Het Vlaamsche nieuws

1738 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Octobre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 25 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/513tt4hb5r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■yrijdag 26 October 1917. Derde Jaarg-&®g ïv 296 Prijs: O Centiem voor £ehe«- » Mgiê Het VIaamsche Nieuws Verschijnl *7" maal In de week abonnementsprijzen: Redakîie, Beheer en Aankondigîngen: de OPSTELRAàB; aankondigingen : f*«°malnd .. „ Rai VERHULST, Dr. Aug. B0RMS, Alb. VAN DEN BRANDE Elke medewerker is persoonl.jk ver- Tw,«i<, bUd, don regel 2.5c ' "OODESTRAAT, Met de vaste medewerking aatwoerdelijk vo«r aija schrijvem, en Derd. id. >d i._ '"îi-iMt is - ANTWEKPEN ran Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB biadt ai»t ke«He Redaktio. °'5® Tmc m ]*** *•' 0 D*«bb«riciit 5.— Op Zondag 28 ©ktober, te 11 3/4 Torenuur in den Hippodroomschouwburg, Leopold ds Waelpiaats - (tegenover liet Koninklijlc Muséum) tweede uitvoering van " DE SCHELJJE " Romantisch-historisch Oratorio in 3 deelen (getoonzet in 18G7-68) voor Soli, Gemeugd ICoor en Orkest Stiiclit van EMMANUEL HIEL Muziek vctn PETER BEN01 (1834-1859) (1834-1901) onder de leiding van LODEWIJIv ONTROP i-f in.ittT.,,, ,ln T»,,-,.,.. HET MEISJE Mevrouw Maria Ontrop (Mezzo-Sopraa EEN JOjNUKUNG Dei Heer Hektor Dognies (Ténor) DE DICHTER » Ernest Servais (Baryton) DE KUNSTENAAR » Robrecht. van Aert (Baryton) DE VAARMAN » Désiré Hubert (Baryum) ARÏliVELDE'S GEEST » Gérard Dils (Baryton) ZAX.NEKIN'S GEEST » » WILLEM VAN ORANJE'S GEEST » » iANVOERDER DER LELIAARTS » (T'enor) RÛIM 450 UITVOERDERS PLAATSBESPREKING. — ICautoor Mevrouw Jan Verbeeek, Kunstlei, op Vrijdag 2ti, Zajerdag 27 Oktober, van 11 tôt 4 Torenuur, en den dag (1er u Toering aan de winketten in den Hippodroomschouwburg, van 11 Torenuur af. T PRIJZËN DElfPLÂÂÎSËNT . îc-nedenloges 5.— £r. Stalles 1.25 £r. Loges 1° rang 3.— » Eerste rang 1.— » Voorbekouden Orkestzetels.. 2.50 » Tweede rang 0.50 » Orkestzetels 2.— » Derde rang 0.25 » Parketzetels 1.50 » 0m de uitvoering van Peter Benoit's meestenverk voor eenieder toegankeli 'limkdn, werden de prijzen der plaatsen behangrijk verlaagd. W Verschenen : PETER BENOIT. DE SCHELDE, 14 Oktober 1917. E< jedenkboek. Inhoud : Peter Benoit, een levensbeeld\ door Emmanuel de Bon lie Sclieldc, muzikale ontleding, door Lodewijk Ontrop ; De ScheLdç, gedicht v: Emmanuel Hiel, enz. Met portretten. Antwerpen, De Nederlandsche Boeklxandi St-Jacobsmarkt. 50. Prijs: 1.25 fr. Daar de oplage nagenoeg uitgeput is zull. allecii nog een gering aantal exemplaren verkrijgbaar zijn bij de boekhandelare Ee# programma met het gediclit van Emmanuel iiiei zai legen 0.25 ir. ui ûi Schouwburg verkocht worden. OFFICIEELE BERICHTEN m ÛUÎTSCHE ZiJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdag 24 Oktober. — Of-ficieel:^ESTELIJK GEVECHTSTERREIN In Vlaanderen sterke vuurstrijd. Aan <fen Chemin des Dames slechts geringe jjandjelijke artilleriebedrijvigheid. De ranschen zetten hunne aonvallen niet toort. «USSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Niets van belang. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN 0p het Italiaansche front neemt de ge-Ji^nschappelijke aanvalsonderneming mq verwachten afloop. Totnogtoe wer-enkele duizenden gevangenen geteld. VAN OOSÏ. HONG. ZIJÛE ! Weenen, Woensdag 24 Oktobtr. — Of-licccl : ^USSISCH EN ROEMEENSCH ; GEVECHTSTERREIN Niets nieuws, 'TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Opgansch het Zuidwestelijk front narri ®e 85yechtsbedrijvigheid aanzienlijk toe. • j Flitsch, Tolmeiu en op den Noordelij-gedeelte van de Bainsizza-hoogvlattte rak Oostenrijksch-Hongaarsche en .u'tsche infanterie na krachtige artillc-j^voorbereidinp* in de Italiaansche linies ooor. BALKANFRONT ^ Albanie, ten Zuiden van Berat en Jecrszijden van den Devoli-stroom stre- onze beveiligingsafdeelingen met ■* ^kscs. Ul ENGELSCHE ZIJOE ^STELIJK GEVECHTSTERREIN Londcn, WoeiQsdag 24 Oktober. —1 Qfficicel : ^annacht hebben de Brittcn enkele ^vangonen gemaakt bij patroelje-tock-^ Wi Zuidwesten van Havrincourt. Op het slag;front was het vijandeli; geschut vanmiddag tegen de stelliugt aan het . Honthuister-bosch aan h woord. Onze artillerie heeft vi-jandelijke ba terijen onder vuur genomen en op ve sehillcnde punten vernielingsbombard menten aangerieht. In den sektor van Nieuwpoort hee geschutvuur achter de vijandelijke liait çen ernstige ontploffing verwekt. ■ Het weer was stormaehtig. m ITâUââNSCHE ZSJDI ITAUAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome. Woansdag 24 Oktober. —0£i eieel : De vijand koncentreerde met kraehti^ merdewerking van Duitsche troepen < strijdmiddelen voor offensieve doelei; deai eea talrijke strijdmaeht op on5 fron De vijandelijke aanvallers treffen 01 krachtig en goed voorbere^d aan. Het in kracht toenemende geschu vuur, in den afgeloopen nacht, op ve scheidene gedoelten van het Julia-froi en het hevige bombardement met ec rnim gebruik van bijzondere gasgrali: ton tusschen deji Rombon en de sirec benoorden de hoogvlakte van Bainsizz; kenmerkten het begin van den verwacl ten aanval, doeh tegen den ochtend ve minderde het vijandelijk geschiitvuur i kracht. tengevolge van het slechte wee Terzelfdertijd weerklonk als antwooi het hevige roffelvuur\i't onze batterijei TELEGRAMMES OP DE BELGISCHE LEGATIE T LONDEN Uit de « XX" Sîicle » : De opvolgi van den heer.Paul Hymans aan het Be gfisch gezantsehap te Londen is nog n;< officieel benoemd, maar wij meenen 1 mogen zeggen dat de funkties van gi volmaclitigd minister zullen toavertrouw worden aan baron Moncheur. UIT DUITSCHLAND Berlijn, 23 Oktober. — Von Lôbell, c gewezen minister van binnenlandsche z. ken, is tôt opperpresident van Brande: burg benoemd in plaats van von d< Schulenburg, die als opperpresident na; Maagdenburg is verplaatst. Een en an der over Oorlog en Vlaamsche Beweging (Van on zen Gentschen bricfwisseîaar) •Mijn zogsman is geen cerste jonkheid meer. Een vijftiger op zijn minst. Bij het binineni^uk-ken der DuiUcheu-a in Genifc, nam hij de wijk ttuaar Holland, vanwaar îiij -voor een. ip&ar dagen, i is te-ruggekeerd. Aïs hoogg-eschool-gediplomeerde in do grootr nijverheû-d wea'kzaaan zijnde, komt hij door zijim sociale rang zeer dikwijls in middena Traar gewone etervelingen zelden inkomeri, en waar snen, doorgaans, goed op de hoogte is van de a) brandkwesties in de politiek. Ik 'ontmoetto hem op vea-kenningstocht... ^— Zeg, waar kan m en tnog een» «cht© « tripel » riTiden vroeg hij mij. 1k zoek te vergeefs. M en hadde ons .beter in Holland wijsgemaakt dat Gent geen * tripel» meer heeft, in plaats van ons al die ondere domheden wijs te niaken... — Domheden? — Zekea*. ïe oord,eelen naar hetgeen dk in Holland hoorde, lag de heift van Gent plat, gebombardeerd doo<r do vooruitrukkende Em-golschen. 't Gras groeit langs de straten. De pumen van St-Baafs, — niet der abdij, maar der hoofdkerk, — dienden tôt «Ulling voor de 8, Duitsche paarden. Geen levende ziei. Ai do man-t- nen weggevoerd. Enfin een heele patemoster miseriez. Eoni Belgisch konsul raadde mij af te-trug te komen. «J'allais effectuer la descente du ciel à'i'enfer. » 'k Hebhem géant woord dat Dante wcl' naar d'heLle geweest is, dat ik dat 00k eem mocht doen. Al te maie leugena dna. Alleen dat Gent geen tripef meer heeft werd verzwegçn! 't Eenig ware wat men kon vertel-len ! — En wie vertelt al die sensatienieuwsjes? — Wel, stielmannen. jk ■— Stielmannen?... — Zeker, stidmannen die er voor betaald worden door de Beigische Regeering. Ora maar een voorbeeld te geven: lk neb zoo eens een ;H Gentsoh ondcrwij/.er a uitgeluisterd. » die wat L • te diep in 't glajs had gekeken en in. Holland zonder te werkon een lieerenleven leidt. 'k Vroeg , den jongen wat hij tegenrwoorddg in Holland uit--1) zette. 1k kree-g vooi* antwoord : « J'ai>partiens à îll ce que aious appelons l'Office de publicité. » q_ — Oh! — aJa, ik ga uit, «vertoef tusschen de ' Be'gen en. do Hoilanders om hun 't n ; u %\\-me<Ie to deeleji dat van aard is om de prestige van ons iand hoog te houden. » — Eh wordt aat goed betaald? — a Très bien, twintig irank » <^aags, p-i'us mijn. verteen1. » — ivostenjk, eh? Al die iougens verkoopen heeten die menschen de prestige van ons iand hooghoudem ! I1.11 'K mag u vei'ZCKuren dat er zoo veei prestige-hooghouucrs s à'ondloopen, dit ten bate der koiiiehuishouders ' en zclicie juliors van speciaal aiiooi, doch ook tôt ongeiuK van enkele echtgenooten en kinoe-ren die door 't hooghouden uer Beigische prestige door hun niaa, <ie prestige "vau eun eigén echtgenoot verloren hebben. j. — Ivojij is dat ernstig wat ge vertelt over dat « office de puibiicité » — Ben ik gewoon te liegen? Ik zal meer zeg--t gen. 1k héb tijdons mijn verblijf m Hoiiiand veel Gentenaars ontmoet. Welnu ,ik zou u met (-_ naam ezï toenaam een gebrekkeiijke kumnen noe-men die, tengevolge van een val in zijn kinder-jaren, mank en lam is la-ngs zijn linkerkant en -- zich nu ' tegen vetbetaald geid ais max-teiaar der D.uitschers doat doorgaan. ci. — 't Is bijiia ongeiooflijk. Een medikaal on-derzook...-S — Ja, ja, 't steekt zoo oauw niet.,. Die jon-gen is in Holland gekomen zondor broek aan, niet wetend v^n wat hout pijlen maken. Op ce n goeden morgen krijgt hij het in het hoofd te vei'teiien dat de Dunschers hem zoo ongeluKkig | gesiagen hebbtn bij hun bin-nenkomen m Gent. > En zie, thans is iiet een chique type. Van waar hij het geid gehaald heeft?... lK mag cr L-ij-voegen dat hij reeds een omreis dooi* l'rankrijk en Engeland heeft gedaaw. Een Engelsch cirkus-impressario heeft hem zeifs 6000 fr. aangeboden . ' om hem een àeizoen aan zijn insteling to \ er !" binden Natuui'lijk niet om op de tiape/.e te vrer*fii . Hij zal dienst doen als luvuud bowîjs rQ der Luitsche barbaarsclilieâd ! Ik Jaât u denken wat reklaam met dion jongen zal gemaakt wor-11 den, en wat tim-tambeiachtig lawaai om mede-1_ iijden eenerzijds en haat anderzijds te verwek-t. ken i — 3£on de oorloa ei maar mede »:ed z^n ! — Mon onderhoudt er mede het hoilig vuur, dat anders wel zou uitdooven. Ook per sjhriffc t- woudt hevige propaganda gevoerd, en wel )"'an-f- sche i :t Is een eigenaardig feit dat :u don J.i.it-^ ste i tijd '1:11 boek als bij tooversiag voor de pinnen is gekomen, 11.1. a La Garde au Rhin*, van een.zekeaen E. Hayem, destijds « lieiuteinn*, l- do aéaeive au 15me régiment de chasseurs? en k «nstreeks ldll in Frankrijk uitgeçe ' >-n.v en . waarin h.et heet dat agestadig aan e.keti jon*' ' gen Franschman moet worden geleerd dat ->o Rijn de grens is die het Frankrijk der toekomst r- moet afbakenon ». En daar het boek uitsluitend n in Beigische handen is, kuint ge ook begrijpen wat wij Beleen, dienen te wéten. Vergeet niet ' dat dit boek pij zijn verschijnen in 1911-12 ver-d eerd werd met de inschrijving van de Fransche 1. ministeries van oorlog, openbaar onderwijs em van den Conseil municipal van Parijs. Hoe is dat boek zoo al met eens te voorschijn gekomen? Mysterie ! - Waarom het mu te voorschijn i« gekomen? Dat zult ge wel begrijpen... — En hoe dçmken de Belgen daorover? E — Ik laat de massa onveirlet. In politieke kringen zijn de meeningen zeer verdeeld. Zoo B}»rak ik v66r mijai vwtrek met. iemand die in !r die middens nauwe botrskkingen heeft. Naar 1- zijn zeggen is er een. deel zoozeer bezorgd over de toekomst, als het verbolgen 13 over de flaters in het verledem begaan. Vergeet rniet ,zoo zegde 0 hij mij, dat mon in Le Havre over geen beiroeps-dipïomaten meer beschikt. De eene na de andere d is er van door gebrokken. Eerst. baron Greindl, dan baron d'Erp, ver volions graaf de Lalaing en baron Guillaume. Iîet laatste slach.toffetr Wa», zooals ge misschien weet, baron Beyems. Deze dipïomaten hadden den moed aan de regeering i. te zeggen: a Gij zijt op een slechten wog ! Do ramp die gij oyeu: ons land getrokkem hebt, kon l- vermieden worden. haddet gij naar goed on raad 1- geluiisterd. Wij hebben onzem pli cht gedaan, wij ,r hebben n verwittigd. Liever dan ons geweten, met u, den last van die raimp te laten dragen, trekken wij er uit. » Immers graaf do Lalaing wist maar al te wel hoe d« Ëngelschen er op uit waren Duitschland kost wat kost tôt ee; oorlog te dwingen, en hoe de BngeJsche regef ring met de Beigische 't spellekc op voorhaiv geschoteîd en geiepeld heeft. Dat ook wist ba ron Guillaume, omdat hij wist wat op de Qua d'Orsay omging. Heeft niet baron d'Erp — ste l'ig ingegeven door het Vatikaan — de Belgisch regeering gewaar3chuwd zich niet roekeloos i een droevig en onzeker avontuur te werpen? I baron Beyens er niet liever van onder getrokke: dan medeplichtige te zijn aan den finanitieeiec en ekonomischen ondergamg van ons land? Me beweert dat baron Beyens in volifen nuniisiterraa-vol gen de woorden zou gezegd hebben : « Lloy-Georges nous promet l'Allemagne et la lame puisque l'une ni l'autre ne laii appartiennent... Hij die het vertelde, kon er iet6 van ^fweten Ware liet ons toegelaten een oogslag te werpe achter de diplomatischo coulissen, wat een mest hoop zouden wij daar vînden ! Een rottej stin kemde boel. Op 't tooneel, vôôr de beate to« ziende mas^a, zitten onze dipïomaten getooi< met het pui*per dor onschuld, te weenen bi • het wiegje van een pasgeboren wichtje dat lig te iiuilen van buikpijn, zoo ingenomen, zoo be zorgd zijn ze om 't lot van 't kleinste wezoni doch achter de schermen, dààr waar geen onim go wij de toegang heeft, ploet-oren zo en jonglee ren ze mot 't leven van miljoenen, houden z in de eene ha-nd 't leven van duizenden en no, eens duizenden, terwijl ze de andere uitsteke: naar dezen die 't meost goudstukken biedt.Voo hem zal gestreden worden, omdat recht as waa 't meest geld is ! En daarvoor offert zich on volk, voor een hoop sjacheraar3 !* — Nog altijd even welsprekend?... — lvom, kom... De oniiuuiingen v*n d« Rijkskanseiiex* en het procès iboecnomlmof heû ben de EntenUi — dus ook de Beigische — akti steik doen daien op de markt dox- publieke opi 'nie. Vvat schiet er nog over van <i« huichelacli tige bewermg van Engeland en zijn aanlian, dat ze strijd^n om het recht der lutine voïke ren? Wejnig of mots. Alleen nog aan « gaaien kan men wijs'makein dat Engeland zich laa doodbloeden uit liefde tôt ons. Hebt ge Ties Piavei gekend '! Geiijk ge weet, zit Tiest in he gfcvajig om zijn iiql uit overda-even iiefde aa. zijn uurst doodgeek'ukt te hebben. Zoo ook i Engeland bezig ona uit overdreven Iiefde t vermooiden... — Mag ik nu eens îet« ook vra^en? Wat dcaik ge van Mgr Mercier? — lk zaa maaa- met mijn persoonlijk gevoele; weergeven. hiiKCi wat ik hoorele vtrieu«n. Mg Mercier vorvult in Beugle dezelfde roi aïs u kromme lamine waarovtr ik zooeven sprak. Bi de sentimenteel aangelegde meiiûchen wordt hi veralgood. lot <iat s.ag behooron namui'ldj. eerst e» vooral de dames. l>e sympathie die lu bij 't zwukke gesiacht geniet is enoi'm. Me: zou haast mogen zoggen : « Mercier pour le daines ! o Ook oij de logemannen is hij niet on gaarn gezien. Deaik eens, kan het beter dan da eoii Kai'cliinaal zeif het werk doet van de ka tiioiiekcn te verdeelen ? In andere middens rode neert men zoo : De houddng van Mgr Mercie ve-rwondert ons niet, omdat hij eerst en voora een hoveiing is. Na dern dood van Xardinaa Goossens moest Koning Leopoid II een ma vindon van gezag aan wi&n hij tevens een blinci getrouwen dienaar had. Dat hij in Kardinaà Mercier den geschikten man vond bewijzenniaa al te wel zijno daden, zoo tijdeiis de regeerin van onzen tweeden koning, a.s zijne uitiatinge bij diens ovei'iijden. Wat .Mercier vroeger wai is hij thans gebleVen : de voetknecht der Rege< ring. Dit knechtschap inuners waa de prijs waaj mede hij het purper betaald heeft. Dit is g< noeg gekend. Men mag zeggen dat Mercier ee Kardmaal is van de type Richelieu en Mazarir Wat eigenaardig mag genoemd wcwden. He schijnt dat in Ylaanderen — dit zult ge bete weten dan ik — onder de Vlamiingen een krael: tige aktie op touw gezet is om langs diplomf tischei weg Rome op de hoogte te houden va het drijven vam Mgr Mercierx en hem, zoo me goLijk, van den aartsbisschoppelijken zetel' va Mcchelon te doen verdwijnen. Weinu, die akti wordt door de Hollandsche clerus met een syn paihiek 00g gevolgd, omdat die eerst en voort de godsdienstbelangen en de katholieke eenhei in België op het 00g heeft, eenheid die op he purnt staat erg schipbreuk te Iijden. — Gij raakt daaic terioops de Vlaamsche B« weging aan. Wat hebt ge daarover zooal hoore waaien ? — Van ailes. Goed en kwaad. Ik wil n ee enkele meening weergeven. Ze komt van ee Waal, grootnijveraar uit het Centrum, en vooj aanstaand politikus : a Van -wat de Vlaminge uitrichten, daar blijft ndete van over na de oorlog. Niet dat er geen middel zou zijn or ailes te hamdhaven. maar de Viamingen zij goedzakken — «des moules», zegde liij. D energie om liandclc-nd op te treden zal hn zeker in 't oogenblik van durven ontbreken, t velen zullen afvàllen. Dat weet men in De: Ha ver; daarom huldûgt men het princiep : Stou gesproken is half gevochten. » Ik geef /natuui jijk dit oordeel weer voor wat het waard ia Wees ervan overtuigd, de regeering zal aile in het werk stellen om het. gedame on gedaan t maken. En daar de Vlaamsche Beweging we het meest aanhangers vindt onder de katholie ken, zoo zal door poli tic us Mercier met han< en tand" gewerkt wordem om de geloovige fia minganten te stellen voor het dilemma : of ai vallig zijn aan het geloof. of verzaken aan di Vla'omsche beweging. Geloof me vnij., indâei door uwen Raad 'van Vlaanderen nog verde gegaan wordt dan beatunrlijke scheiding, — b.v politieke scheiding — zoo zal Mgr Mercier d< katholieken dio er aan medewerken of dergelijki maatregel met afkeuiren, in den ban der H.Kerl slaan. — Ik hoop, zooail's ik dnrf hopen voor mij dat ze in dàt geloof waaruit men hen wil ban lien de noodige sterkte zulleoî vinden om t« vol harden. — Er staan nog beroerde tijden voor ds deur — Dat de schuldigen dan ailes op bun gewe ten nemen ; wij staan zuiver. Daar00 na/mem wij afscheid. Ik dacht onder wege : Misschiêtn wa^e het intéressant genoe; dit ailes eene in « Het Vlaamsche Nieruwa » t v«rtellen. Zoo geschiedda. JO. HILD-E. STAD en LAND VOLKSHOOGESCHOOL VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VEP BOND. — De personen, die zich als leer-lingen van de Volkshoogeschool hebben t laten inschrijven, en zich tôt nog toe net in het Koninklijk Atheneum hebben i aangeboden, worden dringend verzocht ' zich op een van de volgende dagen in bo-. vengenoemd lokaal (ingang Gemeente-v plaats) aan te bieden tusschen 6 en 9 1 torenuur, n. 1. Vrijdag 26, Zaterdag 27, * Maandag 29, Dinsdag" 30 en Woensdag j 31 Oktober. a.s. I BOOZE PLANNEN. — Een lid van I het personcel eener aanneembare school : schrijft ons, dat het bestuur zijner in-r.chting zinnens is, geen rekening te 1 houden met den omzendbrief van lieer ■ Algemeenen Bestuurder Pibbrecht, waai-door volledige uitbetaling der wettige j jaarwedden bevolen wordt. Mocht de j bedreiging van « onttrekken der toela-1 gen » door het Staatsbestuur ten uitvoer ." g^bracht worden, dan zou men aan het [ personeel in 't geheel niets meer beta- - len, c.n men zou daarvan de schu!d op 5 het Vlaamsch Ministerie werpen ! ! ! î Wij hebben inlichtingen geaomen, en r ziehier wat wij vernomen hebben : [ Eerst en vooral kunnen wij verzeke-ren, dat de bedreiging van het Ministerie zonder eenigen twijfel ten uitvoer zal ge-1 bracht worden, indien de voile jaarwed- • de niet uitbetaald wordt. Om rccht te ' hebben op staatstoelagcn, moet men de . schoolwet naleven. W'e dat niet ver-; langt te doen, maakt daardoor zijn " school onaanneembaar en kan geen toe- lagen meer verwachten. Zooiets zou im-t mers al te zot zijn ! t Ten tweede kunnen wij nogal verze-^ keren, dat het staatsbestuur wel voorge-, nomen heeft, geen wanorde te laten siichtejl door wien het ook zij i Wie de t. orde stoort, stelt zich buiten de wet, dat moet iedereen weten ; en veel gauwer, 1 dan men het verwacht, zal zulks aan het 3 verstand gebracht worden van de moed-j will'gaards! j Ten derde stellen wij een kleine vraag : aan onzen briefwisselaar : hangt uw J school :niet rechtstreeks af van Zijn Emi-5 nentie den Kard:,naal? Wat zou die wel - zeggen van al die booze plannen ? Waar-' om schr^'ft ge niet aan Zijn Eminentie? _ 't Zijn toch de Katholieken, die de r schoolwet voorgeste'.d en gestemd heb-j ben, n et waar? En nu zouden het van l diezclfde Katholieken zijn, die de wette-_ lijke jaarwedden zouden weigeren uit te J bctalon? Dat-weet Z j,n Eminentie niet; r ail fiers zou Hij tusschenkomen ! ^ Ton laatste zeggen wij nog dit: er ,, wordt beweerd, dat de besturen van som- - mige katholieke scholen in geldgebrek " zitten. Zulke reden -s niet ernstig ! Ge-„ îr.eentcbesttiren zitten ook in geldge-. brek, want. die hebben er den last van 1 werkeloozen, enz. nog bij. Het cenige r redmiddel ligt in een leening; daartoe ,1 ncmen ook de gemeentebesturen hun toe-a vlucht. Te meer, het liedeken n Geldge-" brek n is zoo oud als de straat ; al de ka-™ thol'eke onderwijzers kennen liet van . buiton, want zij hoorden het vaa vôôr .1 jaren on jaren. Het moest altijd dienen, ^ om het personeel der katholieke seho'en 4 met een minder loon tevreden te stellen. „ Wanneer zal dat liedeken eens afgezon- I gen z'jn? s DE SCHEI.DE », TWEEDE UIT- * voering. — We vernemen met groot .. genoegen dat de heer Ernest Serva s, uit II Brussel, aan wien de partij van den dich-n ter in het oratorio was toevertrouwd, van 1 zijn ontsteltenis geheel genezen is en a.s. s Zondag présent zal zijn. De heer Ser-1 vais, van wien zeer veel goeds gezegd wordt, heeft zijn partij met veel geest-J drift ingestudeerd en belooft er een schit-. terende vertolking van te zullen geven. • De heer Robrecht van Aert behoudt de ' partij van den kunstenaar. î MEETINGS VOOR DEN VREEE. : — Groote Openbare Mee'ing voor den Vreda te LIER. — Zooals reeds aa;nge-kondigd, heeft deze meeting, ingcricht ! door het, « Verbond voor Wçrcldvredc » i België, plaats op Zondag 28 dezer, te 11 Torenuur, in de zaal « De Nieuwe i Kongo», Antwerpschestraat, Lier. s Als sprekers treden er op : de hcerea : EEO AUGUSTEVNS, volksvertegcn-woordiger, en ED. JORIS, afgevaard g-! de naar Stockholm. Vredesmeeting in de zaaï « Apollon », BrKderodestraat, 101, Antwerpen. — 1 Deze eerste groote wijkmeeting, gehou-' den op Zondag 28 dezer, te 11 7i/2 Torenuur 's morgens, in liootrergemcldc r zaal. De hecren S. SAMSON en W. » SCHEVENELS zullen cr het woord vocrcn. Manneai en vrouwen, allen daarhecn ! ïets vooi *6 Voor onze Jongens ! Te Gôttingen wordt er gewcrk: en ge-studeejrd. De arbeid kort er de lange, ecu-tonige. en vaak, als de cafard zijn parttn begint te spelen, droefgeestige dagen. De arbeid staalt er de karakters, houdt de zielen rein, verrijkt en veredeit het verstand en jaagt de naargee tige mijmcrin-gen en wanhopige beschouvvingen op de vlucht. De arbeid is er de groo^ upbeur-der eu blijheidschenker. lir wordt ge/.on-gen eu geflotcn in de werkhuizèn. waar getimmerd, gehamerd, gevijld, geschil-derd, gebee'ldhouwd wordt. Er zullen flinke ambaehtslieden. bedreven en vaar-dige vakmatinen, u:'t de gevangenenkam-pen terjg!:_eereu'. Ook kuustcr.aars, dit bewees ten over\'loede de prachligc ten-toonstelling van verleden jaar. Er wordt ook ges.udeerd', en dapper. Ze hebben- daar proie s.-ors als Dr. J. Goossenaerts, Dr. J. van den Heuvel, Dr. J. van de Kerckhoven, prof. Edw. Clep-pe. J. De Paepe. R. Gaspar (deze ook de onderlegde leider der wekeHjk che voor-drachten), Balthazar Verbraecken, H. van Hoofstadt. W. van Ktlst, den ijveri-gen sekretaris en zooxeel and^ren wier mmen ons niet te binni_n schieteii. Ja, ze blokken ferai, welheht met meer aanhoorigheid en onverstoordheid dan aan universiteiten of hoogere onderwijs-gestichten, omdat hier verzotkiiig CI) af-leiding schaarschcr zijn en de regelni*-tigheid der bezighedeii, d:e ;'e dagen in-deelen, ook den stud:egee.-.t bevordert. Er kleeft slechts één euvel op : daar is geen sanktie voor al hun studecren ; zij kunnen wel een examen afleggen, dock er be taan geen diploma's die getuige» zullen van hun kunde en de daaraan visr-bonden voordee!en verschaffen. Het Ministerie van Wetenschappe.n en Kunsten zou het mi.îdel m.oeten vinden om in d:e leemte te voorzien. On/e dap-pere soldaten, die op de slagveldcn hun bloed gaven of hun leven veil hadden voor het vaderland, moeten op denzelfden voet gesteld worden als degeneu die hier hun examen afleggen. . De va Jerlandsche taak van die ontwik-kelde jonge mannen is niet ten einde : integendeel zij begiut eerst. Vlaanderen rekent op hen. Vlaanderen liee.t hen nuo-dig, eu 't is hier onze vaderlandsche plicht te zorgen da; die praehtige, bruikbare krachten ten voile tôt hun recht zullen komen. Onze vriend Cyriel Rousseeu vroeg ons dat het Ministerie van IVeLenschappèn en Kunsten er in de allercer te plaats zou voor zorgen onze joiigens van aile studie-benoodigdheden te voorzien. Al wat ze zich to.nogtoe kon .len aaiischaffen en in wetenschappelijk opzicht lot stand bren-gc-11 It'ivam uit hun eigen zak! 't 1s te geiijk schoon, bewoiidereiiswaard.g eu... droevig. Frankrijk en Engeland zorgen in dit opzicht voor hun soldaten iu ruinie ...aie, Havere deed niets ; Vlaanderen évemniii en dat is een jammeriijk verziiim. Onze miuiiterie's hebben to.uutoe ditn plicht al te zeer verzuimd t u zoo is de toestand van Munsteriager uiterst ge-brekkig.De Duitsche overheid ziet nochtans het groot nut iu van die weten chappeiijke inrichtingen en op medewerking vau dien kan; mag gerekend worden. Te Munster zijn ook uitstekende pro-fessors, o.a. Advokaat Jan Bernolet, ten onzer meest gewaardeenk reclitsgeLtr-den; dan Van Eesscl en Vau Engelea, beiden licenciaat in Haiidels..e.e.,3.hap-pen ; Luc Macs, bestuurder van de \ak-sehool ; Gustaaf de Bruyn ; Verbeeek , Juliaan Colombier ; Geeiis ; Couche ; Janssens, làndbouw-ingen'eur. Robert Truyts. die er de leiding van den Vlaam-scl.en Schouwburg op zich heeft genomen. geeft les in de voordrachtkunst. Uit" dit ailes blijkt dat de langd r:ge gevangenscbap de veerkracht . ! : c r . r in.j»ç jongelingœn en joiige man en ii'-'et luel't aaiigetastVn dat ze ook zed.lijk uocli.ver-standelijk aan-lagcr wal zr.licn sukke'en. Ouders, echtgenooten, gel'efden, bloed-verwanten zullen hun lieveling terug-krijgen, gesterkt en gelor.terd door den rampspoed, bevoegrl en bere'-end 0111 z':cli door het leven t. ?laan en het brood voor 't gezin te verdienen. ' Wij zeggen het gaarne, omdat we weten dat het zoo is, ook dààraan lie. f.t Cv-riel Rousneeu voor een deel mede geliol-pen. want zoo de moed hoog bîeef, de nnlskracht en leven«lust onv r/wikt. het betrouwen in de toekomst levendi^. 't is omdat niétj zoo zeer dgn cafard — deze is 'n hun taal, de grievendste en sl'mste vorm van het heûnwee — omdat niets. zeggen wij, zoozeer dit leelijkè beest ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes