Het Vlaamsche nieuws

949 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 05 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zg6g15w41c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gaterdag 10 Apni 1915, *erste Jaarg. Nr <86, ïJrijs ; s Gentlemen door geheel België ^ -y Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreïd NIeuw&hl&d van België. - Verschijnt 7 maal par week ABONN fcMEN FsPRIJi,]SN : | BESTUUR BUREELEN: f AANK0NDIG1NGEN : I Z ® 50 I Per fi ZlltZ îffl l Hooîdopsleller: Alfoss BAEYENS «09destraa(, 44, ANTWERPEN j ï*eede bfcâz., .egel 2.SC I Vierde Madz., per lSgel o.se |f4f Per' jààr .. "6 T, Beheerder: Aut. VAN OPSTRAET Telefoo. 1990 I ^ bkd*" * 7 ! 1 vol«e»s ereree**»*. J 5 I Doodsbericiit S.— P*¥aar verblljven onze erpsche parlemeotsleden ? is misschien wel eigenaardig en *$jsw£ardig eens na te gaan hoe en Antwerpsche bevolking door KjParlementsleden vertegemvoordigd. K> Wij zeggen de Antwerpsche be-Hjn? hoewel we niet vergeten hoe de Ke bestaat, dat een Kamerlid niet zijn ttndissement raaar gansch het land ■tegenwoordigt. ■Jeelemaal een fiktie natuurlijk, want ■ au toe, op een tiental staatslieden ■ met ruimeren blik en overwcgend Hent, kende de groote hoop sleebts de Kiien van de politieke groep die hun ■mandaat in handen wist te spelen. Hueer dan een kasteelheer beperkte Hzijnc parlementaire werkzaamheden ■ het verkrijgen van voordeelen en ■rrechten ten bate van zijn verkie-■gs-heerlijklieid en mocht gerust zin-E gelijk in een Bruseelsche revue van Ko geleden : I jt représente mon village I Avec ma canne et mon chapeau! ■Menig bezoeker van den vroegeren ■usselschen Alcazar zal onwillekeurig I destijds populaire deuntjes na-neu- ■De heer Dr Terwagne is in Holland en Burt af-en-toe briefwissehngen aan de dépendance Belge. Hijn Boomsche geloofsgenoot in so-■ism, de hr De Schutter, is te Ant-■rpen en maakt zich nuttig in komi-■ten van hulpvertoon. ■De hr de Kerckhove van Exaerde Hrd, door de Interkommunale Kom-Bssie te Eeckeren, Cappellen en om-Beken als de groote uitdeeler van de ■îerikaansche levensmiddelen aange-Bld en verwcrft zich aldus eene popu-■iteit van degelijk allooi wat hem, na ■ herrie van den oorlog, een dankbare ■ttelandsche bevolking zal verschaf-|\ Of ge zoudt moeten gaan denken ■tde ertentelijkheid van deze wereld ■j» meer is ! Hk cr Van*Reeth verblijft în Enge-Hd Geen verder nieuws over hem. Be hr Emm. de Meester leeft beschei-leh en teruggetrokken te Antwerpen, Ht den wensch van heel zijn leven : ■opîcmerkt en stil zijn parlementaire Hk betrachten als mandataris van den Bt'solieken Kring. K hr Duysters stelt zich verdienste-B-.m te Berchem, naar we wel bemer-Hsit zijn briefwisselingen, want de Hfee volksvertegenwoord'ger ver-Hî'ajn kostelooze medewerking aan ■ i'Iaattwc/ie Nieuws en, omdat in de-H teroerden tijd de post niet altijd Hjnoch rap is, neemt hij de voorzorg H 'iopie per deurwaarder te sturen. ■ hr Frans Van Cauwelaert houdt Bïirschten in Holland, die geestdrif-H'.orden toegejuicht en leesr, in zijn Hken uren, Les Rois en exil van Bjn politieke tweelingbroeder en Ms'cnie, de hr Dr Van de Perre, ging HHngeland naar de Kaapkolouie om Hïransvaalsche en Oranjestaatsche I Boeren aan te manen zich alleen bij het Engelsch protektoraat neer te leggen. 't Is te hopen dat de Boeren nooit de gelegenheid zullen hebben ons dien we-aerdienst te bewijzen. De hr Adelfons Henderickx, met zijn stevxgen stap die weet waar iiij naar toe gaat, schijnt stoer en kalm te wachten tôt de storm vocrbij is, en geeit geen enkel van zijn idealen en verzucùtingen prijs aan het oonogsinonster. Ondertus-schen zorgt hij in komiteiten voor siaciitotfers, scnamelé noodiijders en helpt de bevolking bevoorraden. De hr Paul Segers is in den Havre, Belgisch minister van spooruegen, pos-tenjen, tetegruaf, tetefoon en zeevezen en moet het met erg druk hebben in zijn département, want de oorlog heeit nu precies dat ailes tôt volledige op-schorsing gebracht. Oezen ochtend nog, ontmoetten wij den steeds krassen strijder, hr Fred. Del vaux, die de tachtig nadert doch dien ge zestig zoudt geven. De wolkjes uit zijn pijp vlogen bewierookend om zijn karaktervol en prachtig hoofd en sche-nen te willen geven : het leven is toch nog goed. De hr Gustaaf Royers is ook te Antwerpen en zijn hooge bevoegdheid steunt hier veel*en velen met raad en ! daad. De hr Eeo Augusteyns kloutert op geen enkel ladder nuch komiteits-scha-bel om in zicht en licht te komen. Hij heeft zijn handen vol met het armbe-stuur ; zijn goed hart en zijn eigendun-kelijk optreden waar leed te lenigen is, zijn vriendelijke meewarigheid, geven hem een druk overwerk, waar alleen een klaar en praktisch verstand als het zijne dag door ziet. Van de senators zijn afwezig hh.Koch en de Ramay, die in Engeland vcriue-ven.De hr Eeon Van Peborgh is te Antwerpen en schreef een zeer opgemerkt e n diepgedacht artikel over den vrede in het Vlaamsche Nieuws. Dr hr Alfons Rijckmans gaat onver-atoord zijn weg, met de leus : Doe wel en zie niet om! Hij is één van het Driemanschap dat Antwerpen redde, één van de Drie wier namen we in 't graniet zullen beitelen, en laster, nijd en afgunst zullen er dan hun tanden stomp en bot kunnen op bij ten. Ook de hr Leclef is te Antwerpen, evenals de hr notaris Van de Walle. Deze heeft tevens zijn taak van gemeente-raadslid hervat. Nu hebben wij ze allen opgenoemd, allen behalve een enkele. Maar die enkele neemt zulke ruitue plaats in sinds de geweldige gebeurte-nisen die België teisteren, dat hij af-zonderlijk behandeld moet worden en een gansch artikel voor zich inneemt, want het is Meester Louis Franck. Dat zal voor morgen wezen. R. v: Iiiekellge BSaadjes Een ziekt* ; gaat loopen van een gevaar, heeft •Wie zorgvuldig de plaatsen mijdt ^ plagen vallen, is bang. Wie 'W dat hij per slot van rekening Ku leven heeft in zijn sterfelijk B> en dat het dan ook past dit liet in gevaar te stellen, gaat niet 'oor een model van moed. Vac * houdt de mensch aan zijn vel, in veiligheid bergen als schade }«1 dreigde, werd ook met een 'ter woord dan Voorzichtigheid :®d. Schrik was schrik, van in ^inne, en Caïn, toen hij na den ' ,;an Abel voor 's Heeren aan- "lood, wist zeker niet dat hij geleerde heer heeft dat nu be-8ij heeft vastgesteld dat solda-c !laar het front gezonden werden, onoverkomelijke neiging kregen '.ngs weg te loopen ; merkwaardi-verdween die neiging als zij front werden gebezigd, of in S stadje garnizoensdienst moes-^'chten. Anderen gevoelden drin-uehoefte om zich haastig te ver-tn: als bommen barstten boven pQ. en zagen die behoefte eerst cn »ls de kanonnen zwegen. » gcwone menschen, zouden zeg-; 'j'e menschen bang zijn, schrik • uat is verkeerd : zij lijden aan "rose, en dat is eene ziekte det •> waarvan ik de verschijnseleu ^ opgesomd. ^ppwnsi, di» «aa* Haikadl <*s Engeland zijn uitgeweken en daar den tijd passeeren met op ons te schimpen, terugkomen, zullen wij hen niet eens meer mogen zeggen dat ze bang waren : zij leden alleen maar aan schrikneurose, de beklagenswaardige armen. Zou men voor hen geen ziekenhuis oprichten? Een bedreiging Het Léger des Heils in Engeland heeft zeer veel goeds gesticht, en de oorlog heeft dit leger gelegenheid gege-ven om ook op het heusche slagveld hulp te bieden. Thans wil het ook wat anders doen Ik lees in een dagblad dat de Staf van het Heilsleger te Londen besloten heeft een muziekkorps naar het front te zen-den, om de solda ten wat verstrooing te bezorgen. 't Gedacht is goed. Maar wie de mu-ziek van het Heilsleger ooit gehoord heeft te Londen, als het langs lanen en leien optrekt, zal bekennen dat de dap-peren aan het front die straf toch niet hebben verdiend. Papieren zondvloed Wie het ooit wagen durft te onder-zœken wat aanleiding gaf tôt den hui-digen oorlog, en na te gaan wat voor en tegen gezegd werd, is een te bejam-meren schepsel. Een berg van boeken, een oceaan van geschriften wachten hem. In Duitschland alleen worden in het officieele blad van den boekhandel niet minder dan 2887 boeken en bro-churen aangeteekend, die handelen over den oorlog. En dan gaat de opgave nog maar tôt begjn van Maart. Engeland, Frankrijk en België hebben ook een eerbiedwaardig aantal uitgaven, en de andere landen, ook die van over de zee. zullen wel hua tUpeltj* schriftuu? bij hr«ag«& llllM l'MHH'l M ni II UIWWIIMhllIlH j Hoe meer woorden, hoe slechter zaak ! Zeg ge dat men die duizenden werkei I zal kunnen doorlezen, en mischien nie I eens de waarheid vinden ! Merkwaardighedeo In het Vleeschhuis is een Muzeutr opgericht, waar zeer merkwaardige din gen te zien zijn. Een konfrater is zoe lief ons daarvan te vertellen. Daar zijr onder meer « afgietsels van gothisch< XVIe en XVIIe eeuwsche Vlaamschs meubelpaneelen ». Ik ben danig benieuwd die nieuwsoor tige Vlaamsche gothieke dingen te aan schouwen... Een medalie Een groep stadsbedienden schrijft aan een konfrater een brief, om te vra-gen dat de Stad eene medalie, of een gedenkpenning zou doen slaan, en di« uitreiken aan de bedienden, welke tij-dens het bombardement hier bleven, omdat ze wel moesten. De konfrater stemt ten voile in met het gedacht zijner briefwisselaars : ik ook ; ik zou zelf verder gaan, en viager dat de Regeering een spéciale decoratk instelde voor de helden, welke niet den tijd of de gelegenheid hadden de poort uit te loopen, en daarom dapper en moedig in de kelders van stadsgebou-vven hun eieren uitbroeiden. De onderscheiding zou natuurlijk aar een lintje moeten gedragen worden, ei een pensioen, liefst zoo groot mogelijk, zou den dragers moeten verzekerd worden.Mocht de Regeering zich daartoe niet leenen, dan kon de Stad zelve hande len : maar zij mag geene decoraties ver-leenen, ten minste geene die men open-lijk in 't knoopsgat dragen mag. Zij kon de dapperen, welke de aanvraag doen, ten eeuwigen dage de toelating geven om een hoed te dragen van eeti bijzonder model, of een sluier met een gouden franje, ten einde hen te onder-scheiden van de andere bedienden, die hun schrik openlijk durfden toonen. Dat zou aan de Stad cok niet vee] kosten ; en 't zou enkele menschen veel plezier doen, van wie niemand wil ge-looven dat zij zoo bijzonder moedig zijn; want in het bewustzijn eenvoudig zij.n plicht te hebben gedaan, vindt te-genwoordisr niemand meer zijne beloo-ning.D. K. DAGELIJKSCH NIEUWS HET VLAAMSCHE NIEUWS dankt de talrijke lezers die aan de behoefte niet hebben kunnen weerstaan ons hun in-stemming met het hoofdartikel van Don-derdag 1.1. te doen ge worden. Wij weten dat we slechts in woorden hebben overgebracht wat elk rechtgeaard mensch in zijn binnenste gevoelt en dat we uiting en tolk waren van onze gan-sche bevolking. Daar er geen andere dagbladen ver-schenen, hadden wij onze oplage verdub-beld en toch was ze nog véôr den middag uitverkocht. EEN OVERWAARDIGE BEVOLKING. — Donderdag 1.1., verjaardag van onzen Koning, had de stad van 's morgèns af een feestelijk uitzicht door de vele wandelaars die op hun 's Zon-dags, door de straten kuierden. Ailes even ordelijk, even waardig. In gansch de stad geen enkele wanklank, geen enkele onbesuisdheid en nergens hoefde er tusschenkomst van de politie. Wij mogen fier en verheugd zijn over onze bevolking. ANTWERPEN EN BRUSSEL. — 't Is een hebbelijkheid van zekere Bel-gische bladen, in den vreemde verschij-nend, een tegenstelling te maken tus-schen Brussel en Antwerpen en dan niet in 't voordeel van onze moederstad. Brussel, zoo heet het, is de vaderland-sche stad die trilt en opbonst, die niet zwicht noch toegeeft, en die dit en die dat ! Antwerpen wordt in geheime vlug-schriften voor het allerleelijkste ge-scholden, voor een nest dat uitgebrand moet worden, voor een stad waarop ban-vloek en interdikt moeten neergeblik-semd î Lawaaierige holle woorden, die op den wind van onverschilligheid verwaaien ! De waarheid is dat Brussel en Antwerpen zich beiden gedragen op de \er-standigste manier mogelijk, met eene vvaardigheid die afstand doet van niets, doch die de toestanden beseft en er zich wijselijk naar schikt. Te Brussel weten ze dat zoo goed als hier, doch ze laten er zich de vleierij te gemakkelijk aanleenen en 't is ook een praatje, algemeen in de hoofdstad ver-spreid : — De Antwerpenaars ! een volk van koopliê, van sjacheraars en ikzuchtigen ! 't Eenigste wat ons mischien onder-scheidt is dat we de toestanden hier ob-jektiever aanschouwen en minder mee-tkwé. aaa boa' âwaz* praatje* die Î sinds maanden te Brussel in omloop wpr-i den gebracht en telkens op bittere te-leurstellingen moesten uitdxaaien. BELGEN IN HOLLAND. — Uit hei « Algemeen Handelsblad » : _ Voor het gerechtshof bepleitte heder een Belgisch advokaat, M. J. L. M. Eg-gen, thans te Amsterdam wonende, zijr | verzoek om hier tôt de balie te worden . toegelaten. . De advokaat-generaal, M. Josselin de Jong, konclueerde tôt afwijzing van het verzoek. De wet op het Hooger Onder-wijs verlangt, om te worden toegelaten, het diploma van een Nederlandsche Uni-versiteit. Dit heeft de aanvrager niet, zoodat hij ook niet kan toegelaten worden.în een uitvoerig pleiocoi verdedigde M. Van- Eggen daarop, in korrect Ne-derlandsch, zijn toelating. Hij beriep zich daarbij voornamelijk op het Règlement van Advokaten. Daarin wordt voor de toelating de vraag gesteld of de voor-waarden van het doktorschap voldoende zijn om hier te praktiseeren. En, zeidde pleiter, waar deze tekst duidelijk is, moet | men zich niet verdiepen in .ien gee-ir. Bovendien, de basis en grond van de Ne-; derlandsch en Belgisch Recht -.:ijn beide ontleent aan den Code Napoléon.De wet-boeken verschillen slechts in kleinighe-den. Maar ook in Nederland en Neder-landsch-Indië is het recht niet geheel het-zelfde en toch praktiseeren Nederlandsche advokaten in Nederlandsch-Indië. Trouwens, in België zijn meermalen Ne-derlandsch advokaten tôt de balie toegelaten, zoodat ook de beginselen van re-ciprociteit pleiters toelating vragen. Nadat Mr. Van Eggen zijn pleidooi geëindigd had, begaf het Hof zich in de raadkamer en keerde na een minuut we-der terug. De président deelde mede dat het Hof met zeer veel belangstelling naar het pleidooi van Mr Van Eggen had geluis-terd en later uitspraak zou doen over de gevraagde toelating. TUSSCHEN GENERAALS.~- Een vriend van Generaal d'Amade heeft aan een blad van Nantes « Le Télégramme », een schrijven medegedeeld, dat hij van îden Generaal, die het bevel voert over het expeditie-ieger tegen Konstantino-pel .ontvangen heeft: « Expeditiekorps van het Oosten. Op zee, 3 Maart 1915. Ik ben laat om uwen brief van 28 De-cember 1914 te beantwoorden. De oor-zaak hiervan is, dat een groot ongeluk ons heeft getroffen. Ik heb namelijk mijn jongsten zoon, Gérard d'Amade, verlo-ren, een jonge onderluitenant van 18 jaar, die tôt Saint-Cyr toegelaten was door het Juli examen in 1914. Hij is glorievol voor Frankrijk geval-len, terwijl hij, slechts vier of vijf da-gen na zijne aankomst, op eenen ver-kenningstocht in het Argonnenwoud ge-stuurd werd. Hij viel, doodelijk getroffen, op de loopgraven zelve van den vijand dien hij moest verkennen. Twee Duitsche generaals, die van zijnen moed en durf getuigen waren, hebben mij uit eigen beweging geschreven om hunne bewondering te kennen te geven en mij te zeggen waar ons arm kind begraven ligt. Het is namelijk bij V... (Meuse), in de groote Argonnerwou-den... » DE KOLLEKTIË VERGROOT. — Wij vonden gisteren den hr Maclot bij een gezellige pint in een oude afspan-ning van Berchem, die nu weer opfleurt in dezen diligencentijd. Wat doen echter plaats en tijd ? Spiri-tus flat ubi vult ! Zijn geestigheid vliegt waar hij 't wil. — Wel, wel, Mijnheer Maclot, wij hebben niet dikwijls het genoegen u in een koffiehuis te ontmoeten ! — Neen, antwoordde hij, 't is mijn gewoonte niet, doch de oorlog maakt den mensch hard-vochtig, en ik wil daar-tegen ingaan met dan ten minste her-bergzaam te wezen. En na inspanning ga ik dan tôt uitspanning nog maar lie-ver naar een afspanning. De vriendelijke glimlach van den heer Maclot legde genoeg getuigenis af dat hij hoegenaamd geen aanslag op onze geestvermogens had beraamd. Heersii ELëOTRIEKBEWEPKERS *«•38$ prîjs voor al uwe bsnoetlipheden, nlsoek voor dg nieuwe !smp 0SR1H.12WATTml00mtRSER bij depotfcaudera der iansp : 200 <ÂTTÊ è Ce. Mandelsteï 149. Antwerofln. AAN DE GRENZEN. — Reeds meer-înaals gewaagden wij van onvoorzichtige personen welke beproefden de grens over te trekken. Ziehier wederom eenige staaltjes welke de vruchteloosheid en 011-voorzichtigheid dezer pogingen nog-maal* bewijzen : Door de Duitschers werden in den omtrek van Visé drie personen, die een veulen over de grens wilden tmokkelen, gevang«n genamj»» «n n*«r Luik overg®. bractt umijjjijji.m'm — Te Aubel werden in een koffiehuis zeventien dienstplichtige Belgen die af-gesproken hadden de grens over te ste ken, door militairen gevangen genomen — Door de Duitsche militairen werdei nabij Bleyberg in een bosch, op eei nacht, 72 dienstplichtige Beigen gevan gen genomen, die de grens wilden pas seeren. NEDERLAND EN BELGIE. — Di heer C. de Sadeleer schrijft uit Brusse aan Neerlaridia: « De stemming jegens Holland is hie: heel wat verbeterd, ofschoon aile arg waan nog niet is verdwenen, maar mer spreektv hem veel voorzichtiger uit. Il heb redenen om te gelooven, dat aile ge ruchten, welke zoo lang de ronde deden kwaadwillig werden gezaaid door oneer lijke personen. » De ruime invoer van leeftocht mei Hollandsche merken voorzien, zal wel hei meest bijgedragen hebben om de gemoe-deren te »tilen. Het is immers moeilijk onvriendelijk te zijn tegen wie ons d< maag vult. Het leveren van eetwaren z* "l'IMWliliII I |||||» I I I I mil l Hilllin ■ IWI1BjijWWMBjjWHMBl 1 dan ook aan den Nederlandschen handci in België geen kwaad doen, we! integen-• deel. Sommige Belgisçhe firma's verpak-, ken thans hun waren in papier met Ne-, derlandsche opschriften, om te doen ge-t looven, dat zij uit Holland komen. » VERJAARDAG KONING ALBERT Men meldt uit Amsterdam : : In het paviljoen van het Vondelpark is î de verjaardag van Koning Albert, onder leiding van de Union Belge schitterend . gevierd. De heeren A .De Swartes en . Charles Bernard hielden gloedvolle toe-j spraken. Mevrouw Verbeek-De Swartes , herdacht in schoone verzen den koning en de koningin van België. l Door verschillende uit België uitgeweken Nederlanders, is uit Amsterdam het volgende telegram aan Koning Albert ter gelegenheid van zijn verjaardag : « Sa Majesté le Roi des Belges. Des Hollan-. dais, habitants la Belgique, mais réfugiés en Hollande, rendent hommage à sa Majesté à l'occasion de son anniver-; saire. » Oorlogsnieuws la Fraokrijk m Balgll OFFICIEELE BERICHTEN Berlijn, 9 April. (Wolff.) — Ambte-lijk bericht uit het Duitsche Groote Hoofdkwartier : Uit de volledig in puin geschoten plaats Driegrachten, aan den Jzer, werden de Belgen wederom verdreven.Twee Belgisçhe officieren, 100 man en 2 ma-chiengeweren, vielen daarbij in onze handen. Als antwoord op de beschieting der achter onze stelling gelegen oorden .verd Reims, waarin groote verzamelingen van troepen en batterijen waargenomen werden, met brandgranaten bestookt. Ten Noorden van Beau-Séjour, ten Noordoosten van Le Mesnil, ontfutsel-den wij gisteren avond den Franschen meerdere loopgraven. Twee machienge-weren werden buitgemaakt. Twee pogingen tôt herovering, tijdens den nacht ondernomen, waren vruchteloos. In de Argonnen mislukte een Fran-sche infanterie-aanval, waarbij de Franschen opnieuw bommen met verdooven-de uitwerking gebruikten. De gevechten tuschen de Maas en de Moezel duurden met toenemende heftig-heid voort. De Franschen hadden bij de wederom gansch succeslooze aanvallen, de zwaarste verliezen. — In de Woevre-vlakte vielen zij 's voormiddags en des avonds vruchteloos aan. Tôt de inbezit-name der Maashoogte bij Combres voer-den zij aanhouderid nieuwe strijdkrach-ten aan. De aanval uit het Selouse-woud, ten Noorden van St-Mihiel, werd door onze hindernisen verijdeld. In het woud van Ailly komen wij langzaam vooruit. Ten Westen van Apremont mislukte eene Fransche voorwaartsche beweging. Ten Noorden van Flirey werden Fransche aanvallen. in ons artillerievuur ge-smoord. Ten Noorden en ten Noordoosten dezer plaats, vœrden deze aanvallen echter tôt een verbitetrd handgemeen, waarin onze troepen de overhand be-haaîden, en den vijand terugwierpen. Nachtelijke voorwaartsche bewegingen der Franschen waren alhier succesloos. Ook in het Priesterwoud (Bois le Prêtre) zijn de Franschen er niet ingelukt ter-rein te winnen. Eene vijandelijke poging om het door ons bezette dorp Bezarge-la-Grande, ten Zuidwesten van Châteaux-Salins, in te nemen, mislukten. Aan Sudelkopf, werd een man van het 334e Fransche regiment gevangen genomen, welke dtun-dum-kogels bij zich had. — Aan Hartmannsweilerkopf vond slechts artilleriekamn olaats. Berlijn, 8 April. (Wolff.) — Over de gevechten tusschen de Maas en de Moezel, woxdt uit het groote hoofdkwartier aan Wolff's Bureau geschreven : Uit het bericht van 6 April is reeds gebleken, dat de gevechten tusschen Maas en Moezel geen aaneengesloten slag vormen. De bijna honderd verschillende deelen waaruit de stelling bestaat vormen afwisselend de aanvalspunten der Franschen en alleen de gedachte aan een van twee kanten beproefde omvat-ting van de Duitsche linie verleent aan de op zich zelf sttaande gevechten inner-lijken samenhang. De slotsom van het bericht van 6 April wa9 dat aile Fransche aanvallen ten Noordoosten en ten Oosten van Verdun, evenals de aanvallen op den zuidelijken vleugel waren mislukt. Het korte succès der Franschen op de hoogte van Combres is weer te niet gedaan door tegen-aanvallen onzer infanterie, zoodat de hoogte nog denzelfden avond weer in Duitsch bezit geraakte. In den nacht van 6 op 7 April waren d« Duitsch* stelling«n op den zuidelij ken vleugel tuschen Flirey en dt Moezti aan een zwaar Fransch artillerievuur blootgesteld, dat door onze artillerie met eenige welgemikte salvo's werd beant-woord. Den heelen 7n April heeft het ar-tillerieduel aangehouden. In den ochtend werd hier de sterke bezetting der loopgraven en de sameutrekking van de reserve daarachter verkend. Tegen half-tien des morgens begonnen de aanvalle* van deze troepen tegen het bosch van Montmare. Viermaal bestorinden zij onze stellingen, doch werden telkens met zware verliezen teruggeworpen. Hoopen gesneuvelden stapelden zich voor onze loopgraven op. Op den noordelijken vleugel werd de hoogte van Combres van 's morgen» vroeg door zwaar geschutvuur bestookt. In den loop van den morgen ontstonden ook hier weder infanteriegevechten, aanvankelijk met wisseienden uitslag, tôt den namiddag, toen aile loopgraven in Duitsche handen waren gebleven. De dag eindigde met Duitsche voordeelera op aile deelen van het front. Parijs, 8 April. (Havas.) — Officieele mededeeling van heden middag drie uur : Artillerie-gevecht in België, in het dal van de Aisne en ten Oosten van Atrecht. Ondanks het zeer slechte weer is de bedrijvigheid zeer groot geweest tusschen Maas en Moezel. De Franschen hebben al hun winst behouden en zijn opnieuw gevorderd. Bij Parreil ten Oosten van Verdun hebben. de Franschen twee loopgraafli-nies genomen. Na verscheidene tegenaanvallen, die aile afgeslagen zijn, blijven de Franschen meester van de door hen op 6 dezer veroverde stellingen. In het Bois Brûle (ten Noorden van Ailly) hebben de Franschen een Duitsche loopgraaf genomen. 48!! M 6«lfsel)'OostBiir!]irs6li-teisÉ ta! OFFICIEELE BERICHTEN Berlijn, 9 April. (Wolff.) — Ambte-lijk wordt van heden uit het Duitsche Groote Hoofdkwartier gemeld : Ten Oosten van Kalwarja hebben zich gevechten ontwikkeld welke nog niet beslist zijn. Verders heeft zich aan het Oostelijke front niets voorgedaan. Petrogrado, 7 April. (Pet. Tel.-Ag.) —• Mededeeling van den grooten gene-ralen staf: Sedert 27 Maart hebben de Duit-schers hun aanvallen in de streek van Koziouv-ka en Rozanka gestaakt. Weenen, 9 April. (Wolff.*) — Ambte-lijk wordt door het Oostenrijksche groote hoofdkwartier bekend gemaakt : Aan het front in de Oostelijke Beski-den heerscht over het algemeen rust. In het woudgebergte zet de tegen-stander zijne voorwaartsche bewegingen met verwonderlijke kwistigheid vars menschenmateriaal voort. Bersren van lijken en gewonden ken-teekenen de in de aktiefste geschut- en inachiengeweervuur onzer stellingen lig-gende Russische «auvalavelde®.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes