Het Vlaamsche nieuws

219 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3r0pr7p678/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m#***? ■orJ»^ „._. ■ ~ ig '|^S« copem* onîregeWig-I j in de beateliing der poBtebattne-■ X UITSLUITEND te r.ch M® VU BESTELLEND POS1 ■bUBEEL « oi«t aan bet beheer v*n W cersdag 19 Juni ioïS » 4*® Jsar&. fc» 165 Priis G Centiem voor Belerië ,„J AAn&GNDIUINUËNl j. Tn«f<h bUd, dut rt^gti ..... S.99 Darde «t, M I — V«r<« it, i*L ».5# D«MMt»iiws*ex S.— H&# J»Ml»W«t4r 1» jWSVKMttjijk |*«p»*:tw»*t-d»iujk i»f>r aj» ee kunit *i«' k««t d* MMlaJiitt» Redakue, ts*«er m Axaii«istHgJug<)n . Z& ST-JACOfliSMAltKI, là Aifi WEJWitîX Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 ma&l per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller gai VERÏiULST, Dr. Aug. BORMS, Hooglewîrar A*b. TAN DHN BRANDE - ÏdEN WOENSDAG 19 JUNI 1918, TE 9 TORENUUR 's AVONDfi in de Zaal « Thalia », Camotstraat, 28. ; Iroote debat-avond Debat-inleider treedt op : Prof. Mr. A. R. VAN ROY, mot het rA'erP ' RECHT EN NATIONALISME Allen daarheen ! 1 i W. Voor en na het Débat, zal de Harmonie « De Blauwvoet », ar leiding van den hr A. Roden®, prachtige muziekstukken uxtvoeren. „ -, M—Mlf «iwifjMnriMnaV^nrn^ ■T.-TiY-yfrrr-riv-■'»—> ■«>.. SCH AVONDBERICHT Martndag- 17 Jun\ — Oftici« geveehtsterreineai noets nieu' SCH LËGERBERICHT Dinsdag 18 Juni. — Of estelijk gevechtsterrein en.-vèldm. Kroonpr. Rupj ndelijke artillerie ontwikk< eie sektoren in Vlaandere izijden van de Leie, tussch n Albert levendige vliege eid. Na heftige vuurovervi e vijand tegen middernac iten Albert aan. Hij we i en liet gevangenen in on )uitschen Kroonprins : -esten Noyon en bezuid* leefde de artilleriebedrijvi ; avonduren op. Plaatselij. van den vijand benoordi en benoordwesten Châtea erdeji afgewezen. s andere gevechtsterrein» (VS. OST. HONG. Z1J8E fVNSCH GEVECHTSTERREIN Maand a g 17 Juni. — Of Venetiaansche bergfront we r gevecht s bedr i j v igh eid do evel nanzienlijk beperkt. T :r Brenta handhaafden Alp-e egiimenten de daags te vor gebergtestellingerj tegen h< heuvelland van de Monte] eh de divisies van veldniaf ■nant Ludwig Geig'Wger str waarts. Aan weerszijden v dorzo —Treviso mislukten It; îgenaanvallcn. De op den Zi van de legergroep veldmaj Boroevicz opmarscheeren ten van infanteriegeneraal ontrukten den vijand bewest verder terrein en namen. Ca Duitsche, Oostenrijksche lie manschappen wedijveren rsjechiische, Poolsch-Roetec jons door hun heldhaftig g bewijs, dat de sinds maand terugkeerende pogingen v , hen tôt verra ad e* schurke verleiden, zonder sukses z -nwœi"?"TU. »yuJ)i.'»'m>AWt/tW Voor de g'CvtehteQ aan tie Piave van • 15 Juni vtraient onder oe bovtii ajien lof verneven înianierie net jonge Jtiongaar-sche regijnent n. lOtj oij^oaueie veunol-ding. nouais mimer liet>&e«u on^e dappere • sappeurs en onze geveents- en jaeùtviie-,vs g ers ook een aanz.eniijk aanusiei. Het aantal der aan net /iuiowestelijk front binnengeleverae gtvangxnen steeg p. op 21.000- VM FB*HSCHt ZiJÛb ir. WEM EUJii ut v ucnTS'ltRKEXN îl- Pa,rijs, JVXaaiidiag i / Juxn. — unicwaty. : n, i. usscnen, ue eu ue Aisu© ncbDen ;n de b'ranschen oe Duitscne tegenaanvai-■r- 1-en benooruen naiin.uiage aigcciagm en d- nun teriemwinst van tieuenocniena i>eves-ht tigd. rd Het cijfer der door hen, iu dez«> sfreek ze gemaakte gevang'enen b-edraagt 1(0 man, terwijl er 20 machinegeweren en b loop-graailcanotinen in hun nanti en z-jn gcbie-:n ven. I VAN iTALIAAftSCHË ilJÛt U' ITALlAANSCii sn Ut VECHTSTERREIN Rome, Maandag 1/ Juni. — Otiicieel: Op de hoogvlaiiie van Asiago en op den Moine Uiappa heeit de vijand gedu-rende tien clag van 15 Jum ernsuge ver-li-ezen geJeden. /.ijn akue iieett zicii gis-teren beperkt lot het beiemmeren, door etin kiacniigfr bt ïcliiLting van het tegen-f"- oilens-iel der ltahaaiisenc en geallieerde troepen, Oie op verbcheioen punien. plaat-rd sejijke sukàebsen vermoentea te beiiaJen or en nun lune koaden verbeteren. en Daarentegen heeit de si a g langs de n- Piave met lievigheid voortgeduurd. De en t'CgenstaïKier heeit, in spijt van zijn lioo-:f- ge verliezen ,zijn krachtigen druk voort-gezet, l.enemde het door hem bezette ge-lo bied op den Montello, uit te breiden en ir- zich toegang tôt de vlakte te verschaf-ij- ten. Onz<; troepen hebben oen vijand in an oen krachtigen strijd betrokken op de 11-il- nie Ciano—de kam vaa dien Montello— ii- San-Andrea. Zij hielden dapper stand in ir- hun stelllngen aan de rivier, van San-de Andréa tôt Fossalto en boden den vijan-v. delijlcen opmarsch krachtig het hoofd in en de bocht der Sandona. Het aantal gevan-po genen, sedert den aanvang van den slag, în is tôt 120 officieren en 4500 man geste-d, gen, waarvan er 716 door de Britsche en n- 261 door de Fransche troepen zijn g&-•e1- gemaakt. en De medewerking vart het geschut werd m ondanks de ongunstige weersgesteldheid n- krachtig voortgezet. Er werden geduren-jn de de laatste twee dagen 44 vijandelijk« toesteJlen neergeschoten. Telegrammen IHP ENTENTE EN FINLAND °"<Wm, 16 Juni. — Het Fra.n»che gexmt P Wt da Yolgendo verklaxing openb«a,r g» «rbind met de Terklaringen, die de Frau reSS5ring kort geleden tegenover de Finsch< lring heeft afgelegd, bevatten de Fin»ch< "1 irtikelen, waarvan mœ gemakkelijk ka.T Kr,^n, dat zij door da Duit»che pers z'jn. Het tendentieuze karakter dezer a-r 50 b»wij,t, (je openbare mjening il "A d« werkelijke gevoelen3, waarmede d< n"g8n der bondg^nooten- bezi«ld zijn, mi» De Franiche gezant te Stockholm ia g» Jgd de nota openbaar te maken, die hi p111 April aan d?n Finschen zaakgelastigd» 8 31 de nota van antwoord, die hij den 16t >ntving. Die nota luidt : ; naam van den Engelschen gezant zoowe '' ziin eigen naam, in apdraGht der betrot ^geeringen, heeft de Fransche gezant di l'L ^olgende ter kenmia te brengen van Fin 1 ^geUstigde. De regeeringen van ^ej<ï>^-n' ^°°r leveidige «sympathie jegen. "Tl beâeJd, z/judon geneigd zijn den invoo v/>or Pinlanda bestaan noodige artikelen ti l !?' E^ter heeft de Ficsche regeerinj , orten tijd e»n beroep om militaire inter w>t Duitschladn gericht en met deze mo ■e!d 6611 verdrag gesloten, dat onveraenig 1» met de onzijdigheid, die het vroeger be î,1™1! in acht te willan nemen. Het i 'l*i dat de verbonden regeeringen onmo een fend, dat «en militaire bezetting vai i]»nd verl^gti van levensmiddelen kunnei ■çn Bovendien zouden de regeeringen de t*". Sev°lge van den bnrgeroor ien? j z'j gewenscht hadden, d' 1 zonder onderscheid vin partij hulp kmi ni 1 'le'- ooR^nblik, waarop d «staande toestand veranderd, Finland vai Tr®snidfi tuaachenkomst en yan den bui geroorfcg bevrijd zou zijn en in staat aile waar-borgen te geven, dat de ing3voerde artikei'en uit-•l'uiitend' voor eig3n gebruik beatemd zouden zijn, zonder] de regeeringen der bondgenootien «teed* bereid zijn in de beho3ften van Finland te voor-zien birmeTi (de grenzen van de voorraden van le-vensmiddelen, die den bondgenooten en dan on-zijdige landen ter beiehikking staan. Bij gevolg verwachtlen de reg?eringen der bondgenooten van de Finsche regeering, dat deze, wanneer zij de roor de bevolkirg noodige lavenumiddelen van de landen der bondgenooten wenscht te ver-krijgen, zich van iedere ondern^ming onthoudt en er evenmm een duldt tegen de Rnssische pro-vincies, die buit?n de thans besUuinde grenzei» van net grootvorstendom iiggen. De nota van antwoord l'uidt : ^ In opdracht van zijn regeering heeft de zaak-gela*tagde van Finland d'à eer h?t volgende ter kennia van den gezant van de Fransche repu biiek te brengen : Uit de nota van 30 ApriJ •chijnt te volgen, dat de Fransche «n de1 Engel-sohe regeering het wenschelijk achten, dat do B'inache regeering zioh onthoudt vân ledere on , denïeming, die de vereeniging van 'Finlans met de buiten de thans bsstaande grenzen van Fin-' la.nd liggende KareKsche provincies zou knnnern vergemakkeiijk'en. In dit verband kan de Fin-®che regeering niet nai'aten de aandacht van den gezant van de Fransche republiek te veetigen op , d>8 nota van den Engelsohen gezant van 24 Apri.l 1918 waarin deze d;n wensch van zijn regeering 1 te kennm geeft dat de Finsche regeering geei* , agre*»ieve aktie tegen den Moerman spooTweg r ondern'e«mt. In een telegram van 13 April 1918 aan haar vertegenwoordiger te Londen had de s Finscha regeering zich reed» beiieid verklaard den wensch van de Engelsche regeering tiopens s bsdoelden spoorweg na te komen. Dit telegram^ ! dat aan de Engelsche regeering werd medege-. doeld, ward la ter ter openbare kêoms gebraoht. De Belgische "vaderlandsliefde" tegen de vlaamsche Yzer-helden We zijn nog maar pas van den blo digen Ijzer weergekeerd en we vail< hier van verrassing in verrassing. Ni dat we van 'n klem gerucht verschri ken. Vier Winters zijn onbarmhart over ona heengegaan, hebben ons ( akeligste, bitterste stonden doen b leven, die ooit een menschenkind b leven kan.De dood, de wreedste doo de dood der verminking en der ve stikking hebben we soms heeld nachten rond ons zien spoken. Smai gehuil en verkropte vloeken van ma kers, die zich langzaam voelden doo bloeden of die, door gassen aang tast, zich voelden verstikken, — v hooren het nog steeds in onze oort klinken. Wat we daar drie lange jaren onde staan hebben, dikwijls ten koste V£ ons bloed, altijd ten koste van on: gezondheid en toekomst, heeft on; oogen wagenwijd opengezet voor ve voorwendsels en schijnwaarheid in ( wereld ; heeft ons geen al te groo verwachtingen doen koesteren nopei de dankbaarheid te onzen opzich vanwege de verfranschte, bezitten< standen. De patriotards der bezittende sta: den, hier in Vlaanderen, die zoo we nig lijden door den oorlog en die.wa; neer er terug vrede zal zijn, zoo hitt zullen afweten van de groote scho van het lijden, — de patriotards zi; toch in den grond o ! zoo ongevoel en onverschiliig voor den ruwen.kron gezwoegden, doodarmen volksjongei die, zooveel jaren lang, ononderbri kan in het bloed en de modder di loopgraven hun aanzienlijke fortuine en maatschappelijk gezag verdedigd' We wisten sinds lang, op het fron dat de hevigste patriotten hier ma; immer van op de daken schrecuwen « la guerre jusqu'au bout I » (de 00 log tôt het bittere einde !), en de Vli minsen, die werkelijk hun volk en ta; beminnen, uitmaken voor « traîtres (verraders) ; We wisten sinds lang di de zonen dier patriotten ons maar ni 1 kwamen vervoegrn rn maar lievt braajjes thuis bleven bij a papa n e n marna » ; We wisten dat in het leg( de zeldzame zonen van jranskiljonscl ouders toch zefyer zijn, na den oorlo\ « papa » en « mama n weer te zien. V/ant, ja, ze zitten zoo ver achU de vuurlijn, zoo rustigjes buiten g 1 vaar, dat ze in ieder geval, cet en g< zond, naar hun schatrijken thuis zoi den Weerkceren. Dat wisten we, dat weten we, troi wens, allemaal even goed op de vuu lijn. Aldus hebben de feiten — aangi klaagd in het artikel « Hemeltergenc Feiten » — ons niet al te zeer ontroen Wat het franskiljonipme tegen de Vis mingen zou ondernemen. tôt well lage, eerlooze middeltjes het zijn toi vlucht zou nemen, konden we gemal kelijk voorzien. In lafheid heeft d: kaste niets te benijden aan hare me goucl-beslagen vertegenwoordigers i het leger. (Nopens het artikel « Hemeltergei de Feiten » dient wel een kleine b rechtwijzing gemaakt. We vernoen den noch bedoelden het Komiteit vo< de krijgsgevangenen, noch de dami door dat Komiteit aangesteld. Hc e- sommige niet betrokken personen zi ;n de3onuank3 toen Deaoeid acnu et scnijnt ons onveiklaaruaar. m \v ie 1 t- scnocntje met past, moet net met as treKKen. » Uat artiKei werd gesenrev ig met de noop aat net *( patriotisme b ie ge», waar de ivomiteitsdames zichz e- gaarne op beroepen, vo.doende c e- reent en onpartijdig zouden zijn c d, zien uit te slrekKen over ai de tiel r- sche krijgsgevangenen, ook over er Viamingen. Vve gelootden ze ten vo t- waar ze ons zeiden: « INous n avons , k- mais fait de distinction entre W aile d- et flamands. » We hebben nooit e e- verschii gemaakt tusschen \Valen /e Viamingen.) Maar wat ons werkelijk uit ons lo r_ heeft gesiagen, wat ons nuchter v< in stand haast met kan aannemen, is c rC die oprechtheid en onpartijdigheid e ,e brutale logen wordt, wanneer 1 le Vlaamschgezinde soidaten geldt. ]e Tijdens een bezoek van de darr te aan t gevangenkamp, gister, werd 1S ons zonder meer vlak in t aangezic te geslingerd : « Les flamingants sont c le traîtres ! » (De flaminganten zijn vi rader3 ! ») En dat nog wel door e a_ dame van Engelsche afkomstl ,j_ Wij vragen ons waarachtig af, rr a_ welk recht die achtbare jufvrouw z eJ ongevraagd haar advies uitbrengt o\ 0j z.aken van binnenlandschen aard, i n alleen haar vreemden oorsprong ha lo- tôt meer bescheidenheid moest aa * zetten ! ^ 1s t soms in naam van haar Bi ■yl gisch patriotisme dat zij de Vlaamsc ;r soidaten, die met hun eigen blo n België hebben verdedigd, voor veri , ders durft uitkrijten ter wille hunn t Vlaamsche overtuiging ? jr Hoe moet dan hare vaderlandsliej, . het moordenaarswerk harer edele lan r_ genooten-vliegers bestempelen ? 1_ Och, ja, waar het ons ras geldt, h jl Vlaamschgezinder het zich betooi „ hoe meer het wordt misprezen en m jf delijden en liefde worden verdrongi door verachting, door haat zelfs. >r Ook werden we op een grijnslacl" n onthaald, toen wij de dames bevesti ;r den dat gansch het leger Vlaamsc e gezind was, dat al de lyijgsgevang -, nen in 't karnp flaminganten zijn. k Oh ! zegden ze, il n'y a que quat ,r flamingants dans tout le camp ! » (C er bevinden zich maar vier flaminga ten in heel 't kamp.) Wij stelden d< j_ voor de Vlaamsche gevangenen te rc pen opdat zij zelf de waarheid onz j_ gezegdens zouden getuigen. Dat we" r_ echter met niet te vrrduiken vrees 1 ontsteltenis van de hand gewezen. Het ware ten andere niet raadzaa r" geweest het lage scheldwoord in 't h ie z;jn dier stoere, eerlijke jongens te ht halen. Die mishenning hunner edrls l" ojiers hadden hen 't bloed naar h e hoofd gejaagd, hun ruw-gewroch '' handen tof vin s f en doen ballen. Wa "" wat hen 't dierbaarst is op aarde zi e /en zij door geen jrans\iljonschen ho( lat"n bevvilen. n Hun Vlaamsche ziel zullen zij Vc dedieen tegen aile Vlaamschhatent 1_ aanvallen. Karel de Schaepdrijver, 3r Julius Charpentier, ;3 Korporaab bij 't 3de Iinie m ICnrtriilf Nog Passivisme? Onder d?n drang der immer groeionde àktivistipche beweging in Vlaanderen verlooehende dç passieve leider Frans van Cauwe'aert stilaan al zijn passive grondbeginselen. Daarvoor bestondcn voor den niet heel en al van zeker, op het verwezenlijken van eigetl doeleinden gericht, streven vrij te pleiten politieker, twee redenen : ten eerste zou de volksver-tegenwoordiger voor Antwerpen, wiens verleden onder Vlaamsch opzicht niet meer onbev'.ekt is.zijn popularitcit bij de naar HoPand uitgeweken Vîamingen te zeer verloren hebben. blcef hij langer i,n zijn stilzwijgen volharden. Ten tweede \v's1 hij. door zijn binnen bet kader van de loyauteit, in tameliik elastischen zin opgevat, bliivend akti-vismp op Havere zekeren drnk uit te oefeoen die in de eerste plaats den minis-trabelen man, in de tweed e, als rtevcri-zaak, ook Vlaanderen mogelijk ten goe-de kan komon. zonder daarom in de noodzakel;ikheid te geraken den moed te hebben, ziin ziek, uitgeinergeld volk «en remedie op te -dringon waar'e^ gen het zich in den beginne verzet. Verlooehende hij in de eerste plaats zijiti stelling als rnoesten wij ons hoiuleti aan bet regeeringsbevel dat in Jnli 1915 als een stortbad neerkwam over de Vlanmsehe Busstimer-êeestdnft en dat luidde: «Vecht en zwiîgt », door de Viamingen in Holland biieen fe troinmelen rond een program dat zekere Havere- bazen aïs bazuingeschal bij cen laats oordeel moet in de ooren kliaki-n, thaï blijkt hij ook het argument, waataan h zich hardnekk'g vas'klampte om ( lechtsgronden en de moreele gioiulc van het aktivisme te bestrijden, zelf de bodciri te hebben ingeslagen. De D-ko respondent van de « Nieuwe RoUcrdan sche Courant », — wien niemand noc eenige Vlaamschgezindhcid noch eeni^ goede trouvv zal toekennen, die zijn o] stelletjes met konnis van zaken volgt, < d e dus ecrder de vvaarhe d nog wat z inkorten waar ze getuigenis aflegt vo< het aktivisme, — zinspeelde in deze Hc lnndsehe lcrant inderdaad, eakele dage pas geleden, over de ruehtbaarheid d van aile zijden aan de Vlaamsche zar werd gegeven, nu immers de eene part Dnitschland, de andere Engeland t hulp riep. Dat kon alleen op de pass' ven vaa het Vlaamsch-Belgisch-Vcrbor terugslaan. Uit een artikel van I,éoni •'u Casti'lon in het « Belgiseh Dagb'ad blijkt dit wel degelijk ook het geval njn. Frans van Canwelaert zou dus, in e( memorie aan de Engelsche regeering 0 tusschenkoms* hebben verzocht in zal Vlaamsclio Beweging. Wij begrijp( maar al te eoed dat het Belgicis^isel Maadje, beseffemd hoe het in de minde 'teid staat, tegenover de beide groo s'roomingen d:e zich op dit oogenbl m de Vlaamsche Beweging doen gelde: razend is. Zijn oudemannekens-gebaze zal ons dan ook verder niet bezighouden Alleen wiiden w'j even doen opnierk'. r hoe door d~ patriotards-door-dik-en-dm de argunien'en waarmede de passicvei ch ons, aktiviste", bestreden, thans teger :n, diezeitde passievcji worden uilgespceld iec als daar zijn . « Geen Vlaamsch démoli- kraat twijfelt aan de volkskracht vai en Vlaanderen », « door vreemde hulp in t< si- roepen licbben zij immers Iaten geloovei 00 dat de Vlaamsche beweging zeer wein £ ,p- diep in Vlaa"deron worlelt », enz. Pas im sieven en aktieven benaderen elkaar du; gi- meer en meer, al lijkt het ons dat aan d < de évoluée van Van Oauwelaert door zij r lie politiekasters-karakter een grens is voor-la- geschreven, en het « Belgisch Dagblad >. ns slaat, al meent het vemietigend te z:jn en een flinken Vlaamschen nagel in der en Leliaertskop, waar het schrijft : « Hiei ontmoet hij (K. v. C.) zijn vriend Huys-mans, die ook voor een internationalizee-od ring van de loutere Belgische kwestie 's ix- ge worden, ein tevens zijn vriend Aug. lat Borms, die voor hetzelfde doel naar Ber-en lijn is gaan bieren ! » let Wij kunnen natuurlijk enkel toejui-chen dat zooveel stcimpnnton voor onze es Vlaamsche polif'ek worden gc.ooht ah er maar mogelijk is. Dat strekt ons immers ht tôt waarborg dat uit de toestanden die es de oorlog zal geschapen hebben het *r.a-îr" ximum van Vlaamsche Zelfstandigheid en zal worden getrokken. Dat gebiedt zui- ver Vlaamsch gevoel, iet De vraag is nu echter : wat beteeki-nt 00 de stap van F. van Cauwelaert voor dt Vlaamsche Btrwtgjiigt Venuits df pa-l's sieve leider zijn memorie aaa de lingel-ar sche regeering geheim heeit gehouden, n" was het met zijn doei de nood van ht; Vlaamsche volk alom m Groot-Brittaiijc bekead te maken, en agei-rt hij meer op d plomatiscù gebied. Welke oplossing van het Vlaamsclie vraagstuk e.r nu op a" d e manier met cen eveu-ueeie maar on. a dertusschen nog twijlelachtige iv'ngel-, sche hulp te verknjgen is? ^ 1") Hoe raakt Vlaanderen uit de "" machtsfeer der i!,ntente i Al en antwoorde nu met: maar gij, aktivisten, aarzelt 3e wel niet uw volk iu de Duusche maclils sfeer te leiden ! Dat ware het aktiv-sme e" verkeerd verklartn. Al wat de bezeuen-:n de macht in Vlaanderen ten gu^ste van onze taal en onzen volksaaid tôt stand Je bracht, steuat op de bepainigeu van de ?" Haagsche Ivonve'Uie en de V laanischge-zinden waien volkomen gerechtigd het e" van om 't tven welke landsregeenng te eischen. Dat zou met hugeluiid éditer v® niet het geval zijn, en wij zouden, mee-• nen wij, tegenover den Énge.schen be-n" schermer in een heel wat îueei alhanke-m lijke posit^e raken 1 e" 2") Welke desiderata van de Vlamin-Cj gen ^ou Dondeii bereid zijn te verdedi-[ gen? NatuurLjk enkel die, die m de "n toekomst, paralleel zouden zijn met de EiagelscLe bUangen. En, als we zien hoe .. Engeland poogt ekePomisch België aan zich te b-nden, of liever, lijk een mede-weiker het hier vroeger schreef, 011s eko-nomisch levon in den grond wil borfn, opdat de stremming hier te lande Duitschland den uitvveg voor zijn handel i_ zou ontnémen, betwijfelea wij of de m stap van Frans van Cauwelaert ons meer waarborgen tegenover het bui'-cn-land levtrt dan het radikaalste aktivisme ,je dat het stoutsle gefantazeer van één « Vrij-Belg ë »-man zich wel ooit voor-spiegelcn kon ! In ieder geval zou zelfs het maximum van wat het Vlaamsch-Belgisch-Veibond t eischen durft slechts een zeer ingekort minimum zijn van wat de Viamingen jii het' bezette gebied voor de herwordiug van h lin volk als noodzakelijk beschou-weQ.Voor de redding van Vlaanderen in geval cen Entente-overwiu"ing ons met algehe-elen ondergang hadde bedreigd, ^ zou de zwenking der passieven van be-ls teekenis geweest z jn, omdat dan wellicht 'j een basis had kunnen gevonden worden, 'e waarop Britsche en Vlaamsche belangen '-1 in zekere, alhoewel uiterst beperkte mate a met opoffering van heel vcel aan onze r* 7ijde, gelijk kunnen loopen. Van meer 1_ beteeken;s is die zwenking erhter voor b de-vergroeiïng, voor het samcnsmeltcn, :e — wat later toch eens za.1 moe.ten gebeu-> ren — van de aktieve en passieve strij-11 dersschaar.Want niet alleen blijkt het nu il weer eens duidclijk hoe het aktivisme )r feitelijk de macht is waarop Vlaandercn's 1- opstanding, én in het bezette gebied én ■n bij de uitgcwekeTien :n Holland gegronel-'e vest is, dat het aktivisme dns de rngge-k steun thans is van de geheele Vlaamsche ij Beweging, en ook moefcn nu cen hcele -r boel hindemissen tusschca de twee groe- 2- pperinge'n wcgvallcn. Zeker is het dat 'd Van Cauwelucit nnoi! -eenige Von» -e op een betrekkeliik gunstiVen uitslag » 7'ch tôt Engeland's machthebbers zou te gewend hebben, hadde hij niet kunnen wijzen op de voor dezen natuurlijk on-;n heilspellenden aangroei van onze bewe-rtl sring die het parallélisme tusselirn îe Vlaamschr en Duitsclie belangen op den -n voorsrrond stelt. 1€ Mant zal mon ons nn nog in nnam vfin r_ men-chhe-'d of lovn1:=me veroonleelen 'e nu ook de hulp v;in Kngclnnd. d-it l.r» 'k tegenover de vr'ihe'd der volVere-n 1» (Transvaal, lndië, 1er land, Griekcnland) | leelijk vcikorven licett, wordt ingeroe-. peu en aldus tegen den uitgesprokcu wil van de eigen regeering de tusschen-koinst van t>-n viceitiele mogCdneid wordt aangewend, wat een daad is van opsïand, nien draaie 't zooals nieu wî.? VVa'Ut er niug op gew-zen wurdeh dat da:gcne waarover wij 't hebben înuaii-den reeds voorbij is, dat dus de Brocjue-ville met zijn théorie der tweetal-glieid nog den sccpter voerde en Van Cauwelaert leaininste. in die mate Vlaming ia dat hij de crkenning der twee nationa-liteiten binnen het Belgische staatsver-ban,d durft vergen ! Onze passieven zwen. ken dus meer en meer van Havere weg. B:nnen het kader van hun anti-Duitsche 1 gevoeleriglieid, — pio-Enlentt-gezind lijkein ze over 't algemeen weinig, — grijpen ze reeds naar niachtsmidde.en al is de werkelijke waarde daar van eeiiigs-zins tvvijfelachtig. Buiteu en boven aile politiekc ©n an» andere u't-slagen die uit dcrgehjke hou-dnig niogen voortspruiten om, vincUn . wij cr élus een. bewijs in dat het Vlaamsche bewustzijn, trots aile Bclgi-. sche gtvoclens. eu gedachtenvcrtroebe-• ling grocit, en dat de dag waarop een ; nicuw Vlaande,ren zijn voile reclit zal eischen zeker m aantocht is... Of die dag gauw komen zal ? Het zal én van de omstand'ghedcn, én van ons zeli afhangen. Wij weten nu weer met meer zekerhcid cen sterken invloed uit te oefenen op ele ncliting die de passieve Viamingen volgen. Dat is een verbhj-dende zckerheid. Tôt àl te ver gaand optimisme mag dit echter niet leiden : heeft Van Cauwelaert n et vier jaar noo-d'g gehael om te raken daar waar de aktivisten rcxxls de eerstt; maanden van 1915 stonden? En dan nog... ROLLO. SÏAJJ «il LAND BELANGRIJK BER1CHT. — Onzo inschrijvers wier abonnement op 30 Juni ten einde loopt, raden wij dringend aan dit zoo haast mogel.jk t« laten heri nieuwen. Ten einde nutteiooze onkosten te vermijden, worden de abonneaten buiten Antwerpen âringend vorzocht zich uitsluitend tôt bet postkantoor hunner ge-meente te wenden en daar hunne inschrij-ving te hernieuwen. Daar de thans ter* schende papierschaarschte ons voor het oogenblik verplicht het getal abonnemen-ten te beperken en zelîs de volgende maand den abonnementsprijs te v«rhoo* gen, is het geraadzaam zich heden nog naar het postbureel te begeven en 'n, in. schrijving te nemen op ons b!ad. Zij die nu 'n abonnement nemen genieten nog gansch het voordeel van den huidigen, lagen prijs. Mon schrijft in op aile postbureelen vaa het Generaal-Gouvernement. Het Beheer. LIEDERAVONBEN VOOR HET VOLK (A. N. V.). — Leider : Nand Rey-naers ; lokaal : Antwerpsch Koffiehuis, Van Straelenstraat). — Woensdag 19 dezer, te 9 Torenuur 's avonds, weke-lijksche zangles. Herhaling der laatst-aangeleerde liederen. Nieuwe leden worden glien avond aan-genomen, Kosieloozç liederboekjes. Toegang vrij. De Duurtetoeslagen Df verordening, houd^ndr toekenning van buitengewone duurtebijslagen aan de amb-tenaren, beambten en bedienden van den Staat die het C. V. P. v66r eenige dagen aankondigde, is thans in het Wet- en Veror-deningsblad voor Vlaan^leren van 15 Juni 1918 verschenen. Wij laten ze in haar g e heel volgen : Artikel I. — Aan de ambtenaren en beambten van den Staat, die thans hun bo-trekking ultoefenen : a) aan het beheer van het Rekenhof; b) aan de ministeriën van Justifie, van Binnenlandsche Zaken, van Wetenschap-pen en Kunsten, van Nijverheid en Arbe'd, van Finaneiën, van Landbouw en Openbar« Werken en aan de daartoe behoorende be-heei en ; c) in do diensten, welke voorloopig aan die ministeriën verbonden zij'n, en d) aan het ministerie van Zeewezen, Pos-terij'en en lelegrafen, alsmede in den post-diensf,woi-dfn, te rekenen van 1 Juli 1918, met in-achtneming van onderstaande bepalingen, buitengewone duurtebijslagen verleend. Artikel II. — g 1. Door ambtenaren en beambten in den zin dezer verordening worden vers'taan de personen, die in staats-dienst werkzaam zijn en, op grond van be-noemingen kraehtens wetten of door de be-heeren gedaan (artikelen I en VI van de wet van 21 Juli 1844 op de pensioenen), een wedde uit de Staatskas genieten. A's ambtenaren en beambten, în den zin dezer verordening wordt insgelijks besrhouwd het besturend en onderwijzend personeel der staatsinrichtingen van onderwijs. S 2. Dp ambtennren en beambten. die op grond der bestaande bepalingen tijdelijk of op de proef we-kraam zijn, zijn met de vast benoemdt-n gelijkgesteld. Artikd III. — Onderstaande drie klassen worden cVwnrmd : le klasse ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes