Het Vlaamsche nieuws

359 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6gn11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Donderd ig 9 Mei 191S - 4ie J&arg ;Mr 126 Frif» S Cefciiffi® ^oor Belirië ABONNEMBNTSPRIJZENI ; Voor één maand 1-76 Voor 3 maand >• 6 — Voor 6 maand 10.— ' Voor ééu jaâr 18.— Rcilaktie, Bebeer en Aankomligingeu : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANTW.ERPEN Het Vlaamsche Nieuws verschynt 7 maai per weeK DE OPSXELRAAD : Hoofdopsteller Ra! VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb VAN DEN BRANDE „,[ A ANKONOKilNUEN i l Tçeede hlad, den regel : 2.GO I Rerde id id I. - • Vierde id id 0 60 i Doodshf ricin S - j tClke ' medawoiker ;« persooiuije ■ verantwoorde-ijjk voor ,zi]n awhnj»eo-I en biudti met heel de redakt-ie. OFFICIEELE BERICHTEN MM OUITSCHE'îlJDr. du1tsch avondbericht Berlijn, Dinsdag 7 Mei. — Offieieel : Niets nieuws. duitsch lëgerbericht Berlijn, Woensdag 8 Mei. — Offi-:ie«l : Westelijk gevechtsterrein Bezuiden het Nieuwpoort-kanaal na-nen wij tijdens een sukseslooze ver-jenninç Beigen gevangen. Op Het slasrveld in Vlaanderen en aan de Leie leefde de artilleriestrijd aan Jen Kemmel, bij en bewesten Belle op. in voorpostengevechten op het slag-veld aan de Somme werden En gel-schen en Franschen gevangen "eno-tasn. Aan weerszijden van den weg lorby-Braye viel de viiand na krach-lige mijnvoorbereiding zonder "»vol" aan. Dte stellin^en van vertrek werden door ons met goeden uitslfcr onder vuur senomen. Bij een in den nacht bezuiden deze lijn herhaalden aanval wier-pen wij den vijand in tegenaanval te-n'"'.Krachtige vuurstrijd hield aan de luce-beek en op den Westelijken oever Jer Avre aan. Aan 't overige front niets van belang. Van de andere gevechtsterreinen aiets nieuws. 111 FRMSCHE ZIJDE jvestelijk gevechtsterrein Parijs, Dinsdag 7 Mei. — Offieieel : Drukke vuurwisseling op het front Hailes—Villers Bretonneux. [Een Duitsche overval bezuiden den Hartmannsweilerkopî is misgeloopen. Anders niet9 -nieuws. Ml ENGELSCHE ZIJDE pstelijk gevechtsterrein [ Lotideni Dinsdag 7 Mei. — Offieieel : lOns geschut en dat van den vijand is hioorden de Leie druk in touw geweest p heeft z'ch in andere deelen van het Eagfront eenigszins bedrijvig get oond. IAnders miets te melden. pet Krijgsbedrijf in het Westen Oui ilen Kemmelberg Ifelijji, 8 Mei. — De dag-aan-dag aanhou-fcfdo artiileriegevechten aan den Kemmelberg, lie oolr op 4 Mei voorbijgaahd aan het IJzar-fcnaa; bij Belle de grootste heftigheid aanna |m, toonden dat de skvijd voor clit gewicht-ig fegtepiint dotxr de Entente nog niet opgegeven 1 Altijd vv-eer bevestigen Fra.nsc.he en EngeJ-Ita gevangenen, die tijdens de jongate nedër-K in Duitsche handen A-ielen, dat het doed ■u de Entente d.e onvoorwaardelijke herove-Pg van dezen berg iâ. Terechtwijzing ■Berlijn, 7 Mei .— Het Entache stafbei'icht van meldt : « De op den reohtervleugel der Iichan stvijdende Bi-itsche troepen liebbeai :en3 vorderingen gemaakt in de inabijheid Meteren. » Dit ia een verzinsel ; de Engel-zijn tijdens d» giroote Fransche tegenaan-n ia het geheel niet uit hun schansen geko-OÎMhoon zij opdraoht hadden de pogingen ie Franschen om het t«.n deele door de En-lien verioren terxein te hernemen, te steu-hebberi zij voor deze bloedige operatie de ■•mehsn alle«n J&ten opdraaien. De beschietingen : Amiens, Laon ■pe ti Lokal Anzeiger » meldt dat Amiens opnieuw gedycht besclioten wordt. De W nadert haar volkomen vernieling. De ■"king heeft haar sedert 40 dagen verlaten Hwk de dorpen in de nabijheid zijn ont-De Dtiitschers hebben hun zwaar ge-•m opgesteld en houden Amiens en omlig-plaatsen onder een gestadig vuur. w°'Sens een dradeloos telégrafisch berieht I)uitsche zijde is bij de beschieting van Brransche stad Laon door het Fransche B^nutde schoone kathedraal zwaar bescha-■S<t Ook het domklooster en het bisschoppe-■^Paleis met de kapel hebben geleden. ■>orai door het bombardement van 5 April ■ «r veel van de prachtige geschilderde ra- verioren gegâan. ■ De slachtoîfers achter de gevcchtslinie yolgens een dradeloos telegrafisch berieht Uuitsche zijde is in April het aantal bur-fn r i ■t- 'j ^et bezette fiebied van Frankrijk ■ België door de artillerie of door aanvallen K e lucht van de eigen partij gedood of «Wwetst is, aanmerkelijk toegenomen. Ge-■* Z1ln : 63 mannen, 42 vrauwen, 22 kinde- gekwetst : 68 mannen, 61 vrouwen, 33 19H ïrfn' ,^e^ert het eind van September d»n ' •■US . 'aatste een-en-dertig maan-Frbnf'i? a l 'n het geheel '4,553 vreedzame ejn ®e'6ische burgers het slachtof- liednn f°u i_van ^et Seschut van hun land-n of hun bondgenooten. DE GEBEURTENISSEN 1M RUSLAN© I)» opbouw van het Oekrajiensche staatsweze Berlijn, 7 Mei. — De plaatsvervangende Oi krajienBche minister-president heeft aan een vei tegenwoordiger van de perg verklaaird dat d voorbereiding tôt het' bijeenroepen van den Lanc dag tôt de voornaamste taak van het nieuw kabinet behoort. Deze Landdag zal de Oekrajin in parleinentairen zin opbouwen en de grondb« ginseien hiexvoor opstellen. Do in de eerste bt kendmaking van den hetman afgekondigde b« sluiten zuliten slechts tôt aan de bijeenroepin van den Landdag geldig zijn. Zij dienen om d werkzaaomheid van den hetman in grondwettt lijke banen te leiden. De eerste taak van he ministerie zal zijn om de bepaiingen nopens de Landdag en de nieuwa kieswetten nit te wei'ken waaraan zeer kundige kenner» van het staats recht znllen deelnemen. Finland Frankfort, 6 Mei. — Hertog Adolf Frederil van Mecki'enburg heeft zich bereid verklaard d> koningska-oon van Finland aan te nem«n. Vol gens een ander berieht komt de heele Finschi peis op voor de instelling van den monarchaJei staatsvorm. Kopenhagen, 7 Mei. — Hô t Finsdhe lioofd kwartier te Wana meldt dd. 4 Mei : De oveTwin ning over de roode garde is nu kompleet. Frede rik&hamn, do laatste steliing der revolutionaixein is ganomen. Een afdeeling ruiteirs is de stad bin nengereden en kort daarna het deei' van eer ander régiment. De buit bestond uit zes kanon nen, 20 maclùnegeweren, 1000 geweren en twe< bewapende Russische-schepîn. In Kotka werder twee gepantserde treinen met een. stuk grof ge schut en 12 machiriegeweren genomen en boven dien 30 stukken geschut, 11 machinegeweren, 40( gey^eren. In Kotka werden 4000, te Frederiks hamn 300 gevangenen gemaakt. â¥IKB@©TOFFERS Berlijn ,-8 Mei. — Een onzfer duikbooten, ondei de bep-roefde leiding van kapitein-luiteaiant Vie-beg, heeft in het Kanaal 5 bewapende, zwaarge ladene stoomers met tezamen 18,000 b. g. in der grond geboord. WEG MET LLOYD GEORGE! Wij vertalen uit de « Common Sense » (eer Engelsch blad) van 6 April, 1.1. : « Sinds IS maanden zijn wij van meeninf dat een beslissing door het-zwaard in dezer porlog niet mogelijk is. Aanbod op aanboc werd echter vervvorpen, want Londen en Parijs bleven immer pal staan op deze politieli van het zwaand. Eene zedelijk-slechte politieli helpt onze legers niet; onze verlieslijsten ge-ven cijfers op die in Kngeland's gesthiedenis onbekend waren. Lloyd George echter wi <ieze tragedie altijd maar voortzetten. Zijr nog niet genoeg levens ten ofler gevallen aar deze bokserspoHtiek ? Daarom roepen wij Weg met Lloyd George 1 Wii verheugen er ons in dat de verstandige, Britsche arbeiders hunne hoop thans met on; in Lansdowne hebben gesteld. Dan eerst, al; het iedereen duidelijk zal zijr. geworden, dal wij aan den boord van den afgront staan, er als de natie erkent, welke bittere ellende dooi den landhonger pnzer imperialisten, die d< eene vredespiogelijkheid ra de andere onge-bruikt hebben la ten voorbijgaan, over ons werd gebracht, zal overal de diepe wijsheic en het staalkundig doorzicht van Lord Lansdowne worden begrepen, en geheel Europs zal naar hem opblikken als naar den reddei uit den nood. Lansdowne's tertigkeer aar 't roer zal Duitschland en Oostenrijk-Honga-rije tôt voorsteljen geneigd maken. Wij wil-len een Engelsch gentleman aan 't bewind tôt wie zich een Oostenrijksch minister kar wenden zonder voor Hun of lafaard te worden gescholden. Dan zal een eerzame vrede mogelijk zijn, Nu wordt de waarheid door kliekjes en dag-bladentrusts ver\-alscht. Als de ouderdoms-grens, die thans 43 jaar is, wordt verschoven, dan is dat een maatregel ingegeven door pa-nlek. Kanonnenvleesch is een betrekkelijk begrip ; als de oorlog nog 6 maanden duurt. zullen wij nog kanonnenvleesch hebben. maai ontbreken zullen ons dan voedsel en scheeps-ruimte en munitie. CLEMENCE AU's WOORDEN EN DE WERKELIJKHEID In liet " Fransche sociîlistische orgaan « L'Humanité » komt de kamerafgevaardigde Mistral tegen de politiek van Clemenceau op, omdat deze politiek naar zijn meening Frankrijk niet de overwinning, maar integendeel de nederlaag zal brengen. Hij deelt mede, dat Clemenceau in de bijeenkomst van de ka-merkommissies voor buitenlandsche zaken, marine en leger gezegd heeft, dat de kwestie aldus gesteld moet worden: «of wij zullen Duitschland verpletteren of Duitschland zal ons. verpletteren ». Mistral vraagt : De verplettering van Duitschland? Het er onder krijgen vaa Duitschland en Oostenrijk ? Kom! Het is thans niet meer het oogenblik zich zelf wa1 wijs te maken. Laat men ons niet weer aan-koman met dat refrein: « Wij zullen ze et onder krijgen, wanneer wij maar willen en daar, waar wij willen». Laten^wij ons niet meer aan woorden een roes- drinken en hel-der de feiten onder de oogen zien. Mistral d<fet dan een oproep fum het parlement om eindelijk weer goed bij zijn zinner te worden, de oogen te openen en het gezond verstand te laten spreken. Het moet d« a slechte herderç » weg zenden. 's Lands het vereischt het. . a Wij willen de nederlaag niet», zoo eindig.1 Mistral, waarvan de hoofdgedachte hieroj neerkomt, dat de eï^enlijke «défaitistes» ti Frankrijk degenen zijn. die nog steeds roe pen, dat Duitschland verpletterd moet wordet en 's lands politiek daarop gronden. Jong Vlamingen en Unioniste!] Het 's een bewezen fait dat zoohaas c'en \ olksbeweg-Lng- zich begint af te tee kenen, in haar schoot groepeeringen ont staan met poliitieke programina's die,ziel rond hetzelfde hoofddocl bewegend, in sommige onderdeelen min of meer van n elkander afwijken.* Ook v6ôr den oorlog ontsnapte de Vlaamsche strijd niet aan - dit" algeineeui verschijnsel. Hadden wij 0 gean voorstanders van onm'-ddellijke en 5 van trapsgewijze vervlaamsching der 1 Gen-tsçhe Hoogeschool, ijverden niet - sommige flaminganten, naar Waalsch [ voorbeeld, voor bestuurlijke scheiding, , terwijl anderen zich tegenover dat vraag-j punt âfzijd'ig hielden? Ook over de kwes-" tie van Vlaamsche e,n Waalsche regimen-' ten was men het niet eens, en toch maak- ten aile meeningan, hetzij dan ook ten • oarechte ,aanspraak op den eerbiied van de andersdmkende Vlamingen. Laat' het dan me m and verwond.eren dat er in den schoot van'den Raad van Vlaanderen, ■ stroomingen zijn die langs verschillende wegen hetzelfde doel pogen te bereiken, , n.l. de beste, de afdoende oplossing van de Vlaamsche grieven, met, als positief resultaat, den" opbouw ''an een levens-krachtig, door en door Vlaamsch Vlaam-derealDe gebeurtenissen in de Oeknajina, een even jonge, zelfstandige staat als Vlaan. deren ,hebben aangetoond cLat die mee-ningverschillen, waar ze van prlncipiee-len aard zijn en in botsing komen met de belangen van degenen die den zelfstan-digen staat in 't levem hebben geroepen, nu juist niet als wenschelijk moeten worden aangeprezen. Wij gelooven integendeel dat liet beter is de gelegenheid te ontwijken, die tôt het ontstaan van poli-tieke groepeeringen in een nauwelijks bij naam bestaanden staat, waarop de ge-teurteniisscn ten slotte toch een beslissen-den invloed zullen uitoeî'enen, aanleid'tig geven kan. Veeleer was hoofdzaak die onderdeelen der Vlaamsche politiek op den voorgrond te brengen waaromtrerit zonder eenigén twijfel de grootste eens-gezindheidi bij aile alctivisten voorhanden i's. De vruchtbaarheid van zulke werk-zaamheid is nog onlangs bij de be^tjre-keng d«r schoolwetgeving in den Raad van Vlaanderen ze,er duidelijk gebleken Echt;er valt het nu eenmaal niet meer weg te cijferen dat Via anderen's verte-genwoardiging tôt een politieke indeeling geraakt is. Geluklcig speelt de Belgische politieke konstellatie van vô6r den oorlog daarin een tôt het uifterste beperkte roi. Meer en- meer begiinnen de aktivisten,ook buiten den Raad, zich aan die toestanden aan te passen, zoodat het o.i. verkeerd ware dit verschijnsel te wiilen looehenen. Ierland heeft zijn Sinn-Feineirs, Natio-nalisten en Unitmisten; Vlaanderen zijn Jong-Vlamingen en, het woord is nu een-maai doorgedrongen, Unionisten. Wij laten de andére schakeeringen terzijde, omdat bij hen de princieps kwestie niet zoo scherp op den voorgrond treedit als bij de twee genoemde. De draagkra'cht van <îie princiepskwes-tie is, afgeziein van talrijke artikelen -in de «Nieuwe Gentsche Courant », de «Ga-zet va;i Brussel , de « Eendiracht », «Ons Land », enz., herhaaldelijk in « Het Vlaamsche Nieuws » aangetoond gewor-der». Wij meesnen de zaak in een paar woorden aldus te kunnen vastleggen: De Jong-Vlaamsche politiek steunt op de mogelijkheid dat éen soevereine staat Vlaanderen door de ooi logvoerende mo-gendheden op de vredeskomferentie zal worden erkend ; de Unie houdt rekening met de waarschijnlijkheid dat het Bel-giisch staatsverband op die vredeskonfe-rentie, waar de Belgische regeering trou-wens, onderhandelende partij zal zijn, zal worden hersteld. Beide pertijen, men merkt het onmiddellijk, trekken wissels op de toekomst, en uit die omstandîgheid vloeit voort dat die prineipieele diskussie, zoolang de oorlogskansen zich niet- dui-delijker afteekenen dan tôt nog tor het geval is, tôt volstrekte onvruchtbaarheid gedoemd is. Zij berust op een verschillende beoord.eeling van de gebeu'rteni»-sen, misschien ook wel op een onbewust verkeerd bégr;jpeh door een van beide partijen van de ware belangen van het Vlaamsche volk. Eenmaal di« hoofdzakelijke afwijking erkend zjjnde, spreekt het van zelf dat de aarrhangers van die twee groepen niet gaan ijveren voor iets dat zijzelf hatelijk of absurd vinden ; en zij pleiten met al de warmte die vooral het flamingantische tempera-ment in onze meest verfranschte steden Brussel en Gent kenmerkt, of met de koele koppighe'd d«e den Antwerp>e-naar niet heeiemaal vteemd i», voor de volstrekte jujstheid hunner beginselen. En nu moeten wij toch zeggen dat het be-staan van politieke groepeeringen in den Raad dit voordael oplevert, daf vel© be langrijke piinten van het Vlaamsch* vraagstuk daardoor ter sprake worder gebracht ,dîe anders wellicht niet of bij . na niet 2ouden aangeraakt zijn, of waar-| van de oplossing slechts aan vreemde-lingen zou zijn overgelaten-, zonder dal de Vlamingein zelf zich daarover hadder uitgesproken. En dat dient verhindard te worden, en kan het ook. Want indien het in laatste instantie waar is dat de \ lamingen, afgezien van onze jongens die voorloopig aan den IJzer nog voor vreemde belangen moeten vechten ,abso-luut geen gewicht in de oorlogsschaal kunnen werpen ,de gebeurtenissen dus passi-ef over hun- hoofden moeten laten heengaan zonder er iets aan te kunnen veranderen, dat beteekent daarom geens-zins dat ^aân'een* gegeVen oorlogsbeslis-sing, het lot van Vlaanderen van stonden aan met Muzulmaansche fataliteit on-wrikbaar is vastgeklonken. Het* aktivis-me, niet opgevat als een wanhoopspoli-tiek, zooals verdwaalden het wel eens zouden kunnen dorn, gaat uit van het standpunt dat Duitschland niet alleen in het Oosten maar ook in het Westen invloed zal uitœfenen op de polùtieke en ekonomische lot sbestemmi ng van zijn •grenslandan. In het Oosten rs die invloed totdusver bijzonder groot geweest ; blijkt liij van duurzamen aard te zijn, dan is de toekomst van het Middeleuropeesche blok verzekerd' en bouwt wie op Duitschland rekent, rûet op losse gronden. Is echter voor wat in 't Oosten uitvoerbaar was, ook in het Westen de mogelijkheid geboden? Wij meenen dat Duitschland dezen oorlog alleen gedwongen voort. zot, niet uit landhonger of om zich tijdie-lijk in het Westen een machtspositie te v-erschaffen, die de kiem van oie>iwe oo<r-logen in zich zou dragen. De Duitsche rijkspolit'ek tegenover Rusdand heeft bij de groote meerderheid der politieke partijen in het parlement en bij het volk io-stemming gevonden. Maar Belg'ë is ge-worden « der Angelpunkt des Krieges », meer nog is dit met dé Vlaamsche kwestie het geval ,omdat daardoor het pro-bleem aimait wordt g-esteld. De oplossing van het Vlaamsche vraagstuk is de oplossing op internatiionaal gebied van het Belgisch probleem., en op een oogenblik dat de wapens beslissen moeten de' Vamingen die het roer in handen namen, eensgezimd kunnein verklaren: Wij willen niet geanmexeerd worden, en wat de politiek der aktivistische partijen aangaat vloeit daar uit voort : Wij zullen geen tosstanden in 't leven roepen die tôt an-nexatie bij een groote mogendheid moeten leiden. Dit zou b. v. het geval zijn indien Vlaanderen een soevereine staat werd inet een volstrekt eenzijdige buitenlandsche en ekonomische politiek, of ee» staat die, bij gebrek aan eigen bodem-rijkdom, volkskracht en tengevolge van eijn politieke grenzen en aardrijkskundi^ ge ligging ,tot den rang van vazalstaat zou veroordeeld zijn. Hier zouden de Unionisten den Jang-Vlamingen misschien een verwijt kunnen maken over de leemte in hun politiek programma. Wij weten dat een staaf-kundig verband Vlaanderen-Wallonië ekortomisch leefbaar is. De geweldige prestatie op handels-, nijverheids-en te Brussel ook op finaocieel gebied, heseft dat ten overvloede bewezen. Wat wij aan België verwijten is dat zijn welvaart in Vlaanderen niet genoeg tôt de volksklassen is doorgedrongen en dat daaruiit een algemeen verval van het Vfaamsche volk ontstaan âs. Maar nie-mand zal durven beweren dat de gezond-making van België — hetzij door bestuurlijke scheding of politieke scheiding liefst in personeele zooniet in reëele Unie tusschen Vlaainderen en Wallonië — de welvaart van het land zou stuiten, zijn leve.nsvatbaarheid dooden. En hkr mogen aile aktivisten van de Jong-Vlaming-en de verzekering ver-wach-ten dat niet alleen de kultureele, maar ook de stoffelijke toekomst van een soeverein Vlaanderen hun nauw aan het hart ligt; dat zij een staat zullen uttbou-wen de leefbaar is, zonder een vazalstaat te zijn van 't 2iji gelijk wiel Zulk een overtuigende bevestiging ma g worden verwacht na de ondubbel-zinnige verklaring van den gevolmach-tigde, heer Achiel Brijs, Op het laatste Jong-Vlaamsch Kongres te Brussel, waah'an hij als voorzitter optrad; verklaring die luidde: « Wij kunnen over onzen invloed te-vreden zijn : de Raad van Vlaanderen werkt langzamerhand « on$ » programma uit. » v MERCURIUS. i n*»* w- «J 'iwa VLAMINGEN1 Plaat*t AANKONDIGINGBN in HET VLAAMSCHE NIEUWS STAD en LAND ! Ter gelegenheid van O.-H.-HEMEL VA ART zullen Donderdag onze bureele en werkhuizen gesloten blijven en za dus «Het Vlaamsche Nirsuws» Vrijda-oehtend niet verschijnen. VOLKSOPBEURING LIER heef voortaan de suiker- en broodsmeersel verdeeling voor gansch de bevoJking ii handen genomen. Bij de afdeeling Volksopbeuring Liei hebben zich reeds 1000 van de 6000 huis, gezinnen aangesloten. 2W* ËEN ABONNEMENT OP ONS BLAD IS UB BESTE VLAAMSCHttEZINBE l'RO-fAUANDA BIJ ONZE KRl.lOSGBVANftE-NEN.EEN NIEUWE KNOEIERIJ, DIT-MAAL IN DE ONDERWIJZERSWE-RELD. —In den laatsten tijd werd, van-wege het gemeentebestuur van Antwer-pen, verschillende maJan aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten de in beschikbaarheidstelling wegens ziekte voor verschillende le den van het onder-wijzend personeel voorgesteld. Zoo g&-beurt het regelmatig, volgens de heer-schende bepaJingen en daarin is dan ook geen onregedmatigheid te vinden. Onze stadhuisbazan hebben echter weer iets uitgevonden om het Ministerie hate. lijk te maken in de oogen van het onder-wijzend personeel. We mogen niet ver-geten dat er te Brussel een Vlaamsch Ministerie hetrbeheer van het onderwijs in handen heeft. Ieder lid van het onderwijzend personeel, dat in beschikbaarheid gesteld moet worden, krijgt van het gemeentebestuur volgend schrijven : Hét Kollege van Burgemeester en Schepenen, Den Heer Mevrouw Wij hebben de eer U te melden dat de Gemeenteraad, in zîtting van besloten heeft uw beschikbaarstelling, uit. hoofde van ziekte, aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten aan te vragen. Namens het Kollege van Burgemeester en Schepenen: Bij vërordening : De Burgemeester, De Sekretaris (g.) fan de Vos. (g.) H. Melis. Uit de vet gedrukte woorden blijkt dus duidel jk. dat het Gemeentebestuur de beschikbaarstelling AANVRÂAGT. Zoo wordt het echter aan het personeel niet voorgesteld. De personen in kwestie worden op het stadhuis geroepen en daar wordt hun verteld dat het Gemeentebestuur de zaak niet verhelpan kan, dat het het Ministerie is dat aan het fîemeen^cstuur oplegt zoo te handelen. Voelt ge de kneep, vriand lezer? . Wij vondf-n de zaak ernstig genoeg X>m ze aan het publiek kenbaar te maken en tevens het schooltoezicht in ta lichten om maatregefen te treffen ten e'nde de belanghebbenden over de ware toedracht van de zaak in. te lichten. Wanneer komt er cen ©inde aan al die dwarsdrijverij ? VLAMIN6EN, LKS8T EN YE»SPRH»T HET VLAAMSCHE NIEUWS EXAMEN VAN LEERAAR EN LEERARES BIJ DE MIDDELBARE SCHOLEN. — Verschillende lczers hebben ons inlichtingen gevraagd betreffen-de de examens van leeraar of leerares bij h-c-t Mfddelbaar Onderwijs van den lageren graad (regent, régentes). Uit gegeven9 die ons verstrekt werden blijkt, dat die examens op het gewone tijdstip, d.i. begin Augustus ten over-staan van een çfficieele Jury zullen plaats hebben in ^de Rijks Middelbare MeisjesUormaalschool, Broeksttaat, 70. De officieele aainkondiging, die den datum en de voorwaarde van aanmelding opgeeft, verschijnt in het « Gesetz- uud Verordnungsblatt » en daarna in de dag-bladen.Belanghebbenden kimnan dus daar het oog op houden. Er wordt hier aan herinnerd, dat niet officieele Juty's geen wettige diploma's kunnen afgeven. Diploma's en getuig-schrifteni, door zulke Jury's a f gale ver d, geven geen toegang tôt de Rijks»- of Gemeente M'ddelbaTe Scholen, of tôt een verder examen. De belanghebbenden mogen niet ver-geten dat er tusschen elk examen i-n de middelbate nonnaalschool een jaar moet verloopen en- dat men maar toegelaten wordt tôt een proef of een examen als men door voort 'egin? van een wettig g<luig9clirift kan bcvviizen dat men is geslaagd in het voorgaande examen. Personen, die" in den waan verkeeten, dat ze tj\w examens meens zullem mo-sen hebbe» het dus erg mis op. Iets ?oor iêdierôB da£ EEN HISTÔRISCH BRIEFJE i 1 De ontroering, verwekt door de on-î waardige en laffe handelwijze tegenover den hr volksvertegenwoordig.r Léo Augusteyns, is nog niet gesti d. t Is het toppunt der onbehenditt-heid zich te vergrijpen aan een muii 1 die zoo geliefd wordt om zijn open en rechtschapen karakter en geëerd om een onbevlekten levenswandel geheel gewijd aan zijn volk. 't la onbehendig, want er worden vergelijkingen gemaakt tusschen de0e nen die wilien treffen, en degenen du getroffen worden, en dit kan gevaarlijk voor de eersten- uitvallen. En wanneer de pastcor den koster tegen zijn kar rijdt, wordt er uit do sakristij gepraat. Zoo is 't zeer leerzaam het gulden boek en de oorkonden van het Bureel van Weldadigheid te doorbladeren, b.v. van 't jaar van den oorlog 1914. Daarin vinden wij dat hr Isidoor Van Doosselaere, voor zijn 25-jarig voorzitterschan van het Vv'eldadig-heidsbureel in 1914 op bijzondere en wel ietwat overdreven wijze werd ge-vierd. t Is de politiek van do ut des (ik vier u opdat ge mij vieren zoudt), van passe-moi la rhubarbe pour que je te passe le séné. Er was een hulde-betooging in het Kunstverbond op touw gezet, met een afvaardiging van 't Schepenkollege en een kantate. Toen kwam de oorlog — en dat was nog niets — doch daarop, in Oktober, het beleg van de stad, Het bestuur van het Weldadigheids-bureel nam het kloek besluit op zijn post te blijven ,wat er ook gebeuren mocht, door deze gegronde beweeg-reden dat na de bezetting van de stad de behoefticen' meer dan ooit hulp zouden noodig hebben. Voor bestuur en beambten van de liefdadige inâtelling werden kelders îVîct L.cdden en mcndvoorraad in ge-redheisi gebracht onder de gemeente-scliool van de Blindenstraat. [) t ir za^en nu de beambten reeds trouw op hun post, terwijl de voorzitter en de twee bestuurders werden verwacht ,want de derde, hr rechter Gddenir, was met het leger en met den krijgsauditeur moeten vertrekken. N'y is het tooneel in den kelder. Wij slaan de ambtelijke stukken open en drukken ze hier over tusschen sterretjes, * * * Bureel van Weldadigheid Van Antwerpen Bestuurzitting van Donderdag 8 Oktober 1914 Uittreksel uit het bestuursbesluit De hr Voorzitter ( !) richt tôt den sekretaris volgenden hrief : Mon cher Echevin, Mon gendre est revenu d'Ostende hier, envoyé par ma jemme et mes enjants et m'a forcé à m'en aller. J'ai pris toutes les mesures au Bureau de Bienjaisance ,mais je regrette profondément d'avoir dû prendre cette déci sion. Fous voudrez bien comprendre que c'est le cœur meurtri, que je quitte la ville. J'écris à M. Ritchie pour ce qui concerne le Comité d^s Pauvres Honteux Votre dévoué, (s) 1. Van Doosselaere. (2) LlP®-Sekretaris roept onmiddellijk de hh. Iorfs, onfvanger; De Keyzer.kon troleur ,en Augusteyns, bureeloverste, in vergadering. Eenparig wordt er beslist aan den hr schepen onderrichtingen te vragen. vooral met het oog op de houditig te nemen ten opzichte der bedienden, waarvan velën, door schrik bevangen, hun werk willen verlaten. In den loop van den dag, gingen voonnelde personeelhoofden menig-maal om onderrichtingen ten stadhùi-ze, alwaar ze geene oplossing konden vernemen. 's Avonds om 10 uren, gezien het herhaaldelijk aandringen van sommige leden van 't personeel, die wilden vluchten, riep de sekretaris de dienst-oversten te zamen, die het volgende besluit namen en aan de in de kelders aanwezig ziinde leden van ,'t personeel afkondigden : Handelend in gemeen overleg,brengen de sekretaris .ontvanger, kontro-îeur en bureeloverste ter kennis van het personeel, dat,wegens de afwezig-heid van de hh. bestuurleden, heden aan den hr schepen Desguin onderrichtingen werden gevraagd om te weten wat zij in de gegeven omstandig-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes