Het Vlaamsche nieuws

1024 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Août. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rj48p5zr6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ondag 13 Augustus 191 o, Fweeda Jaarg. Nfr 223 Frijji 1 6 Gentlemen àmr gaheeî België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België, - Verschijnt 7 toaal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Par rrjk&nd 1.71 Per 6 ios&»d*n IS,— Pur i *m«.Tî<J«a S— Ps? i»»r 11.— ^ ^ | Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste tasdewerking van Dr A. JACOB 8UREELEN : RQODESTRAAT. 44, ANTWERPEN. Tet. 1981 ▲ANKONDIGINGENi Tweed® hlkdi.j je? regel... 2.54 Vierde bL»dz., per regel... 0.58 Derde Midi., id. 1.— Docdsbeiûcht 5.— V«*r »J1« armonewi, weaaïte men *dch ROODESTRAAT, 4^ DE OORLOG — " — ■Fransche en Engelsche aanvallen aan de Somme. — De strijd bij Thiaumont. — De bezetting van Stanislau en Delatyn, I _ Voortzetting van het Turksch offensief in Armenië. * ë opnieuw gebombardeerd ai, 11 Augustus. — Officieel: cht hebben onze smaldeelen zee en den aanval op Venetië her-[et tuighuis, het station en d( rten zijn overvloedig en doel met bonxmen bestrooid. In lie' en de stationsgebouwen zijn den slagregen, duidelijk bran -genomen. chtschiploods Campalto is vo i. Verder zijn de batterijen il a aan den mond van de Isonzc es gebombardeerd. Ondanks he mr zijn aile vliegtuigen onbe teraggekeerd. .ftreden van rd Lar.sdowne verwachl a, 11 Augustus. — De « Dailj en de « Daily News » hebbei: kelen, waarin er op wordt aan-;n, dat bij de benoeniing van eei: van Henderson blijk zal wor-;ven van het besef, dat de her-van het onderwijswezen eer an nationaal belang. Die blader i, dat zal worden afgeweken var mdc traditie en dat de nieitwt niet zal worden gekozen uit hel ringetje politici, doch uit de ondenwijs-deskundigen. -lementaire medewerker van d< ^hronicle » meldt, dat het aftre-lord Lansdowne spoedig vérin worden. Dit zal dan niet on: redenen zijn, en geen verbanc met de Iersehe kwestie, doch verklaren zijn uit lord Lansdow-h ten gezondheidstoestand. îïnterneerde burgers n, 11 Augustus. — In het Lager-ft lord Robert Cecil in antwoorc raag ineegedeeld, dat op informa-le Duitsche reg^ering, of wij be-t aile- Duitsche en Britsche bur-i boven de 45 jaar tegen elkaai isselen, de Engelsche regeering rtoe in beginsel had bereid ver-echter onder eenige voorwaar-belangrijkste van die voorwaar-lat de overblijvende Britsche ge-rde burgers (dus onder de 41 Duitschland behooren te wordet seld tegen een evengroot aanta litsche burgers, die in Engelanc îtemeerd. îrland en de mogendheden 11 Augustus. — De ententege-Berner Tagwacht » schrijft ovei Kjkheden van den Zwitserscher Als de entente niet toegeeft zal anders op zitten dan te trachten litschland een vergelijk aan t< n den ruilhandel, met name den >ie-kandel, op een anderen grond-estigen. Zonder benadeeling van aomischen toestand van ons land >vel niet gaan, maar deze oplos-;och altijd nog beter dan oorlog, sche duikbooten in de tîiddellandsche zee 11, H Augustus. —« De « Lokal-r » ontleent aan Zwitsersche bla-hericht uit Parijs, dat het duik-^ in de Middellandsche Zee se-•veken belangrijk grooter is ge-Verscheidene stoomschepen wor-over tijd gemeld. Men vermoedt iwe Duitsche duikbooten voort-in de Middellandsche Zee pa-*en) om transportschepen uit Soft Marseille op te wachten. De Lusitania 'iigtoh, 11 Augustus. — Het dent van buitenlandsche zaken -de, dat, ten gevolge van een vei> van een ondergeschikten ainbte-j? het département er een geheel 111 druk gewekt is omtrent de de « Lusitania »-kwestie. IJ 1 dat Amerika deze kwestie geregeld beschouwt. De ambtena-; département zeggen, dat de 'ari het misverstand een brief is van het département aan het Duitsche gezantscnap, èpgesteld door den onder- ■ geschikten ambtenaar en geteekend of door I.nnsing of door Polk, adviseur van het département. In dien brief werd ver- ■ gunning gevraagd aan de Duitsche regee-; ring om een der nota's, naar aanleiding • der « Lusitania » gewisseld, openbaar te : maken. Htt Duitsche gezantschap gaf die , vergunning en stelde voor, dat de laatste ■ Duitsche nota, gedagteekend van 16 Fe-bmari; tegelijkertijd openbaar gemaakt L zou worden. De regeering van de Ver-l eenigde Staten heeft op dat voorstel niet > geantwoord. | Scheepsramp Athene, 11 Augustus. — De paketboot « Meftheria » is onderweg van Saloniki naar Volo met een lading petroleum en ï2oo passagiers, meest Grieksche gede-■mobihseerde soldaten, bij Skiathos in brand geraakt. De ketels ontploften ; ei zijn 40 opyarenden gedood.velen gewond. De kapitein is er in geslaagd het schip op het strand te zetten. Uit Roemenië Boekarest, 10 Augustus. — Van de bij de ontploffing- in de kruitfabriek te Du-deschti g'ewonde vverkîieden zijn nader-hand nog vele gestorven. Het aantal doo-. den bedraaoft 115, dat der in de hospifaleti liggende gewonden 130. , 1 ilotti, die belangrijke bedragen ten nadeelc van de Roemeensche posterijen heeft verduisterd, is verdwencn en tôt dusver niet ontdekt. De Deensche West-Indische eilanden ^ Kopenhagen, 11 Augustus. — In het Fôlkething is gisteren beraadslaagd over liet ontwerpvan ivet strekkende tôt ver-koop van Deensche West-Indische eilan-. den. De minister van buitenlandsche zaken verklaarde, dat voor de Deensche regeering de overweging, dat het voort-durende bezit dezer ver weg gelegen eilanden een eevaar voor den Deenschen staat zou kunnen betekeenen, die daar-door in verwikkelingen zou kunnen ko-men, den doorslag gegeven heeft. Christensen, de leider van de oppositie-links,betoogde, dat hij niet gelooven kon, dat er groot gevaar zou kunnen ontstaan, want dat zou een beleediging voor den grooten, bij de kwestie betrokken staat zijn. Hij ried aan tijdens den oorlog geen eind-beslissing te nemen, want het ge-val komt als een verrassing, om niet te zeggen als een gauwigheid. De radikalen en de socialisten verde-, digden het wetsontwerp. De minister van financiën wees er op, . dat internationale overwegingen tôt dezen stap geleid hadden. Noch de binnenland-sche toestand van deze eilanden, noch economisch voordeel had den doorslag gegeven. Reeds in 1913 had de regeering : een bod oûtvangen ; zij wees echter den verkoop der eilanden van de hand, daar zij zonder dwingende reden de Deensche vlag niet wilde strij-ken. De oppositie heeft in deze kwestie gemakkelijk spre-ken, omdat de regeering de gewichtigste redenen niet kan mede deelen. Wat zou men echter doen wanneer bijv. de Ver-eenigde Staten bezit van de eilanden zou-den nemen? Zou Denemarken oorlog aan de Ver-eenig-de Staten moeten verklaren, of zich om hulp tôt Europa wenden? De regeering acht zich verplicht aan de wen-schen van den grooten staat toe te geven. Zij betreurt het, dat de vlag- ingehaald .moet worden, maar voor de noodzakelijk-heid moet men zich buigen. De minister zeide voorts, dat het onmogelijk was de aangelegenheid uit te stellen. Maar wanneer het wetsontwerp verworpen zou worden, dan zou de regeering bereid zijn de beslissing- aan een nieuwen Rijksdag over te laten. Echter zou de verantwoordelijk-heid voor de mogelijke gevolgen van zulk een vertraging op den Rijksdag neerkomen. De minister van buitenlandsche zaken zeide ten slotte nog, dat* de toestand ernstig was, wanneer de zaak uitg-esteld werd. De tegenwoordige Rijksdag was volkomen bevoegd om een beslissing te nemen. De beraadslaging wordt vandaag voorteezet. Zie vervolg op de hde. bladzijde. Onze Qrocte Qeïliustresrdê Letterkundige Prijskamp Dirk Kamphuysen 1586 • 1627 Revius zei van de were,ld : Dat die ze voor een duit des morgens had gekocht Des avonds wel een blank tôt rouwkoop geven mocht. Een blank deed zos duiten. Camphuysen schetst de wejeld als volgt : Een valsch en listig ding dat rust en heil belooft, En als 't wel is bezien van rust en heil berooft ; Somwijlen waard belacht, somwijlen waard besc lire,id En nergens van zoo vol als van haar ijdelheid. Niet altijd echter was Camphuysen zoo zwaartillend. Hij was de zoon van een geacht heelmeester te Gorkum van adellijken bloedc. Zijn jeugd is die van een Were.ldsclienf jonker, die kostelijke kleederen draagt, opstaande kncvels op zijn Spaansch en zijn leven wijdt aan minnarijein. Doch na een grooten ge-moedsstrijd, bekeert hij zich tôt een stichtelijk leven en wordt predikant. Hij dieht dan : Van 't aardsch ben ik ontbonden Mijn God en ik zijn één. 't Klinkt wel wat als de biecht en het berouw van Reinaert de Vos, doch bij Camphuysen was 't gejmeeud ; met hart en zicl neemt hij zijn ambt waar en wordt een opvoe.der, leidsman, en troos-ter der menschen. Zijn levensbeschrijver vertelt dat de jonkheid het spel staakte, de kaatsballen wegwierp als zij hun predikant zagen aankome.11. Zijn weKpre-kendheid was zoo groot dat hij de menschen deed toestroomen, zoodat de kerk te klein werd. Dat verwekte naijver bij de Dortsche predikanten, die daarbij 011-verdraagzaam waren en de Dortsche santen werde.n genoemd. In 1620 wordt hij uit zijn ambt ge-stooten en sindsdien leidt hij een zwer-vend leven. Eeuigen tijd leeft -hij op Ameland, tôt dat de ziekte hem dwong dat eiland te verlaten. Hij gaat zich ves-tigen te Dokkum en de gewezen dominée vindt nu een kostwinning in den vlashandel. Daar sterft hij in 1627, op zijn één-en-veertigste jaar. Van hem is dit be.kende stukje : Daar moet veel strijds gestreden zijn, Veel ki'uis en leeds geleden zijn, Daar moeten heilige zeden zijn, Een nauwen weg betreden zijn, En veel gebeds gebeden zijn, Zoo lang wij hier beneden zijn, Zoo zal 't hierna in vretde zijn. Er is in dit zevental verzen, zegt Kalff, statig achter elkander aangolvend met hun slepende dubbelrijmen, uit-ruischend in dat slotvers vol stil vertrou-wen op God, een harmonie van inhoud en klank die he.t heeft doen voortleven in de monden der menschen tôt hedien toe. Van hem is vooral bekend Meische Morgenstond, uit zijn Stichtelijke Rij-men : Nu is de Wiuter dor en schraal, Met al zijn onlust lieen, En d'aarde heeft voor deze maal Haar lijden afgeleên. Elk diertje heeft zijn vollen wensch En kwelbegeert ligt stil Behalve in den dwazen mensch Door zijn verkeerden wil. Dit leven, 't welk alleen niet endt, Maar kort 00k is van duur, En licht van zelf slaat tôt ellcnd, Maakt hij zich dubbel zuur. Ach, had de mensch, zoo naar zijn Vol hart- en zinnenvreugd, [stand Of, zonder deugden, min verstand Of, bij 't verstand meer deugd. Ach, waren aile menschen wijs, En wilden daarbij wel, De aard waar hun een paradijs, Nu is ze meest een hel. Aan onze Lezers Wij roepen nogmaals de aandacht on-zer legers op ons Oorlogsniewws. Wij geven buiten de gewone telegrammen, de stafberichten, uit de verschillende bronnen van al de gevechtsterreinen, Booze Plannen Geachte. lezer, kent u bij geval zeke-ren heer Neuray? Nieit? Daar is niet veel aan verloren ; het heerschap is zoo bij zonder belangwekkend niet. Wij wil-len er ons echter een oogenblik mede bezighouden, omdat hij gelast is met, in de XXe Siècle, het blad der regeering ' in den Iiavro, de Vlamingen te, bevech-ten, en hen af te takelen, die met kracht en klem de bestuurlijke scheiding voor-staan. Dat het hem daarbij niet aan hoogdravende woordon en ronkende vol-zinnen ontbreekt, spreekt van zelf. Ware het anders, hij ware geen echte frans-kiljon.Spijtig maar, dat ons Vlaamsche volk zoo nuchte.r werkdadig is, en be-paald wel weet « dat lodige vaten het helderst klinken ». Zoo 00k het proza van den heer Neuray. Zoek in zijn geschrijf geene bewij-zen, geene, gezonde beredeneering van daadzaken en toestanden, geene vaste gronden, want dan verliest gij uwen tijd; woorden, holle, ronkenda woorden, drieste bevestigingen, en bombast naar beliefte, dat is schering en inslag van ailes wat hij schrijft. En wat kunt ge al meer voortbreugen, als ge cene slech-te zaak moet verdedigen? Doch te.r zake. v Er zijn geene twee volkeren in Bel-» gië, een Vlaamsch en een Waalsch. Er » is er maar één, hot Belgische volk, » gevormd (formé) van burgers,die twee h verschillen taïen sprekep. » ^ Zoo schrijft M.Neuray in de XXe Siècle. Maar vraag hem niet wat een volk is ; hij weet het niet ! Hij heeft er niet het geringste begrip van ! Een volk bestaat uit menschen van een zelf den oorsprong. Zij hebben één zelfde leveaisopvatting, één zelfde wijze van denken en voelen, één eigen taal om die uit te drukken. Die taal maakt innig decl uit van hun eigen leven, weerspiegelt hun eigen zeden, vertelt hun uit hun eigen verleden, is het dierbaarst pand hun door de va-deren nagclaten, en niets ter wereld is in staat hun die taal te ontnemen of te ontleeren. Ierland, Polen, de Vlaamsche Westhoek zijn er, onder veel andere, schitterende bewijzen van. Diplomaten met hun spitsvondig-hedon, hun heerschzuchtige plannen e,n hun gebrek aan grondige menschenken-nis, kunnen geen volk scheppen of vor-men (former), zooals M. Neuray zich uitdrukt.Zij kunnen geen volk vernieti-gen. In hun dwazen overmoed, en ge-steund door ruw geweld, kunnen zij een volk wel in of onder verschillende landen verdeelen, maar niet beletten dat dei al-dus gescheiden gedeelten levendig met elkander blijven medevoelen (sjnnpathi-seeren). Zij kunnen volkeren, vreemd van elkander, onder een zelfde gezag samenbrengen, onder een zelfde aard-rijkskundige benaming indeelen, maar zij kunnen aldus samengeknoopte volkeren er niet toe dwingeni voor elkander sympathie te gevoelen. Wij moeten buiten Europa niet gaan, om er talrijke bewijzen van te vinden. Hij alleen, de Almachtige die de volkeren1 schiep leidt ze tôt hun bestem-ming, en niet het duister geknoei der diplomaten. Volkeren gevoelen sympathie of antipathie (weerzin) voor elkander, naar ge-lang zij zich jegens elkander gedragen, dikwijls der diplomatie ten spijt. leder volk heeft zijne eigen overleve-ringen, zijne eigen geschiedenis, en wie, buiten M. Neuray, is er onwetend ge-noeg om te durven beweren dat, door de, eeuvven heen, de geschiedenis van Vlaanderen en die van Wallonie dezelf-de geweest zijn? België, als Staat, is eene schepping van 1830. V66r dien tijd hçeft er no oit een Staatkundig België bestaan. Al het geschrijf der Neuray's, Des Ombiaux's en soortgelijken, kan daar niets aan verauderen ; zij moeten dat overigens, zoowel als wij, op de lagere school geleerd hebben. Willen die vreemdsoortige geschied-kundigen, species Neuray, Des Ombiaux en XXe Siècle, ons e;ns zeggen waar en wanneer, vanaf -Karel den Groote's tijd tôt in 1880, onze gewesten ergens als Belgische Stcuit zijn opgetreden, of er-kend geworden? Soins zien wij zekere der gewesten,die thans België uitmaken, elkander wel eeus vriendschappelijk, meestal van verre, QC-n handje toesteken, maar dan weer staan ze vijandig tegenover mal-kander, als ten tijde van Richildis, Jan I,, don Juan en Farnese ; maar nergens v6or 1830. hebben zij ooit hand aan hand, als Belgen, naast elkander voor hetzelfde ideaal gestreden, Wij wachten de bewijzen van het te- gendeel af, van aile mogelijke Neuray's, Des Ombiaux's, XXe Siècle's en an- ^ derei Havre ?mannen, adellijke en onadel- 2 lijke, Christenen en Joden, vrijmetse- z laars en socialisten. n Walen en Viamingen zijn wel inder- ~ daad twee verschillende volkeren, die, & als landgenooten, onder de benaming fi van Belgen, zeer wel eeudrachtig, alhce- c wel bestuurlijk gescheâden, met elkander S leven kunnen. ' « Bestuurlijk gescheiden? Maar dan, » I zoo schrijft M. Neuray in de XXe Siè- e cle van 27 Juli laatst, « zullen er twee e » Staten in den Staat zijn, twee vader- L » landen in het vade,rland, twee volke-» ren bijna vreemd aan elkander, elk te c » zwak tusschen twee sterke buren, om ^ » lang te leven. » *fEn blind als een mol, ziet hij niet eens ^ dat zijne bevestiging klinkend en schit-terend heden gelogenstraft wordt onder zijn eigen1 oogen. Inderdaad, Oostenrijkers en Honga-ren, twee volkeren van volstrekt ver-schillend ras, landgenooten, maar sedert lang bestuurlijk van elkander gescheiden, strijden thans eendrachtig, zij aan zij, voor het gemeenschappelijk va-derland.En de Zwitsers? Drie volkeren onder éénen naam : Duitschers, Franschen en Italianen, leven sedert eeuwen, als kin-deren van éénzelfde vaderland, maar van eerst af bestuurlijk van elkander •gescheiden ; u elk te zwak », niet tusschen twee, maar tusschen drie sterke buren ; ja, sedert eeuwen, in voile onaf-hankclijkheid, en niemand heeft hen ooit bedreigdT - Maar dat weet, dat ziet M. Neuray niet. Beati pauperi spiritu. Zalig zijn zij die arm van geest zijn ! Welnu, zooals Oostenrijkers en Hon-garen, zooals de Duitsche, Fransche en Italiaansehcï Zwitsers, zoo 00k willen en zullen de Vlaamsche en de Waalsche Belgen, bestuurlijk van elkander gescheiden, maar innig met elkander ver-bonden waar het groote gemeenzanie be-langen geldt, eendrachtig naast en met elkander leven,. in het gemeenschappe-lijke vaderland, zonder er den diplomaten de toelating om te vragen, en zonder er zich om te bekreunen of het iemand, en wie ook, moge, mishagen. . L. BELPIRE. 4 DAGELIJKSCH NIEUWS POSÏNIEUWS. — Met ingang 21 ] Augustus zal de verzending van gewone ^ postpaketten ook in het verkeer tusschen het gebied van het generaal-gouveme- J ment en Duitschland tœgelaten zijn. c Aan dit verkeer nemen, zoo voor de af- f zending als voor de ontvangst, aile ge- i meenten deel waar zich postkantoren on- t der leiding van Duitsche ambtenaars be-vinden. Bevorderd worden alleen gewone c paketten van ten hoogste 5 kilogram. -v De verzendingskosten bedragen 1.50 fr. r per pakket, zonder onderscheid van ge- r wicht of van afstand ; paketten van hin- t derende afmetingen betalen 50 % boven c het gewoon tarief. De postpaketten moe- c ten gefrankeerd worden, de daartoe ge- î bruikte postwaarden gaan in het eigen- 7 dom van het postbestuur over. leder ^ postpakket moet vergezeld zijn van een a verzendingsbulletiju en van twee in- v houdsverklaringen voor de douanen. e Men kan zich de noodige drukwerken in t kleine hoeveelheden kosteloos in de post- c kantore,n aanschaffen. Mededeelingen op \ de strook van het verzendingsbulletiju ^ zijn verboden. Een ontvangstbewijs f' wordt slechts op aan vraag verstrekt en \ berekend met 10 centiem. j Waardeaangifte, aanbeveliug, afleve-ringsbewijzen, spoedbestelling en drin- c gende pakketten zijn niet tœgelaten, ook c bevordert de post geene paketten aan c kri'jgsg'evaufireneu in Duitschland. De 1 paketten mogen belast worden met een f remboers gaande tôt 800 mark (1000 frank) ; de mininiakosten hiei*voor bedra- I van 20 centiemen. De ge-inkasseerde be- t dragen worden onverkort aan den afzen- h der overgemaakt. Met betrekking tôt de c in- en u i tvoer verboden gelden de veror- 1 deningen van 1 Maart 1916 en 15 April 1916 van den goeverneur-generaal. Ver- t der mogen de pakketten brieven noch d eenigerlei schriftelijke mededeelingen « bevatten ; de verzending van luofers in 1< postpakketten is strafbaar. Voor bescha d digingen of verliezen, die op het Belgisch s net plaats vinden, wordt geene schade- s vergoeding uitbetaald. V0011 de ge-inkas- k seerde remboersen is de post verantwoor- z delijk als voor postinaudaatbedragen. " De telformaliteiten der pakketverzen-dingen met bestemming voor België ge-schieden reeds in het grensstation Her- cl besthal. fwm DE GEZONDHEIDSTOESTAND ''AN DEN HEER V. DESGUIN. — ooals men zal opgeme,rkt hebben in on. e verslagen nopens de twee jongste ge-îeenteraadszittingen, had onze* achtbare-:hepen van onder wijs, hr Victor Des-uin, zich telkens laten verontschuldi-en. Alhoewel de hr Desguin nog steeds e bcstcv gezoudheid geniet, moeten de ;ewone werkzaaniheden in den laatsten ijd eenigszins onlicht voor den hr sche->en geworden zijn, zoodat zijn kollega n boezemvriend raadsheer Baelde, siuds enigen tijd — onze lezers zullen dat in ns nummer van 20 Juli reeds opgemerkt lebben — de werkzaamhedcii inzake on-ierwijs van den hr Desguin had over-;enomen.Wij kunnen slechts verhopen dat de chtbare scliepen van onderwijs zoo poedig mogelijk zijn werkzaamheden nocht hervatten.. BIOSKOOP SEKRETARIAAT. — den schrijft ons : Voor zoover onze inlichtingen strek-:en, werden in de volgende bioskopen 'olgende films met fouten in den Neder-andschen tekst vertoond : In Wintergarten : Snoode ziel. In den Dierentuin : De Tooveraar uit îet Woud. — De detektief Fuin. In Folies Bergère : Eene echtschei-ling. — De heldhaftige dans. In Palace: De Vlek. Aan de Prins Albert prijkte de volgen-le plakkaat : Den vall van Troja. « DE TOORTS », — Nu 6 bevat van le hand van René de Clercq eene be-chouwing over den Guldensporenslag, ilsmede dezes vers c De Voogden )>. Ver-ler bevat dit nummer, in aansluiting net ur 5, het principieel débat, ditmaal egen de « Nieuwe Amsterdammer », in Irie artikels wordt de verhouding vastge-teld. Er wordt verder gegaan met de mblicatie van brieven door Vlaamsche oldaten gezonden. Onder de rubriek : Om onze Stampolitiek » worden weer :en paar intéressante punte,n behandeld. M. Eoosjes geeft weer eenige Groot-sTederlandsche vonken ten beste en L. 3icard schrijft een necrologisch artikel >ver E. Maxweiler. ZENDINGEN AAN DE KRIJGSGE* /ANGENEN. — Wij vernemen dat vele sersonen va,n Antwerpen in het gedacht ■erkeeren dat het hun niet mogelijk is, vegens de tijdelijke schorsing van het Iulpbureel voor Krijgsgevangenen, deir, 30, te Antwerpen, pakjes te ver-enden aan krijgsgevangenen in Duitsch-and. Volgens genomen inlichtingen ge-ast het Hulpkantoor van Borgerhout, Vppelstraat, 39, zich kosteloos met het 'èrzenden van aile pakjes, zoowel van Antwerpen als van de buitengemeenten an het arrondissement Antwerpen. jl EEN GENERAAL=KAPITTEL DER 1 )OMINICANEN. — De Dominicaner-irde heeft Donderdag voor 8 dagen haar ;eneraal-kapittel gehouden te Freiburg n Zwitserland tôt het kiezen yan een lieuwen generaal der orde. Het is de tweede maal, dat zij zich se-lert 1473 in Zwitserland vereenigt, jaar vaarin Hartialis Auribelli, haar alge-neene bestuurder, ze te Bazel bijeen-iep. De Dominicanen hebben geen man-Len-kloosters meer in Zwitserland, maar enigen van deze geestelijken bekleedeu en leerstoel aan de Universiteit te Frei-mrg. Daar de oorlog de orde noodzaakte ich op neutraal gebied te vereenigen, i'as de stad aau de oevers van de Sarino 1s aangewezen om haar gastvrijheid te erleeuen. Het generaal-kapittel moest en opvolger geven aan pater Hyaciu- m hus-Mario Gormier, dien zijn 84 jaren wongen rust te nemen. Do bijeenkomst iel samen met den 700ste verjaardag an deoprichting der orde, welke in 1215 oor de heilige Dominicanus gesticht rerd en plechtig geconsacreerd door laus Honorius III in 1216. Een honderdtal afgevaardigden van e verschillende nedei'zettingen van de rde hebben aan 't kapittel deelgenomen, at tôt algemeen bestuurder gekozen .eeft de E. P. Louis Theissling, uit de 'roviucie Holland, 60 jaar oud. DE BRITSCHE OFFICIEREN. — let Engelsche militaire blad « Broad irrow » klaagt over de te weinig krijgs-aftige houding welke de Engelsche offi-ieren zich in den laatsten tijcTaangewend ebben en zegt o. a. daarountrent : « De oude militaire geest, bezorgd bui-2n huis op tenu en onberispelijke hou-ing, die zoo diepgeworteld stak in het Sf \-roegere léger » schijnt in het « nieuwe :ger » tevergeefs gezocht te moeten wor- <Ja en. Een officier kan van zijn onderge-chikten niet gedaan krijgen, als hij hun lecht vddrg-aat. Wat moet men wel den-en van Hêtgeen de straten van Londen 00 dikwijls te zien geven, officieren in niform, die een kinderwagentje voort-uvven, de pijp rooken in 't publiek of oortslenteren in een nonchalante hou-ing, met de handen diep in de broek- : 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes