alsmede met een Zvveedseh kapitein aangekomen. De geredden vertellea dat het uit twaalf schepen bestaajnde konvooi Woensdag-ochtend om zeven uur op 11'5 zeemijlen bewesten Marstenen door twee Duitsche kruisers werd aangevallen. Eea begelei-dend vaarituig en acht handelsschepeji werden tôt zinkem gebracht, waaronder de vier Noorsche schepiçn « Habil n (636 ton), « Sortaug Silja » (1229 ton) on « ICristine » (568 ton). Later werd dein admiralen staf gemeld dat 37 man van de volgende Sichepein waren binneagebracht : één man van de; « Kxistine », twee mahjieti van het Zweedsche schip « Nikender », negen van het Zweedsche schip « Flister », <^f van de « Sortaug », zevon van de « Silja » en zeven van de « Habil ». Volgans mededeelijigen van de overle-venden waren (Je beide yern^elde Engelsche torpedojagers, de « Mary Rose » en de « Mindful ». AMERIKAANSCH TRANSPORTSCHIP GETORPEDEERB Washington, 20 Oktober. — Het mi-,n':sterie vain oorlog meldt: Het Amerikaansche transportschip « Antilles » (6878 ton) is den 17dcn in de Europecsche wateran getorpedeerd en gezonken. Het schip was op de thuis-reis. Van de 167 menschen aan boord zijn et"; 57 vordronken. Van de duikboot heeft men niets bemerkt. Aile officierez van leger en vloot aan boord zijn aan boord vain drie schepen gebracht ; 16 van de 33 soldaten aan boord zijn omgeko-m<in.STOOMTREILR OPGEBRACHT? Te IJmuidcn vreest men, dat eepige stoomtreilers, die over tijd zijn, naar Kn-geland zijn opgebracht. Het motief voor het opbrengen zou zijn, dat het grootste deel der vangsten (grootere soorten schelvisch, kabeljauw, onz.) naar Duitschland wordt uitgevoerd. IN DE GOLF VAN RIGA Wolff geeft nog eenige bijzonderheden over de jongste krijgsverrichtingetn in de golf van Riga. Een officier en 16 man hebben het eiland XCuno in die wateren in bezit genomen. Op drijvende zeevliegtuigen wa-rea ze er heen gebracht. Op het eiland Kohn heeft het over-schot van een « bataljon des doods » nog tegenstand geboden. Het werd gevangen genomen. * HERLEVING Op mijn eentje ga -ik wel eens toeren in onze verzameling- van « Oud-goed » als daar zijn meubelen, plateehverk en vporwerpen tôt versiering onzer wonin-gen. Mag ik er den stillen wensch bij-voegen dat ik in dezen vele navolgers moge hebben, niet enke] en in de eerste plaats onder de zoogezegde liefhebbers van al die mooi-oude ding-en, doch vocr-namelijk onder hen, wier stiel of bediijf eenigszins met het voortbrengen daarvan in verband staat. ZoU het wel velen onzer pseudo-kunst-ambachtslieden opgevallen zij.n,hoe hunne voorouders aile gegevens van ruimte, vorm der kamers, reeds aanwezige voor-werpen en wat nogal, met belichf.iàg. tn afmetingen in lengte, breedte en ^oo^te. kortom het harmonische in de bestem-ming- der te scheppen voorwerpen in re-kening brachteni, om het uitzicht, hqt « wezen » van eenig stuk huisraad te be-palen ? Met een heel oudi mensch, die me innig na aan't hart was, héb ik vaak die sien-. teruurtjes doodeefd. Ze was, wat men noemt « ongeletterd » hetgeen voor mij nogf niet beteekent « onontwikkeld » en gaf met naieven eenvoud heur indrukken weer. Bij meer dan een stuk bronsbruin eikenmeubel moest het heur van het hart. « Zie, die kast staat hier verloren, maar zet ze eens met twaalf stoelen en een zware tafel van 't zelfde siach in een gedegen boerenpronkkamer, dan zult ge eerst zien hoe schoon. ze is, doch de vensters mogen nog niet half zoo groot zijn als de helft van het soort, lompe mislukte kerkramenj di:e g'e hier ziet. » Inderdaad, z6ô bijeengeschaard, waar het eene stuk het andere in den weg staat of ligt, geven veel van die echt kostelijke stukken tôt een verzameling zonder geest of orde, zonder leven, den indruk van een ruime plaats in een sterf-huis, waar notaris en oproeper dra zullen verschijnen om aan den meestbiedende stuks- en broksgewijze toç te kennen, wat de eigenaar met liefde tôt een fijn geheel had geordend. Ret moge onder lofspraak erkend wor-d.en, dat in de laatste jaren wel eenige verbetering op dit gebied was ingetreden. Men heeft oude keukens, pronkkamers, slaapplaatsen, samengeVoegd zooveel mogelijk tôt een afgesloten geheel. Die proefnemingen waren soms verdienste-lijk, liefst als blijk van kennis en goede bedoeling en toch hinderde mij steeds iets bij het aanschouwen van zooveel met zorg geplaatst en gerangschikt schoon«5. Het is nu eenmaal een onvermijdelijk en vooralsnog niet te overkomen euvel in den aanleg onzer musea van allen a,ard. Voor een fijnproever op kunstgebied zijn ze heel kostbare, rijkvoorziene uitdra-gerswinkels, waarin het intieme leven der kunst is doodgegaan. Met de kunstinatig aangelegde oude keukens, pronkkamers, enz., is het er al niét beter aan toe. Vruchteloos zoeken we naa.r de stevige muren en wanden, naar de bruingerookte balken en ribbi"1'! der zoldering ; wij weten, dat een mufplan-ken schutsel de plaats van het echte in-neemt ; he't licht komt niet door groen-in-lood-gevatte ruitjes, ofwel zijn die ook zoo wat halfgelukte namaak, onbeholper. ergens neergezet in een on.metelijke halle. De poging om een indruk van wezen-lijkheid te verwekken, is heel zeker lof-felijk, de uitslag- is niet zoo heel bevredii-gend en kan dit niet zijn ten gevolge van den bouwaanleg onzer musea. Toch meenen wij, dat ons Vlaamsche volk met zijn geboren kunstaanleg weer den weg opmoet naar kunstnijverheid op zoo ruim mogelijk gebied. Wij moeten loskomen uit het fabriekmatige, dat he-den zelfs zijn merk slaat op, in zake grondstof enz., zeer kostbare voorwerpen, die juist daardoor de intieme waar-de missen welke aan kunstgewrochten eig'en is. Bij de meeste, om niet te zeggen al die « moderne » dingen missen wij den « vreugdig scheppenden » geest van den maker, die berekend, geweten heeft Welken indruk hij wilde verwekken in een vooraf bepaalde omgeving. In onze meubel- plateel- koper- tin- en bronsnijverheid is die geest door 't alhs niveleerende « modernisme » doodge-gaan, liever ingedommeld. Het kon ja, niet anders. En her treedt weer eens de zware zonde der Franschge-zindheid, die in Vlaanderen sinrls >830 zoo weeklerig tiert, in het schrilste ,:oht. Onze meest-begaafde jongens, die zich op-een dezer vakken wilden toeleggen,kon den geen degelijk ingerichte vakschool bijwonen, eenvoudig omdat onze mooie regeeringen van aile kleur kortweg ver-zuimden zulke onderwijsgestichten op te richten, ofwel omdat er het onderricht verstrekt werd in een vreemde, voor den leerling half of niet verstaanbare taal. Is net clan te verwonderen, dat er een soort « verwildering » in ons scheppende stiel-wezen huishoudt en oat we tôt leelijkheid - en gebrek aan harmonie gedoemd werden?Raad van Vlaanderen, op U rust die ge~ wetensplicht, ook hierin verandering, verbetering in te voeren, herleving te verwekken.. Dit ook nog moet mij van het hart. Onze mannenr in bovenbedoelde bedrijven staan elkaar niet na genoeg ; de goede geest der eenheid in richting bij eindeloo-ze verscheidenheid in scheppingsvorm is heneri en mo>et, willen wij ons pogen zien gedijen, onvoorwaaraelijk teruggeroepen worden. L:gt het soms niet in de toekomst, dat onze gildec door de Fransche omwento-ling met wat er goeds iin was en wat ver-ouderd mocht heeten, zoo genadeloos uit-geroeid, weer opgebeurd, vernieuwd en verjongd worden, om dusdoende aan te knoopen aan het grootsche verleden, waar wij roem op dragen? Daar over later J. M. BRANS. STAD en LAND ORATORIO « DE SCHELDE ». — Twcede uitvoering. — Wij zijn gelukkig te kunnen mededeele11, dat, op algemeen verlangen, door het Komiteit besloten is gr>worden, op Zondag 28 Oktober, te 11 3/4 Torenuur. in den a Hippodroom-schouwburg », een tweede uitvoering te larén plaats hebben van Peter Benoifs en Einanuel Hiel's meesterwerk, het oratorio «De Schelde». De duizenden mede-burgers, die de uitvoering van Zondag 14 Oktober hebben bijgewoond, hebben. daarvan een onuitwischbaren indruk me. dëg'eciragen.Van aile zijden werd het verlangen uitgesproken, om aan duizenden die er niet aanwezig ko^deri zijn de gele-genheid te geven Peter Benoit's heerlijk werk te hooren. Met het ook daarop werden de prijzen der plaatsen belangrijk verlaagd. De léiding van deze tweede uitvoering is wederom toevertrouwd aan den talefttvollen dirigent, den heer Lodewijk Ontrop ; soliaten1 zijn Mevr. Maria On-trop, mezzo-sopraan ; de heeren Désiré Hubert, baryton ; Gérard Dils, bas ; Hek-tor Dognies, ténor ; Robrecht van Aert, baryton, die allen bij de eerste uitv'i er:ng bleken lùtinu^tend voor hun taak berekend te zijn. Het goed geichoolde koor, dat schitterend zijn taak heeft vervuld, zai ook thans op zijn post zijn ; te zamen 450 uityoerders. Wij doen een krachtda-dig beroep op al onze inedeburgers, om deze eenige gelegenheid, dit grootsche werk Hog eens te mogen hooren, niet te verzuimen. Men kan vanaf morgen, Woensdag, van 10 tôt 5 Torenuur, kaar-ten bespreken ten! kantore van Mevr. Jan Verbeeck, Kunstlei, 8. Kaarten zijn ook verkrijgbaar den dag der uitvoering-aan de winketten van den « Hippodrooin-schouwburg », vanaf 11 Torenuur. Prijzen der plaatsen : benedenloges, 5 frank ; loges Ie rang, 3 frank ; voorbe-houden orkestzetels, 2.50 fr. ; orkestze-tels, 2 frank ; "parketzetels, 1.50 fr. ; stalles, 1.25 fr. ; Ie rang, 1 frank : 2" rang, 50 centiem ; 3° rang, 25 centiem. KUNSTPROPAGANDA. — De wak-kere, - weikzame « Vlaamsche Kriag » gaf gi^teren zijn eerste ontwikkclings-avand vffor dezen Wimter. De heer Jan Denucé, kenservator van het Plantijn-museum zou er spreken over z'ijn reis-herinnoringen van Zuid-Spanje en Portugal, en zijiae voordracht werd opgeluis-terd door talrijke lichtbcelden. Daarcn-boven was door de zorgen van het « Kuinstpropagandakomiteit » gezorgd voor een puik muzikaal programma : Mcj. G. De Leeuw en de heer R. Vere-rnans, beide eerste prijzen van oas Kon. Vlaamsch Konservatorium, zoing en speelde er verscheidcne stukken ottzer beste Vlaamsche toondichters. De vcordracht van den heer Denucé mag buitengewoon geslaagd wordep ge-noemd. Het aanwezig<»pub1iek — on-verhoopt talr-jk : een 250 toehoorders warca cr — luisteide zeer aandachtig, en bctu'gde bij 't einde luidruchtig zijn dank voor de leerrijke zichten e,n uitleg-gingen. De heer Dcnucé oogstte grooten bijval. Mcj. De Leeuw, wier aangename so-praan te Antwerpan reeds bekend is, be-koorde het publiek door haar vertolking van het aria uit « Isa » van Benoit, en de l'cd'eren « Ik ging », van Blockx, en « 't Meezeken », van J. Watelet. Ook haar betuigde het publiek met klaak zijne tevredenheid, en niet minder den heer R. Veremaps, d e op schitte-rende wijze stukken van Gilsoin, Benoit en Meulemans op het klavier verklankte. Voor den « Vlaamschen Kring » was 't een suksedrijke inzet zijîler winterwer- king. VOOR VLAANDEREN.— Men weet dat eenrge, Vlaanderen goedgezinde. Ne-derlanders een nieuw tijdschrift uitge-ven. dat bovenstaanden titel draagt. In het eerste nummer, dat ver.ehenen is, I wordt een overzicht van de Vlaamsche 1 beweging in haar geschiedkundige ont-wikkeling begonnen. 1 De « N.R.C. » neemt er het volgende r berichtje uit over, dat, al is het niet 1 nieuw, niettemin z>eer welsprelcend is : c «De Vlaamsche bevolking van België c telde, volgens de laatste officieele opgaaf ' 4,300,000 zielen. De Waalsche 3,200,000. î Van deze 4,300,000 Vlamingen ver- ' stonden 3,500,000 slechts hun eigen taal. Hadden dus aanspraak op behandeling in deze taal. \ Over de dusgenoemd « tweetaligen » I — de 800,000 van de 4,300,000 — schreef 1 H. Meert in 1912 dat meideni knecbts. s die enkele woorden Fransch geleerd hebben, de koetsiers, soldaten,, werklieden, c enz., die er eenige zinnen van hebben op. ® gedaan, voor de officieele statistiek reeds als tweetalig gerekend wordeni. » 1 LIEDERAVONDEN VOOR HET ^ VOLK. (A. N. V.) Leider: Nand Rey- t naers. Lokaal : Antwerpsch Koffiehuis, j, Van Straelenstraàt. — Woensdag, 24 dezer, te 9 uur (torenuur), wekelijksche q za,ngles. Heitneme® van het lied : « Twee Kere- a len ». z Licderboekjes kosteloos. Nieuwe ledeni worden aangenomen. ç Toegang vrij. « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud 1 van n. 3 : . n Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijksche kronijk III), met 4 platen ; Bij n het tweede jaar onzer Vlaamsche Hooge-school, met 3 platen ; Over een médaillé s, van Jozef Cantré ter herdenking der ope- 7; ning van de Vla-amsche Hoogeschool, v door A.Mussche, met 1 plaat; Het Schoo- ,Ç( ne Woord, gedieht van W. Van Dyck; (] De uitvoering- van het oratorio « De e Schelde » te Antwerpen, door Jef Van v den Eynde, met portret van Lod. Ontrop; Duivelsgeloof, vooral in Vlaanderen op n onze dagen, door Alfons de Cock (ie ver- V1 volg) met 4 platen.; Letterkundig men- v gelwerk : « Als Roode Rozen bloeien », drama in één akt, door Piet van Assche, j (vervolg en slot) ; Avond-Vrede, gediefit v van W. Van Dyck ; Zomer-Avond;, gedieht van Arm. Cornelissens ; Kunst en -Leven; Tooneelkronijk, met 1 portret; Boekennieuws ; Vermakelijkheden. BESPARINGEN IN DE VERLICH- I TING. — In dit tijdperk van brandstof- t fenschaarschte en dus ook van lichtgas 1 en e.ektriciteit, is het zeker niet overbo- dig zich met de kw!estie van de rationeele j en ekonomische verlichting bezig te hou- r den. a Ten behoeve onzer lezers geven wij v hier enkele raadgevingen weer van het s groote wetenschappelijke tijdschrift \ « Promotheus ». Dat eenieder van deze 1, wenken gebruik make ! Daarig wordt het gehruik aangepreze.n l van cen cylindervormig scherm, aan bei- 7 de uiteinden open, en zoodanig geplaatst 1 dat de lichthaard zich in het centrum be- vindt van den cylinder. Volgens « Pro- t inetheus.» moet het gebruik vcroordeeld v worden van de gewone 1 chtkappen, die g het licht naar de zoldering vernvndert, ^ of zelfs geheel afdekt, namelijk wanneer \ men gebruik maakt van zekete lichtkap- t pen. Inderdaad is de klaarte die door de ci kap naar beneden weerkaatst wordt ge- a heel overbodig, want men kan heel goed aan de tafel werken zonder deze 1 chtver- t sterking ; andcrzijds, daar de tafel heel i dikwijls met een kleed van donkere kleur bedekt is, slorpt dit laatste de terugge- b kaatste klaarte op. I Wannesr men zich daarentegen be- e d'ent van een latigs boven geopenden cy- lj linder, verlicht de klaarte zonder h'nder- s' paal de zolder'ng, die meerendcels wit e is en die dan als licht-transformator \ dienst doet ; zoodoende wordt het ont- s- vangen licht bijna zonder verl es in de ka- I mer verspreid en op die manier eene zeer aangename verlichting voortgebracht, v zonder dat cr verblindende of overdreven klaarte te bespeuren is. i In dit geval bekomt m<an de onrccht- streeksche verlichting. De ondersîe l;ch- p tende kegel, daaren'esrçn, dient, gel'jk a voorheen, tôt eene krachriger verlichting t van de tafel. Volgens « Prometheus » is c eene lamp van eene sterkte van ] 6 kaar- -v sen voldoende om, onder deze voorwaar- den, eene kamer van middelmat'ge groot- \ te te verlichten, terwijl bij het aanwcn- } den van de traditioneele lichtkap. een lichtbron van 50 kaarsen onvoldoende ge. j bleken is. j Iets voor iederen dag Léo Meert en Frans van Cauwelaert 1912—1917 Gisteren haalden we woorden aan die 'ranj van Cauwelaert de/.e week schrijit 3 zijn Vrij België : « De Vlamingen weten zich mans. ge-ioeg, om in een alzijdig vrij België hun echt onverkori le doen geldc'i, en koes-ereti tegenover het buitenland, bevriend f uijandig, slechts den één en wensch„ ht zij zich niet mengen in onze biuneu-indsche verhoudingen. » Op het eerste gedeelte, « zich mail» enoeg te weten », hebben wij xeeds gis-eren ad hominem geantwoord. Wat nu den « één,en wensch » aangajt, t is maar heel spijt dat de a'chibaré olksvertegenwoordiger voor Antwer->en, die trotsche woorden niet eerder teeft gevonden 0111 ze dan in de Bel^ri-che Kamer te slingeren Hij vindt ze tegen Duitschland, omdat it onze Germ"aausche verzuchti%en te emoet komt en bevredirt I Hij vond ze niet tegen Frankrijk in 912 toen dit. land, in vredeitijd, zich op e allergrof.-;te en alleronbétamelijkste /ijze vergreep om het Vlaamsciie volk e hoonen en het van zijn recht versto-en' te houden ! Zou het dan waar zijn dat Frans van Cauwelaert altijd min of meer met Franche sympathieënr behept is gewee : t1* at daarin voor een deel de oorzaak te oeken valt dat hij zijn po.t te Antwer-en verliet en zich later tegen René de lercq, Léo Meert en Jacob stélde? Wat er in 1012, :ijdens de G^ftsche ëntoonstelling voorviel, zullen de fia-linganten zich nog wel herinneren. Een îid van het toenmalige Fransch tinisterie, mintister David, had in voile iamers te Parijs gezegd dat de Tentoon. elling te Gent was ingeriohl om de ransche heerschappij in België le be-zstigen en\ den Franschen invloefl.te ewien. Zij moest een wapen zijn tegen e vervlaamsching van de hoogeachool ^ deze diende te blijven een brandpunt an verfrans'ching en ontvlaamsching I Nu we door de gebeurtcn,issen zooveel îter weten en wij de nood:ge àandacht 'ijden aan het boekje La Guerre nni ient van den Franschen sehrijvcr Fran-is Delaisi, het jaar te voren, jn 1911, te 'arijs veti-chenen,- vragen wij on? af ot"-' an toen reeds de nationale (?) Belgische -geerjng van den nobiïjôn-franskiljon e Broqueville. ons land niet verkocht en vergeleverd had aan 4e Entente Dan ou het ongeschreven verdrag, tusschen 'rankrijk en België gesloten, niet alleen egen Vlaanderen doch tegen gansch lelgië zijn gericht geweest. Minister de Broqueville kwam in aile ;eval niet op tegen de brutale yerkia-ing van zijn Franschen vennoot en mbtgeHoot en het Inrichtingskomiteit an de Tentoonstelling, officiecl ge-teund door de regeering, ging het orue-,»oord halen te Parijs, zoouat er aiies op juter Fransche leest werd geschoeid. Ziedaar een iV-menging in onze bhinen. mdsche verhoudingen die den eénen :lensch van Frans van Cauweiaert lee-ijlc onder de voet liep. Was het P'rans van Cauwelaert, de sen nog zoo geliefde Vlaamsche volks-ertegeuwoordiger, op wien aller hoop evestigd was, zoodat hij zelfs door 'laamschgezinde politieke tegeustre-ers, in 't heetste van een verk.wj. g.i-ijd, gehuldigd werd — o. a. door Emin. e Boni in de « N. R.C. » — die verzet anteekende? Neen. niet Frans van Cauwelaert ond den strijd aan, doch wel Léo ' IeertI Iloe ontmoeten we die namen thans eteekenijvol en welipie.«.nd te zamen : eo Meert, met dichter René de Clereq,. en der voormaimen van het Àktivisten-:ger ; Frans van Cauwelacr;. hoofdop-eller van Vrij België, weigertoomsche 11 tegenstribbelende dienaar van het 'laainscJivija'Mig Havere, maar tegen-:rever, to' UTSoonlijkhedea tee, van .ené de Clereq en van Léo Meert ! - Aan welke zijde is dan de Vlaamsche 'aarheid te vinden kl 1912 en in 1917? In 1912 kwam, op voergang van I^eo Ieert, een Vlaamsch komiteit to; stand. Deze flitlke Vlaming, die geen enkel olitiek voordeel nastreeide, zich boven lie politiek gekibbel en geknoei stelfle, ezat een groote breigoed-fabriel; te int-Niklaas, de £tad van de Bonn en en an Karel Heynderickx. Onder het krachtdadig voèrz-ltterschap an Lgo Meert-verrichtte het Vlaamsch Comiteit reuzenwerk. De strijd werd openlijk aangegaan te-ren de Belgische en, Fransche re eerin-;en ; tegen den franskiljonschen burge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection