Het Vlaamsche nieuws

359 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Decembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959gp5q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag io December 1916. Tweede Jaarg, Wr 341 Prija 1 6 Centiemea door geheel 9«%sê Het Vlaamsche Nieuws - fan» iwii!p cas» nu) 4M3Bfc «SB» 4H§ ^ «hboi ■■■un »»« Het best iagelicht en meest verspreid Nieumshlad vao België. - Verschijafc 7 maal per week 4B0NNEMENTSPRUZEN » Per sxiasad 1.71 Per S msandeu P«r S sjMLBdes .......... I.~ Per !S„— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : 8sl VERHULST, Dr Aug. BORMS.JJl», VAN DEN BRANDE Met vaste medowt-ritiîig van Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT. 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDlâlNaEN : Tweede blmûz., per regeï. 2,66 yierde bladz., {ter regei. S.M Derde blads., id. I.— boodsbericbt I.— Voor aile a&nonteB, wende men zich K.OQDBSTE.AAÏ, 4i. DE OORLOG Uit Roemenië ■ Berlijn, 8 December. — De « Norddeut-■sche Allgemeine » meldt : Volgens offi-Kcele Roemeensche berichten beliepen oj 1, juli 1916 de graanvoorraden in d< Btjb's: 1,600,000 ton, en wel 440,000 tor Knre en tarwemeel, 782,000 ton maïs. Ko,000 gerst, en voor het overige roggt I De oogst van dit jaar is nauwelijks bo-■w het gemiddelde. Hij leverde het vol-Rende op: 1,800,000 ton tarwe, 1,600,00c ■ton maïs, 50,000 ton rogge, 300,000 tor ■laver, 690,000 ton gerst, tezamer ■,400,000 ton. ■1 De tôt dusver door de centra len bezette ■iireken in Roemenië zijn hierbij voor ruirr ■tes dcrde betrokken. I Berlijn, 8 December. — Het aantal ge-Hangen genomen Roemeniërs is toi ■23,000 gestegen. Dit getal zou nog groo>-lier zijn, zoo niet vele Roemeensche solda-Ben hadden weten te ontvluchten door hur Hjiniform met burgerkleeding te verwisse- | De innemiog van Boekarest H Londen, 8 December. — Uit St-Peters-Hpurg aan de « Daily Telegraph » : Mer ■ertoont hier niet de geringste neiging H:n den ernst van den val van Boekarest le verbloemen. Integendeel. In aile offi-■iecle krmgen wordt met ongewone open-■artigfheid tœgegeven dat de vijand eeii Hverwinning heeft behaald van veel meei Ban plaatselijke beteekenis, die, wanneei ■ in staat wordt gesteld zijn positie te ■evestigen op het vermeesterde terrein, zeer stclligen invloed zai oefenen op Hllc- toekomstige fazes van den oorlog. ■ Berlijn, 8 December. — Boekarest is d< ■erkste vesting op den Balkan en een der Berkste van de wereld. De Belgische ves-■r^bouwkundige Brialmont hecft ze van ■885 tôt 1896 met aile moderne verdedi-■mgsmiddelen tôt een gordelvesting van H*'" eerste rang gemaakt. Op den orntrek Bri 75 kilom. liggen 18 pantserforten en ■artusschen weer sperwerken, zoodat de ■nderlinge afstand der verdedigingswer-Bmslechts2 kilom. bedraagt. De afstand Bînden fortgordel tôt het middelpunt der ■ad is ongeveer 9 kilom. Er zijn 43 ge-■antserde torens, elk met twee 35 c. M. ■anonnen, 18 met elk een 12 c. M. kanon, Rjmetelk 1 houwitser van 21 c. M., 127 ■^pantserde duikkoepels voor snelvuurge-Bthut van 57 m. M. en gepaintserde waar-■eming-skoepels. Bovendien is de vesting ■Çericht voor 476 beweegbare stukken ■r^ut. De verdedigingsweçken zijn ver-■wden door een ringspoor, de vesting is ■"gericht voor een garnizoen van 250,000 ■ \\egens den steeds sterker wordenden ■'"k der centrale legers is het plan der ■^meniërs om Boekarest te verdedigen Hp^eren. De Duitsch-Oostenrijksch-■J-'igaarsch-, Bulgaarsch-,Turksche troe-■' ^aakten in den ochtend van 6 Decem-H ®CH meester van eenige werken in de waardoor de toegang tôt de stad B^s ?«>pend. De Beiersche infanterie is W^cerst de stad binnengetrokken. Wan-■Jfçe pogingen, om den val der vesting B^oorkomen, zijn vruchteloos gebleven. ■ »t 4 December verloren de Roeme-■ers aan gevanarenen 112,000, aan ge-^r'ut 5°o kanonnen en eenige honderdeni B^chinegeweren. De gezamenlijke verlie>- fe" Roemeniërs bedragem meer dan HT'000 man> meer dan de helft van het W^meensche leger. ■ H|f'r'm zijn de verliezen m de gevechten H 5 en 6 December niet meegerekend. I toboot- en mnnoorîog ■ :-°^hagen, 8 December. — De Deen-R'e schoener « Boris » is Dinsdagmor-H' f'n westen van Hanstholm door een ■l',Nctle duikboot door in brand schieten ■ anken gebracht. De bemanning uit ■ "joppen bestaande is -door een Bi'f s°h stoomschip opgenomen en te H wn land gezet. ■ Un^". 8 December. — Het Belgische H. ^hip „ Keltier » (2360 ton) en het Hjr" Meteor » (4259 ton) zijn ge- De bemanaiingen zijn gerëd. 8 December — Volgens Bf.,'1'. » het Engelsche stoomschip Wotuan (9223 ton, behoorende tôt BC(i i*11 te Londen, 8 December. — L,loyds meldt Het Neder! andsche stoomschip « Bornéo » heeft de bemanningen aan land ge bracht van het Belgische stoomschif « Keltier » (2360 ton) en het Noorsclic stoomschip «Meteor» (4211 ton), ic 't geheel 59 personen. Beide schepen zijn door een duikboot tôt zinken gebracht. Het Noorsche stoomschip « Vervion » is in de# groud geboord. Berlijn, 8 December. — De duikboot-kapitein Steinbriick, die onlangs de orde pour le mérite kreeg, heeft op zijn laatsten tocht 22 sehepen van tezamen 14005 ton, in 11 dagen tijds in den grond geboord, waaronder 11 schepen met steenkool voor Frankrijk en Italië Den 6n November is het grootste aantal schepen getorpedeerd, ni. 38 op één dag Uit Griekenland Atbene, 7 December. — De tœstand is uiterst gespannen. Morgen, Vrijdag ochtend, om 8 uur, begint de algeheele blokkade. Ingezetenen van Russische nationali-tedt hebbe-n zich vandaag tezamen met de Servers ingescheept en zijn vertrok-ken.De diploinatieke betrekkingen worden voortgezet. De regeering heeft vandaag aan de entente meeged<eeld dat de mili-. taire beweging, welke het onderwerp vormde van het gisteren ingediende ver-■ toog, is gestaakt. De bevolking van Athene vreest een : bombardement. Er heerscht groote on-rusi^. Velen trekken naar plaatsen, die , zij veiliger achten. Athene, 8 December. — De bewoners van Ital:aansche nation al iteit hebben zich vandaag ingescheept. Overigens is de toestand onveranderd. De « Embros » en andere bladen van dezelfde kleur zijn optimistisch gestemd, maar er zijn geen offideele aanwijzingen die deze stemming rechtvaardigen. Koperverbod in Fngpland Londen, 8 December. — De minister van munitie heeft het gebruik van koper verboden voor aile fabrikaten, behalve ingeval er bekrachtigde kontrakten be-staan. Ook heeft hij don aankoop en verkoop zonder vergunning van koper buiten Engeland verboden. Ergeland en Nocrwegen Kristiania, 8 December. — In ant-woord op de onlangs door den Noorschen gezant te Londen aan denEngelschen minister van buitenlandsche zaken gerich-te mededeeling dat de Noorsche regeering na ingesteld onderzoek er niet over in twijfel verkeert dat door de beschie-ting van het s. s. « Prunelle » de Noorsche territoriale wateren zijn geschon-den, heeft het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken meegedeeld dat het haar door de Noorsche regeering toege-zonden bev.-'jsmateriaal twijfel kan wek-ken aan de nairwkeurigheid der bereke-nin^en van de duikboot en het dus mo-gèlijk schijnt dat de duikbootkomman-dant, in weerwil van de getroffen voor-zorgsmaatregelen, al kan een verzuim n:et worden toegegeven bij vergissing, zonder het zelf te weten, de Noorsche territoriale wateren heeft geschonden. Onder deze omsitandigheden sprak de Engelsche regeering haar leedwezen uit over het voorval en herhaalde de reeds vroeger door haar gegeven verzekering dat heit haar wenseh is dat Engelsche schenen de Noorsche rechten nauwgezet eerbiedigen. Een nieuwe Môwe Londen, 8 December. — Naar de Ad-miiiraliteit bekend maakt is er bericht ont-vangen dat een Duitsch bewapend en ver-momd vaartuig van het koopvaardijtype cvp 4 dezer in den Noordelijken Atlanti-schen Oceaan is g^zien. Nader bericht is nog niet ontvangen. Fransch slagsch'p verîorenl Parijs, 8 December. — Het ministerie van marine maakt bekend, dat het slag-schip « Suffren » (12,7301.) op 24 November naar Lorient is vertrokken en daar niet is aangekomen. Men gelooft dat het schip verloren is gegaan. Zîe vcrvolg * Oorlogstçîegra.Ti wiî> »P 3? fctf^ïijd* De Dood van Antwerpen ANTWERPEN EN ROTTERDAM — BESLUIT Men heeft kunnen nagaan voor welke zware taak de Antwerpsche haven, ten-. gevolge van de regeeringspolitiek, na . den oorlog zal zijn gesteld, welke geva-, ren haren opbloei ernstig bedreigen in-; dien de beslissingen op de Ekonomische Konferenti^ van Parijs genomen, voor België bindend moesten worden.Wij hebben het als onzen plicht beschouwd de aandacht daarop in te roepen, met het 00g op den moeilijken strijd dien wij met de mededingende havens, inzonderheid met Rotterdam sedert de laatste vier ja-ren te leveren hadden. Die strijd iszwaar te noemen, en er waren bij het uitbreken van den oorlog luttçl voorteekens te be-speuren dat wij hem ten slotte zegevie-rend zouden hebben doorstaan. Onderstaande cijfers geven een denk-beeld van de vinnige konkurrentie die Antwerpen en Rotterdam elkander leveren : Haveubew. in te Rotterdam te Antwerpen 1910 9.228.000 10.756.000 1912 11.548.000 11.693.000 (De cijfers zijn te lezen registerton = 100 kubkk voet of 2,8316 m3.) Nu dient nog in aanmerking te worden genomen dat de bere.keningswijze van de tonnemaat in de twee havens ver schillend is, zcodanig dat van de Antwerpsche cijfers een zeker percent moet afgetrokken worden om beide getallen te kunnen vergelijken. Men vergete ook niet den bijzonderen toestand waarin Antwerpen voor de havenbeweging verkeert.Vele schepen die aanleggen lossen hier een gedeelte van hun lading en worden met hun tonnemaat in de havensta-tistieken opgenomen ; ij zetten hun reis, b.v. uaar een Duit-sche haven, voorl, i-os-sen er de rest, nemen een nieuwe lading in, die ze te Antwerpen komen volledi-. gen en worden nog eens in de officieele cijfers opgenomen, hetgeen het juiste beeld van de bedrijvigheid der haven ee- ' nigszins bederft. ' Die toestand komt te; Rotterdam in ' veel mindere mate voor dan bij ons. Laten wij eerlijk bekennen dat, al die : elementen in aanmerking genomen, A ni- 1 werpen sedert een paar jare-n door Rot- ' terdavi overvleugeld werd. De redenen hoeven wij hier niet te onderzoeken ; be- ' schouwingen van dien aard hooren meer thuis»in een boek of brochure dan in een dagblad. Wij verwijzen onze lezers naar 1 de overtalrijke litteratuur die in ons land daarover, bijna uitsluitend in 't Fransch, het lieht zag, en naar de degelijke ver-handelingen die in Duitschland van de hand van Schumacher, Wiedenfeld e- a. daaromtrent, ook tijdens den oorlog ver-achenen.Met de Rijnvaart is het nog erger in ons nadeel gesteld. Zij bedroeg (in mil-lioenen ton uitgedrukt) : In Voor Antwerpen Voor Rotterdam 1890 1.2 2.5 i 1900 2.6 7.8 19.18 9.0 23.0 Het verschil is reusachtig en neemt 1 van jaar tôt jaar toe. Het is in de eerste plaats te wijten aan den geringeren af- 1 stand van Rotterdam tôt de Rijnhavens 1 tegenover Antwerpen(l). De toestand is nu eenmaal zoo, de oorzaken onderoe-ken wij evenmin als voor het groote ha- 1 venverkeer. Wij stellen alleen de feiten vast. Rotterdam heeft het groote voordeel een ruim deel van zijn drukke betrekkingen gedurende den oorlog te kunnen voortzetten, terwijl hier ailes stilligt.On. dertusschen -maakt men zich bij onze Noorderburen gereed om, zoohciast de ■vredesperiode aanbreekt, in staat te zijn de mededinging krachtdadig in handen te nemen. Al wat mogelijk is wordt ge daan om den toegang tôt Rotterdam te , vergemakkelijken ; plannen zijn neerge-legd voor het verbreeden en uitdiepen van de geul naar Hoek van Holland, om de Oude Maas naar den Nieuwen Water-weg te leiden, én ook dezen itit te die- ] pen. Er is spraak, van niet alleen de bocht van den Nieuwen Waterweg te ( Maassluis te verbetere.n, maar ook plan-nen zijn ontworpen voor het aanleggen : van een nieuwe haven tusschen Waal, ( Lek, IJssel en Keik ; die haven zou een oppervlakte van 350 hectaar beslaan en , over 500 hectaar docks beschikken. Ter , aanvulling herdrukken wij het reeds vroeger in ons blad opgenomen telegram j uit Den Haag : « Bij de Tweede Nederlandsche Ka-mer is een wetsogatwerp ingediend voor j — t (1) Het verschil is dngeveer 115 km. 1 t«; voordeel e van Rotterdam, i den aanbouw van een nieuwe haven bi Amsterdam ten Zuiden van het Noord zeekanaal. » Het blijkt dus dat wij, na den oorlog over al onze hulpbronnen. even als onz< Europeesc]*e en buiteu-Europeesche ver koopers en afnemers zullen moeten kun nen beschikken, wiljen wij in den aau staande-n strijd met onze machtige Ne derlandsche mededingster niet teu on der gaan. Totnogtoe bleven wij niet noe. meiiswaard ten achter omdat wij ovei onmiskenbare voordeeleyv op Rotterdan mogen bogen. Daaronder zijn te vernoe-men : 1° een evenwicht tusschen in- en uit voer zooals het nagenoeg in geen enkel< haven ter wereld bestaat : Hamburg beschikt over 48% terug vrachten ; Rotterdam over 33 % ; Ant werpen wijst 80 % aan, hetgeen een uit nemend gunstige positie is ; 2e De hooge hoedanigheid der te ver voeren koopwaar ; 3° De uit die opgetioemde voordeelex ontstane goedkoope vrachten. Dat ailes hebben wij te danken aan d< talrijke regelmatige zeevàartlijnen,waar. onder de Duitsche een ruime plaats in nc-men, en die hier voor veelvuldige ge-makkelijke scheepsgelegenheid zorgen Die structuur wil de aansluiting bij de beruchte Konferentie ondergraven, de basis wegrukken van de welvaart dei haven, ten bate van den Nieuwen Wa-:erweg, waar men met begrijpelijke be-langstelling al die plannen volgt. Er is meer. Onze doorvoer wordt van staatswege door vçrkeerstarieven onder-îteund, en daarin reikt Duitschland een helpende hand door zijn eigen voorkeur-: rieven wel te laten gelden voor Hamburg en Brernen, maar niet voor Rotterdam. Duitschland heeft tegen ons eec iiachtig wapen in lianden ; het zou vol-staan, moeten wij het door vijandelijk ;konom:'sch-politisch optreden na de® x>rlog traehten te schaden, van Rotterdam op dezelfde basis te behandelen ak Eîamburg om Antwerpen een zwaren >iag toe te brengen, door aldus het transport van des produkten der metaal-îijverheid uit Lotharingen en Luxetn->urg en die der reusachtige industrie /an Zuidwest-Duitschland en het Rijn-andsch-Westfàalsch bekken definitief /an Antwerpen verwijderd te houden en îaar Rotterdam te. leiden. En al die slagen zouden ons niet de-ren? Antwerpen geeft dat ailes vrijwillig prijs? Laat de heer de Broqueville, die immers zoo grootmoedig hc-eft bekend geen lictator te willen zijn, de Kamer en den Senaat raadplegen voor hij het land aan 3e ekonomische belangen binde van groote mogendheden, die met de onze in itrijd kunnen zijn ; dat hij zich wende :ot den Antwerpschen gemeenteraad, tvaar men van ailes heel goed op de hoog-e is, maar niet handelen durft, niet han-ielen kan, omdat er reeds zoo veel te loeti is tegen de Vlaamsche Hooge-school, het Algemeen Nederlandsch Ver-x>nd, Volksopbeuring, de kunst der crijgsgevangenen in Duitschland, enz., ;nz. * * * Ons besluit is eenvoudig. Wij zijn er, îaar onze uiteenzettingen hebben aange-:oond, innig van overtuigd dat er voor België in het algemeen, en voor Antwerpen in het bijzonder, niets goeds kan roortkomen uit een aansluiting van ons landje bij de conclusies der Parijsche Konferentie, en wij drukken de vurige hoop uit dat die plannen niet verwezen-lijkt zouden worden. Er zijn bij onze Dondgenooten luide ste.mmen opgegaan >m de Konferentie toe te juichen, maar »edert eenigen tijd en vooral sedert de >orlogsgang zulke. grillige kronkelingen segint te vertoonen, is de geestdrift voor ( vreedzamen oorlog na den oorlog » erg jeluwd. Gelukkiglijk I Bij de aankondÎRing van de tweede konferentie. verklaarde Poincaré uitdmk. célijk « dat haar besluitselen geen bin-lende kracht hebben voor de regeerin-ic n » en wij vernamen dat Japan noch Rjisland op de zittingen ve.rtegenwoor-ligd waren. Reeds in Maart, heeft Asquith, in ant-voord op een vraag in het Lagerhuis, le volgende verklaring afgelegd (Nieuwe R.otterdamsche Courant, 14 Maart, och-endblad) : « Ten opzichte van de eventueel te ne^ nen maalregelen met het 00g op de toe-lomst, zal ik slechts een ding zeggen — n ik me en te spreken in naam van al nijn kollcga's — wat gij ook doen n-oogt, geeft aeht U n'.et te laten leiden door drift of kortzichttgheid, of door de heel natuurlijke begeerte, ik zal niet zeggen van wraak, maar den wenseh uwe overwmning zeker te maken_ om stappen aan te wenden die van aard zijn veel grootere schade te berokkenen aan u zel-j ven dan de schade kan zijn die gij te-. recht den vijand unit toebrengen. Ik kan ■ aan het Huis de verzekering gevent in t naam van de regeering, dat men er in i geen enkel midden voor beducht moet zijn dat de regeering of het land in de huidige omstandighedeti zou gebonden worden door maatregelen die de diepste overweging veréischen en ten opzichte van dewelke wij niet alleen met onze bondgenooten, maar tevens met onze overzeesche koloniën hebben te beraad-slagen. » Wij weten niet of Lloyd George, die nu Asquith's politieke nalatenschap gaat overnemen, ook op ekonomisch gebied den triomf van de onbesuisdg kraclitda-digheid over de bedaarde politiek van den liberalen leider zal beteekenen. Wij hopen van neen. Nog een paar aanhalinge,n kunnen hier van pas komen, om aan te toonen dat wij in ons artikelenreeks geen zuiver persoonlijke opvattingen hebben verde-1 digd. Onder de vele stemmen die zelfs in Engeland tegen een onziunigen boycott van de Duitsche nijverhcid en handel na den oorlog, tegen het invoeren van een nieuwe soort « Navigation Act », zijn opgegaan, verneemt men met genoegen de waarschuwingen van den leider der Engelsche koleti- en ijzernijve^heid, Sir Hugh Bell. Deze is er vaster dan ooit van overtuigd « dat de vrijhandel, zonder welke beperkingen ook, voor Engeland ook in de toekomst heil medebrengen za.1 ; de Engelsche nationalisten, die zoo veel schreeuwen dat de Duitsche handel dient verniet'gd te wordent zijn in w.er-kehjkheid geheel onmondig in ekonomische zaken; wanneer de haat zooveel geld kost als te verwachten is, zal hij wel stilvallen : de I.ondenaars zoowel als de Berlijners, willen eten en gekleed gaan, en de eene moet van den anderen koo-pen. » Toeyallig vernemen wij ook dat de so-cialistische federatie der Seine, die dezer ' dagen te Parijs een Kongres hield, het-welk de;i 17n dezer wordt voortgezet, o. a. de volgende resolutie heeft aan-genomen, dat het plicht is voor de socia-listische partijen van de verbonden na-ties « hun regeeringen er toe te brengen tijdens en na den oorlog van hun ekonomische overeenkomsten ailes verre te houden. wat voor het internationale pro-ietariaat cen toeneming van lasten zoû beteekenen. en ailes ~&'at de kiem zou vor-men van toekomstige conflicten tusschen de naties, waardoor die overeenkomsten, die op zichzelf zoo wenschelijk zijn, ge-vaar zouden loopen instrumentai voor een voortgezetteu orlog te worden. » De bedoeling is duidelijk : 't is hetgeen wij in de kolommen van dit blad steeds hebben verdedigd. Zelfs de heer minister Boselli heeft ge ineend den 5n December, dug. maar pas enkele dagen geleden, in de Italiaansche Kamer deze verklaring te moeten afleg- , gen : « De Italiaansche regeering heeft wel deelgenomen aan de ekonomische Konfe- • ren tic te Parijs, maar zich alleen gebonden voor de ekonomische politiek tijdens de n oorlog, niet voor de ekonomische . politiek na den oorlog. » Acht de heer de Broqueville den tijd nog niet gekomen om een dergelijke ge raststelling aan den Belgischen handel < en de Belgische nijverheid te laten ge-worden ? Mercurius. DAGELIJKSCH NIEUWS WAAROM DAAR??? — Onze Am- ' sterdamsche korrespondent schrijft : Uit absoluut zekere bran kan ik mede- ; eleelen alsdat de Naamlooze Vennoot- j schap a Futura » te Leiden opdracht be- , komen heeft om voor rekening van het bi'selom Mechelen een honderd duizend exemplaren van den cathechismus van Mechelen te drukken, terwijl er over an-elere belangrijke werken nog onderhande-Hngen hangende zijn. Zijn er dan in bezet België geen werk-looze drukkers en zetters ? Wat patriotis- j me toch ! -, Het werk wordt gereed gemaakt om j. ooge'nblikkelijk na den oorlog verzonden ] te worden. j DE HANDTEEKENING DER VER- 1 MINKTEN. — Een Fransch afgevaar- t digde, de heer Lefas, heeft een wetsont- £ werp neergelegd, hetwelk veroorlooft de « handteekening in de publieke en priva te \ akten te vervangen door den vingeraf- c dmk, in het bijzonder voor oorlogsver-minkten.Naar men weet, blijft de vingerafdruk identiek aan zich zelf tôt het einde van het leven, — behalve in 't geval van diepo brandwonden. Anderzijds schijnen er, bij zorgvuldige analyse, geen twee vinger-afdrukken gevonden te worden, welke volkomen gelijk zijn. Men zou noch tans grootere zekerheid bereiken door het vervangen van de bandteekening door den afdruk niet van één, maar van twee of drie vingers. De vereenzelvingsmethode door de vingerafdrukken is, een honderd jaar geleden, in Indië door Sir William Berschell gebezigd geworden, die zonder twijfel het idee er van ontleend had aan Japan of China. Zeker is het, dat het gebruik van den vingerafdruk als middel tôt vereen-zelviging, meer algemeen in gebruik zou moeten komen. Het zou zich moeten uit-s trekken tôt de ongeletterden en tôt ieder-een. Het is de meest authentieke van aile handteekeningen. Reeds gebruikt het Belgisch bestuur deze methexle voor de vereenzelviging der rekruten, vvier stamboekje den afdruk draagt van den linkerduim. EEN PIONIER DER ONDERZEE-VAART. — In de nabijheid van het spoorwegstation van Hadley-Wood (Engeland),heeft men onlangs het lijk gevonden van een Amerikaanschen officier, William Henry Jacques, die, naar men veronderstelt, bij ongeluk uit den trein van de Great Northern Railway moet ge-vallen zijn. Kapitein Jacques, zooals men hem gewe>onlijk noemde, was een der eerste pioniers van de onderzeevaart. Hij was het die de « Holland », deze voorva-der der onderzeebooten, aan de Engelsche Adminaliteit aanbood. Hij was gedurende eenigen tijd met John Frickson werkzaam geweest aan de verbetering van het geschut der onderzeebooten. Hij had een lucht- en een hydraulische pers uitgevonden voor het smeden van groote staalblokken, welke uitvindingen in de Vereenigde Staten hoog gewaardeerd werden. Jacques werd in 1848 te Phila-delphia geboren. ~« VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud van nr 10: Oosten.rijksche watervliegtuigen stijgen op in de haven van Triest.plaat ; Hoe staat het met den oorlog? Ons wekelijksch overzicht der krijgsgebeurtenissen met 9 platen ; Onze Kunstenaars in de Duitsche gevangenkampen, door George P. M. Roose, met platen ; De Tentoonstelling te Brussel, Aeolinn-zaal., met platen; Emile Verhaeren, door Willem Gijssels, met 2 platen ; « De Schelde » gedicht van Emile Verhaeren, (vertaling van Willem Gijssels) ; Stekelbaggetjes, door Mozes Ste-kelbag : 1. « Dief en Diefjesmaat », met 3 origineele teekeningen vain- .Albert Daè-ïiens ; Een paar onuitgegeven gedichten van wijlen August Meert; Kunst en Leven; Tooneelkronijk ; Boekennieuws ; V'ermakelijkheden ; Brievenbus. EENE EIGENAARDÎGE ONDEK-KING IN DEN HARTZ. — Men schrijft uit den Hartz aan de a Frankfurter Zeitung » dat men onder zeer eigen-aardige omstandigheiden een zeer ouden înderaardschen grafkelder komt te ont-lekken in de ruïnen van het klooster van Walkenried, bij Allkirch. Leerlingen van îen inrichting van hooger onderwijs, te \schse hadden gelezen in een oude La-:ijnsche kronijk, dat een onderaardsche fang de ruïnen van het klooster van Wal-eenried, dat gedurende den be>erenkrijg fernield werd, verbonden had met de kerk /an Allkirch. Zij besloten onmiddellijk lezen gang op te zoeken. Met de toeki-:ing der geestelijken begonnen zij hunne lavorschingen in het kleine kerkje van \llkirsch, een vervallen gebouw der 9e îeuw, dat reeds sedert een zestigtal jaren >uiten dienst gesteld is. Na tal van moei-ijke opzoekingen vonden zij eindelijk in le kelderingen, den toegang van den tun-lel waarvan sprake in de kronijk. Zij vaagden zich in den onderaardschen loorgang tôt op een belangrijken af-itand, maar moesten terugkeeren, aange-:ien de lucht niet meer in te ademen was. )p hunne stappen terugkomend, ontdek-en de jonge zoekers in eene nis, in den vand van den gang, een vermolmde leur, die haast niet meer zichtbaar was. \Ta haar opervgebroken te hebben,, be-■onden zij zich in een ruim vertrek waar-n zeven doodskisten stonden. Met groote >mzichtigheid namen zij er de deksels af ■n ontwaarden zeven gemumifieerde lij-:en van monikken van het klooster van Valkenried. De mummies waren goed lewaard gebleven. De aangezichten en landen waren overtrokken met een gele iuid gelijkende op perkament. De zwarte :appen en pijen hebben aan den tand des ijds weerstand geboden. Op den achter-frond der doodenkamer heeft men nog ene massreve ijzeren deur blootgelegd, srelke men echter nog niet heeft kunnen ipenen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes