Het Vlaamsche nieuws

439 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 17 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hq3rv0fq1v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Letdag 5 ^ebruari lutô. Twe de Jmargi %t 36 jprijsi 5 Centième door gaùeel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest versprëid Meuwsbîad van België» - Verschijnt 7 maal per week IABONNMSNTSPRIJZËN : ?er week................ #.8â Par 3 maaadea 2.76 Per maand ! .36 Par 6 rnaanden 7.63 Per jaar [*.~ AFOEVAAJtDlGDSN VAN DSjN OPSTBLRAABJK J>r Aug, BORMS, Aib. VAN DfiN BRANJJ8 met vasta me<Uwcrking vas Dr A. JACOB _ BU5EELEN: ROQDESTRAAT, 44, ÂNTWERPE^. Tel. 1990 AANKONDICINGEN : Tweede bïadz., per regel 2.ES Vierde bladz., per regel.. S B8 Derée bladz., id. I.— Boodsbsricbt S.— Voor aile annonoen, wende men ziok : ROODBSTS.AAT, 44. DE OORLOG ■De Toestand l snlstand der krijgsverrichtingen, [door het laats'te offeinsief der Duit-js bij Neuville onderbroken, is op-jç ingetreden. Van de verschillende ten is er dan ook weinig nieuws, jmutselingen, patrouillegevachten et nooit verflauweind, eerder aan-end artiilerievuur. Dreigend wordt estaiid in Albanie. Gisteren deelden nder de rubriek « Laatste Uur » nog jaar telegrammen med« uit niet-of-:1c bron, die de bezetfing van Du-i çn Walona binnen korten tijd Evmvachten. Indien er geen radi-keutering komt dan loopt de En-jgevaar Albanië te verliezen en hare ment bij Salopiki in de linkarflank en bedreigen. Hoe meer die moge-eid nadert, hoe dringender de geal-ien zullcn optreden tegenover Grie-ind, en met name aan de Grieksch-necsche grens, waar de bezetting Korfoe een voorspel van is. a heeft beweerd dat Engeland het p aan legt Griekenland aan zijne in den oorlog te drijven, door het Ilangzamerhand te blôkkeeren en verbindingen met de centralen af iijden. Volgens berichten uit Kon-Snopel is dit nu volledig geslaagd ; echten daarom weinig geloof aa,n de faling als zou het viervoudig ver-een nieu-nen stap te Athene ge-; hebben om de onmiddellijke ont-hing van Griekenland te verlangeu. / blad waaraan we dit telegram ont-1 'en, gaf het zelf onder voorbehoud. ! 5?brek aan intéressant* sîof houdt uittnlaiiischc pers zich uitvosrig met het geval van het Engelsche ischip '« Appam », waarover wij en d« uitvoerigt Reuter-telegram-hebben afgedrukt. De e zoo lang et gebleven zaak is daaTmee tôt s voldoçniftg opgeloet : de Duit-s loopen- hoog op met den handels-? door de « Môwe » en la ter door de tpte « Appam » gevoerd, en de En-ien zijn tevreden tevreden dat de [cmaakte bemanninge,n van de ge-ieerde schepen het er heelhuids in afgebracht. Die luitenant Bei'g zeker een stout stuk volbracht is zijn langdurige, aan wederwaar-den zeer rijke Odyssee, maar nu gt hij, door het binnenloopen in de ikaansche wateren, een lastig stuk aan de Amerikaaiische autoritei-pt moeten ze met het schip aan-dat als een hulpkruiser was be-Interneeren als Duitsch oor-tipof prijsverkiarc.n? Aan de op-g van die netelige kwestie zullen rechtskundige betwistingen M worden. ? «en paar woorden over de inter-Hle politiek. Het ontslag van den pchen mi,nisterpresident Goremy-8 wel onverwaeht gekomen, maar toch geen groot opzien teweegge-' Da nian was 76 jaar oud, en is ^Snjpelijke gezondheidsredenen 'e(len; «n verandering in de bin-ndsche politiek van Rusland is n'et van te verwachten, V'ant de [paner was zelf een reactionair f°ok trouwens zijn opvolger is, het ® den staatsraad Sturmer. Jongste redevoeringeu van pr«si-ils°n hebben nog al wat beroe-\erwekt. 't Is waar dat hij zich 8 aan een herkie/.ing zal moeten ^'rpen en dat wil in de Vereenig-aten 'leel wat zeggen. Zijn opvat-1 1 an den internationalen toestand ' ^tterika zijn plotseling tragisch ge- 1 :n' «nerzijds vaart hij uit tegen : ta die het land in den oorlog wil-(en daarmee heeft hij zijn îc lijken tegenstander Roosevelt °°S), anderzijds drukt Wilson op |°,J-akelijkheid de leger- eH vloot-U|t te breiden. Het door de mu- ' ïtVcnnge» verdiende geld, dat een : f-iîardig sommetje moet uitmakea, Parbij gœd van pas komen. Na 19 I ea Europeeschen »orlog k«mt K9!1 ri« °verzijde tsh den Oceaan F u't dat de wereld .te vuur en |rajw js Rezet en er gemakkelijk c °P -^roerika zouden kunnçn val- ' | Kc»°oveu het niet. Uncle Sam 1 [ J '10gtoe heel behendig den t P \an Iîngeland gespeeld ; hij fc,^^aar dat ook de vriendschap f ^ and hein later onontbeer-I nnnen zijn. Vandaar die ge-,, .v0Vîr uitvoerverbcd Yan muni-l^rTÇchtç* °P schietyoorraed, L'-V» vmi 4e ï en». Bat alto» ! is het antwoord op Engeland's plannen de blokkade effectiever te maken, een maatregel waar we toch schijnen ,naar-toe te gaan. Ten spijt van Grey's ver-klaringen over den onzijdigen handel zet zekere Entente-pers, en niet de ge ringste, haar pleidooi voort ten bate vau het rationeeren der neutralen. Bij de -eerste mislukking hirnner pogingen in het Eagerhuis zullen ze zich o.. i. ,niet neei'leggen. Fen Zeppelin vergaan Londen, 3 Fcbruark — Na*r de admi-ralileit meedeelt, heeft heden een treiler aan de vlootov«rheden gerapporteerd, in de Noordzfte e«n Zeppelin in zinkenden tsestand t« hôbben gezien. Grirnsby, 3 Februari .— De hier aan-gekomen treiler « King Stephen » rap-porteert Woensdagochtend in de vroegte de Zeppelin L 19 in de Noordzee met de gondels en een deel van het omhulsel onder water te hebben gezien. De be-manning, 17 tôt 20 man, zat op den top van het omhulsel en vroeg er afgehaald te worden. Daar de bemanning van Zeppelin sterker was dan die van den treiler ,weigerde de gezagvoerder van den treiler het verzoek en keerde onverwijld naar Grirnsby terug om de zaak aan de vlootautoriteiten te melden. (De L 19 is hetzelfde luchtschip dat dezer dagen boven Ameland is geweest en daar door de kustwacht is beschoten.) Hoomschip door Zeppelin in den grond geboord Londen, 3 Februari. — Het st«onn-schip « Franz Fisher », als kolenschip in gehruik bij de kustvaart, is Dinsdaj-nacht deor een Zeppelin op weg van Hartlepool naar Londen in den grond geboord. Van de bemanning zijn er 13 verdronken en 3 gered door een Belgisch stoomschip. De « Franz Fischer » was een prijsge-'maakt vijandelijk schip, metend* 957 ; ton. De Zeppelins boven Engeland Londen, 3 Februari. — Uit eea offi-cieus verslag over den tocht der Zeppelins blijkt, dat de aanvallers om 5 uur 's middags op de kust van Norfolk aan-kwamen. Een hunner liet een bericht val-len, luidende : Wij komen naderhand terug. Dinsdagochtend om 5 uur vertrok de laatste Zeppelin pas. De meeste scha-de is aangericht in het industriéele ge-bied van Staffordshire, waar negentig slachtoffers zijn. Op het eerste bericht dat de luchtschepen kwamen, werden de lichten van schouwburgen en bioscopen gedoofd. Enkele zetten de voorstelling bij kaarslicht voort. Er h«erschte onder U menschen geen paniek. De meeste huizen in een straat van een stad in de' Midlands werden verwoest. Een andere stad in de Midlands werd in duisternis gedompeld. De tramrijtuigen bleven stilstaan. De Zeppelin vloog voor-aij zonder bommea te werpen. De be-woners dachten, dat de aanval vaorbij was en hervatten hun gerron* levem, -naar te middernacht verscheea weer eea Zeppelin en liet bommen vallen, di« wei-lig schade aanrichtten. Een lijkschouwer liet bij de schouwing n Lincolnshire uitkomen, dat de vijftig Domrnen die gevallen waren, maar drie nenschen gedood hadden. De Doema P«trograd, 3 Februari. — Het « N0-,ro:je Wremja » verneemt uit vertrouw-)are bron, dat de Doema den i8en de»»r :al w»rd«a Pfeopend. Uit Frankrijk Parijs, 1 Februari. — Vaadaag k*a»t le eerste con'ferentie der bondgenooten oor de ofganisatie van voor de gezond-leid te nemen maatregelen te Parijs lijeen. é dit vers*ai* « ff oripgsteiegramm&n » à*. bladaiiâe LBES OOK DE LAATSTE ÏNGE* [OMEN TELEGRAMMEN ONDEJR m RUBSRI1K « LAAT®*® WR ». Pater Dr, Stracie S. J. over Obs onbewust Koniagschap Vier maand gelede.n deed een Vlaamsch priester, in een roerend inge-zonden stuk aan Het Vlaamsche Nieuws, een hooggestemd beroep op de Katho-lieke Vlaamschgezinden om aan Vlaan-dercn, over welks lot thans de teerling geworpcn wordt, hun inniçjste en vroom-ste gedachten te wijden. En in zijn geest de reeks overschouwc^d der voorsten onder zijn srenootej?, riep de schrijver uit : « Waar blijft de stem van- Pater Stracke? Wij vernemen ze niet... » Heeft de geleerde en vrome Pater «a* deze roepstem gedacht en gehoor ge-geven, toen hij ter abdij van Drongcne, deze aloude Vlaamsche plaats, van den jongen Katholieken Meisjesbond uit zijn vaderstad de uitnoodiging kreeg, om in hun kring voor de Antwerpsche Katholieken als spreker op te treden ? Wij weten het niet. Doch indien de sreachte inzender, wiens woord geen Vlaamsch-voelende. zonder ontroering heeft gelaten, op deze lezing aanwezig is geweest,. zal hij met dankbaarheid hebben overwogen, hoe zijji'wensch uit September hier rijkelijk in vervulling ts gegaan. Wgnt voor een Katholiek geloovige lijkt grooler kanselgenot nauwelijks denkbaar dan werd geboden in deze re-de, waarvan de geestelijke draden aan-knoopen aan onze Middeleeuwsche mys-ici en waardoor de fijnste en. verbor-renste vezeleu zijner ziel geraakt worden.Onder onze Vlaamsche kanselrede-naars neemt Pater Stracke een vooraan-staande plaats in. 'Zijn verheven wel--orekendheid behoort tôt het 'voortreffe-lijke uit onze Letterkunde; en is van het edelste allooi. Onder de strijders voor d* V'.aamsche Gedachte treedt hij naar vo-ren met een breede, schitterende synthèse van den Vlaamschen Geest, die te-gelijk verwijding en verdieping betee-kent van hc.t Vlaamsch-Katholiek ^tre-re*.Het Vlaamsche en Katholielce streven zijn, welbe^repen, voor Pater Stracke één, en dit ééne streven sraat uit naar zielczuivering, naar het schenpen der on-afwijsbare voorwaarden voor een onbe-vlekt leven der ziel, haar Goddelijken Maker ter eere. Deze voorwaarden gel-den immers niet alleen voor den enke-ling, maar tevens voor de gemeenschap. Alleen in het teeken der Goddelijke Ge-nade komt een gemeenschap — ook de Vlaamsche Geme.enschap — tôt waar-achtigen bloei. Door zelfkennis, zelftucht en zelfver-zakinsr kunnen wij tôt den bloei onzer ziel Teraken, worden wij ons « ons Ko-ningschap » bewust. De zware beproevin ?ea in deze* har-den tijd hebben ons allen ?eestelijk ver-eenzaamd : het uur is .sreslasren om af te dalen in de diepten onzer ziel en de lou-terinesdaad te plegeti, opdat wijding over ons leven komt. Laten wij deze red-dende daad na, zoo doen wij, in onszelf, afbreuk aan ons volk. Geen idealen voor een yolk, voor ohs volk, buiten zedelijke zielsverheffinsr ! Een lichtzijde van de zen zwarten tijd is, dat hij bij uitstek geschikt kaa zija om o*s, te midden van he.t lare, los te wor-stelen uit het lagere naar het allerhoog-ste, dat door Christus aan het Goddelijke vermaagschapt is en waardoor wij eerst in Waarheid ons Koningschap bereiken. Beter dan door gemakkelijke, goed-koope vaderlandsliefde zullen wij Vlaan-, deren aldus dienen. Wezenlijk zullen wij' ons aldus betuigen, wat wij in aile om-standisfheden tegenover aile machten in de eerste plaats onverzoenbaar zijn en willen blijven : Christene Vlaamséhe volksgenooten en volksgezinden. Tôt de taak die hier v6or ons ligt, make onverwijld eenieder zich bereid. Flandria resurget! Lança deze lijne* ?;al Vlaanderen herrijzea ! Het gesprokene samenvatlend, verzia-nelijkte spreker zija b«to«g door de tref-fende sproke van de* eik e* het klim-mende veil aaar het blauw des hemels streve*d — ie* keurig litterair brok-stuk dat, in zijn zinrijke behandelin.!;, fijne verwantschap toont met een prach-' tige Scandinavische bladzij uit Bjôrn-îon's Werk. Met de heerlijke verzen yan de rrome Vlaamsche Vrou-yve Hadewijch. zeven londerd jaar geleden uit een voornaam \ntwernsch geslacjit gesnroten, verzen lie snreker toepaste op de huidige Vlaamsche omstandigheden : Tsaeraieer* sal in- c»rtt« tids Tsap m4ta ntriel** •pwaêrt sîaaai! Bstrbi s al, v«rs smSi Triée, 2eeait eads eruut sijn loof sat/a» ; Diï» s* hebben wi stikeren waea, Die roffhele wwdea klide... werd, onder luid applaus van de aanwe-zigen, deze merkwaardige rede gesloten. Dr. A. JACOB. *Tkius Kern Rechtmatige onderdanigheid is plicht, doch rechtmatige vrijheid is recht. Recht en plicht sluiten harmonisch ineen. Vrijheid dus ! Het vrije woord voor het vrij gedacktI Albrecht RODENBACH (1979). « ?siderjongeïs i Vinden sommigen ons te jong, of ik en wete niet wat, ons sommige dingen te mogen zeggen gelijk wij gezegd hebben, rechtuit, plataf en zonder doekskens dezen antwoorden wij, dat er omstandig-heden zijn die tôt spreken dwingen, dat nen he.t eezegde behoort in te zien, en niet den snrekenden persoon, en dat wij ten anderen bereid zijn, wat men niet GfenoesT bewezen mocht achten zooverre te bewijzen als dat het den tegenspreker believen mocht. Albrecht RODENBACH (1879). DAGELIJKSCH NIEUWS EEN LAATSTE WOORD ROND 1ET AFSTERVEN VAN MEESTER KEURVELS. — Een woord van belang en dat stellig nu reeds onderlijnd verdient ? te worden, is de belofte, in zijn redevoe-rin.g op d* begraafplaats U'itgesproken door heer Lod. Bertrijn, bestuurder van OHzen Koninkl. Nederlanschen Schouw-bnrg, belofte vaa ten spoedigste door zijïi -gezelschap Keurvels' meesterstuk : « Parisina » te doen uitvoeren. Wij jui-chen van ganscher harte dit plaa toe, cm geven in bedenking of van de eerste her-opvoering geen gebruik zou kunnen ge-! maakt worden om een grootsch hulde-betoon aan den toondichter Edward Keurvels in te richten, zooals dat voor Jan Blockx, bij dezes overlijden, op de « Vlaamsche Opéra » is geschied. ANTLALCOHOLÎSTISCHF PRO-PAGANDA. — Op haar verzoeu: heeft de Antwerpsche Tak van de internationale geheelonthoudersvereeniging «Neu-trale Onafhankelijke Orde van Goede Tempelieren » de toestemming verkre-gen van het Gemeentebestuur om te be-schikken over de voord'rachtzaal van het hulplokaal der Volksboekerij, Violet-straat. Dit gunstig besluit van het Kol-1 lege van Burgemeester en Schepenen zal. ontegenzeggelijk machtig veel bijdragen om de anti-alcoholistische propaganda, die verleden jaar reeds zoer vruchtbaar was, nog meer uit te breklea. Verleden Maandag had de eerste ver-gadetring in het praentig, wel onderhou-den en aan aile eischen beantwoordend stadslokaal plaats. Een blik op het afge-loopen jaar liet toe vast te stellen dat het ledental verdubbeld werd, dat, buiten de regelmatige wekelijksche bijeenkomsten der leden, welgeslaagde voordrachten werden gehouden, o. a. in de voordracht-zaal der Violetstraat, ia het lokaal « De Werker », i* den Studiekring der Nor-maalschool en in het Handelsinstituut. Verder zal er oj» Zondag zo Februari a. s. eene voordracht gehouden worden in den « El-Bardo », bij de « Solidairen », en zijn onderhandelingen aangeknoopt met detzelfde doel met de « Libérale Volkspartij » en de « Socialistische Jonge Wacht ». Buiten deze vulgarisatie-voor-drachten zullen eerstdaags de « Goede Tempelieren » eene bijzondere reeks le-zingen inrichten in hun nieuw lokaal, 'e-zingen die aan het belangstellend publiek de gelegenheid zullen verschaffen een dieperen kijk te werpea in het alcoholis-tisch vraagstuk. Het programma hiervan zal later medegedeeld wordea. Veor inlichtingen wende mea zich tel het sekretariaat, M. Lod. Stas, Coefcer-gerstraat, aç, te Antwerpe». EENE HUISZOEKING IN DE BU-REELEN VAN DE « TELEGRAAE ». — Gisterea heeft het Nederlanscb g'e-reckt eene huiszoekrng in de bureelea van de « Telegraaf » gedaan en heeft er eea ••root aantal dokumenten in beslag ge-nomen. Men heeft eveneens eene huiszoe-king bij den heer H. M. C. Holdert en ïijn broeder gehouden. Volgens de « Telegraaf » staan deee luiszoekingen in verband met het anti-smokkelbureau, door de « Telegraaf » in-►ericht. - , FRANSCHE YLIEGTUIGEN EN DUITSCnE LUCiiISCnEPEN. — vrsegere wiaister Ficien seiriff* - daarever in het « Petit Journal » : « Mer heeft «ns vtrzekerd dat de Fran-£chi luchtvaart geen crisis doormaakt, dat d< gebreken ,die vroeger mogen hebben be j staan, zijn hersteld en dat de staat var i zaken in dezen dienst volkomen bevredi-gend is. Men kan niet ontkennen dat d< eerste proef op de som te wenschen heef' gelaten. De tweede proef (het bezoel van de Zeppelin op Zondagavond) h wat beter uitgevallen, maar stelt on; toch niet in staat te beoordeelen, of wi tegen het werpen van bommen beveilige zijn en of wij op de vijandelijke lucht-aanvallen kunnen antwoorden met ver-geidingsmaatreg-elen, die de geheele openbare meening eischt. » Het Kamerlid Flandin, zelf vlieger, er-kent dat de Fransche vliegtuigen tegen de Duitsche luchtkruisers niet opkunnen want voor den aanval daarop beschikl men slechts over de z.g. Avions-Canon, die met eea kanon zijn uitgerust, doc! wegens hun zwaarte niet boven een be-paalde hoogte kunnen, stijgen. De andere vliegtuigen kunnen boven de luchtkruisers zien te komen en er bommen op gooien, maar dat is uiterst moeilijk om-dat de Zeppelins sneller kunnen stijger dan zij.. Het meest doeltreffende middel om ir de toekomst Zeppelinaanvallen te voor-komen is, volgens Flandin, de Fransche vliegers aanvallen te laten doen op de Duitsche luchtschip loodsen, en op die wijze de Zeppelins te vernietigen. BIJ DE ONSTERFELIJKEN. — De « Matin » is niet tevreden over het ge-drag der Académie française tijdens den oorlog. Zij heeft, volgens het blad, het gropte gezag, dat zij in de wereld geniet, niet laten gelden. Men moet het wel er-kennen, schrijft de «Matin », sedert achttien maanden heeft de Academce niet zoo volledig de Fransche zaak gediend als zij had kunnen doen. Wel heeft zij, ontwricht en verkleinde door verliezen aïs zij is (er zijn tal van vacatu'ren) met een votum Van verentwaardigde afkeu-ring geantwoord op het manifest der Duitsche intellectueelen. Zij heeft prij-zen en belooningen uitgedeeld aan ge-zinnen van helden, die voor het vadsr-land gevallen waren ; zij heeft liefdadige werken aangemoedigd. Maar is dat ge-heel voldoende? De Fransche Academie behoorde als officieel ingesteld en door de wereld er-kend intelectueel keurkorps aan het hoofd te gaan van/tè Fransche gedachte in het buitenland. Door een onvermoeide be-drijvigheid, met lezingen, zendingen, rnoesten haar leden buiten Frankrijk de belangen van Frankrijk gaan dienen. Het is goed om, wanneer de vijand op 90 km. afstands van Parijs staat, te werken aan een herziening van een woorden-boek. Dat is althans een bewijs van kalmte. Maar beter zou het zijn bij te dragen tôt de expansie der Fransche zaak. Om dit te doen moet de Academie zonder verwijl de leden, die gestor-ven zijn, vervangen en wel door mannen — de keus zal niet moeilijk zijn — die het best de roi zullen kunnen vervullen, die, hen wacht. Dan zal zij met al haar kunde en vaderlandsliefde de propaganda voor Frankrijk ter hand kunnen nemen, een taak die haar van rechtswege toekomt. DE ENGELSCHE VERLIEZEN IN MESOPOTAMIE. — De Engelsche bla-den geven toe dat het expeditie-leger in Mésopotamie groote verliezen geleden heeft en dat het hoogst noodzakelijk is geworden om de leemten aan te vullen. Volgens de « Daily Mail » zullen de Hindous, die in Vlaanderen gevochten hebben, naar Mesopotamië gekommandeerd worden. Men bericht anderzijds dat het Schotsch regiment uit Perthshire er eveneens zal heengaan. Dit regiment heeft reeds 1,500 man verloren, zoodat er nog slechts a officieren en 200 man beschik-baar zijn om de nieuwe rekruten, welke men het heeft toegewezen, te enkadree-rea.DE EENHEID ONDER DE BONDGENOOTEN. — Naar de korrespon-dent te Parijs van de « Times » uiteen-zet, hebben de gebeurtenissen va* de vorige week duidelijk aaugetoond, dat, hoewel er al veel door minister Briand i-s gedaa* o» eenheid onder de bondge-noote* te scheppe,*, er nog heel wat te doen overblijft voor zij een generalen staf bezittea, aa* wie* de taak i's toe-vertrouwd om i* diplomatieke en militaire zaken i* de toekomst te denken. Er schijnt, zoo zegt de korrespondent, çfoot gevaar te bestaan, dat de machine van den raad der bondgenooten, die als het ware op het nippertje in het leven is ?eroej>en om het dringende vraagstuk van Saloniki te bespreken, slechts in everking zal gezet worden wanneer er dch netelige kwesties voordoen, waar-Dij konflikten tusschen nationale belan-ren of tutschen asnspraken van diplomate* «Mitsirea epgeW&t me«te» warisu. | Iets voor iederen dag ! Eea schouwspel in de lucht Lees gerust voort^'t i» niets van Zep : die over Parijs, Engeland of Salonik varen ; of niets van luchtgevechten tus : schen vliegtuigen. Laten de menschei ■ zich in gieren, sperwers en valken her 1 scheppen om elkander boven de <*volkei te bekampen, elkander neer te schietei ; en te pletter te doen vallen op den aard • bodem. Zelfs de heidensche mythologie ■ zoo stout in haar verbeelding en ver dicliting en die den vliegenden Ikaro uitdaeht, heeft daar geen voorbeeld van Wel kent zij Titanen die den heme durven te bestormen ; wel dalen de ho merische goden uit hunnen Ambrosi schen Olympos om, gespeerd en ge helmd in de rangen dèr Grieken of Tro janen mede te vechten ; wel grijpt Zeus een dag dat hij weer veel last heeft val zijn vrouw-zuster Hera, den ongeduri gen Hephaistos bij den enkel en slinger ' hem uit den hemel op de aarde, zooda het goodje er voor zijn eeuwigheid kreu pel van blijft, tôt groote leute van d< andere goden die er 't homerisch lachej van krijgen ; maar gevechten in di lucht, neen, van Homeros tôt Pindaro: en Eschylos, geen enkel dichter die e van gewaagt. Het zal de ontzetting blijven van d< volgende eeuwen als we weer tôt aarts vaderlijke toestanden teruggekeerd zul len zijn ; als de menschen weer een idyl lisch leven zullen leiden te land en op nieuw rustig en o,ntwikkeld genoeg zul len wezen om naar zanger# en dichter; e luisteren. Die gouden eeuw komt terug en dar zullen onze tijdeu het geweldig verle den zijn waarop het sprookje en he epos wordt gedicht ; waarvan het aange naarn is te vertellen bij den warmei haard of onder den bloeienden appel pelboom al naar gelang het getijde var 't jaar. Het schouwspel in de lucht, waaroveï wij het hebben is aile dagen gade t< slaa,n te Antwerpen, tusschen 4 en 5 uui 's namiddags, en 't is kosteloog wat in dezen tijd niet te versmaden valt. Ge kent de Ossenmarkt, niet waarr een mooi pleintje als ge nog zin hebî voor wat eenvoudig is gegroeid in den loop van de jaren, uit onbewus'en drang ; en door de vroomheid versierd met een zuil-Lievevrouwtje dat dagtee-kent van 172(5, dus van 't jaar zijn tweede eeuwfeest kan vieren, indien de menschen er zullen aan denken. Het bescheiden pleintje is tevens ont-sierd door een leelijken Eifeltoren-in-'t-klein, een van die ijzeren masten met een ronde ijzeren kooi bekroOnd, waaraan het spinnerag van den telefoon i« vastgehecht. 't Ding heeft wellicht een naam doch dien kenneu we niet. Welnu, die onooglijke wip in gegoteu ijzer, levert elken namiddag het prach-tig. schouwspel op waar wij u op uitnoo-digen.Tegen vier uren kome* heelder zwer-men van vogels, als doukere wolken uit het Noorden aangedreven. Zij maken sierlijke kringen en geweldige biutelin-gen in de lucht ; pakkan zich saam tôt een bal of ge ziet ze zich uitrekken als een reusachtige sluier die daalt en rijst ; die wappert en golft op den wind. Het gebeurt ailes zeo ongelooflijk be-vallig en zwierig dat ge de afgerichte kuBstenaars zoudt gaan toejuichen, indien gij u niet bijtijds bedacht dat uw menschelijk wangeluid z« slechts storen en afschrikken kan. Als ze genoeg getuimeld, gezwaaid en gebuiteld hebben, strijken zij neer op de ijzeren kooi en op de telefoondraden en dan begint hun palaber en parle-mentszitting. Ze frazelen en praten, allen te gelijk zoudt ge zeggen, doch ze verstaaji mekaar wat goed. Geen der vogels — wij vergaten nog te. zeggen dat het spreeuwen zijn — pikt den andere ; 't is aantrekkelijk ze na te gaan. Wat ze vertelle* ! Ge raadt het meer dan ge 't verstaat : ze lezen de Wolff-en Reuterberichten af en jammeren over de ongehoorde dwaasheid van de men-sche*.Sa me* zi*ge* ze «la* ku* aatioaaal lied : W»t is kst t»ck keerîljk sjreeawea te sija! Wat zija we rerstaadijc dierenl Het doet eea dier toch waarlijk pija D*t de menschen 't heelal zoo oatsierea! Als 't liêken uit is gna* ze slapen îti den klimop van de paterkens van de Ossenmarkt en dat kunt ge nagaan van op de Handelslei. LUC. rrwnn- r~ r~ "i r r «n nu n 1 in w an >ifi VLAANDEREN'S DTEP VERNEDERDE OORDEN TKAGEN 9ADEN MAAR 6BEW W#Ot»BKÎ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes