Het Vlaamsche nieuws

763 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0gf44/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l[aand&g 12 Àpril 19x5. Eerste Jaarg. Nr bS. Prijs : 5 Centiemeîi door gehee! Belg-ië HET Vlaamsche Nieuws Htet best ingeiicht en meest verspreid Nieuwshiad van België. - Verschijnt 7 maal per week AtfUNNKAlËnTSPKMZEiy : pM r?tek-... 3.3S | Per 3 snasaden 1 outand '.60 jj Per 6 mp.sa.iea 7JB& | Per jaar 14.— ■ t BESTUUR BUREELEN: HoofdopsteSIsr; Alitons BAEYENS Roodestraat, 44, ANTWERPEN Beheerder; Ant. VAN 0PSTRAET j Telefooa 1990 E AA^iiiV^uiuinumi s Tweede bladz,, per regel 2.60 I Vieralc bladz., per re««a 0.60 Derde bladz., id. I.— j of volgcns ®vere«akoMst. Doodsbaricht 6.— bor den Vrede i gaan meer en meer stemmen oj spreken ten voordeele van den Vre langer de oorlog duurt, hoe on farde slageu, hoe meer de nood Ljiteid van den Vrede zich op L san allen die lijden onder d< fan van den oorlog. In Amerik: [feu daarvan de leiders der werklie : die millioenen menschen kunne. jen onder de vaandels hunner ver jrjngen. In Engeland spreken daar ook de socialistische werklieden ; il and gaan stemmen op van burger tbeiders ; menschen uit aile standei iop en klagen hunnen nood. Alllei à aan den lijve weer eens de waar der spreuk van den Latijnschen fa it: Humiles laborant ubi potente dent. : Vrede is noodzakelijk ; de Vred imisbaar. Het menschdom heeft ge : van het bloedgi krijgsbedrijf ; he t beboefte aan den regelmatigei ; van nijverheid en handel, van we ;bap en kunsten. St wil de nijverheid zien bloeien voortbrengen nuttige werktuigen r honderd ploegen en aambeelde-één geweer. ït wil den handel zien uitbreider! eeën doen bevaren door tallooz xa, welvaart en overvloed brengen an den evenaar tôt aan de polen ril hooren van de voorspoedige vaai mndelsbodems, en niet meer van d elgende aktie der onderzeeërs. et wil de wetensehap zien, zich toc end op nuttige uitvindingen, op vei ringen van zoovele schrandere tu , door 's menschen genie uitgedach e ml de zoeker, de uitvinder de w< ischap dienen, hij die de stilte d< deerkamer en van het laboratorim ëgheeit, als de lucht dreunt van he ,ran der zware kanonnen ! ïet wil de kunsten zien herleven, d sten die blijheid brengen in het 1< , die de eeuwige schoonheid der m ■ doen trillen in marmer en in brons op het doek, met het penseel va eus, dichterlijk bestendigen wat zoi is en schoon en heerlijk in de w< , Hoe kan de kunstenaar werken, a: (eweldig ontploffende bommen doe «en de muren van zijn werkhuis? 'et wil den landbouwer zien, voor :nd zijn vreedzaam, eenvoudig, eet nuttig bedrijf, den honger verjs le, brood bezorgend aan den Konin ;ijn paleis, aan den arme in zijn [>. Het wil de stoere paarden, m< ren, kalmen tred, den ploeg zie ken door de akkers ; het wil ov< relden den boer zien stappen, h( 1 strooiend met zegenend geba: ;s de voren, waarover weldra de it zaî wiegelen in malsche, welig :ht. oe kan de landbouwer ploegen e en, als de daken zijner hoeve, c en op het veld zijn als zoovele vlan ide toortsen, akelig verlichtend c wzaamheid van het slagveld ; als c rden dienen om razende krijgers ' gen, rennende over de akkers i ottlende charges?... Set wil de spoorwegen zien gebruike iet vervoer van vreedzame reiziger gaan van land tôt land als bemidd s van rustigen handel, als geniete het schoon der landschappen, vs ■e heerlijkbeid der aarde ; en niet a en waarop gewapende horden van t s streek naar de andere voortjagei stig naar verdelging en dood. ■redesstemmen gaan op, aan aile ho ivan de wereld. Sterker moeten s 'toi, krachtiger en gebiedender, t gehoord worden door de machtige ke de nederigen verdrukken. "edesstemmen moeten opgaan ë en Europa, in Afrika en in de be tanerikas, tôt in het verre Australi ischen moeten opstaan, die onderzo wat de oude partijen deden voor < tstiging van den vrede, en die ha; ioemen voor wat zij nu doen vo< behoud van den oorlog. <uid en krachtig moet huu wooi iken, opdat de Vrede zoo spoedig m ik gesloten worde ; niet een vrei T vermoeienis en afmatting, d k's uitstel is voor nieuwen krijj " een bestendigen Vrede, die w< va?en van den aardbodem ailes w zaak was, in deze en vroegere dage ' schande aller eeuwen • den oc Alek Mijmering > Tegen wil en tegen dank gaan de ge- ! . dachten naar den oorlog, als men zich] een oogenblik te mijmeren zet. Naar den oorlog, dien velen van ons dachten tôt de onmogelijkheden te be-hooren, en die ons ruw heeft wakker ge-' : schud uit de vreedzame sluimering waar» * in wij waren gedompeld... We loopen mijmerend langs onze stra-i ten, die de gewone drukte missen ; langs . onze dokken, waar geeue bedrijvigheid nïeei- is ; langs dé leien, waar schouw-burglokalen thans dienen tôt bestendige 1 opvoering van het drama « Liefdadig-3 heid » en die nooit zulken toeloop beb-î ben gekend ; langs de pleinen waar de 1 Muséums staan, met gesloten deuren als rouwhuizen, waar getreurd wordt om af-gestorven Kunst. De ooi'log : men denkt er aan tegen s heug en meug, en als een der honder-den straattooneeltjes die men op de wan-î deling ziet, een oogenblik aan wat an-. ders doet denken, dan komt de zwaar t dreunende tred eener voorbijstappende patroelje u toch herinneren dat we leven 1 in het teeken van den oorlogsgod, wien haast de halve. wereld thans bloedige of-fers plengt. ' Als eene obsessie vervolgt u de oorlog, ' als een nachtmerrie vol gruwelijkheid. I Men slentert rond ; 't slenteren is al-tijd verzettelijk geweest ; de uitstallin- ' gen der winkels bieden in hun bont al-E lerlei een steeds afwisselend schouwspei, zijn een beeld van wat onze fabrieken ' en nijverheden, onzen handel voortbren-t gen of aanvoeren uit verre landen ; daar e zijn de produkten onzer eigen gouwen en wat er groeit en gekweekt wordt in de vruchtbare landen van over de zee. In de winkelkast van gindschen boekhan-del zag men kort geleden nog de werken van dichters en denkers nit aile landen. Thans zijn de groote ramen dicht behangen met oorlogskaarten, die de n streken vertoonen waar menschen mal-:t kaar vermoorden, dag aan dag... Die kaarten worden driik verkocht ; e bij velen is het te huis een tijdverdrijf geworden in de lange avonden daarop l" aan te teekenen den stand der legers ; en > zij denken er niet aan, zij die onder n 't licht van de lamp, omringd van vrouw '* en kinderen, de vlaggetjes verplaatsen, ^ dat elken prik der speld op de kaart s de piaats aanwijst waar vaders stierven, n ver van hun kroost... Mistroostig glijdt de blik langs de boekenrijen ; daar staan de werken der l" klassieken, de dichters, de denkers, de l" filosofen, de stellers der eeuvyige waar-S heden, die bestendig worden onderdrukt e door geweld en logen. Waarom schreven zij,waarom boekten n zij wat lichtte in hunnen hersenen, als r 't niet was om dit licht mee te deelen aan de menschheid? En waarom luistert ir het menschdom niet naar al de stemmen n die sedert eeuwen prediken den vrede, :e die welvaart schenkt en geluk? Waarom zijn die tallooze boeken nog niet gewor-n den de eenige wetboeken, naar dewelke :e de volken zich richten? l" Daar zijn Plato en Aristoteles, en Ci-■e cero en Juvenalis. de Grieken en de Ro-'e meinen ; Jezus van Nazareth en de ko-:e ryfeën van 't Rristendom : daar zijn d« n antieken en de modernen, de middelceu. wen en onze tijden, de realisten en d< II nominalisten, de filosofen en denker: aller landen en scholen ; daar zijn Ba-con en Thomas van Aquinen, Bruno er rs Campanella, Hobber en Locks, Montai-n gne en Descartes, Malebranche en Pas Is cal, Spinoza en Leibnitz, Kant en Fich-'e te, Lamarck en Darwin, Taine en Cou 11 vin en Comte, Schopenhauer en Nietz sche ; daar is de eeuw van Pericles, er L'" de eeuw van Auguatus, en de eeuw var den veertienden Lodewijk ; en aile eeu wen huldigen de Rede, en elk redelijl 11 ' wezen veroordeelt de drijfveeren die aan zetten tôt menschenslachting... !.n De Rede, die spreekt uit de werkei »* der wijsgeeren van aile tijden en all< landen, wordt tôt zwijgen gebracht doo: ie het onredelijke geweld.Haar stem word' ir gedoofd door den donder van de vuur >r monden ; de jonge lieden, de vroolijke heldere, krachtige geesten die moester zitten op de banken der hoogeschoien je luisterend naar het woord der eeuwig< ie Waarheid, liggen in de loopgraven, ei ; : wachten, in nevel en regen, in modde: ■S en slijk, gedwee, gelaten, het uur af at waarop de deemstering der dood he licht verdonkere van hun leven... vai hun leven dat nuttig kon zijn en goed.. Alek. De Eurtopeesche oorlog î door eea Çhkees verteld î o De Echo de Chine, van Shanghaï, pu- bliceert een zonderling overzicht van v den Europeeschen oorlog, zooals dit door L een jong Chineesch letterkundige •weer- d gegeven wordt. Ziehier de woordelijke t vertaling ervan : d «Nu is er een groot gevecht in Euro- g pa. ^ e » Het is begonnen omdat de Oosten- v rijksche prins met zijne vrouw naar Ser- s vië ging. Een man uit Servië heeft hen ô gedood. » Oostenrijk was er zeer verbolgen | over en schreef naar Servië. c- » Duitschland schrijft een brief naar Oostenrijk : « Ik zal u helpen 1 » \ » Rusland schrijft een brief naar Ser- j vië : « Ik zal u helpen !» r » Frankrijk wilde niet vechten, maar s het rustte zijne soldaten uit. ^ » Duitschland schrijft een brie/ aan r Frankrijk : « Rust uwe soldaten niet uit, want anders val ik u binnen de negen r uren aan. » * » Duitschland, om ze te bevechten, r wil door België gaan. » België zegt : « Ik ben een land, en i geen weg. » » En België schrijft een brief naar s Engeland aangaande Duitschland opdat , men het helpen zou. » En dus helpt Engeland België. » J ~ De X- of ! Dit geheimzinnig lichtverschijnsel is ( heel en al verschillend van de gewone s lichtstralen die ons dagelijks omringen. J Gewone lichtstralen, komende, 't zij , rechtstreeks van de zon, 't zij onrecht-streeks van de kunstmatige lichtbron- „ nen, zooals petroleumlicht, gaslicht, ' elektrisch lictjt van gloei- en booglam- . pen, kortom van aile minerale stoffen J die op een gegeven oogenblik tôt ver- ( branding overgaan ; al die gewone licht- , stralen zijn, in theorie, rechte lijnen die ( uitgaan van de lichtgevende lichamen, , welke op dat oogenblik den zetel zijn van zeer snelle trillingen die zich door . middel van het ontastbare ether — wiens ; bestaan op eene algemeen aangenomen ' hpothese berust — langs die rechte lijnen verwijderen, en op die wijze de ge- ' zichtszenuwen van den opmerker komen treffen. Onze gewone lichtstralen bezitten de volgende eigenschappen : 1° De weerkaatsing. — Door die eigen- 1 schap worden aile voorwerpen die ons omringen zichtbaar, aangezien zij het 1 verkregen licht naar ons oog weerkaat-sen.2° De breking of refractie. — Over-gaande van een doorschijnend midden, naar een ander doorschijnend midden, b. v. van lucht in water, zullen de lichtstralen in schuine richting aan de opper-vlakte van het water eene breking onder-gaan, d. i. dat de eerste met de laatste . eenen stompen hoek zullen maken. Gebeiut zooiets door een glazen pris-ma, dan ondergaat de lichtbundel niet alleen refraktie, maar ook ontbinding in de zeven kleuren van den regenboog : rood, oranje, geel, groen, blauw, violet, indigo. Buiten deze kleurstralen zijn er nog beneden de roode, onzichtbare verwar-mingstralen, infra-roode stralen ge-naâmd, en voorbij de violette onzichtbare stralen, ultra-violette geheeten, die noch Warmte noch licht bezitten, maar een groot scheikundig of actinisch ver-mogen bezitten, d. w. z. de kracht be-: zitten photografische platen, bereid metl scheikundige verbindingen van z il ver, te • beïnvloeden. Het actinisme bestaat niet ; bij infra-roode, roode en gele stralen, . maar begint aan de groene en bereikt zijn toppunt aan de ultra-violette stra-1 len. X-stralen bezitten andere eigenschap- • pen : 1° Zij weerkaatsen zich niet, belichten geene voorwerpen, maar dringen er door en waar ze niet door kunnen worden zij opgeslorpt. 1 Zoo kunnep de X-stralen, alhoewel 1 aile warmte missend, toch in die cellen ■ verschijnselen van verdorring doen on-; dergaan, en, daar de X-stralen doordrin-gende kracht bezitten, kunnen ze even-goed die werking uitoefenen op de op-pervlakte en in de diepte. Vandaar de oorsprong der radiothérapie of aanwending der X-stralen in de genezende kunst. X-stralen onstaan wanneer ontlading geschiedt tusschen twee tegenoverge-stelde —positieve en negatieve — hoog-geladene of in hooge spanning verkee-rende elektrische polen, in eene bijna volkomen luchtledige glazen buis of bol. a) Gebeurt de ontlading in open lucht, dan heeft men eene zigzagvormige vonk. b) Gebeurt de ontlading in eene glazen buis waar de luchtledige niet te , ver gedreven is — eene Geisslerbuis, t b. v. — dan geschiedt de ontlading tusschen de twee polen, van de anode + naar de cathode —, onder den vonn van • een roodachtig licht, po»itief licht ge-naamd. c) Is de iuclitledigte verder gedreven, an vertrekt geen licht meer van de node, maar een blauwachtig licht (ne-atief licht) verschijnt aan de kathode, at is de Fluckerbuis. d) Is de graad van luchtledigte nog erder gedreven, dan geschiedt de ont-îding van de cathode — naar de ano-e +, onder den vorm van stralen, ka-lodisehe stralen genaamd, die recht oor de glazen buis gaan en zich op den laswand, of overal waar zij in de buis en vreemd voorwerp ontmoeten, zich weerkaatsen en van dan af den oor-prong uitmaken van nieuwe stralen, die e eigenlijke X-stralen zijn. Roentgen ontdektc ze toevallig, in 896, terwijl hij den elektrischen stroom oor eene Crookesbuis dreef, zag hij in e duisternis een geelgroen fluorescenl icht in de buis verschijnen en dat zelfde Icht zich meedeelen aan een in zijnî abijheid staande flesch gevuld met eene cheikundige verbinding van baryum er datina, baruymplatina cyanuur ge laamd. Deze eigenschap wordt te baat geno nen in de Radioscopie, d. i. de kuns un een doorstraal voorwerp of lichaams leel op een glazen scherm, bereid me >latina-baryum-cyanuur, te doen ver chijnen, en dat doorstraalde beeld me le oogen te onderzoeken. Zulks ge ichiedt het meest om beweeglijke orga îen, zooals de organen der borstkas ei 1er buikholte te onderzoeken : het hart le longen, de groote liartslagader, d< naag en de darmen. Alhoewel alleen di >eenderen ondoordringbaar zijn, toc: riet men op het scherm de schaduwei ;an deze organen,en een geneesheer kai >p die wijze in die schaduwschakeerin ;en den uitleg vinden van ziekteteeken lie hij te voren bij eenen patiënt heef vaargenomen. Om maag en darmen aldus te onder :oeken bedient men zich van eenesoor /an pap uit ondoordringbare bloem be eid, namelijk eene verbinding van bis nuth of baryum, waarmede men den lij 1er voedt en vervolgens onderzoekt.Der mjze kan men zich rekenschap gevei )ver grootte, ligging, beweeglijkheid ei >pijsverterende kracht. X-stralen ontstaan niet alleen bij ont ading van elektrische polen. Men vind '.e ook in de natuur. Becquerel in 1896 Mr en Mevr. Currie ontdekten dezelfd îigenschappen in sommige delfstoffen levattende zeldzame metalen : uranium rhorium, polonium, en eindelijk, na ja ren opzoekingen, isoleerden ze in al di ichamen een enkel lichaam, dat ze Ra :lium noemden. Radium bezit, buiten de eigenschai 1er X-stralen, nog andere eigenschap i>en, die het doen aanwenden in de ge lieeskunst en der oorsprong vormen de Radiumtherapie. De eigenschappen van Radium noem nen radio-aktiviteit. Fluorescentie vindt men ook bij d photobacteriën die op bedçvrven vleescl af visch zwermen en in de duisterni geelgroen licht uitstralen, dat min o meer radio-aktief is ; ook bij den glim worm die 's nachts lichtgevend wordt Deze feiten dienen tôt staving der bewe ring dat X-stralen niet alleen afhanke lijk zijn van elektrische ontleding. Om X-stralen door elektriciteit voot te brengen, behoeft er eene sterke druk king of voltage en geen al te groote hoe veelheid of ampérage. Deze gesteltenis van den elektrischei stroom bekomt men door eenen stroom transformateur die den gewonen stads stroom van 110 volt en eene amperag die nogal groot is.omzet in eenen stroor van zeer hooge drukking, noodig om d bijna luchtledige Crookesbuis, wier ir houd dus zeer slechte geleider is, doo te stralen. Daarom bedient men zich als transfoi mateur van eene Rhumkorf inductk klos. De inductiestroomen die, dank aa den stroomonderbreker die aan het toe stel gehecht is, zich gedurig zeer sn< opvolgen, bezitten eene zeer hooge spar ning van 50,000, 100,000 en meer vol' De Crookesbuis, welke bolvormi is gemaakt, bezit eene kathode c negatieve pool in aluminum, in de vorm van een concaaf spiegeltje ; d kathodische stralen konvergeerén op di manier op een brandpunt midden in de glazen bol, en op dat brandpunt heei men een platinaspiegel aangebrael waarop ze zich weerkaatsen en X-strale vormen. Dat spiegeltje noemt men d antikathode. Platina kan de hevige hitt die daar ontstaat, goed verdragen. De hoeveelheid X-stralen door een buis uitgestraald wordt gemeten doc eenen hoeveelheidsmeter. De hoedanigheid der X-stralen — d. hun graad van doordringingskracht -wordt gemeten door een hoedanigheid; meter. Die kracht hangt. af van den graad va luchtledigheid der buis. Hoe. minde lucht ze bevat, hoc sterker hare strale zijn : hoe harder ze is. Hoe meer lucl ze bevat, hoe flauwer hare stralen zijn hoe weeker ze is. Eene zelfde buis kan hard of wee worden gedurende haar gebruik ; er tx staan middelen om haar te regleeren e feear van hard t«rug week te maken De X-stralen buizen worden meest /ervaardigd in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Amerika. De toepassingen der X-stralen zijn de : a) Radioscopie welke wij reeds hooger lebben uitgelegd ; b) Radiotheropie, of genezing door X-stralen, insgelijks reeds hooger be-sproken. Om te vennijden dat degeue lie dagelijks met X-stralen omgaan, er loor benadeeligd worden, bedient men :ich van schutsmaatregelen-, welke zijn, /oor de oogen : brillen in loodglas ; voor le handen : zware handschoenen in leder )f gummi met loodpreparaat. Schorten /an dezelfde stof. De operateur houdt zich gewoonlijk >p in eene spéciale kabien in lood gezet, ;n waaruit hij door loodglaasjes de ope-ratiën volgen kan. Radiotheropie wordt aangewend in de genezing van gezwellen of ziekten aan de oppervlakte der huid, en ook tôt het bekomen van genezing van organen in de diepte gelegen. De uitslagen zijn ver-rassend';c) Radiographie is de kunst om het doorstraalde beeld te verkrijgen op eene fotografische plaat. Lichte voorwerpen, zooals leder, hout, papier, organische stoffen worden ge-makkelijk doorstraald; in het algemeen aile lichamen samengesteld uit métalloïdes : carbone, zuurstof, stikstof, wa-terstof. Daarom is zuivere carbone of diamant doordringbaar en niet zichtbaar door X-stralen terwijl namaaksels zeer goed zichtbaar zijn. Zware voorwerpen, uit metaalverbin-dingen bestaande : ijzer, lood, koper, calcium, bismuth, borgum, enz., bestaande, zijn ondoordringbaar. Daarom zijn beenderen, bestaande uit calcium (kalk) -verbindingen ondoordringbaar. Echte perles-fines in oesters aanwezig '.ijn ondoordringbaar. Daaruit vloeit voort het procédé van Raph. Dubois; het onderzoek der levende oesters (in de Perzische golf en rond Ceylon) door X-stralen ; op deze manier worden velen zulker schelpdieren die geene kostbare perels bevatten terug in zee gegooit, terwijl diegene die er bevatten geopend worden en dezulke eHe er kleine bevatten in spéciale parken bewaard worden. Aluminium, alhoewel metaal, maakt uitzondering op den regel en is door-straalbaar ; bijgevolg zijn de meeste edelgesteenten, bestaande uit gekristal-liseerde alumine, saphier, rubis, eme-raude, turquoise, onzichtbaar met X-stralen, terwijl hunne namaaksels, die allen eene zekere hoeveelheid metaal bevatten (lood, cobalt, enz.), zeer goed zichtbaar zijn, Besluit : Door X-stralen kan men den aard der voorwerpen bepalen. Zeer nuttig in het onderzoek van paketten die niet mogen geopend worden, om te we-ten wat ze bevatten : wapenen, projek-tielen ; ook in het onderzoek van zak-ken die men verdenkt oorlogscontraban-de te bevatten (wapens, enz.). Doordringbaarheid en ondoordring-baarheid zijn altijd slechts betrekkelijk, aangezien ten langen laatste ondoordringbare deelen toch doorstraald kunnen worden. Zeer belangrijk is het onderzoek der beenderen, ten einde den inwendigen bouw te kunnen nagaan, te weten of die bouw al of niet normaal is en niet de zetel is van ziekteverschijn-selen- Doordringbare deelen laten insgelijks lichte indrukken, schaduwen, die kunnen -uitgelegd woreîen. Zeer belangrijk in het onderzoek van borstkas en buikholte, zooals reeds hooger gezegd. De Radiographie bewijst de grootste diensten in de heelkunde, ten einde aile soorten van letselen in de beenderen van het mensclielijk lichaam, breuken, ont-wrichtingen, misgroeiingen, ziekten te kunnen ontdekken, bestudeeren en den weg tôt behandeling aan te duiden. De groei der beenderen bij kinderen kan insgelijks worden nagegaan. De vreemde lichamen in het mensche-lijk lichaam kunnen insgelijks door de Roentgen-stralen ontdekt worden : a) dezulke die door de normale ope-ningen zijn binnengetreden : geldstuk-ken, perels, en door kinderen ingezwol-gen of in de luchtpijpen geraakt zijn. Hunne ligging wordt bepaald en zoo kunnen ze gemakkelijk verwijderd worden ; b) Steentjes kunnen zich vormen in het menschelijk lichaam, b. v. in de nieren, de galblaas, de waterblaas ; ze kunnen door X-stralen ontdekt worden ; c) Metalen voorwerpen worden meest met geweld in het lichaam geslingerd : naalden, nagelen, kogels, tukken van granaten, enz. Vandaar het groote nut der X-stralen in de oorlogsheelkunde. Geen enkel, ambulance of krijgsgasthuis kan ze missen. Om de diepte van een vreemd voorwerp te bepalen bedient mentich tegenwoor-dig van de Stéreoscopie, waardoor twee gelijke platen in bijzondere glazen be-zien, het perspektief zullen geven en nauwkeurige aanduidingen nopens de ligging van het projektiel. Ailes laat voorzien dat, door samen-gaan van radio- en cinematographie et een tijd komen zal dat men sommige Ie-vensverrichtingen met het bloote oog zal kunnen volgen Dr Eàm, Jacquet. DÂGELIJKSCH NIEUWS DE BELGISCHE VLUCHTELIN-GEN IN HOLLAND. — Zaterdag j.l. zijn 2a te Enschede vertoevende Belgi-sche vluchtelingen naar ons land terug-gekeerd.TERECHTWIJZING. — Wij ontvan-gen volgend schrijven : « Mag ik u om eene kleine terecht-wijzing verzoeken? In de dagbladen wordt sinds eenige dagen vermeld dat de cité 70 jaren bestaat. » Uit de boekhouding leert men dat het enkel 52 jaar is ; inderdaad het eerste maatschappelijk jaar begon in 1863 en twee jaar geleden vierden de vereenigde kramers het 50 jarig bestaan, en de be-heerraad schonk eene belangrijke toela-ge voor die feestviering. m Het verschil van ouderdom en jaren van bestaan heeft wellicht niet veel waarde ; evenwel als huidige beheerder wilde ik daar toch uwe aandacht op trekken. » Em. De Puydt, » Beheerder ». BEZOEK. — De heer Poullet bezocht te Ede het interneeringskamp en toonde zich uiterst voldaan over hetgeen hij zag. Hesreo ELE®TitlE&8£WË!*IUERS vrsagt de prija vas? al uwe benoodigheden, alseek voor dt nieuwe iamp SSRÂM,l/2WATTvanl00KAARSEN b»j depotkouders (1er lamp . 100 KAÏTÉ & C», Kendelslei 149, Aesîwerptn. BELGISCHE AMBULANCIERS. — Het « Comité der Belgische ambulan-cen » dat in Nederland het Roode Kruis van België vertegenwoordedigd, onder voorzitterschap van baron de Royer de Dour de Frault, heeft zijn werkzaamhe-den uitgebreid tôt verschillende steden. Onderkomiteit zijn gesticht te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 's Hertogen-bosch, Breda, Bergen-op-Zoom, Middel-burg, Maastricht en Oostburg. Het komiteit dat van een Holland-schen weldoener een ambulance-automo-biel heeft ontvangen, kreeg nogeen tweede ten geschenke van den heer Ad. La-louse en zijne kinderen. Het komiteit meent hieruit te mogen afleiden, ,dat zijn menschlievend werk door de naar Nederland uitgeweken Bel-gen overal met sympathie wordt ont-haald. Op de inschrijvingslijsten kwam tôt heden meer dan 15,000 gulden en 2000 franken in. OESTERS NAAR ONS LAND. — De a anvoer naar België van oesters, mosselen en kreukels met visschersvaar-tuigen is weer toegestaan. iôrtiWfiiijke moord te Roozendaa! Een der daders is een Belg Een gruweiiji>.e îuoorci liecit eergiste-len te is.LMj&euuaal piaats gciiad. Uwatreei-s a ure s avouus, zijn onbe-Kenuc personen ucn wimcI van ucn ucer j. vtriueaitn, m ue Acuiersiraut aiUaar, oiiuienaeiiouien, juiat op net oo^euoiiK, uat Uc ucjaaiue uuisnoLiUocer, mej. JVX. van Acutiuaal, net waiKeiiieut uit-uraaiûe. iJeze persunen UeuDen Ue vrouw aaiiiic^r^pcn tu jieworgd. nui ucer Veimeuien, die ziek is en uoven was, Ueuben ue OanUieten naar oeneuen geworyen ; nij is nog steeds uuittn Kenms. jkijks- eu gcmeente-politie hebben den genecien nacut naar ue UaUers gezoeut, ooii met poiiueuouUen. i wee veiUaune per»oueu ziju aangeUoudeu, BiJZUMUbRHEDEN Men meidt ons nader uit Roosendaai : Up net vage signalement van een paar persouen, Oie vuoroij^angers omstreelis uaiitieu tien winKel ueooen zien vena-ttn, is de rijkspoiiue Uaaeiijk op onUer-zoeic gegaan, m de nenung van de grens. umstreeks 2 uur dezen nacht heeft de militaire gienswacnt midden in de vel-den een perstxjn aangenouden, die bij de uaderiug van de grenswacut îets weg-wierp, Jtiij onderzoeK vond men een zak gevuid met klein zilvergeld. Van. deze aanuouding werd dadenjk aan de maré-enaussée kenms gegeven, die den man arresteerde, en deze bieek aan het signalement te béantwoorden. Het is een .tielg, zekere ii., uit Antwerpen. Hij outkende aauvankehjk ailes, doch de politie neett reeds zoovele aauwijzin-gen, dat zij stellig geloolt, een der daders in handen te hebben. Om den tweeden man wordt nog ge-zocht.Wat den moord betreft, de huishoud-ster was een doek in den mond geduwd, waardoor zij gestikt is. De 84-jarige heer Vermeulen is door de ondervouden mishandeling zeer ern-stig ongesteld en kon geen inlichtingen geven. Hoeveel er ontvreemd is, kon nog niet worden vastgesteld ; de vermoorde re-gelde de geldelijke zaken van den heer Vermçulen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes