Het Vlaamsche nieuws

727 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Decembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5rg9c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijd*£ 22 December 1916, Tweede J&arg. $ïr 353 Frlîtt 6 CmHemm ûmr rebeel BelriJ Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meest verspreid Nîeuwsbiad van België. - Verschijnt 7 ma&l per week ÀBONNEMËNTSPRIJZEN : Per tnaand .. IJ6 Per 6 maaaden !•.— X\er 3 taaanden 6.— Per jaar (8,— ia-agaHBW«MiniT m nwmi wai—<— — - - irin im rf-i-rr-mir rmnr"»—>. nu — ■ ,r— riniiiwmmw ibiwji AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN GPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN URANDE Met vaste niedewerking van Dr A. JACOB BUREELEN î ROODHSTRAAT 44. ANTWF.PPFN TeJ. lflflft w » AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel. 2.60 Vierde bladz., per regel. 0.60 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Voot aile asmoncen, wende men lich ROODESTRAAT, 44. ■»n«i«w mriw IH1^> J ^«aw.-awnr DE OORLOG Een belangrijke verklaring van Lk.yd George In zijn, gisteren reeds besproken rede deed Lloyd George de volgende gewich-tige verkJaring: Wij zullen aerhalve wachten, tôt wij weten,welke voorwaarden en waarborgen de Duitsche regeering kan aanbieden, an-ders dan degene, beter dan degene, zeker-der dan degene, die zij zoo lichtvaardig heeft verbroken en tegelijkertijd zullen wij ons vertrouwen iiever stellen in een ongebrokem leger, dan in een gebroken Ik geloof, dat het niet wenschelijk zou zijn, aan deze inilichtingen voor hetien iets toe te voegen. De geallieerden zulien bin-nen eenige dagen een formeel antwoord Nog de rede van Lloyd George Londen, 19 December. — Lloyd George heeft zijn rede gehouden bij de tweede lezing der begrooting, die nadat dé arbeiders-vraagstukken iu Ierland korl waren bçsproken, zonder verdere discusr sie in den vooravond is aangenomen. Londen, 19 December. — De vergade-ring van het Lagerhuis, waarin Lloyd George zijn eerste rede als eerste-minis-ter heeft uitgesprokcn, zal v66r ailes in de herinnering blijven voortleven, we-gens de uitlatingen die daarin zijn ge-daan over het Duitsche vredesvoorsM. Asquith, die na Lloyd George het woord voerde, maakte het volkomen dui-delijk, dat hij en zijn medestanders zich op precies hrtzelfde standpunt plaatsten als de nieuwe regeering. De korrespondent van de « N. R. Ct. » becordeelt de rede van Lloyd George Dit is natuurlijk slechts een voorwaar-delijke afwijzing van het Duitsche voor-stel. Het laat voor Duitschland de moge-lijkheid om te antwoorden open. Het is mogelijk dat Duitschland in de vennelding van Duitsche inisdaden en van de noodzakelijkheid om het Pruisi-sche militarisme te vernietigen redenen kan zien, die het voor de waardigheid van dat Land onmogelijk maken, om te antwoorden ; maar Lloyd George heeft op zijn minst evenveel matiging betracht als de rijkskanselier dat in zijn Rijksdag-rede had gedaan. Diens uitbazuinen, toch, van de Duitsche overwinningrn heeft het voor de staatslieden der geallieerden zeer moeilijk gemaakt zijn voor-stellen in overweging te nemen. Toen ik de rede van Lloyd George hoorde uit-spreken, was ik veeleer onder den in-druk, dàt het Duitsche voorstel beslist verworpen werd, en die indruk was waarschijnlijk gewekt, doordien de le-den van het Lagerhuis aile zinsneden, die een onverzoenl-jk karakter droegen, met tocjuichlngen bekrachtigden. Maar toen ik in de late edities van de bladen de eerste verslagen van de rede las, vond ik dat die; rede geenszins de deur geheel in het slot wierp. Het verschil in toon tusschen de rede van thans en Lloyd Geor-ge's « neerboks-interview » van onlangs, is treffend. De rede hield nog andere belangrijke mededeelingen in. Allereerst een ontwerp voor algemeenen dienstplicht, dat met algemeene stemmen door het oor-logskabinet is goedgekeurd, en dat een algemeene tnobilisatie van den arbeid be-teekent. Het plan beoogt de aanstelling van een directeur van den burger-arbeid, tp die van een directeur des recrutee-ring Tôt eerstgenoemd ainbt wordt Ne-ville Chamberlain benoemd. Over Roemenië en Griekenland zei de premier het volgende : De misslagen in Roemenië zijn te be-jammeren, maar zij kunnen ten hoogste den oorlog verknçen. Om te voorkomen dat de toestand inzake 'Roemenië verer-S^rt. hebben de geaMrrerden krachtige fflaatree:elen tegen GreVénland geno-men. die spr. als geslaaed beschotiwde. Zij hebben brsloten de agenten van Ve-nizelos te erkennen. T>e rrde van Asqu'th I t Londen, 20 December.— Asquith heeft 111 zijn Lagerhuisrede gezegd : Er zijn zoo- H, "^naamde vredesvoorstellen van Duitsch-gffweest. Echter zijin die vredesvoorstellen opgemaakt in het welbekende teaJeigCB van het Pruisische verwaten- ■ allea smachten naar d'en vrede; ®aar het moet eeen ooceJapt.wamfeeî ver- ■ 1 gelijk zijn. Het moet een vrede zijn, waar mee het doel bereikt wordt, waarvoor wi in den oorlog zijn gegaan. Zoo'n vred< zullen wij gaarne aanvaarden; maar a wat daaronder biijft moeten wij terugwij' zen : daartoe worden wij genoodzaaki door iedere verplichting, die de eer ons oplegt, en bovenal door de schuld, die wi hebben, aan hen, die hun leven hebben ge geven voor wat zij en wij geloofden er gelooven, een nobele zaak te zijn. Ik zeg duidelijk en met nadruk dat ik in de nota van de Duitsche regeering aiets kan zien, dat mij 00k maar de geringste hoop geeft dat zij in een stemming verkeert om ver-goeding en waarborgen te geven. Indier zij wei in zoo'n stemming is : indien zij bereid is om vergoeding voor het verle-den en waarborgen voor de toekomst t< geven, laat haar dat dan zeggen. De socialisten en de vrède Reru, 20 December. — Op het kongrej van de socialisten in het departemen Saioe is de volgende eisch onder woor den gebracht : de regeeringen van de ge , allieerden moeten ailes in het werk stel 1-en om de Du'tsche voorwaarden te we ten te komen. Daarbij teekent de « Humanité » o.a aan: De socialistische Seine-bond heef1 zich daarmee op hetzelfde standpunt ge-steld a.s de socialistische min'ster Hen derson in Engeland. Op deze wijze za^ men spoediar vernemen, of een vrede op den grondslag van het recht op tiî is. dar wel of £eweld over Enropa's lot zal blijven beslissen. DntVbont- er» Londen, 20 December. — Het Noor-sche ss. « Prima » is in den grond ge-boord.De torpedeering van de Suftren Berlijn, 20 Deoember. — Officieel : Een van onze duikbooten heeft op 26 November ongeveer 50 mijlen ten Noord-westen van Lissa bon een vijandelijk li-n;eschip met een torpédo in den grond geboord. Het was het Fransche linieschip « Suffren », waarvan het Fransche mi-nister'e van marine reeds den ondergang gemeld heeft. Griekenland en de Entente Athene, 20 December. — Grieken'and heeft aan de regeeringen van de Entente een no^a gericht, waarin zij een over-z'cht g-eeft van den toestand die zich ont-wikkeld heeft sedert het de voorwaarden van het ultimatum heeft aaneenomen. De Grieksche regeeriner vestigt de aan-dacht on de moeieliikbeden. die hc^ pe-vol? ziin van de gebeurtenis&en op de eilatiden en van de vertraering in het for-muleeren van de eisehen tôt schadev^er-Eroedin? en van de handhaving van de blokkade. De Grelcsche reeeerina: weft te verstaanv dat zii misschien verni icht zou kimnen ziin, de troepenbeweg-inoien naar Itet Zuiden te staken, ;n afwacbting van een reeeling van de tegen woordi ge moeilijkheden. T*e werlring tegrn Bri^nd Bern, 19 December. — Na een samen-vattins: te hebben gegeven van verschil-lende Fransche persstemmen, be^oogt de « Echo de Paris >1 over de ministerieele krisis, dat deze nog niet tôt een oplo®-sin°r is gebracht. De Kamer heeft z:ch volstrekt onge-neied getoond om aan het ministerie de volmachten toe te sitaan, die voor het sne'le handelen, dat men van de regeering vergt, onontbeerlijk zijn. Vriidaer j.l. is hei «oisons berichten uit Zwitserknd weet» rumoerig in de Fransche Kamer toeges'aan. Dat freschiedde b:j de bespreking van het on^werp, om het ministerie yolmacht te verleenen voor het iiitvaard'cen van maatreeelen n open s de landsverdedi.fifing. De orvnositie in Senaat en_ Kamer. die zich in de « eroep voor nationale aktie » heeft vereenied, besloot, zich in drie onderafdleelineren te silti^sen. die de re-eeeri.n^: 00 't situk van de oorloevoering, buitenlandsche politiek en den ekonomi-sehen toestand op de viagers zullen kit-kçp. Tegeliik besloot men, het ontwerp over de verjeening van dictatoriale volmachten tôt «en krachtigçn aanval tegen Briand te gebruiken, een besluît, daf MHVhnar ten nitvoer is srebracht Toen Briand het ontwerp verded'gd moest hij ophouden met spreken wege) de levendige en veelvuldige proteste Briand hield echter voet b:j stuk : het noodzakelijk. Daarna wees de afgevaardigde Klo op het gevaar van den an ti - parlemente . ren goest van het ontwerp. Dit beduii j volgens hem de terzijdestelling van h : parlement. De socialist Compère Mor [ sloot ; ich namens zijn vrienden daarî; . aan. Briand toonde z'ch omtrent de ni ; voering van het ontwerp inschikkelijl , en Renaudel, leider van de meerderhei der socialisten, verdedigde het, ma; • verlançde dat Kamer en Senaat in ve , eenigde z'tting de onderhavige beslissin zouden nemen. Toen de socialistische a . ^evaard^gde Laval de regeering verwee de grond'wet te schenden en aan Briand houdiing in de spoorwegstaking van 191 herinnerde, maakten de socialisten ee . vreeseliik kabaal. Drie socialistische a gevaardigden vlogen elkaar in het ha; en moesten met geweld s'esche'den wo ■ den. Daaima werd gesScmd over het voo stel van Darinot, voorzit^er van de b stuiirskommissie en een leider van de o pos'tie, om het ontwerp aan die kor missiie teruer te zenden. Met 278 teg< > 209 sitemmen is het verworpen. Eind • liik werd besloten. he4- ontwerp in e< ' door het bnree1 der Kamer çekozen kor ' missie te behandelen. Het voorstel t ■ grondwetsherzienine', waardoor de aa: • neminer vnn het andere ontwerp moeeli, zou wot-den, werd naar een komtn'ss gezonden. De nieuwe EngeTsc^e T'g^ering ' Londen, 19 December. — De « Wcî minster Gazette » heeft oonieuw e< hoofdartikol over het novum van de i: s'elling van een klein kabinet. Het bh schrijft o. m. : « Wij achten het zeer g wenscht ,dat de eerste-minister of Bon: Law de eerste gelegenheid de beste z aangrijpen om aan het Lagerhuis uitec te zetten, hoe de werkzaamheden en < verantwoordelijkhoden van de nieuv regeering zijn verdeeld en op welke m nier zij haar werk afdoet. Men heeft or niet verteld, hoe zij zal handelen t welke de betrekkingen van de verschi k,nde departementen onderling zuik wezen. Een stelsel waarbij de voornaan ste staatssekretarissen en de hoofden va departementen buiten het Kabinet zij gelaten zonder dat er middekji bestaa om met elkaar over kg te plegen en ove eenstemming te brengen in elkaars wei — een stelsel dat hun verantwoordelijl heid voor de beslissingen van het kabin* ongeregcld laat — kan in de praktijk ni< goed werken en zou, wel verre; van h< kabinet te ontlasten, nieuwe lasten aa dat lichaam opleggen. Het kabinet zou n.l. niet enkel de k ding van den oorlog voor zijn rekenin krijgen, maar 00k al het gewone wer van 't brengen van eenheid in het b wind, het bijleggen van geschillen tu; schen de afzonderlijke departementei en het ondervangen van de bezwaret door ministers ingebracht tegen beslu ten. die mogelijk over hun hoofd hee zouden moeten worden genomen. Het is onmogelijk zich een kabin< voor te steillen, dat over het juiste an' woord, op het Duitsche voorstel te g< ven, beraadslaagt, zonder dat daartoe <1 staatssekretaris van buitenlandsche ken zijn meidewerking verîeent en de m< deverantwoordelijkheid draagt. Het is moeilijk, zich andere départ» men ten voor te stellen. als, enkel bevek ontvangrend, zonder dat zij de geleger heid hebben, hun zienswijze. te\ geven e mee te besluiten. Er zal geen tijd gewonnen worder doch veeleer tijd worden verloren, ii dien bezwaren en bedenkingen tegen d beslissingen van het oorlogskabinet pa na die. brslissingen, en niet van tevore bekend worden. De vorige regeering was overeengekc men dat het oude kabinet van 23 lede onmogelijk was geworden en de oorlog: raad van 4 of 5 leden wenschelijk. Ons dunkt dat het beste zou zijn g< weest een kabinet van 12 leden in t stellen, bçstaande uit de voornaamst staatssekretarissen en hoofden van d< partementen en daaruit 4 of 5 leden t kiezen als oorlogsraad. Wij zouden da precies he.bben geweten, wie veranl woordelijk waren en hoe de regeeringj machine op dkn grondslag zou hebbe: geWerkt. De twaalf leden van het kabi net zoudrn de oorlogsvoering aan vier 0 vijf leden uit hun midden hebben opge dragen, hun van de gewone bestuurszaa] hebben ontheven en terzelfder tijd hu) eigen departementen naar de eisehen val den oorlogsraad hebben ingericht. Mis schien zal blijken dat de regeering de» wijze van werken of een dergelijk* za kiezen. » % Vlamicgen, Waien en.. I BcUcn. tz Eene meeting te CharJeroi |t op 28 Juli 1912 H. el ij Toen, op deze meeting, Destrée he t- woord nain, was he. niet cwn te sprekei c, over Algemeen Stemrecht, maar wed on d Vandervelde diets te maken dat de Wa tr len, ondanks al wat hij en Anseele ver r- teld h ad den, Vlaanderen beschouwdei g als een gevaar, als een kogel aan hui f- voet d e hun het vooruitgaan belette, t, « Dat, zegde Destrée, hebben wij K 's de laatste kiezing nog scherper gevoelt 0 We hebben begrepen dat België eei n kunstmatige Staat is, dat er in België ii f- werke'.ijkheid twee volkeren zijn, eei ir Vlaamsch en een Waalsch volk. r- (( En 't is niet alleen het verschil vai r- taal dat die onovereenkomst aanduidt e- Doorloop ons land, gaat van de prach a- t'ge heuvels der Ardennen, door bo= 1- schen bedekt, naar de vallei der Maas ;n de schoone Waalsche stroom, en van daa e- langs Waalsch Brabant; zie langs Lui! n en Henegouwen de rookende schouwe i- der nijverheid ; gaat dan naar de 7andig ">t vlakte van Vlaanderen, en langs de zee 1- gij zult er een versch'llende omgevim ik en een ander landschap vinden ; en d ie mensehen die deze kndouwen bewonen zij die er leven. hebben een ziel welk zoozeer verschillend is als de landschap pen zelf. De gevoeligheid, den aard, he karakter van ieder volk versehillen. » En na nog een heel pracht'ge vergelij ,t- king te hebben gemaakt ('t is een schoo ■n ne ktterkuwdige brok) tusschen he Waalsche en he* Vlaamsche karakter td tusschen hun verschillige verzuchtineen e. ffiner Destrée verder, en wettigde aldu ir de Vlaamsche beweging : Ed «. Er bestaait dus verschil in aard, 't i ■n een huishonden van verschillende rasseï je die men vereenigd heeft om er een Belgi re van te maken. Het is onmog-elijk dat e£n i- d;er rassen het andere w'ile regeeren ei ls overmeesteren ; en zulks, omda+ er al'tij< n onrechtvaardierheid zal frebeuren juis 1- door dit verschil van karakter en zkl n De Vlammgen werden er het slachtoffe 1- van na 1iB30... » n De Waalsche leider haalt alsdan d< n vele onsferechtiheden aan. jegens he n Vlaamsche volk gepleerd, en welke hi r- zelf hielp her«telkn. « Want, — ging hi k verder, — de Waalsche bewe<rine "s geer c- oorlog aan Vlaanderen verklaard : 't i ît een bev-erinf voor de onafhankelijkheic ;t en de vrijheid 1 » ît En dan volgt een verklarintr die we ui( n den mond van een aktieven flamingam van heden let ter! i j k >çouden kunnen hoo i- ren, iederen dag : « S « Wij, Walen, willen meester blijver k ten on~ent ; wij willen Luiksch< ï" spreekwoord toepassen : Charbonn'ei ^ dans sa maison est .roi,! '* Wij willen in het Belgisch hurshouder î' onze rechten he^>en, onze onafhanke lijkheid en vrij|reid eisehen, en wij \nl-u len evenmin des Vlaamsche verdrukkins als wij de Waalsche verdrukking aar ; Vlaanderen willen opleggen. Het Bel-gisch huishouden kan niet blijven be staan dan orfvoorwaarde dat de rechten e en de verzuchtingen van beide rassen ge-L" lijk worden geëerbiedied ; het nationale y huishouden dat België heet kan slechts leven en bloeien op voorwaarde van de j" harmoniseerinor der twee rassen. En 't is met e>?n tfllmlach dat ik de verwijten en beleedigingen wegschop van diesrenen die m'j beschuldigen onvader'andsch werk te verrichten. Tk beweer integen-'* deel dat, door voor Wallemië als voor ' Vaanderen vrijheid en onafhankelljk-s heid te eisehen, wij het Beïglsch huis» ^ houden een oand van eendracht geven, want wii willen niet dat de eenheid voor - het eene af andere ras verdrukking of H verknech'inBr weze. En vermits Vandervelde ons sprak over het steeds grooter wordend gevaar y voor internat onale verwikkelinpen, is e het noodig dat men wete dat wii. Walen, e van die internationale verwikkelinpren y geen gebruik willen maken om onze na-e tionaliteit nrijs fe eeven. Neen, wij wil-n len geen Fraï|srhen worden, hoe diep . 00k onze sympathie zii. en hoe ener de banden die ons aan de Fransche kultuur 1 hechten ; w:j willen eeen Franschen wor-. den. En 00k geen Duitschersl f Wij, Walen, (en daarom eisehen wij - onze volledige onafhankelijkheid, de c autonomie van Wallonie), wij willen 1 geen slaven zijn van de Vlamingen, geen i knechten van Duitschland, geen vereeni- - ging met Frankrijk; wij willen Walen - zijn in België en levé de Waalsche vrij-1 heid!» (Lange toej. Ovatie.) Es ziedaar, îezera, de redevoerlng (verkort) van Jules Destrée, leider de ' wa lion isan ten. « Los van de Vlamingen, noch Duit schers, noch Franschen 1 » zegde Des trée (en met hem heel het Waalsch volk) in 1912. « Los van de Walen, noch Duitscl noch Fransch ! » zeggen de flamingan ten in 1916, en 't werd hier reeds hon derd maal uitgeroepen. t Waar is het verschil? 1 En toch worden de flaminganten voo: 3 al wat slecht is uitgescho'deai. « Il - lach met degenen die m'j van onvader - landsch werk be ichten ! » zei Destrée i Wij 00k lachen met hen die ons landver 1 raders nœmen, omdat we bestuurlijk» scheiding e'achen... zooals Destrée, di< j nochtans van een patriot schijnt te zijn Veel, heel veel heb ik gedacht bij d< 1 lezing van die redevoering. Maar he 1 heeft me getroffen dat de Vlamingei 1 nooi+ den eisch van Destrée, gestemd heb ben. Da's jammer ! 1 En als het waar is wat sommigen zeg . gen, namelijk dat na den oorlog de fia - minganten kapot zijn, wel, dan hebbei - -/e nogr een heel eenvoudig m'ddel on i, hun eisehen te zien vervullen : dat z< r Destrée in ziin eisch voor bestumlijlo s sche1'dinar ondersteunen, dat ze allemaa a W a1 Ionisant en wordetl... en 't pleit i e eewonnen. Ik meen het heel erns*ig, ge ; loo^t me, vrienden flam neran'en : word l allerna»! wallonisanten, zee ik u, ge zul e er veel verder mee komen dan nu, om , dat dan de politieke poesienellen en d< e middelmates niet meer voor Vlamin - gen en Walen, maar wel... voor Bel t pen zullen staan. En daar d'e al7emaa geliik kiesrceht paan kriiVon door tus - schenkomst van minisiter Vandervelde - zullen de politiekers z:ch wel op tijd her t inneren da1 de voorziehtitrhe'd de moedei , van den porseleinwinkel is. J. HERREMANS. 3 Onze Groote f Letterkundige Prijtkamp î Aan de mededingers Onze lezers die nog aan onzen prijs r kamp wenschen deel te nemen, wordei verwittigd dat zij hunne antwoordet ? onmiddeilijk dienen op te sturen naa: >• het bureel van ons blad. Immers, d< i lijsten moeten hier ten laatste toekomer i aanstaanden IVoensdag V7en December 1 De twee volgende dagen zal dan d< 9 keurraad zijn werk verrichten en in om | nuinmer van Za ter dag 30en zullen wi; den uitslag bekend maken. Als juryledeq, treden ditmaal op : d< ^ heerrin Alfons'Vornelissen, gezworen re-[ kenplichtige, die alhoewel hij pas op-staat uit eene zwarç ziekte, toch weer de zwaarste taak op zich w'1 nemen, n.l ' het voorloopig opncmien en rangschik-; ken der namen, wat reeds in onzen vori-gen prijskamp door hem met voorbeel-dige nauwgezetheid gedaan werd ; ver-ders dei heeren A. De Cock, verzeke* ringsagent, Deume, en G. Roose, letter-kundige, Berchem. Wij bedanken hen ôp voorhand vooi hunne moeite en zullen in ons blad, be-nevens den einduitslag, hun verslag af-kondigen onderteekend met hunne namen.Wie de voorwaarden van den prijskamp nog eens wil herlezen, zal die vin-1 den in ons nummer van 8en December ; de in te vullen vakjes verschenen in de nummers van 11, 12 en 13 December. Zooals men weet zijn de te winnen prijzen : Eerste prijs : fr. 100 Tweede prijs fr. 50 Derde prijs fr. 25 DAGELIJKSCH NIEUWS PAPEGAAIENWERK. — Eenige juffrouwen van goeden huize geven aile Donderdagen aan meisjes der gemeente-school eener onaanzienlijke arbeiders-wijk naaiks, zoo tusschen spel en zang door. Dû gebeurt in 't lokaal van den stedel'jkcn kindertuin. De voorname dames kennen, natuurlijk, de taal hunner beschermelingen — het onfatsoenlijke, gemeen klinkende Vlaamsch, — slechts zeer gebrekkig. Ter gelegenhe'd van Kerstdasr wordt er een feestje op touw gezet. Men houdt zich druk bezig met het aanleeren van ^ooneelstukjes en liederen. Wie denkt dat ailes er geschiedt in de nobele Fransche taal, heeft het mis. Er wordt 00k een liedje gezongen in... het Engelsch en één stuk je voorgedragen... in 't Vlaamsch. Al het overige — 00k de toofnioelstukjes — zijn in 't Fransch. Wat idioot papegaalen gekwettet ! r Gewis, de vulgarisateurs hebben knappe ijveraars ! Het valt evenwel te - be/ien of zoo ets geschieden mag in een - officieel onderw i j sgestich t en of daar op i dergelijke manier de wet op het gebruiken eener vreemde voertaal mag worden 1 ontdoken ! Onze achtbare wet-h<yuder Desguin - zou dat natuurlijk n'et dulden !... EEN BELGISCHE STEM OVER DEN VREDE. — De « Belgische Socia-[ list », hoofdopsteller Kamiel Huysmans, schr'-jft : Volgens inlichtingen uit de dagbladen zou Duitschland, voor wat de grenzen betreft, officieus voorgeste'.d hebîxn te-rug te keeren tôt het s-atus quo van voor den oorlog, met de stichting van twee 11 euvve koninkrijken : Polen en Lithua-nië (Litauen). Indien deze informaties juist zijn en indien men het bovendien eens is om den Bond der Staten te stich-ten, me- inbegrip van de groote Ameri-kaansche Staten, dan kunnen de onder-handelingen beginnen. DOOD VAN M. A. PRAYON VAN ZUYLEN. — Uit « De Toorts » : In Engeland is voor enkele dagen over-leden M. A. Prayon van Zuylen, advo» kaat bij het Hof van Beroep te Brussel, ltd der Kon. Vlaamsche Akademie en oud-gemeentenaadslid van Ledeberg. Hij t was voor den oorlog korrespondent van t de « Vlaamsche Gazet » te Londen. DE WEDEROPBOUWING DER : OUDE «RONDE TAPEL » TE LEU-" VEN. — Het Leuvensche gemeentebe-' stuur, wenschende aan de Groote Markt ' dei- stad eene passende orngev'ng te bê-' zorgen en het fraaie geheel te voltooien • dat door het SJadhuis en de St-Pieters-" kerk gevormd wordt, heeft voor dit doel-einde onderhanelclingen met de Nationale Bank gevoerd. Deze 'aatste stelt zich voor de oude Ronde Tafel op haar vroe-gere standplaats herop te bouwen. Men weet dat de Ronde Tafel oorspronkelijk in 1482 gebouwd werd door Ma'hias de Layens die, in zijne hoedanigheid van « meeste' der stedelijke metselaarsg'l-de », het Leuvensche Stadhuis, dat ju-weel van ogivale kunst.ontworpen heeft. In de XVe eeuw had de stad de huizen staande op het Oostelijke front der Groote Markt aangekoclu en den grooten bouwmeesfter, die gereed was gekomen met het Stadhuis, opgedragcn een groot p:ebouw in denzelfden stiil op te trekken. Het çeheel werd verdeeld in drie verschillende huizen, waaraan. zooals toen-maals het gebruik was, een karakteris-tieken nanm werd gegeven. Het huis dat in het midden van het nieuwe komplex ' s'ond, ontv'nc den naam van « De Ponde Tafel ». Een steenen bas-relief dat den gevel versierde, steld c- Ken^ncr Ar-tus voor met zij.ne moedige Paladtjnen om de «Ronde Tafel» sfeschaa-^d. Dit huis werd ter beschikking gesteld der <( Goede mannen der Stad » om als lo-k^l te dienen van hunne bijeenkomsr'en. Na verschilknde wederwaardigheden, werd het oude pebouw in 1817 refloopt en rond 1830 heroperebouwd volgens den smaak van den tiid : het werd een viet^-hoekisr gebouw, geïso1eeTd aan drie zii-den d:e versierd waren door mîrebouwde kolonnen, op de benedenverdieping d^or dorische, op de eerste en tweede verdie-pintren wederziidsch door Jonische en Corinthische kolonnen. Dit gebouw van een tamelijk banakn klassieken stijl, waarin sedert 1840 de maatschappij van de Muziek-Akademie otxkr^ebracht was, w-erd vernield door de ooilogsçebeurtentssen. De Antwerpsche bouwmeester Max Winders is tbans door de Nationale Bank, in overleg met de Stad, belast geworden met den wederopbouw: van de oude « Ronde Tafel », volgens het oor-spronkelijk plan van Mathias de Layens. De Leuvensche Groote Markt zal aldus in haar toestand van de XVe eeuw hgr-steld worden. In het nieuwe gebouw zullen de verschillende diensten van het Asrentschap der Nationale Bank onder-gebracht worden. MARRIES UMBERTO SPÏNOLA GEWOND. — Men bericht van het front, dat een kleinzoon van Victor-Em-man-uel il, markies Umberto Spinola, cavalerie-officier, doodelijk gewond werd in een der laatste gevechten. Deze officier is de zoon van markiezin Soinola, gesproten uit het morg-antisch huwelijk van den overleden koning met gravin Mirafiori. noon VAN EEN DER PFTRO-LEUMKONTNGEN.— Men berichit uit New-York het overlrden van John D. Archbold, de werkelijke meester van de « Standard Oil ». De heer Archbold is betrokken geweest in al de ophefmaken-de zaken, die den weg geteekend hebben van dezen rensachtigen trust to* de w'e-re1dhegemom> over d# pçtroleu».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes