Het Vlaamsche nieuws

608 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 23 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4t28c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■Ljdaj? 22 September igiô, Tweede Jaarg. m 263 Prijis 6 Cmttemm dmr geheel Seîgië Het Vlaamsche Nieuws Het bcst ingelicfet m memt ^«rspreid Mieowsfelad België. - ¥artchi]nt 7 maal per wmk ABONNEMENTSPRIJZEN : per maaod 1.75 P«r 6 maanden 10.— Per 3 maartden 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDTGDEN VAN DEN OPSTeT^HT^^"^1 "" Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. j Met vaste medewerking van Dr A. JACOB è BUREELEN: ROOBESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1900 a8aajMftatBBifisaBaB*HiMg«»«ff3aM«aeBaaaggi»*oite^ AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel... 2.50 Vierde bladz., per régal... 0.50 Derde bladz., id. 1.— Doodsbericht 5.— Voor aile anncmcân, weade me>n zich ROODESTRAAT, 44 un iiriii|rrwiiï-arw»iiriirTriiTwnMrniair««iMiiiiiiiiiiii iimnniw niwmi muni DE OORLOG Bij de leren Bdfast is Maandag de eerste ver-no- van het Iersche Nationaal Ver-eehouden, een lichaarn, opgericht orkomine van een verdeeling van ■ j onder Home Rule. Er zijn moties ; lomen, waarin Home Rule voor ■ Umd wordt gevraagd, voorts de jjUijke invrijheidstelbng van po-Ivangenen en de vertégenwoor- : .an ierland als «kleine staat » bij ;ninç van vredesondeïhandelingen. nrekers veroordeelden het « ver-îjegens Ierland door de partij van Siid. jeiaad en de vrijhandel Uen, ao September. — Uit New-U de « Daily Telegraph « : De sies van de Kamer van koophandel kIch en do mogelijkheid dat Enge-et vrijhandclstelsel prijsgeeft, wek-jer groote ongerustheid en lokken ilora kritiek uit in de toonaange-Jandelsorganen.het Roïmeensch gevechtsterrein jn, 20 September. — De « Vos-feitung-» ontleent aan de « Est», îedacest. het bericht uit Sofia, dat iaatste gevechten in de Dobroedzja » Roemeensche troepen deelgeno-ebben. Het zijn waarschijnlijk di- : Mie, uit Zevenbergen zijn wegge- < 6i waarop men beslag heeft moe- : jj;en ter versterking van de ver-' troepen. Zij hebben echter aan ' tstand geen verandering kunnen 1 n. Hun verschijning in de Do- 1 ja brengt voor het Roemeensche < met het cog op de in het Noorden j icn gevechten slechts nieuwe ge- ? e Dobroedzja is de strijd op het i imeter lange front in vollen gang. 1 ter vleug-el van het Bulgaarsche le- ! kht reeds sedert verscheiden dagen ^ [onde -Roemeensche Dobroedzja 1 I De Bulgaarsche troepen, die Ijandelijke strijdmachten bij Do- 2 fie dagen lang opgehouden wer- \ in na het verslaan van den vijand p 30 kilometer vooruit gekomen. c ptervleugel vervolgt met aile r Men vijand om hem geheel buiten ^ I to stellen. s psultaat van den strijd overtreft t pvachting-en. Ofschoon de vijand i feebied van de Roemeensche Do- f ja nog eenige oude bolwerken be- S len deze niet in staat zijn de zoo f wslagen troepen te redden. De pt der Roemeensche en Russi-pepen ontaardt in een vlucht. Zij [ Wn tijd meer om het troepen- j; P te herstellen. Met ongehoorde |en weerstandsvermogen vervol- 1 jBulgaren den vijand. j koning van Bulgarije F11,20 September. — De Koning s fganje eu de Bulgaarsche Kroou- T pie eenige dagen geleden in het Pc noofdkwartier bij den Duit-K0zcr hadden vertoefd, zijn den ppteinber in het hoofdkwartic-r F .egergroc-pen onder bevel van • F? Karel aangekomen, om de- , F ttoek te brengen. De ontvangst , L a^hik. De Koning en de "'elden langdurige bespre- ^ F mspecteerden later het leger. Z |°êenden dag werd het front \ I cXer vatl veldinaarschalk Ko- , L 'a 1 waar de strijd werd gade- j pcLts '• ertrokken de Koning en \ L; lUs- Kon:ng schonk den s, F S het ndderkruis voor moed. ^ Nediging der J Engelsche kust d Ef'v!!? Lwd Montagu nog Efe'Wa in Engeland fcielrn ' Preef ll"t- Robinson voor d Eaar v Vaj1 Duitsche lucht- ]3 tedpn v,'Uj j ^at Engelschen v ieonoy>? om te roemeT1. nu s i'î ziinTt120 ^P6^113. die in g Pi' Na Ho mea> n0? maar een k ïn?tlandU fxyr'°^' vond Montagu, e t'e, 20 r^°r ^ verdediging van z Bliilliopn v'ie^uigen hebben, d lïat wjf sterling zouden d Il een Z.0dread,n°ughts nu al kos- e en Mneel van 160.000 man d De conferentie te Kristiania Krisliania, 20 September. — De koning en de koning in hebben gisteren-ivond de Noordsche ministers, die aan ie conferentie deelnemen, een maal aan- s ^eboden. De koning- heette de Deensche z în Zweédsche ministers welkom. Het ], Ncorsche volk, zei hij, ziet met vertrou- % a en en sympathie op de conferentie. Hij ' ;prak er verd-er zijn vreugde over uit, dat ^ {oning Gustaaf's denkbeeld voor de e >ijeenkomst der drie koningen te Malmô s niet slechts had geleid tôt bijeenkomsten j i'an ministers uit de drie rijken, maar 00k r bij al de lagen der bevolking daar in- c Btemming- had g-evonden. Daarin zag hij iiet bewijs, dat de gedachte van een op onzijdifrhekî berustend samenwerken er r bij de drie volken is ing-egaan. De koning jitte ten slotte zijn goede wenschen voor do conferentie en dronk op de koningen tan Zweden en Denemarken en op het s .velziin der Noordsche volken. De Grieksche soldaten in Duitschaod ] Berlijn, 20 September. — Volgens de j bladen. is Gôrlitz als verblijfplaats voor het 4de Grieksche legercorps aangewe- j :en. ' 1 No -rwegen en de oorlog i Berlijn, 20 September. — De « Vos- j ;ische Zeitung- » verneemt uit Kristiania, ;lat op de meelbeurs van 19 dezer het op- £ rienbarend bericht uit Londen kwam, dat Engeland nu werkelijk den geheelen toe- f ;oer van koren en meel naar Noorwegen îeeft afgesneden. Volgens « Aftenpos- _ en » vatte men den toestand zeer ernstig >p. Aile overige beurs- en koersbewegin- * !fen traden na dit bericht op den achter- ) rrond. Men verneemt 00k, dat het jongste be-icht, waarbij sprake was van een alge- 0 îeel verbod van toevoer van uit neutrale anden afkomstige cacao, koffie, schape- _K •ellen, runderhuiden en vele andere arti- ' :elen, spoedig juist zal blijken en Noor- c vegen al zijn meel en koren uit Amerika a] moeten krijgen. De voorraad in Noor- x vegen is niet groot. ^ Men is er echter van overtuigd, dat een \ »pheffing van dezen ongeKoorden maat-egel alleen door nieuwe concessies kan .. vorden afgekocht. Bij lieden, die de toc-tanden eenigszins kennen, bestaat geen wijfel over den aardi der concessies. Het f1 s duidelijk, dat de positie van Noorwe-fen, gelijk van geheel Skandinavië, da- ^ relijks meer onhoudbaar wordt-. In de Dobroedzja r Sofia, 20 September. — Volgens de daden had het Russische leger in de Do- _ roedzja een heele brigade beambten bij ich. die bestemd waren om in de te ver-■ ver en Bulgaarsche steden het bestuur in landen te nemen. Die beambten zijn ech- ^ er gevangen genomen en worden thans — in dezelfde steden voor welke zij be- (( temd waren — gebruikt bij de stadsrei- „ ûging. n Fngeland en de oorlog t Hoe vreeselijk de oorlog onder som- ^ lige gezinnen in Engeland — evenals il andere oorlogvoerende landen — huis-oudt, moge blijken uit het volgende S ericht, dat we in de « Daily Telegraph » s inden. Zekere heer Lpring ontving de- € er dagen tijding van het sneuvelen van v ijn jongsten zoon. luitenant Charles h-, ^ 8 jaar oud. Hij was pas 14 dagen aan 0 et front. Een tweede zoon, luit. Robert S was in Juni 1915 gevallent een derde Si oon, kapitein E. J. Loring, werd in t( leptember 1.1. gewond en heeft het Mili-lire Kruis gekregen. Verder 9neuvelden ^ rie broers van den heer Loring, n.l. ko- ^ >nel William L., majoor C. B. L. en k apitein William L. Ook twee, neven van ^ ezen zwaar beproefden man zijn gesneu- v' eldl. ei E Te Londen he.eft zich een overste San- i1 ys in een hôtel met een revolverschot di et leven benomen. Naar het gctuigenis P an den kapitein van zijn bataljon, was h andys, die. in den oorlog vijf maal is ^ ewond en éen militaire orde heeft ge- d regen, diep onder den indruk van le 2n gevecht op 1 Juli, toen zijn bataljon g1 ware verliezen leed. Hij zelf werd bij st ie gelegenheid ook gewond. « Ik wou, A at ik tom ook was gevallen », zei hij ; a onlans:s schreef hij aan getuige : « Se- zi ert 1 Juli heb ik geen oogenblik rust m leer gehad ». vi Onze Or^ota Oeïilusîreerdg -ôttarkuïidîge (Pr3jskamp Konsfanlijn Huygeni Ï596I887 « TRTJNTJE CORNELIS » Het 17d'-eeuwsch Nederlandsch blij-pel-tconeel is merkwaardiger dan velen ich voorstellen. Wij hebben geen Sha-:espeare, die zoo groot is in de klucht an de vvereld als in de tragédie van t menschdom ; wij geven grif toe, dat ve ook geen Molière hebben, die dan igenlijk ook de grootste aller Fransche chrijvers is, boven een Corneille, en een lacine," hoewel die vergelijking nog al iiank gaat. Maar toçh kunnen we wijzen p: IVarenar, van Hooft ; Va Spaansche Brabander, van Bred-e-o;Teeuwis de Boer, van Samuël Coster ; Zoetekauw, van Starter; De nierkwaardige blijspelen van As-olijn ; De Zeven Hoofdzonden, van den Ant-verpschen diehter Willem Ogier ; Trijntje Comelis, van Konstantijn ïuygens; en nog veel meer, dat minder beroemd 5. De Klucht. van Trijntje is gedeeltdijk ti Antwerpsche, gedeeltelijk in Za,m-sndsche gewestspraak geschreven. Dit Antwerpsch vooral heeft Trijntje 11 onzen tijd veel kwaad ge,daan bij de lollanders, want geleerde philologen ielden enutig en gewichtig staan at zij de uitgave van een vtrweerd en edorven Middelnederlandsch hand-chrift minder moeilijk achten « dan de selichting van het Sinjoorsch ». 't Is waar dat die heeren, me.t van ,ennep aan 't hoofd, ook d;epzinnig en waarwichtig liggen te redetwisten over 'laamsohe woorden uit Vondel, die hier e eerste de. beste jongen van de dokken - hij moge dan ongeletterd zijn — zal pklaren, Trijntj" Comelis munt met uit door ieschheid, noeh wat het onderwerp, och wat de inkleeding l>etreft, maar at heeft het stuk gemeens met schie.r al e stukken van den tijd, ook Teeunris, an Coster, en De Spaansche Brabander 1 Moortje, van Bredero. Boch onze 30 rond ers hadden op dat punt een an-ere meening — denk zelfs aan de zin-elijkhc-id van den kuischen en edelen ondel. Trijntje gaf zoo weiuig aanstoot dat ;rzame jonge meisjes, zoo de vier nich-:n van den Heer van Liere, de juffrou-en van Grstnael, dé lezing van het ruk zonder ergernis bijwoonden. Toch schreef ook een tijdgenoot er ver : >e ongebondenheid der snoodste zotte-kluyt ieltachtig werpt haar vuil in hef van woorden uit. Hef van woorden is een mooie uit-rukking.Bilderdijk is niet malscher en zou zeke/rlijk aile vertoonen van deze recht eestige. klucht, ook in een besloten ka-" 1er onder vrienden, evcn.?cer als van en zoo laffen en plompen, als ontuch-gen Oeni van Jart Vos, voor onduld-aar houdon ». Verwijs, Potgieter en Kalff zeggen at de fijne hoveling Konstantijn Huy-ens, Heer van Zuilicbem, een der uit-:eke;tidste rnann<;n zijner eeuw op schier Ik gebied, zedelijk als verstandelijk, room en adellijk van gemoed, dit 'rijntje Comelis dichtte op 62-jarigen jderdom, het op minder dan drie da-en op papier stelde, maar een meester-ukje leverde en een klucht tôt het bes-: behoorend in het soort. Dr. Eymael, in zijn inleiding tôt ■>'ijntjel wijst op een andere grief. « Ik edoel, zegt hij, don groven spot, wel-en Huygens zich daar, evenals, he-.as ! in menig ander zijner gedichten, yoorlooft tegen de leer, de instellinge^n I het ceremonieel der Katholieke erk. » Maar, voegt hij er bij, il faut iger les écrits d'après leur date. « I11 ; 17de eeuw lcenden Katholieken noch rotestanten de thans, gelukkig, ge-uldigde leer der verdraagzaamheid. urig in h un geloof, uitten zij hun gods-ienstige g^voelens vaak met onverho- II afkeer van anderer overtuiging. Te-;nover Marnix' vinnige Bijensteken onden do geharnaste Refei'einen van nna Bijns. » Busken Huet vindt Trijntje geens-ns een gemeene, liederlijke deerne, aar het echtç natuurkind, de onver-ilschte Noord-Hollandsche boerin der 17de eeuw, niet bang voor een ruw woord en volstrekt niet preutsch op zin- < nelijk gebied ; nieuwsgierig, dartel en 1 onbedacht misschien, maar ook kloek en 1 gezond van hoofd en gemoed zoowel als van leden. j Oe moet haar nemen met haar slecht- ] en rechtheid — for bettor for wôrse, zoo- j als de Engelsche wet zegt — en zij , steekt gunstig af tegen de Antwerpsche lichtekooi Maaiken en dezer geslepen ( minnaar en handlanger PVans. Baarbij komt dan de gemoedelijke < Hanneken-uit of Klepperman, ook een Antwerpenaar, zoodat Huygens het ver- 1 wijt eenigszins ontduikt « met al te ] groote partij digheid aan de zijde der Ant- j werpenaren niets dan skchtheid en ge- meenheid » te hebben geschilderd. 1 De bouw en indeeling van het stuk ( zijn bewonderenswaardig in dit eerste 1 en eenig tooneelwerk van Huygens op ; 62-jarigen ouderdom geschreven. . Samenspraak en taal zijn keurig, na- 1 tuurlijk. . Uit het Antwerpsch dialekt bemerken 1 wij wel dat de taal thans nog in de Ant- ; wçrpsche volksbuurtem gesproken, on- 1 verbasterd of liever ongewijzigd sinds de 17de eeuw tôt ons is gekomen. Kloske, } jô, Spràôk, inôter, tôfel voor Klaasje, ja, 1 spraak, water, tafel. Brôjen en nôjen ( voor braden en naaien. , Zayde gaytl zijt gij het? Godde gay ( viee mé mayl Gaat ge mee met mij, en . sinternellen zijn de schildwachten of t sentinelles! ^ Wa mag ài'èn bottekroes ston rose? ; Wat staat die botmuil te raaskallen? ^ Ik kom fluskens ! voor straks. \ Wij hooren het allemaal nog iederen ; dag. L. i » n, m, i wugBtmtmaBamaimmm ^ r DAGELIJKSCH NIEUWS t EEN VRAAGSKE AAN DE VLA* c MINGEN VAN BRUSSEL. — Een le- 1 zer schrijft ons : Bmssel is, in de oogen van vele ! Vlaamschgez:nden, een ideaal plaatsken < waar de Vlaamschgezdndheid van allen r zich vrij ontwikkelen kan. 1 Leven in een Vlaamsch midden, is een f ideaal voor allen, en Brussel schijnt wel t waarlijk geroepen om aan iedereen de l gelegenheid tê geven zich in voile c Vlaamsche werking'te bewegen. ^ Waar echter Vlaamsche werking is, c moeten er ook uittslagen zijn. En het 1 schijnt mij van de eerste « evidentie » g dat die resultaten daar moeten worden b gezocht, waar de werking 't meest noo- c dig is. v Dit gezegd zijnde, vat ik de kat met \ den staart en breng de kwestie ten berde, waarover ik gaarne eenige woorden wil- c de zeggen aan de Vlaamsche menschen 1 van Brussel. s Iedereen die naar Brussel komt, 't zij p uit de omgeving, 't zij uit een of andere t provinciestad, begeeft zich, uitgelokt z door schitterende plakbrieven en aan- s kondigingen, naar 't « Luna-Park », om r er de maatschappelijke voorzorg te lee- t ren kennen. s « Luna-Park », — centre d'attractions, k — moet dus wel heel belangrijk zijn? a Ja, inderdaad, heel belangrijk, maarrr... s hier volgt het bewuste vraagsken... \ Moet er, ja of neen, Vlaamsch te vin- v den zijn in 't Vlaamsche land? Is Brus- k sel ook nog in 't Vlaamsche land gele- t gen? Wel ja, vele -zaken vindt men er beti- , teld in de drie talen (op sommige plaat- ^ sen eerst Duitsch, dan Fransch en einde- j lijk Vlaamsch), in dat bewuste « Luna-Park ». Datgene nochtans waar sommi- gen meest belang in stellen, zult ge er , echter op sommige plaatsen enkel in het | Duitsch aangeduid en uitgeîegd vinden... De sociale voorzorg verdient ons aller lof en bewondering. De manier echter c die gebruikt wordt om die sociale voor- r zorg aan 't volk te doen kennen vind ik s verre van bewonderenswaardig. * Zijt ge reeds i,n den cinéma geweest £ der tentoonsteïlmg ? — « Prachtig », zegt men me... « Leelijk », «schandalig » c is mijn antwoord. Ja, 't gaat er leelijk toe ! 't Is schan- '' dalig, hoe men er met onze taal om- F springt. Is dit soms ook eeue manier om a ons Volk te verheffen. 2 Welnu, Vlamingen van Brussel, daar ^ zijt ge niet te vinden. ! Waar blijft er uwe I] werking ? s 'k Betaal 'n p"'nt Faro aan dengene n die me kan be wij zen dat er één zinnetje uitleg op 't doek is verschenen, waar " geene taalfout in stond... Ind'en ge me wilt doen gelooven dat 1 Brussel nog eenen \rlaamschen naam n verdient, dan moet ge me eerst bewijzen dat er te Brussel1 nog Vlamingen te vin- ' den zijn, die oogen hebben, en die weten v dat de werking moet in gang gezet, daar waar ze uoodig is. n Sticht maar bonden, kringen, en an-lere dergelijke zaken, maar zorgt dat ze verken... 't « Luna-Park» ziet me niet neer, tenzij... GEHOORD OP DEN TREIN.— Het jesprek liep over de onvaderlandsche landelwijze dergenen, die hun centen , tan den « Duitsch n geven, om met den ■ ( Duitschen » trein te rijden. — En een goed bewijs dat het van , le Duitschers is, kunt ge gemakkelijk .'inden als ge de opschr.ften beziet, wist i >en <( hooggeleerde » bol. . De redeneei'kunst van dien reiziger ; îespreek ik niet. 't Deed me enkel den- ; cen aan dien slimmer.k welke naar zijn ■ >aard zocht en er zelf op zat. — H. Ayle. : N. d. R. — Wij moeten nochtans ook ; vijzeu op 't onlogische van het aanwen- i len eener vreemde taal, hetzij gelijk de- < velke, om berichten bekend te maken »an de bevolking, die deze taal niet be- -frijpt. Te Brussel b.v. bij het uittreden ; lit het station, verwittigd een groot op-;cbrift de reizigers dat ze hunne eenzel- : •igheidsbewijzen moeten gereed houden. ; ïcer goed, maar 9/10e.van het publiek 5 ,-orstaat het niet. EEN BELGISCH WERKMAN GE- 1 300D TE SAINT-QUEN. — Een , voej'rdenwisseling brak Maandagavond : i<it tusschen werklieden en eenige Bel- < jen, die in een drankhuis gezeten waren 1 e Saint-Quen (Frankrijk). De baas, Jean < \.ugny, moest de hulp inroepen van agen- -en om de rustverstoorders weg te krij-fen. De rust scheen hersteld, toen de >uitengezette klanten v66r het lokaal erschenen en den heer Jean Augny met :nuppels afsloegen. De in het lokaal ge-eten personen kwamen hem ter hulp en en vechtpartij onstond in den loop waar-■an een Belgisch werkman, H'Jaire De-ave, 31 jaar, door een kogel in het hart ;edood werd. Na onderzoek, arresteerde le kommissaris van politie een in een fa-iriek gemobiliseerden werkman, Fran-ois Gosselin, en een chauffeur, Charles uckienger. HET HUIS VAN TOPLER IN NU-RENBERG. — De overheid van de schil-lerachtige stad Niirenberg- heeft tôt den lankoop besloten van het zoogenaamde "oplerhuis, van waaruit men het Korf-dein overziet en hetwelk een voormalig latriciërs-woonhuis is van Oud-Niirren-erg. Zij is tôt deze aanwinst overgegaan !oor het bouwkundig karakter van het ebouw, een merkwaardig voorbeeld van en vrœgeren Nurenbergschen stijl. Het uis dagteekent uit de 16e eeuw en heeft een veranderingen ondergaan, noch van innen noch van buiten. Het inwendige, at getuigt van de groote ontwikkeling, relke de handwerkkunst op het tijdstip an den bouw bereikt had, is geheel gaaf. De voorzijde van buiten wordt op het ogenblik door de zorgen van den stede-jken dienst der openbare werken her-teld. Het gebouw is zeer hoog, wat het evolg is van de engheid der bouwruim-e, en bezit een loggia, welke op de voor-ijde uitspringt en de drie verdiepen be-laat, zooals in de nieeste ouderwetsche ■atriciërs-woonhuizen van oud-Nûren-erg. Aan de Zuidelijke voorzijde onder-cheidt men een anderre kleine loge, wel-:e onder een voorgevel vooruitsteekt en an den anderen kant dra-agt het dak een ierlijken dakruiter. In de eenzame wijk, ^aar het zich verheft, doet het indruk-.'ekkend huis van Topler, omringd door :leine burgerhuisjes, denken aan een ooverslot. DE GEVANGENISSEN DOEN )IENST ALS HINDERLAGEN. — ijdens een pleidooi dat hij eergisteren te 'arijs hield, ten voordeele van den voer-lan Henri Lemenager, schuldig aan ver-luisteringf van 8000 frank waren, deed Itr. Georges Desbons aan , de korrek-ioneele rechtbank uitschijnen, dat de ïngelschen oneindig praktischer zijn dan e Franschen. In plaats van de boosdoe- s ers in konfortabele gevangenissen te 1 teken. buiten aile vermoeienis en aile ge- s aar, gebruiken zij hen, achter op het ron.t, bij de zware werkzaamheden, wel- f e in Frankrijk aan de hulpsoldaten wor- 1 en toebedeeld. b « Op het oogenblik, ging Mtr Desbons 1 oort, zitten al onze gevangenissen opge- c ropt met bedorven individuën, die dank an de misdaden en overtredingen, welke f ij bedreven hebben, vrij zijn van de ge-aren waaraan sedert twee jaar al de 1 rave lieden van ons land zijn blootge- 2 teld. Het zijn zij, die niet aan 't front, s laar in de gevangenissen « in een hinder- c lag gevallen zijn » (zinspeling op de c embusqués »). z En de advokaat verzocht een zeer lich- f 3 straf voor zijn klient, deserteur, opdat 1 a zijn veroordeeling, de militaire over- c eid zonder uitsel Lemenager naar het d ront terugzende kunne, om zich daar t reer in eere te herstellen. De rechtbank heeft Lemeanger tôt 13 c îaanden gevangenisstraf veroordeeld. c Over de Handefsvrijtieid gedurenda den Oorlog In de 18e eeuw laten de meening en le algemeene praktijk toe dat de oorlogs-.-erklaring tôt eerste gevolg heeft het . erbod van iedete handelsbetrekking on-3e burgers van de vijandelijke sta.en. I11 1719 schr jft Casageri dat het ver-joden is handel te dr jven met den vij-nid, en in 1737 zegt Bynkershoek dat 1 et niet twijfelbaar is dat, uit den aard self van den oorlog, de handel met d .ri ,'ijand ophoudt, en prof. E. Nijs haalt in njn « Droit International » aan dat de sebruikelijk Fransche vorm op het einde lier eeuw n et toeliet met den vijand ïenige verbintenis, handel of verstand-louding te hebben op doodstraffe (aucu-le communication, commerce, ni intel-igence, à peine de la vie). Nooft werd betwist dat dit verbod noeht uitgevaardigd en algemeen ge-naakt worden en door de strengste straf-en bekrachtigd. In 1785 werd nochtans een uitzonde--tng gemaakt, toen, in dat jaar, een ver-irag, dat tien jaar geldig zou zijn, ge-doten werd tusschen Pruisen en de Ver-ïenigdo Staten, 011 waarbij toegelaten -verd geen onderbreking' in handel of icheepvaart te doen gebeuren, in geval r an oorlog. Nochtans bestaat er geen strijdende îatie, die geen toelatingen of vrijgeleide eegestaan heeft aan bijzonderen om îandel te drijven, en die toelatingen wa-■en soms aanzïenlijk in getal ; een bewijs lat de kracht der dingen — de zaken-ïo.ng — sterker is dan nauwgezette prin-:iepen.Gedurende de 19e eeuw heeft men tal-ijke voorbeelden van verbod en octrooi 1er toelatingen. Prof. E. Nijs zegt dat. in ?t854, aan de ïngeische en de Fransche onderdanen oepres'taan werd onder neutrale vlag hun îandel met de geblokkeerde Russische îavens voort te zetten. op voorwaarde jeen contrabande te vervoeren. Daarenboven stonden de Regeering 'an den Tsaar en die van Keizer Napo-eo,n aan hun wederzijdsche onderdanen le vï'ijhcid toe den telegraaf te gebrui-cen.De Fransche wetgeving bevat ver-chillende schikkingen omtrent het ver->od.Een omzendbrief van 1870, uitgaande ■an den minister van marine, heeft het •olstrekt princiep bekrachtigd voor aile :ontrakten, als van maatschappijen, ver-ekeringen, verkoop van handelseffek-en, zelfs voor de rechtstreeksche korres->ondent)£, hetzij over de post, hetzij te-egrafisch, onder goedkeuring van be-lagneming van de voorwerpen der tvereenkomst, der verbintenis. Zelfs zou nen, na 't slui'ten van den vrede, geen >raag vôor 't gerecht kunnen indienen mitrent een handels^aak, gedurende de 'ijandelijkheden verricht ; (...le principe ibsolu pour tous contrats, tels que asso-iations, assurances, négociations d'ef-ets de commerce, même pour la eorres-KJitidance directe, postale ou télégraphiée, sous la sanction de la saisie des ►bjets de conventions. On ne pourrait >as, postérieurement à cette époque, fon-ler une demande en justice sur une opé-ation commerciale, accomplie au temps les hostilités.) Het Engelsche recht is even streng. Tal van rechterlijke besluiten bekrach-igen, als regel van het gewoon recht, het erbod, aan de onderdanen opgelegd, landel te drijven met personen van een -ijandelijken staat. Du tschland leert hetzelfde verix>d op. I11 zijn in 1913 ui'tgegeven (( Vôlker-echt » citeert F. von Liszt in de opsom-aing van de uitwerksels van den oorlogs-taat : Verbod van handelsbetrekking net de onderdanen van den vijaudelijken taat. Het is .nochtans heel eigenaardig dat, :edurende den Russisch-Japanschen oor-op van 1904, de beide mogendheden aan aar wederzijdsche onderdanen toelieten landel te drijven met de onderdanen van len vijand. De hedendaagsche leer aanvaardt met [-elatcnlieid den huidigen toestand. Geffcken, die, volgens prof. Nijs, de leerschende meening vertegenwoordigt, egt dat het de aard van den oorlog is lie yreedzame handelsbetrekkingen te ioen ophoudeu omdat werkelijk anders e actie van de individuën in tegenspraak ou zijn met die der souvere'.nen ; de bur-;ers zijn verplicht den Staat uit al hun aacht te steunen ; zij mogen hun indivi-lueele belangen niet achternajagen, in-ien deze. nadeel berokkenen aan de ge-aeenschappeliike zaak. (Il"est de l'essence de la guerre de faire esser les relations commerciales pacifi-ues ; tolérer le commerce des sujets pen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes