Het Vlaamsche nieuws

476912 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fn10p1131w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

|La£ 26 Februari 1917. Dtrde jaargaeg Ni 57 Prijs : Ce».tiexr mr geheel BeJgiè Het Vlaamsche Nieuws Verselijint 7 maal tik de w«ss<efli: ïJlNEMEN.TSPBIJZEK 1 > — !«'8 te »— Hedakife, Iek<wr en A«ak»xii6isC«s ; SGOBESTKAAT, M imwBYivm l)K OPSXELKA AU i iisi VEKHC/LST, fcî Ax|, V/.* DEM SRAMOE Met de vaste H«dâw«rkiug v«n Hoogleeraar Doetor AHfooa JACOB E3k» wmdk&ark«c , s tHfewocsJfck .v<sr-cord&ISj •<.. vcoï; tifs Kskxiy v*-;°, «■? hiaJit' ïigf: <% JteA#2cf>j , ANKONlieiNGEN 1 :weede blad, dea regei ï.|e B*rds fcL 6da t.-_ Vlerds id. M. ,.j, Do®d*b«ricJat .. .. a _ DE OORLOG VAN DUITSCHE ZIJDE litE n ilsttt AVUINUBKKIt/n i n, Zaterdag 24 Februari edes — Officieel: ;m enkel front worden groote ge- ELIJK UtVbtfl TSTftKKtilJN n, Zondag 25 Februari. — Offi- Zuiden van Ieperen evenals tus-Irmeatières en Àrras werden meer-els na sterk vuur ingezette aanval-de Engelschen afgeslagen. Ver-sopdrachten voerden onze aan-pen ten Westen van Liévin tôt de vijandelijke stelling, waarin ge-!n gemaakt en vernieling aange-werden. Op het Somme-gebied poozen de geschutstrijd levendi-irnamelijk tusschen Sailly en Boutes. Ten Oosten van St-Mihiel ■a Fransche onderneming zonder Een eigen onderneming in het ibij de Moezel gelegen woudge-erde 12 gevangenen op. Bij Lusse, Vesteîijke heling vau de Vogezen onze aanvalsgroepen 30 man uit a &elijke stelling. , 1 nacht van 23 op 24 dezer is eep luchtsèhip door afweervuur in rten Oosten van Saarralben naar benederi pehaald. m. EI,1JIY CIN DALRAi\rHUni n, Zondag 25 Februari. — Qff;- : legergroep vau prias Leopold :ren geen bijzondere gebeurte- groep aaftshertog Jozef ; n ïartaren-pas, in het Noorde-! van de Woud-Karpathen, mis-,in Ritssische aanval. IlegJbroep van gen.-veldm. von «en en op het Balkanfront is de il bij jgeringe gevech;sbedrijvig-,t| I het voorterrein onveranderd. LiaIt uakip 9nnr tuuci, OdUE, o rr r* *-» ■» -r -r-r /-» w-r *-* n T\ y-v -*Tm T~»T».T ffl, Zlterdag 24 Februari. — Of- : ir e porlogsfronton geen bijzon-brtoiiâsen. ITIlL?CîrUC 71 mr » ; > v-i • 11 f,,, 5 i'L ,ti\swnr: rKUiN t JCXN wantinlpel,Zaterdag 24 Februari. ■K-cspondent van het agentschap I -fcqpotainië meldt : •p;i Koet el Àmara hebben de fiien na hun laatste nederlaag lags'mk: niet verder kunnen vol-In den slag van 17 dezer werd jade Britsche kleurVngen, die bij ksche Fellahie-stellingcn tôt in »pçraven doorgedrongen was, t klingtgejaagd. De heroverde ,|eQ %eji vol lijken van Engel- ™ mond van gevangenen en in-clp van andere zijde is opgetee-F vcfscheiden schepen vol ge-Kngelgclien zuidwaarts zijn geva- ïlitz® der Engelschen in de p'îcBçn gaan de 30,000 te bo- KMHeruc 7imr rv1 » 4 f " n t » f fL.**-* y ' UtjVhCil iMJfcKKCli> 0 ^atftrdag 24 Februari. — Offi-pl^tpcht ! p'one kanonvuur aan het hee'le ^schansen van ons in den Elzas Kergeefsche overvallen gedaan. bnnçr^i? tiirp JH 9» 1 il I9 S r,' »-J- nn mjk utVctnTSTbi(«tlw Zaterdag 24 Februari. — Of- Nj» vaa d«B toen«mend»n [onze troepen op den vijand uit-N«1 hij vandaag opn.ieuvf »t»l-1 Mtt»leen.ii aan b»id« o»v«r» f** •»h'uini«i. Wij maakten flinken vooruitgang bij Miraumont ter breedte van een mijl en drongen in Petit Miraumont binnen. Eveneens schoten we op een front van anderhalven mijl bexuiden Serre op. Wij heroverden terstond met een te-genaanval een post d,ien de vijand bij Leïis stormenderhand had genomen. Zwaar geschutvuur bij de Somme, Atrecht en Ieperen. SM RliSSÎSCHË ZiJDE nTTCCicru AExrc/'UTC'rrnnriM UJL, ï JUVil toi Petrograd, Zaterdag 24 Februari. — Officieel : Volgens. berichten van het front hebbei de Duitschers zich bij hun laatste aanval len de merenstreek,zoomede in de gevech ten bij ^Baranowitsji, voor het eerst vai gepantserde auto's van een nieuwe soort zoogezegde tanks, bediend. Onze machi negeweerafdeeling-en voegden zich sne naar het nieuwe strijdmiddel der Duit schers en namen de auto's onder gecon centreerd vuur. De infanterie bestookt de tanks met granaten. Ze hadden vol strekt geen invlôed op het moreel van d strijders, de eerste toepassing daarvai leide tôt niets. RUSSISCH-TURKSCH ucvcnuaicKnca Petrograd, Zaterdag 24 Februari. — Officieel : De gewone vuurwisséling en verken ningea van kleine speurafdeelingen, ROEMEENSCH ut; VEL.ni31EKKCIXN Petrograd, Zaterdag a4 Februari. — Officieel : De gewone vuurwisseling en verken ninge nvan kleine speurafdeelingen. VIN (TtUâiNSnHE ZIJDS ITÂL1AANSCH n r^rrr rr uTCrrrîn nTTTXT Uli V EViUOlLilVAi-'iAi Rome, 24 Februari. — Officieel : Bij de gebruikelijke vuurwisselin: heeft onze artillerie een vijandelijke kc lonnç in het Sejj;ten-dal verstrooid. In kleine gevechten hebben wij eenig verkenningsafdeelingen uiteengëjaagd e daarbij enkele gevangenen gemaakt. Ten Zuid-Oosten van Gôrz is een onie afdeelingen door eeji overval de vijand* lijke linies ten Oosten van Vertojba bin nengedrongen en heeft gevangenen mee gebracht. TELEGRAMMEN Zes Nederlandsçhe schepen _ _ j. j —J gClUJ UCUCC1 WS. Wij lezen in de « Nieuwe Rotterdam sche Courant » : De minister van binnenlandsche zakei heeft een telegram ontvangen van onze) (Nederlandschen) gez-int tç I^onden meldende, dat deze een telegram ha< ontvangen van de Scilly-eilanden vai kapitein Koning van het Nederlandscb schip « Noorderdijk », dat de schepei « Noorderdijk », « Zaandijk », « Jaca tra », «Bandoeng», « Eemland » ei « Gaasteriamd », die 22 dezer van Fal naouth tezamen waren vertrokken, te i uren riarniddag van den 22sten door ceî Duitsche duikboot zijn getorpedeerd. (De getorpedeerdc; schepen vertegen woordigen een tonnemaat van ongevee 30.QÛQ top..) De economische konferentic IRnme De «Times » meldt dat van is tôt 1. April te Rome eene ekonomische konfe rentie zal gehouden worden op denzelf den grondslag als deze van Parijs. - Automobielon geluk der />!« nnn Onomen!, A.v 'U1I.I ^ ) Ll. VUU * 1 Stockholm : Volgen» d« Russisch blacfem i* dit k»ningin vam R»»m«nié ha »lachtoff*r van **n ongaluk g-ewordan 1tijd»«i »u»®m&bl«lboght in Ja»sy. UIT OUDE PAP1EREN Dezer dagen kwam mij een oude brochure onaer de hand gedrukt te Gronin-gen bij P. S. Borghoorn in het jaar 1831. De auteur is I. H. Wilhelmi. Het stukje draagt den veelzeggendec ert voor dezen tijd belangwekkenden ti-tel : « Vermoedens over de naaste toe-komst van Holland en België ». Had I. H. Wilhelmi zijn werkje gis-teren geschreven, hij zou geen grooter er juister waarhedeni kunnen uiten hebben. We laten onze lezers zelf oordeelen er volgen het boekje. In de inleiding krijgen de geestelijker die van het hun voorgeschreven pad af wijken er eerst van langs. Op bladzijde t .neçt het: « Een priester, die bij de menschei andere gevoelens opwekt, dan den Aller hoogsten immer reiner lief te hebben ei deze liefde door daden te bewijzen, i: geen priester meer maar een verrader. » Wat denken sommige hoogstaandi géestelijken daarvan, die in dezen tijd hui 1 banbliksems en verdachtmakingen zendej • naar al degenen die het met de toekorns - van hun eigen- volk goeq meenen en er al 1 les voor over hebben? , Op blz. 6 lezen wij het volgende protes - van d-e Zuidnederlanders : 1 '« De Zuidnederlanders staan niet l - zamen om een rijk tç vormen, zdô, dat è - zich -een nationaa} gevoel kan vornien. Zj ï zijn Gentenaars, Antwerpenaars, Luike - nàars en Brusselaars. leder wil de best 2 zijn, Zoo bleef aan hun aanvoerders (ii i 1829) gaan ander middel over om ze o] te ruien, dan het aanwakkeren van dei haat, dan voorspiegeling van allerhand-onbcreikbare voordeelen en het ontw ik J kelen van fanatische begiippen. Wannee - hun moreel gebouvv zo-ô zwak is, hoe moe 'net clan met nun we-zeulijke kracht gestel< - zijn. » ôngelukkigerwijze is deze ftiçeami nog heden toepasselijk. Qok nu nog b-e staat het wart nationaal gevoel bij velei ftiet en kijken onze menschen nog te vet - naar eigen voordeel en naar hun onmid dellijke omgeving. Ze geven er den brti - van te denken aan het welzij.fc, en de toe komst van het gejheçl, Het is echter hui schuld niet. Een 87-jarige verbasterin< kon geen betere toestanden te w-eeg bren gen dan die zoo juist beschreven doo Wilhelmi. De leiders van het land y are dan reeds zoo slecht als in tater jaren « Onder de mann^n, die zich te Brussf y aan het boofd gesteld hebben zijn er eeni gen die een grooten dunk hebben van zie zelven ; anderen zijn valsch en vol v^: c knepen. Geen enkele blinkt ui$ door ge n boorte, door scherp^innigheid en doo vastberade.nheid. » (Blz. 7.) r àoo is het gebleven tôt op dezen dag Het is het beeld van onze franskiJi^rts ui de bovenste lade. Na aangéduid te hebben, dat politiek middeleo niet voldoende waren om d omwentèling van 1830 tôt stand te breî Igen en het volk in beweging t® zetten, d-a er de kracht niet toa had, zegt de schrij ver : « dat de uanstichters en leiders or: der den invloed van vreemd geweld har delden. » Dit vreemde verborgeoe geweld het ben de Franscke bfaden sinds lang en i de-n iaatsten tijd met toenemende duide lijkheid aangéduid en hieraan versc'niileË de pogingen tôt omwentelingen toege 1 schreven. » (Blz. 8.) 1 <i Afgeaien nu van den onmiddellijke: • invloed op gebeurtenissen in Zuid Neder land door het Comité Directeur uit 1 geoefend, zijn eenigen de meening toeg€ - d|aan, dat dit het inzicht had Zuicl-Ne 1 derland met het Fransche Rijk va Karel X te verbinden ,die aldus dei 1 wensch van den Paus en van het Fransch-J volk diende. Anderen daarentegen wriîen ' dat rnen Zuitl-NederJand met de op t 1 richten Fransche Republiek zou vereeni gen; nog anderen, dat België onder d ' bescherming van Frankrijk een vrije staat zou worden. Ook zijn er eindelijl hôg' v.an een laatste soort, slechts weini gen*die meenen, dat de opst:u4 toeval i fig als y^n zelfs tôt stand kwam en dat i: dit geval, evenals bij het uitbreken vai een^brand, ieder een handje heeft toege 1 stoken om te blusschen en het Staatsge - bouw te behouden. Volgens een juist aan - geduid plan ging men te werk, aShoewe de juiste draadjes niet jaUen te erkennici sijn en de planmakers zelf ook oogen schijnlijk niet aile omstandigheden gos< . overwogen en voorzien hebben. Ze heb • ben bij het volk meer lichtzinnigheid *ri! ■ len vindea dan het werkelijk be*at. Ho t diep aok plannan b«»tud»erd wordea, toc: , mislukken »• wel Mn<. Zoo w»rd Karal 3 plotealing- onlitroond. M** H*puWW wil het ook nog maar niet vlotten. De bui-tenlandsche omwentelingen gaan nie' naar hun zin. Aile regeeringen trachter den corlog te vermijden en terwijl nu ir Frankrijk Robespierre en zijn trawanter - ongeduldig het oogenblik afwachten orr ■ aan het werk te gaan en daar, evenals ir Brabcht en Vlaanderen, het grouw hoog - tij viert, zitten nu de aanvoerders te Brus i sel in angst, zorg en nood en weten nie wat cîoen. » (Blz. g.) 1 Kan men juister beeld geven van he , drijven van brankrijk om ons land in ziji 1 machi te krijgen. Aile soorten van aarf - hechters worden vermeld. Ook dat is he t clen nog zoo, met dit verschil, dat di franskiljons nu een handje medehelpen. 1 Daarna bespreekt de schrijver terloop - de ligging van Antwerpen en de waard< i van onze stad als versterkte kampplaatç i Om iemands inzicht of meenipg be grijpen moet deze genei^-çl ^ija, de zjjn ; àan die van zijn tegeastrever te toetsen. is « Dat vççstaan slechts weinige perso 1 s>.-ucft m Zuid-Nederland. Men kan er bi t de massa geen gehoor vinden, daar dea' - of niet lezen kan, of niet boarea of îeze: wil, wat niet mç.t ha.ar faitaz.iën overee: t komt, of ometat zç slechts lezen durft wa door g»€stelijkheid toegelaten wordt. î. Ook nu nog kunnen de menschen nk r lezen, ook nu nog lezen ze verkeerd e j vinden in dej pers wat ze er willen in zier - wat ze droomen, zien ze staan. De vyaai ï heid doet de massa kwaad aan,, Z-çgt me 1 de juiste toedracht \'?\n den oorlogstcK ^ stand of behande'd ttveji eerîijk en juist ee 1 ander v dçiiandsch onderwerp, dan zie 5 d,e. uae «chen U wantrouwend aan en late - het zich aanzien, dat ze allerhande l^eelijk r dingen van U denken. De niews^hen 001 t deelen op hooreri xeggen en oordeele i blind- DH'er het woord « Beigen » is de schrij r ver niet goed te spreken, ook ni«t over t* - alleenstaand België : i « Het is niet in staai, er een leger o; 1 na te houdenA .à<tt toereikend is en ver - trouwbaar. Onder de vêle oorzaken va ,i dezen toestand mag men alvast niet ve-i - g'eten, dat het woord « Belgen aan we; a nigen iets zegt, ze zijn scherp verdeeld i X Luikenaars, Btussetaars, Gentenaars - enz. Z» §pieken bovendien verschillend r taJ-ti», de eenen een N ederlandsch dialel;! * de anderen een latijnsch patçis c : Fransch. Zonder twijfel vvitlèn zij i 1 strijd geraken met h.;.jj machtige nabure - en door deze zuilen hun vette provincië ^ vert^eden worden. » (Blz. 30.) a Op de volgende bladzijde deze treffer de woorden over de hoogere standen en d 1 nu nog in ons land heerschende toestar den: , « ïn België zijn de meeningen zeer t< t genstrijdig onder het volk, er heerscl partijzucht en teugelloosheid bij het volt e De hoogere klassen kunnen eén zaak va e belang niet van aile zijden onderzoeken e - de moeilijkheid er van -opsporen, doc t een « bon mot » trachten ze er zich va - af te maken. ». Dat schoentje kunnen er zich ook n nog velen aanpassen. Daarna volgt ee studie over de toestanden in Polen. Z01 " derling, dat honderd jaar geleden < a iemand aan dacht in een zelfde brochui - over Vlaanderen en Polen te spreken e - de toestanden te vergelijken, juist wi - ook nu nog gebeurt. Het slo-t is echter kapitaal. Op blz. 3 1 spreekt de schrijver over de roi van de n - geeringen. Hoor, lieve lezer, we laten d - vergelijking aan uw oordeel over : « Hier veroorloof ik mij opnieuw t " doen opmerken, dat wanneer zich de r< 1 geeringen niet onveranderlijk aaneenslu 1 ten, zich niet beijveren om wijselijk e ° met aandacht hun volk gade te slaan, ni< ' ailes trachten te verwijderen wat op otc ^ nopoliseering gelijkt, er niet voor zorger dat de beambten als steyn en niet als pk gers van het volk optreden ; deze zich nie beijveren door hun gedrag de achtin van het volk te winnen en de regeering e aîet voor een regelmatigen omloop va het geld zorgt : zoo gaan wij stormacbtfg tijden te gemoet, daar het niet te ontker tien valt, dat er iets bro&ii onder het vol en er zich iets nieuws baan wil breken. Zoo vas het van 1830 tôt nu en d voor-spelling van Wilhelmi wordt wssi heid. H. B. ^ JSWWW »nrr"w.muypwrwwrmiwt. ,fvar-,-* ' _ Leeat in dit aumm«r op de twede bïac - zijde het vwrolj raa 011 prtchtif nu ' Itlwark J « SAMUEL PICKWICK » k *h» *«a S»f«l»ck«», nMumeaMfn r Ch«rt«» Dîckes». mm DE OPSTAND IN ZUID-AFRI-KA. — De <( Times » krijgt uit Kaap-. stad het verslag uitgebracht door de Kommissie, uit drie rechters in. het Op-perste Gerechtshof bestaande, ingestcld om de oorzaken na te gaan van den op-stand in Zuid-Afrika. Daaruit nemen wij de hoofd-konklu-sie : «De hoofd-konklusie, waart;-oe de kommissie in haar rapport was gekomen, is L dat de opstand veroorzaakt was door de smeulende hoop bij een aanzienlijk aeel van d& bevolking van Transvaal en Vri|> staat, dat hun onafhankelijkheid, zou worden hersteld ». Kommentariën mag en kan eenied-et zelf maken. Ze zijn Yeelzijdig en talrijk ! IN VLAANDEREN... FRANSCH — Het \aigend gedrukt briefopschrifl yqçd't ons tœgezonden : « Ville d'Anvers. — Direction de; ira vaux Maaitimes. — Ingénieur et : Chef-Directeur: Fr, De Win'er. — N0.. — Objet. » ; Is da,( volgens de stedelijke voor-J Scluiften ? ? EEN OMZENDBRIEF IN 'T NE 3 DERLANDSCH (?). — Wij kzen in d< » «N.R.C.» van verleden Zaterdag- (Avond t blad) : 11 « D« Engelsc)te handel gaat nieuwe t wegen op» Hij gaat ook de taa] leerei a van d.§ landen waarmee hij handel wi > d'fij'ven. En zoo hebben Ratterdamschi - firma's van den handelsagent van dei n Noordocster Spoorweg te York de vol - gende gedrukte circulaire ontvangen (wi n halen lettertijk aan).: Q Het uitvoerige adres en de !agteeke n-, oing bovenaan zijn nog in het Engelsch e Dan : « Liebe M i j nhe-eren ». Vervolgens - met vette letters, een opschrift : « Adres-1 boek van Ma-nufacturen in 't groot Invoe renen en Uitvoerenen zuur den Nortl - SSastern Railway S tel sel, » a En nu de «igenlijka brief : « Ik genoeg vinden in zenden u in af ? zo-nder papier eene afschrift der derde uit - gave der « Adresboek van Manufacturer -1 !,3 't groot Invoerenen en Uitvoerenei " zuur den North Eastern Railway Stelsel » " dat is verkondig van agentschap. n » Manufaeturen en Engeland en Ge > west ontvang-en het ander uitgaven. de: e boek en ik hopen dat de nieuw uitgavi bewijzen voordeel |de Firrna ten aanschou f wer van iets niets nieuw markt sparen o n ontzi-en-, « n » Hcogachtend », — volgt de naam I * met « Gomnaercial Agent ». Zuid-Afrikaansche bladen hebben on l~ menigmaal verbluffende staaltjes voorge e zet van officieel « Hollandsch », maar he -- bo\enstaande houdt, voorzoover wij we ten, het record. Tôt daar het Nederlandsçhe blad. 't Destijds drukten wij in ons blad eei -• Nederlandsclie (?) vertaling af van eei n deurwaardersexploot die bij het boven n staande niet ten achter blijft, ei ,r ook onze verfranschte ministeries zou n den om die « circulaire » niet bijzonde sterk hebben gebloosd. u Een Nederlander moet ze toch nog a II kras voorkomen. '• EEN NIEUWE TELEFOONLIJI r VAN 6763 KILOMETER. — Nauwe e lijks is in exploitatie genomen de telefoon 11 lijn van New-York naar San-Francisoc die voor de langste van heel de weref kon doorgaan of deze ziet zich die glori 9 ontnomen door een nieuwe lijn, welke d Bell Téléphoné Company tusschen de ste e den Buffato, Chicago, Omaha, Sait Lak City en Portland (Ohio) komt tôt stand t e brengen. Zij is niet minder dan 6763 kilo meter lang en overtreft die van New '- York naar San-Francisco met 1323 ki n lometer. -t DE VROTTWEN IN HET GEMEEN •- TEBESTUUR VAN BERLIJN. — Wi i, lezen in het « Berliner Tageblatt » dat di 1- magistraat van Berlijn bij den ministe ;t van binnenlandsche zaken het verzoel J ingereikt heeft tôt het wijzigen van arti r kel 59 der gemeentewet van 30 Mei 1853 K in dien zin, dat de v'rouwen voortaan dee e zouden mogen uitmaken der administra - tieve gemeentediensten. Dit request wordt gesteund door tal » rijke overwegingen, w'elke herinnerei e aan de belangrijke roi, die de vrouv ■" op het oogenblik speelt op aile domeinei en de aandacht trekken op de gewichtigi diensten door haar bewezen in verschil lende gemeentediensten, in dewelke zi tôt nu toe toegelaten werd met raadge l- vende stem, zonder evenwel te leunne i- deeln«m«n «an het votum. Deze toestand <fi« d**r d* vrouwen, welk« >ich aan d aaak to«wîJd#n, «I» ta pîjn r •mr»lijkh«k[ w*rdt, kaa «>• g»r*cktva«rdird( wo-rdsti. Iets vio? federei dae De algemeene toestand ^ iJe laatste Zondag van September 1915 bracht ons het niçuws van het groot-scheeps offensief van Champagne, dat één etmaal de doorbraak van het Duitsche front deed te gemoet zien. Dan voegde de bres zich weer te zamen en bleef de vaste muur. De laatste Zondag van Februari 1916 bracht ons het nieuws van het geweldig DuitBch offensief tegen Verdun, met den val van Douaumont. Toen scheen het dat de sterkste vestingstad van Frankrijk het niet zou kunnen uithouden, maar zij was een rots in de branding. De laatste Zondag van Augustus 1916 bracht ons de tijding dat Roemenië den oorlog had verklaard en... zijn ongeluk ; te gemoet liep. We waren nu gisteren den Iaatsten 1 Zondag van Februari, doch geen schok- - kend mc.uws is ons toegekomen, hoewel wij er tlitmaal op voorbereid waren en reusachtige gebeurtenissen werden voor- ' speld. Overmorgen is Februari ten eindç en de twee kolossen, met bergen munitie en een zee van kanonnen, schijnen te aar-zelen den grootsten veldslag, die de we-reld ooit zal hebben gezien. zooals de Times zich uitdrukt, een aanvang te la-| ten nemen. ' Eerst de felle vorst, die vier weken ' aanhield ; dan de dooi, daarna de nevel, 1 hebben groote krijgsverrichtingen belet ; en 't is of de natuur ,als een goede moe-' der, al hare krachten inspande om een laatste maal hare arme kinderen te be-sciierrien tegen den orkaan van dood en vernieling die losbarsten ging. Mochten al de hemelsluizen zich nu openen ; mocht het regenen dag en nacht, en mocht die zondvloed de loopgraven leeg-en de wapens wegspoelen, de munitie onbruikbaar maken en de kanonnen in slijk en modder doen wegzinken ! Maar, neen, de laatste Zondag van Fie-bruari brengt ons den eersten lentedag, de zon, de zoele lucht, de levensblijheid 1 en... het afgrijselijk bedrijf van den ' dood. De Dood zit aan den orkestlessenaar, den maatstok roerloos opgeheven... Van daag, morgen, buigt hij het lichaam, in een beweging van voortstuwing, naar .- voren en ge.eft het teeken. dat de muziek kan beginnen ! Die muziek zal een trom. melvuur zijn van dagen en nachten... Dan schuift de gordijn eerst open voor , het groote publiek en verne.men wij van ontzettende bestonningen, legergolvin-t gen op legergolvingen, van wanhopigen _ wilden wederstand, van slachtoffe.rs met tienduizenden geteld ! De middelrijken werden reeds lang , vergeleken bij een belegerde vesting. De 1 muren van de vesting zijn de Europee-. sche fronten : het Westelijk front, van 1 de Noordzee tôt aan Zwitserland ; het . Oostelijk front, van de. Baltisch'e tôt de r Zwarte Zee ; het Saloniki- en het Ita-liaansche front. Wij zullen nu maar geen j rekening houden met het Klein-Aziati-sche front, waar de Turken toch alleen ^ de Russen en de Engelschen hebben1 te-. gen te houden. In dien ontzaglijken muur mag geen , enkele bres geslagen worden, of de j stroom der belegeraars bruist er binnen. e Het is één man, Hindenburg, nu juist e zoo oud als Moltke, toen deze den oorlog . van '70 leidde, die de krachten der Cen-e tralen zoo te verdeelen heeft 'dat nergens e een bouwfeil in het pantser mag ont-_ >dekt worden. Indien de aanval uitgaat van de En- - tente, zal het roffelvuur op één en het-zelfde oogenblik beginnen op de vier . fronten en op één en hetzelfde oogenblik j de bestorming. Dit zal de eçnheid wezen ; waar de Bondgenooten sinds zoo lang - naar streven zonder haar ooit te hebben : kunnen bereiken. Hoe de Centralen den . reuzenstoot zullen opvangen, zal spoedig , blijken. 1 Die gelijktijdige aanval biedt onbe- - twistbaar het ontzaglijk voordeel dat Duitschland, hetwelk steeds zoo vaar- - dig met zijn troepen over het spoorweg-1 net goochelde, zpodat ze keer voor keer j tijdig op het bedreigde punj verschenen, 1 nu de spanning op al zijn fronten te ge-3 lijk zal voelen en overal den vloed der - bestormers zal moeten damme^i. Maar j van een anderen kant is het waar dat de - Entente ook meer in de weegschaal a werpt. Als de Russen aanvielen, en na . een roorloopig voorde.el, weer vastliepen » dan luidde het : « De Franschen en de - Bngelacheïi zullen het doe* op 't Weste. * Il}k front. » lin »k hi«r het ®u«c«» vtw ken*rVt bleef bii 't vrrnvi«rr-n »an Imn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection