Het Vlaamsche nieuws

1692 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 09 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5r29c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■Iflsdag 9 rfebruai-Â 1915, feerstc JMrg. Nr 27 « EEïBTr1 f Prijs : 5 Gentiemen door géheërèelgië ««mu M mu. ,1,1,11 », Vlaamsche Nieuws Het feest ingeiicht en mee$t verspreid Nieuwsblad van België, - VerscKijnt 1 maal per week ABQNNEMENTSPRMZÇN : IL -jetl - 6-35 i Per 3 saaandeE 4.08 V* PerBmaaadsc 7.® meegt verspreia meuwgp BEST-UÙR; ! Ho«|teteU!sr ; Alton* BAEYEN» | Sslîesvie?- Aofc VAN ©PST14IÎ BÎIRE1LEN : ; 44, ANÏWEftPfiK Tslefees? 1986 m AANK0ND1QÎNQEN : Twsede bladt, «er jegsl . S.50 S Vicrds btedr, pe? regel , 0.35 ïïcr-fe i4. '4. . 1.00 | of rcîgess evenBnkomst. Doodsberlcht ..... §.(K) DE AKADEMIE ■ ; ■ j; nu drie wekeii geleden dat in htt 5. Nieuws een artikel veVscheen,* ; lin de steller'P. in duidelijke v;oor- < ■en khren zin uiteenzette welk ge- , ■ onze Antwerpsche Akademie loopt. Bleergangen zijn geschorst, omdat ■ ■heer de bestuurder en groot aantal Bssors in den vreemde verblijven, of-Kon geen gevaar hen dreigt in hunne i I, Onze medewerker betoogde on- < Blegbaar, dat de Akademie moet en , Bfeopenl worden en dat het niet ; Bat, als men spreekt van de herop-Bng vaà de stad, van heropbloeiing H het normale leven, eene iastelling i ■oten te houden, die zoo met het Ant- : ■«h leven is vergroeid als de Aka- i ■n hoogerhand schijnt men zich wei- i ■te bekreunen oir, onze Kunstinstel- 1 ■ Mijnheer de administrateur, die < I is, maar die de instelling welke hij . Bjnistreert graag naar Brussel zou zien - ■ roert geen vin. en diegenen, welke ■ II in de eerste plaat. zouden moeten in , Beer zetten om de Akademie te doen Bpenen, roeren nog minder vin noch Bc kregen siechts wat gekijf te hoo- ; ■van bijloopende lameeren, die wel-B een zuchtje van « hoogere aspirais hebben gehoord, en dit zuchtje ■ met eigen wind vergroot, als mare ■beteekenis de wereld in bliezen. B'f hadden eerst de merkwaardig B^vPeiachtige uitboezeming van ] Bn mijnheer N. in de Nieu-œc Gazet, ' Bvond dat men te Antwerpen in de ; B:;;-3te plaats moet zorgen voor i Bnmakers, buis- en stoofsmeden, i BnetErs en blikslagers, en dat deze i Bige handwerkers artistiek genoeg ; Bien ontbolsterd worden op de Peer- . Bnsrkt, in het oud Knechtjeshuis, ] B de Nijverheidsschool is gevestigd. ; Bjonge kunstschilders moeten maar , Bhtcu. De bezorgdheid voor himne , Biding dient nu achteruit te worden Belfl voor die van timmerlie, schrijn- , Bc" en verdere zagemannen. ' Bsnt wij leven nu in benarde dagen, ; Bonst kan alîeen, ma g alleen van zich j B spreken, van hare toekomst gewa- ] B ^ ailes stil is, en rustig, en kalm, ( Heen tochtje de vlam van een bec m* doet weifelen boven zijn gloeien- ] B- argument was de redeneering van 5 B" mijnheer N. danig zwak, en de , Braelrag, die hij op den koop toe | Bvan lieden welke sedert jaar en dag i Btlmatig de Antwerpsche Akademie ] Hiwerkten, maakte zijne redeneering < Bzeer verdacht. ] Bi ons eerste tikje echter verdween i Br< mijnheer N. spoorloos en roem- s Bm het diepe graf van zijn voorzich- ] Btilzwijgen. 1 M kregen een tweede antwoord, en ■van de hand van den heer Ary De- ( B ta in kleinen kring van autogo- < B gekenden letterkundige en door al ; ■Antwerpsche kunstenaars, min zes ( B6» halven gare.absoluut niet gewaar- j Ben kunstkritikus» Antweriosche kor- i ■°ndent van het Algemeen Handels- -B® in zijn ledigen tijd een dood ge- ■ B" ^lei'ksken van 't vierde bureel ten ] Belize van Antwerpen. \ B'Zi -'eve jongen heeft in eenen keer I B tavige genegenheid opgevat voor ] ■E mijnheer N. van de Nieuwe Ga~ • ■ Onder vrienden, en inter pocula : B' hij hem : « die stommerik ». In : B°Penbaar en in de Nieu-we Gazet, : ^'3 hem : » waarde vriend ». i Bn'it af te leiden valt dat oprecht- ■ 'B de uiting der gevoelens niet tôt ■ '^danigheden behoort van den B'^itikus, gewaardeerd, en den let-•ndige, gekend... Baar ^ gewaardeerd en gekend ; hoe . M korrespondent van vreemde ■n : n rond-de-cuirken in de knop op — al dit génie verzameld, i B | n'et tôt een afdoende ant- i B' ^eer Ary Delen (gekende enz., , B '^e°d venijnig boos. Hij schimpte W^h°ld, dreigde en snauwde, maar n!«t dat onze medewerker P. , oadergeteekende — twee verschil-Hr' Personen, al zijn ze van dezelfde — Ongelijk hadden. Het werd >ns niet bewezen dat de Akademie moet jesîoten blijven. Het wil ons integendeel :oeschijnen, dat de razende uitval van Jeu gewaardeerden enz., enz. de juist-leid komt staven van ailes wat door ons ïverd. vooruitgezet, Er is eer. kliek die stelselmatig Aht-.verpen's Akademie belaagt, en haar wil :en onder brengen. Er zijn feiten, tegeti :1e borst stootende feiten gepleegd, door lit kliekje ; en hooge ambtenarën, die n.isbruik niaken van hun macht en hun smbt, steunden, hielpen de daders. Wijlen mijnheer N., zoomin als de jeroemde enz. enz., heer Aiy Delen, •■chijnen te weten wat zij ,doen, met de ùiek en haar beschermers te verdedigen. îij schijnen zelfs niet eens goed de be-:eekenis der woorden te beseffen, die zij >ezigen ; zij klagen over beleediging, en jcheîden ons voor « beunhaas van ver-iachte faam» en een enzer vrienden voor < mislukten fotograaf». Anderen onzer /rienden mogen kiezen tusschen : « mid-lelmatige of onmachtige koekbakkers » ; t meelijwekkende sinjeurs »; « schreeuw-teelijken » ; « verwaande porteplumes » ; ;<halftalenten en talentloozen».Me dunkt ils ge zoo kwistig zijt met het uitdee-len van verwijten, dat ge het recht niet aebt te klagen, als men u even bij de Doren trekt. De gekende en gewaardeerde enz. enz. îou toch moeten weten dat hij een ge-,'aarliik spel speelt. Hij zou niet zoo ïemeen moeten wezen iemand aan te val-en die eerst en vooral niet hier is om :ich te verdedigen, en ten tweede steeds : mbaatzuchtig zijn tijd, zijn moeite, en likwijls zijn geld besteedde om de be-angen van Vntwerpen te verdedigen. 3at hij afzag van het beroep van foto-jraaf, waarin hij als. een kunstenaar, ge-v€-nd stond, om zich geheel aan de kunst :e wijden, is geene schande ; het bewijst :er den hoogen ernst van zijn streveu, — ;n onze vriend deed, dat op eigen risico. Hij heeft daan'oor; niet noodig gehad, jelijk heer Ary Delen, een plaatsken op t stadhuis tevragen, en 't zou hem niet n den geest komen zijn tegenstrever uit e. maken voor « mislukten boekhande-aar » omdat hij tijden beleefd heeft, dat lie tegenstrever, niet gekend noch ge-vaardeerd, een simpel onbeduidend nul-eken, den kost verdiende met de vitrien e wasschen en de tent op te draaien van :ijn baas op Siût-Jakobsmarkt. Hij zou vellicht vreezen dat de menschen, — >ehalve wijlen mijnheer N. en soortge-ijke stommerikken — in een grooten ach zouden schieten, als zij den onder-rrond moesten weten van de kennis in etterkunde en het gezag aan kunstkri-iek, van waanwijze en danig onvoor-dchtige klerkskens van 't vierde bureel. Dan zou er eerst van een verdachte faam cunnen gesproken worden, De. andere heeren welke zoo, van uit le hoogte door het gewaardeerd dood-vroeterken, in het voile bewiistzijn van :ijn aristokratisçhe beteekenis, geschoî-len worden voor « meelijwekkende sin-eurs » zullen ook wel de schouders op-:rekken : de 135 leden der Vereeniging /an Antwerpsche Kunstschilders, aan ,vier hoofd staat Henry I,uyten ; de se-cretaris der Maatschappij tôt aanmoedi-ïing van Schoone Kunsten, Paul Huy-)rechts ; de oud-minister l5eîbeke ; de îeeren Fr. Van Cauwelaert, Fred. Del-/aux, E. De Meester, Ad. Hendetickx, îij allen doen meê, aan wat heet « onze <ampanje # — zij zijn waarschijnlijk de schreeuwleelijke halftalenten, die met m s geoordeeld en ter helle verwezen worden door den reinen, den hoogver-standigen, den gekenden en gewaardeerden kunstrechter Ary Brpxnios Delen...... Maar met dat al : waarom blijft de \kademie gesloten? Zijn wij te Antwerpen reeds zoodanig jeknecht, zoodanig gematerialiseerd, dat :1e kunst- en ook de opleiding van dak-iekkers en metserdienders van hooger 3elang worden geacht dan die van beel-Sende kunstenaars? Of willen zij, die eenvoudige stads-be-dienden straffen met verlies van plaats în browlwinning, dewijl zij nog niet op tiun post zijn teruggekeerd, openlijk toonen dat zij twee maten en twee ge-wichten gebruiken- Mogen bestuurders en professoxs var Akademie —• en Conservatorium — d< kimstinstellingen verlaten, en door hui: afwezighc-id iu gevaar brengen, straffe-1oos, zonder eenig verzet, wanneer mer beweert dat de afwezigheid van eer straatkeerdpr de stad in moeilijkheder brèngt? Is er dan - nie ta gelegen aan de toekomst van jonge kunstenaars of moeter, t'nans dicgt-nen in de hand gcwerkt worden, die de kunst met de negotie verbin-den en te Brussel, op de ruïenen var Antwerpen's Akademie, de moderne Centrale voor even moderne kladders er kunstbeunhazen willen oprichten? 't Wordt meer dan tijd dat Antwer-oen wete, of zijn kunst en zijne kunst-instellingen ook in de toekomst geëer-btiedigd zullen worden... Pictcr. In de DiiaïaalwereW Antwerpen met zijn zes à zeven dui zend diamantbewerkers, en zijne veli honderden fabrikanten, kooplieden, ma keîaars en andere tusschenpersonen, i: een uiterst belangrijk oentrum van dia mantnijverheid en handel. Het is belang .rijker zelfs dan Amsterdam, ofschooi deze stad veel meer werklieden en^mden belanghebbenden in de diamantindustri< teit. Doch wat Antwerpen verliest il aantal wint het verreweg in kwaliteit. Ook de goederen, welke te Antwer pen worden gemaakt, zijn veruit kost baarder, dan wat geslepen wordt te Am sterdam. Heeft deze stad meer kleii slijpers, —- deze zijn werklieden welki steentjes bewerken die soms kleiner ziji dan een speldenknop — Antwerpen heef de meeste en de beste grofslijpers, zon -der dat we daarom willen zeggen da Amsterdam ook geene artisten in het val heeft. Te Antwerpen en te Amsterdam lig het diamantslijpersvak nagenoeg stil. Er zijn zoo veel onjuiste berichteh des aangaande in de wereld geworpeiî da het wel eens tijd wordt den juisten toe stand te schetsen. De handel in diamant steunt hoofdza kelijk op het Londensche Syndikaat, da al de Zuid-Afrikaansche mijnen beheert çn ailes in handen heeft wat cigcnlijk de gelijk aan diamant wordt opgedaan. D< mijnen van Duitsch Afrika staan nog buiten het Engelsche Syndikaat. Tôt ver leden jaar was het Antwerpsche Syndikaai Coetermans-Krijn-Walk, meester van d*. Duitsche produktie. Een Duitsch kon sortium heeft de Antwerpsche huizer « er buiten gebriljandeerd ». Het Engelsche Syndikaat houdt d< prijzen van de ruwe grondstof hoog er vast, wat er ook gebeure. En dat is eer zegen voor de diamantnijverheid, welke anders reeds lang naar den kelder ware gegaan. De vastheid van de ruwmark: verzekert ook de vastheid der markt var de geslepen goederen, en zoo kan eer langen stilstand van zaken, een oorlog o: eene andere ramp de markt niet beïnvloe den. Na het onweer gaat ailes weer zijr gang- De oorlog heeft gedurende de eerste maanden ailes stop gezet. Te Antwerper werden de Duitsche en Oostenrijkschf fabrikanten en kooplieden, die het grool ste aantal vormen, verdreven bij het be gin der vijandelijkheden. Toen de Duit schers binnentrokken te Antwerpen, sloe gen de Russische nijveraars, die nog nie vertrokken waren, op de vlucht. Gewerk werd er niet. De werklieden in het vak die geen spaartpotje hadden, hebben he ruim zoo hard als de andere stielmannen we meenen zelfs dat zij er erger aan to< zijn, want daar zij wat meer verdiendei dan gewone werklieden, genoten zij ool meer van 't leven en derven nu ook mee: dan anderen. Toch is het aantal werkeloozen over groot. Antwerpen heeft thans minsten nog 6,700 werkelooze diamantbewerkers Wat er ook verteld is van het ingan§ zetten van fabrieken op den buiten, — dat is ailes onzin : et werken op den bui ten op dit oogenbiik geen 20 slijpers, ei wie werken, doen dat aan hongerloonen en zij blijven geen voile week aan dei gang. Zij maken af wat hier en daar eei patroon nog op zak had aan ruwe grond stof. Dit gebeurt ook te Antwerpen, waa op dit oogenbiik, zeer breed geschat, eei goed 400 molens draaien,, een tiental fa brieken van Berchern, Borgerhout en d' stad zelf samengerekend. Ook hier worden ôverschotjes van par tijen afgemaakt van eenige eigenwerk makers. Voorts zijn enkele Oosten rijksch-Poolsche nijveraars terug geko men, die kleine partijtjes in entreprisi laten maken. Er zijn werklieden welk ook in daghuur werken, aan 3 fran] daags, of 18 frank in de week; daartus schen ziin goede slijpers, die in den goe dçn tijd aan niet minder dan 100 fran] per week « gingen zitten ». Aan de «Club», Pe! i k a an s t ra a t, wor den, in verscbiUige herbergen, nog altije 1 door de typieke handelaars die daar rond-. sie-cîteren, (de Club zelf is verlaten), parti] s jes ingezien en er wordt ook wel wal verhandeld : doch 't zijn oorlogsprijzer die geboden en ook wel aangenomer werden. Zekere gelegenheidsfabrikanten heb-ben aan werklieden werk gegeven, ondei vtv^rwaarde van betaling, aan 't oude loc n, na den oorlog. Dat is een spéculatif van weerskanten : de werkman riskeeri dat tegen dien tijd de «fabrikant» spoor-, -ksr.s- verdwijnt; er worden dus « uiler gavangen », niet meer enkele allcenhok-kende vogeltjes, maar met heelder « vo litres » te gelijk. ' Te Amsterdam is de toestand in ver-: hciuding net eender. Daar werken onge-veer 1,500 man en daar wordt ook ge-kochl en verkocht, zonder dat men zeggen kan dat de toestand ook maar daai of omtrent normaal is. Te Antwerpen werd onlangs gezegd, dat de toestand zou verbeteren, als d« Antwerpsche fabrikanten, die hier zijr gebleven of terug kwamen, passen kon-den krijgen, om naar Holland heen er w\.er te reizen. Misschien zou dit inderdaad den handel iets of wat verlevendigen : hij zou hem in ieder geval wat ernstiger maken De meeste kooplieden en fabrikanter ] van beteekenis uit Antwerpen verblijven . in Holland, te Amsterdam, in den Haag, te Scheveningen. Waren de betrekkingen tusschen Hol-j ia'i-d en België gemakkelijker, dan zou-a den wellicht velen doèn fabrikeeren te ^ Aî twerpen, en dan zouden de Antwerp-j sche eigenwerkmakers, die nog « brut >; hebben, laten werken, omdat de moge-lijbheid dan zou bestaan het afgewerkte geed in degelijke voorwaarden op de markt te brengen. ( Tôt hiertoe echter, is het met de pas-, se.i niet gelukt. ï De toekomst echter zal goed zijn, dal t kunnen we verzekeren ; immers, de lan-den die de meeste en de kostbaarste dia-r manten koopen, doen dit nu ook nog, . ondanks aile rampen en handelsstilstand Amerika, Engeland zelf, — dat ah t « natie » veel geld in den oorlog steekt. — wianen scha'cten met hun leveringen. De economische toestand der niet oorlog-t voiyendô tanden is niet van dien aard, ^ dat zij na den oorlog machteloos of ver-armd zuilen wezen, — en zelfs in d-s: oorlogvoerende landen zal na den strijd, door den aard der zaken zelf, ern om-zelting van kapitalen pîaats hebben, ' waarbij ook de w-ceide nijverheden zulîen , profiteeren. Diamant is daarbij niet meer wat het [ vroeger was : een artikel van kostbaren opschik ; Het is een handelsartike! ge-, worden, waarmee gehandeld, gespecu-^ leerd en gezwendeld wordt, zoovee!, mis-( schien meer dan met koffie of tarwe. Alleen is er rust noodig ir. de wereld, , om dit kostbare artikel te doen fioreeren, | en we meenen te kunnen verzekeren dat | na den oorlog, voor lange, zeer lange ja-, ren rust heerschen zal. En dan zal Ant-, vverpenweer, zooalsvoor kerte jaren, ook voor den diamanthandel, een tijdperk van voorspoed ziea aanhreken. ; K. Mijnheer Marks Merkwaardig: dien heer Nurks kom ik toch overal tegen ofschoon ik mij de grootste moeite doe hem zoo veel moge-Ijk te ontwijken. Op straat in de Café's op de matkt in de winkels, overal tref ik Mijnheer Nurks. Zoodra Nurks mij ziet, glinsteren zijn oogen. Een oogenbiik la ter koijpt hij zijn oogen toe en wenkt mij als wilde hij mij een geheimzinnige mededeeling doen, als ik doe of ik zijn wenken niet bemerk, trekt bij mij aan den aria en zegt : — Nu wat denkt gij er nu van? Aangezien ik M. Nurks ken, trek ik de schouders op. Ieder ander mensch zou mij verstaan en mij gerust laten niet aldus M. Nurks. Ik ben dus ge-dwongen wil ik geen opstootje verwek-> ken te blijven stilstaan en M. Nurks aan . te hooren. ; M. Nurks staat op zijn teenen en fluistert mij iets in het oor, merkwaar- - dig aile leden der familie Nurks fluiste-i ren. 1 — Ik weet het reeds ik heb het gele-1 zen M. Nurks. — En verder, zegt M. Nurks, weet u dan niet dat..... ingenomen is en dat r Mijnheer Nurks fluisterd mij heel lang ) iets in het oor ik zou dat anders ge- daan hebben. Mijn vuisten jeuken maar op klaar-lichten dag naar het politiebureel ge- - bracht te worden om den heer Nurks een - draai om zijn ooren gegeven te hebben, - daar had ik geen lust in. M. Nurks weet ailes altijd beter dan : aile generaals der wereld te samen, maar hij is ook de man die aile pruatjes en « lettgens de wereld in brengt die het - volk opwinden. Jammer is het dat er nog zoovele le-< den der familie Nurks onder ons rond-loopen, het beste is indien zij u aan- - spreken hen met çen «ehouderopb akn 3 vcorbij te ga©r, DAGELIJKSCH NIEUWS | EEN NIEUW BROCHUUR OVER DE OORLOG. — De Zweedsche professer Gustaaf Steffen, socialistisch lid van den Senaat, gaat bij Diedrich te Iena, een werk laten verschijnen onder den ti-tel « Oorlog en Kultuur » dat sociaal-psychologische 'oeschouwingen over den Europeeschen oorîog bevat. De schrijver wil vooral duidelijk maken het verschil van meening, die heer-schende is in Engeland en Rusland, en dit volgens mededeelingen, -die hem ge-daan werden door invloedrijke personen behoorende tôt de oorlogvoerende landen. Het is alzoo dat Shaw, Wells, Kro-patkes en Winogradef het woord zullen vef krijgen. DE POSTZEGELS VAN DEN EN-GELSCHEN - AMERIKAANSCHEN VREDE. — De Vereenigde Staten zijn | zinnens eene reeks « vrede-postzegels » uit te geven als herinnering aan het sluiten van den vrede voor honderd jaren tusschen hen en Engeland. Het verschijnen was aangekondigd voor den 24sten December, maar de al-gemeene bestuurder der posterijen is van meening dat zulks maar moeilijk zou kunnen gc-schieden g'ezien de wereldoor-Iog. De zegels van de reeks aan 2 cents zijn reeds gereed. De teekening verbeeldt de wereldbol, ondersteund door twee vrcuwen, die Co-lombië verbeelden, als symbool_ van Amerika, de andere Groot-Britanje. AAN ONZE GRENS. — Niettegen-staande de groote straffen welke door de Duitsche overheid uitgesproken worden tegen allen, die zonder paspoort over de grenzen gaan of anderen over de gren-zen heipen, is het getal mannen en vrouwen, welke met die verordening in overtreding komen, nog steeds groot. Aile dagen nog worden aan de grens te Putte en omstreken 15 tôt 45 personen aangehouden, Hetzelfde is ook toepasselijk op diegenen, die brieven van hier naar Holland smokkelen. VOOR ONZE LANDGENOOTEN. — In den !oop van verieden week ?\]r 5 schepen, geladen met levensmiddelen en kleergoed in de haven van Rotterdam aangekomen, ter bestemming van ons land. BELGISCHE VLUCHTELINGEN. — De minister van buitenlandsche zaken heeft de aandacht van zijn ambtge-noot van justicie gevestigd op de om-standigheid, dat in enkele gemeenten de ambtenaren van den burgerlijken stand weigeren de huwelijken van Bel-gische uitgewekenen te voltrekken op den enkelen grond, dat de aanstaande echtgenooten hier te lande geen woon-plaats hebben. De minister van justicie laat nu de ambtenaren van den burgerlijken stand door tusschenkomst van den officier van justicie uitnoodigen, de uitgewekenen zooveel mogelijk ter wille te zijn en in voorkomende gevallen belanghebbenden er op te wijzen, dat zij ingevolge art. 76 van het burgerlijk wetboek hun woon-plaats hier te lande kunnen vestigen., REKENING. — In de « Nieuwe Ga-| zet» staat te îezen over de fierheid en rotsvaste beradenheid met dewelke wij. Belgen, houden aan ons zelf bestaan. s Die menschelijke fierheid, zegt stel-ler van het artikel, straalt van uit onze zeven en zeventig stadsscholen over gansch de bevolking, op weike het stel lig niet zonder invloed ie gebleven, da' er thans eene schooî bestaat voor elk elftai inwoners-van de Scheldestad. » Hieruit volgt dat Antwerpen precies 847 -ir.woners te!t. We kunnen ons niet voorstejlen dat er in de 77 stadsscholen zoo'n verkeerdf arithmethiek wordt geleerd. Die moe'. eigendom zijn van den schrijver... NOG STEEDS HETZELFDE. — De opschriften op het gehouw van de <( Croix-Rouge » ? op de Meir zijn en blijven nog altijd in het Fransch ! Waarom?OP DEN BUITEN. — Tijdens een uitstapje, dat we in de buurt onzer stad deden, hebben we bemerkt dat vele verlaten akkers, die tôt huizen- en villas-bouw bestemd waren, nu wederom be-ploegd of omgespit, bemest en bezaaid worden. We vinden dat gedacht uitsteken-daar wegens krijgsdoeleinden groote op-pervlakten bouwland onbruikbaar zijn gemaakt geworden. DE POSTVERBINDINGEN MET ANTWERPEN. — De vereeniging van de Westfaalsche-Rijnsche uitvoerfirma's te Elberfeld heeft een wensch uitgedrukt opdat de postverbindingen met onze stad wederom zouden bevrijd worden ten ein-de de valorisatie der Duitsche koopwa-ren te vergemakkelijken die hangendt bleven teugevolge van den oorlog. De overste van het département der verbindingen bij het gouvernement te Brussel heeft beloofd de zaak te bestu-| deeren en er een spoedig antwoord te zul.kn aan geves. DE OORLOG EN DE TENTOON-STELLING VAN GENT. — In de maand Olctober werd in den Indischen Oceaan door de kruiser « Emden » de « Clan Grant » tôt zinken gebracht. Dit schip had aan boord de modellen, plans en kaarten welke beurtelings te Londen (Royal Academy), Chelsen, Dublin, Belfast en Gent tentoongesteld werden dooi de « Cities and Town Planning Exhibitions Committee ». Reeds vraagt M. John Burns, voorzit-ter van deze commissie, in de Engelsche bladen de noodige geldmiddelen 0111 eene nieuwe verzameling samen te stellen. De verloren verzamelingen moesten tentoongesteld worden te Madras, Bombay en Calcutta. Vraagt aan onze verkoopers de» Vlaamscfteii Scheuraimanak DE IlUiS' VRIEND, iangs twee kanten gedrukt, aan 15 centiemen. DE BELGISCHE MlSSIE JN TRANSVAAL. :— In het Transvaalsche blad « Ons i,ard « stelt een AtriKaander, die verklaart van Vlaamschen ôôrsproïig te zijn, de volgende vragen ; Wij, Afrikaauders, sympathiseeren al len met België, uiaar ik heb eenige vragen te stellen ; 1) Wat komt die Belgische tnissie in Afrika doen? 2) Wie betaalt hare onkosten? Onze regeering of Engeland? i3j Laten de militaire voorschriften toe vragen te stellen aan de woordvoerders ? 4J De Burgers, die den Engelschen-Boerenoorlog medegemaakt heDben, mogen ze van op de tribuun aan liunne iielgische vrienden de wederwaardigheid van dezen oorlog vertellen? 5) Waarom verbiedt men in de Unie de verkoop en de uitdeeiiug van boeken zooals « Snould we torget » en « ±ioe zij stierven » ? BIJ ONZE VLUCHTELINGEN. — Bij het correspondenisobap van de Ne-''erlandsche Bank te Breda hebben van einde September tôt heUen de aiaaar eu in de omstreken vertoevende Belgische vluchtelmgen een btdrag van i,t)UU,UU0 fr. gewisseld, tegen den koers van 47.75 zonder eenige korting. We vinden die som zeer groot en mee-nen dat het beter was dat die menschen, die dan toch niet tôt de onbemiddelde klas schijnen te behooren, hier waren om mede de heerschende armoede te heipen lenigen. OVER REISAVONTUREN. — Jan en alleman trokken wel eens wijd en zijd en als ze wederkwamen hadden ze allen veel gezien, veel gehoord en wis-ten dus ook veel te vertellen. Een onzer bekenden was naar het Zuiden van Franknjk getrokken. In ze-kere stad landde hij in een hôtel aan waar nog juist eene kamer beschikbaar was. « Maar, zegde de hotelhouder, de prijs ervan is een beetje duur, het is de kamer van Napoléon, die ai daar een nacht verbleven tieeft. » Onze vriend be-trok toch de kamer van den grooten kei» zer. 's Anderendaags, aan de ontbijttafel, kon hij niet nalaten aan de overige gas-ten te zeggen dat hij de vorige nacht in de kamer, in het bed van Napoléon ge-slapen had. Wel ik ook ! zegden als uit eenen mond al de gasten. Men riep gansch verontwaardigd den hotelhouder om over zijne bedrieglijke handelwijze uitleggingen te vragen. « Heeren en damen, zegde de slimme vos, ik bevestig U dat Napoléon in dees hôtel verbleven heeft. Maar, ziet ge, men weet niet juist in welke kamer hij ver-nachtte. Om dus aile vergissingen te ver-mijden, aanzien we al onze kamers als het slaapvertrek van Napoléon... BELGISCHE VLUCHTELINGEN TE EINDHOVEN. — Den laatsten tijd komen zich te Eindhoven, bij het officieel komiteit voor vluchtelingen weer vele uitgewekenen aanmelden. In de laatste week van Januari bedroeg hun aantal niet minder dan "204. Gewoonlijk /.ijn het personen, die den strijd om het bestaan in het vaderland niet langer kunnen volhouden en nu in Nederland een onderdak zoeken. Op 1 dezer had het officieel komiteit te Eindhoven 666 onvermogende vluchtelingen onder zijn zorgen. Boven-dien verbleven nog 89 vluchtelingen op eigen kosten te Eindhoven. Vraagt aan onze verkoopers den Vlaamschen Scheuraimanak DE HUIS-VRIEND, langs twee kanten gedrukt, aan 15 centiemen. ~ ■■ «■JT=r=r:y..-.ut.-i>C ANTWERPSCH KOMITEIT VOOR HULP. — De geldinzamelingen door het Antwerpsch Komiteit gedaan, over-treffen de som van 300,000 frank. Het weze nogmaals herhaald dat het zeer menschlievend werk niet genoagzaam ki» gesteund word«n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes