Het Vlaamsche nieuws

348 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Août. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 24 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0rp9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ipinsdagr 2ï Augustus 1917. Perde Jaargaœg Nr 231 Prijs: €3 Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt V maal in de week I' iBONNEMENTSPRIJZEN : 0***w* î| »'«-d ,tz ii *K»*aû " H «tttoi»"- ' |j 8edaktl«, Beheer en AanfrondigiDgEn i 800destraat, 44 AHTWEKPSB DE pPSTELRAAB: SaS VERHULST, Dr. Ang. BORMS âlb. VAN DEN BRANDli Met As raste medeweriitag raa Hoogleeraar Docter Antoon JACOB | Elke mede-vverker is persoonlijk ver- j antwoordelijk voor zijn schrijven, en j bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN i Tweede blad, den regel 2.10 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.50 Doodsberickt S.— I m ûuimHiiuûE duitsch avondbericht Btrlijn, Zondag 19 Augustus. — Offi- Vlaandereu vuurstrijd van wisse-Sterkte. Voor Verdun duurt de ar-iiitieslag- onverminderd voort. lo Moldavie geen gevechten. ff«nen, Zondag 19 Augustus. — Of-Ecittl : b0ssisch en roemeensch gevechtsterrein Sien KJzondere gebeurtenissen IIALIAANSCH GEVECHTSTERREIN De Itaïanen voeren aan de Isonzo op-liiuw een aanval tegen de sedert eeuwen 1111 Oostenrijk toehoorende kustlanden lit Na verscheidene dagen aanhoudende irtilltrievoorbereiding, waarop gisteren umiddag eenige verkenning-saanvallen lolgden, begon heden morgen, tusschen cm Mzrli Vrh en de zee, de slag. De kamp duurt met groote verbittering-ïoort in aile sektoren van het 61 km. ktde front : bij Tolmein, Noord-Ooste-|lijk van, Canale, tusschen Desciu en Me San Gabriel», ten Zuiden van tirz, en op de Karsthoogvlakte. De tôt iiirtoe binnengekomen berichten luiden tafjaans gunstig. BALKANFRONT •nveranderd. M BUkGAARSCHE ZMDE Sofia, Zondag 19 Augustus. — Offi-mI:balkanfront Aan de Cernvana Stena en ten Noorden tan Bitolia zwak artillerievuur. Eenige unonschoten ten Oosten van Cewy en ïj Zawik. In de Moglena vijandelijk mur, dat tijdens den nacht levendiger *trd. Op beide oevers der Wardar artil-irievuur. Aan de beneden-Stroema aï en ««en kanonschot en bedrijvigheid van «rkennersafdeelingen. ROEMEENSCH gevechtsterrein Bij Tulcea en in eenige sektoren van «front zwak artillerievuur. MB FMSSËHE ll'K fêstelijk gevechtsterrein Parijs, Zondag 19 Augustus. — Offi-««I:De strijd heeft een, merkelijke bedrij-gheid aangenomen in de streek van faye en Cerny, evenals op de beide lvers van de Maas, namelijk in het vak "J Bezonvaux. Geen infanterie-aktie. eùns kreeg zes honderd granaten. Een lr£«r werd gekwetst. Ul EHGEÏSCHE zube estelijk gevechtsterrein Londen, Zondag 19 Augustus. — Offi-«I:De Duitschers deden Zaterdag" morgen ichtelooze aanvallen ten Noord-{sten van Lens ; zâtj werden geheel te-Êgeslagen na een scherp gevecht waar-de Engelschen eenige gevangenen na-ln- In een anderen aanval ten Oosten n Loos, werden de vijandelijke troepen )r een spervuur van machinegeweren dichten afstand gevat, en in wanorde t hooge verliezen teruggeslagen. De gelschen voerden dezen ochtend vroeg 1 flinke operatie uit ten Zuid-Oosten 1 Epehy, in den loop waarvan zij Duit-lc loopgraven namen in. de omstreken *de Gillemoflt-hoeve en verscheidene ,îng"enen namen. telegkammen Strijd op het italiaansche front ^teneni 20 Augustus. -— Uit het oor-jjPttskwartier wordt gemeld : in den nacht lag ook gisteren aar geschut- en mijnwerpersvuur op : Isonzo-front ; het werd trommelvirar f'en Uamiddag bij den Monte Santo en ^et het Noordelijk aansluitende deeï tle (?) en Desciu. 's Namiddags groeide het bijzonder sterk aan. Tegen 5 uur in den ochtend was het geschut en mijnwerpersvuur vooral sterk. Sedertdien veehten de infanterieën vam den Mzli Vrh tôt aan de zee. Ons Isonzo-heldenle-ger sloeg totdusver overal den vijand te-rug. Geraakte hij tôt in de stellingen, zoo stoott® hem ong heldhaftig voetvolk te-rug. Ook het geschut hernieuwde haar en van oudher beproefden faam, en de held-haftige vliegers grepen met bommen en machinegeweren koen en stout in den strijd in. de matrozen van kroonstad in 't gevang Berlijn, 20 Augustus. — De « Berliner Lokalanzeiger » meldt uit den Haag : Naar de « Times » uit St-Petersburg bericht, werden de afgevaardigden van de vlobt te Kroonstad, dia van daar uit naar §t-Petersburg waren gekomen, on-middellijk in hechtenis genomen' en in. het gevang geworpen. De Raad van A. en S. in Helsingfors heeft daartegen gepro-testeerd, en onm'ddellijke loslatixig ver^ langd, tevens ook den eisch gesteld dat in de toekomst dergelijke gevangepemin-gen niet meer mogen voorkomen. duitboot- en mijnoorlog Berlijn, 20 Atlgustus. — Officieel : Nieuwe duikbootsuccessen in den At-latischen Oceaan en- in de Noordzee': 23.000 br. reg. ton. Onder de gezonken schepen bevonden zich o.a. : de Engel-sche stoomer « Cayo 9oto », 3082 ton, de lading bestond blijkbaar uit hennep ; verder een bewapende Engelsche stoomer, 5200 ton, met kolen naar Port Said ; een bewapende Fransche stoomer en een groct door v/achtschepen. beschermd stoomschip van minstensi 10.000 ton. de opeisching ber fransche koopvaardijvloot Te Parijs loopt het gerucht dat de Staat voornemens is de geheele Fransche koop-vaardijvloot op te eischen. ontruiming vâït roemeensche steden Havas verneemt uit Petrograd dat de steden Cagul en Reni, aan de Roemeen-sche grens, door de burgerlijke bevolking ontruimd werden. invrijheidstelling van sturmer Men meldt uit Stockholm dat de Rus-sische oud-ministerpresident Stiirmer, uit hoofde van zijn slechten gezondheids-toestand, op vrij voeten werd gesteld mite eene borgstelling van 100.000 roebel. blankovolmachten van den ex-tsaar Stockholm : Men meldt uit Petrograd dat de onderzoekskommissie vastgesteld heeft dat de cx-tsaar aan verschillende zijner ministers in blanko getecker.de oekazenformulen had overhandigd, het-geen den ministers te allen tijde veroor-loofde verordeningen uit te vaardigen en zelfs de Rijksdoema te ontbinden, zonder daarvan kennis te geven »an den mo-narch. rond de russische konstituante De « Roesskoje Slowo » verneemt uit goede brcxn dat de regeerngskringen voornemens zijn de bijeenroeping der Konstiuânte tôt onbepaalden datum uit te stedlen. tseretelu en de russische regeering Volgens een bericht uit Stockholm aan de Diiitsche bladen, heeft Tseretelli in den Raadi van Arbeiders en Soldaten te St-Petersburg in een lange rede uiteen-gezet, waarom hij uit de regeering was getreden en heeft daarop de Raad een re-solutie aangenomen, waarin hij de regeering voorwaarden stelt voor zijn mede-werking aan de landsverdediging : Geen hinderlijke bemoeiing van de regeering met de werkzaamheid van de revoluto-nairesociaal-demokratie en in de buiten-landsche politiek geen afwijking van de demokratische beginselen. Eerst hadden de gematigde elementen van den Raad een patriotischer motie bepleit. De Raad neemt dus ten opzr.chte van de regeering een afwachtende houding aan, en het ka-dettenblad « Rjetsj », dat standpunt van den Raad karakteriseerend, noemt het « gewapende neutraliteit ». PraatjeovsrMuzfek 't Gebeurde vôôr 'n paar weken, bij de vertooning in open lucht van « Het Meisje van Arles ». Toen ik mij bij het bureel aanmeldde en toegang verzocht als berichtgever van « Het Vlaamsche Nieuws », werd mij die toegang gewooa-weg geweigerd. 'n Voorvalletje zonder belang. Een vain die kleine hatehjkheden die g<3 als akti-vistisch medewerker aan een aktivistisch blad met de vleet oploopt, en die u alleen ' t genoegen geven uzelf boven de speldo-prikkers ver genoeg verheven te voelen om al 't kinderachtig-belachelijke van hun doen met een glimlach op z'n juiste plaats te klasseeren : in de « Papschool ». Maar de opgegeven schijnredenen, om de Pers niet toe te laten, deden mij over 't geval nadenkenj omdat zij voor som-mige menschen misschien' gegrond. kun-nen schijnen. Men zei me namelijk, dat de Pers niet was uitgenoodigd daar het eene Liefdadigheidsvoorstelling was, en er • als princiep was aangenomen geene vrije kaarten te geven. (Dit was 'n impefr tinonte leugen, maar daar wij van zekere zijde aan leugens gewoon zijn, zullen wij er ons ook ditmaal niet over moe ma-ken.) Dat daarbij de bladen geene mel-diag gemaakt hadd'en van de opvoering, en dus op plaatsen geen aanspraak kon-den maken. Toen ik daarop opmerkte dat de inrichters aan de Pers geene mededee-ling gezonden hadden, kreeg ik ten ant-woord dat plakbrieven op aile muren waren te zien geweest, en dat wij daar zoe gœd als ieder ander konden kennis van nemen. Tôt daartee de met een zeer ernstig gezicht gegeven uitleggingen. Ieder voell wel dadelijk waar 't kalf gebonden lag : de Pers, voor 't oogenblik, is gezond aktivistisch ; de Pers is dus voor die hecrer uit den booze en moet geweerd worden. Wat men trachtte te doen, zonder er te durven voor uitkomen. Maar om te be-letten dat de opgegeven argumenten misschien indruk maken, wil ik ze hier toch wel cens toetsan. Wite een liefdadigheidsfeest inricht, en daartoe een kunstwerk laat uitvoeren, betreedt een terrein waar hij geen abso-luut heerscher meer is. Daar lcrijgen aile schoonheidsbewonderaars hun woord meê te spreken, en verhuist het liefdadigheids-doel naar de tweede plaats. Wie daarmiet over 't akkoord gaat blijve eenvoudig van kunstwerk af in zulke omstandig-heid, en vergenoege zich met kluchtzan. gers, gedresseerde honden etn andere clowns te laten optreden. Dan blijft h'-j in z'n familie. Zoo'n mervschen voelen niet den ernst die bij kumstwerken past. Bij persoanlijke ervaringen w^et ik daï voor inrichters van dat slag een geniaal toondichter of een koorddanser juist het-zelfde belang heeft, en slechts een num-mer op 't programma beteekent. De inrichters van de bedoelde openluchtver-tooning zijn menschen van dit soort, en een ernstige kunstenaar als de heer Can-dael moest weigeren zich met zulk raa te kompromitteere». Vooral als men van kunstbeoordeeling een hoogeren dunk heeft dan het ellen-dige kritiekgeknoei van vroeger haast iieeft gewettigd, als mein inziet dat ook de beoordeeling een voornaam lcunstbe-lang wordt, dan legt men deze meening door heel wat anders aan den dag dan door kleinzielige hatelijkkeden. Maar daartoe is een zekere hoogheid van. geest noodig, en wie kléin genoeg is om genie-pig stokken in de Vlaamsche .wielen te steken, kan natuurlijk ook voor die hoogheid,niet in aanmerking komen. Men be-grijpt immers wel dat er hier van geene passieven-te-gœder-trouw spraak is? Het ras dat wij bedoelen voert heel wat anders in zijn schild, alhoewel het den moed zijner overtuiging mist. Evenmin gaat het op te beweren dat eene liefdadigheidsvertooning geene vrije plaatsen inag kennen. Voor eerst gaat het om een vrij wat grooter belang dan de waarde van een paar plaatsen: degelijke kritiek is een der elementen van de geestelijke volksvoeding, en dat zal wel opwegen tegen 'n paar frank meer of min voor de stoffelijke onder-steuning. Maar 't is daarbij averechts geredeneerd, te m'eenen dat deze schade van drie of vier plaatsen niet vergoed zou worden door voordeelen van den-zelfden aard. Het tegendeel is 't geval, want er zijn immer nog menschen die aan kritiek meer belang hechten dan de inrichters. Gelukkiglijk ! Of ik nu van meening ben door 't bo-venstaande indruk te maken op de be-troklcenen? Zôô naïef meen ik niet te wezen. Wie vatbaar is om door rede- . •£&?£ >. 15 : J neering overtuigd te worden, wie daar irisch genoeg van geest voor is, zal nooit afdalfrn tôt het jaminerlijk peil der be-sproken mentaliteit. Maar 't kan bijn nut hebben in 't voorbijgaan de punten op de a i's » te zetten ten bate van anderen.Wij hebben nog veel bij te leeren. Op welk terrein men ook komt, 't is steeds dezelfde vaststelling : wij àin hier ach-terlijk. Lang niet alleen 't eigenlijke volk ; ja zelfs, dit het minst nog. Maar de halfwassen burgerij, die in stomme bewondering voor 't onbegrepen Zuiden opgevoed is, en geen ernstige ontwikke-lingsbazis heeft. Het volk mist die ba-zis, de burgerij heeft er 'n verkeerde. 't Laatste is erger. En, 'lijk immer, mag ik op het Noorden wijzen, wil ik voorbeelden aandui-den. Men ga maar eens na hoe in Hol-land de Pers behandeld wordt ! Hoe men in Noord-Nederland het belang begrijpt van 'n goede kunstbeoordeeling, en hoe die belangstelling zich uit door den zeer algemeenen ernst waarmede het publiek de kritiek-zelf beoordeelt. Men moest het daar eens wagen de menschen aan boord te komen met den onbenulligen kletspraat die hier vroeger als kunstbe-schouwing dienst deed. Welk koncert-inrichter zou het dààr wagen onbehoor-lijk op te treden tegen de Pers, zelfs te-genover vijandige. bladen? Zooiets is in Holland ondenkbaar. Ook wij zullen eens tôt die toestanden geralcen, maar voorloopig staan we er nog ver af ! Frcm\k BERTEN. Sl AD en LAND HOE ANTWERPEN VOOR ZIJN BEVOLKING ZORGT. — 't Zal een eeuwige schande blijven gelijk Antwer-pen slecht zorgt voor de bevoorrading van zijn bevolking. Hoe de menschen het nog langer dul-den is onbegrijpelijk. In de andere groote steden, zoo Brus-sel en Luik, gaat het duizendmaal be-ter.Moet Antwerpen het bekoopen dat het een Vlaamsche stad is of heeft alleen volslagen onbevoegdheid hier schuld? Wat er van zij, we zijn aan 't eind van onze ellende nog niet en 't schijnt dat we van morgen af duf brood gaan krij-gen.'t Brood was immers al te goed. Dat we nu zullen bekomen is van slecht graan gemaakt, op 97 gemalen en dan worden. er nog d-rie zakken zemelen bij-gedaan. Om1 wat te vergoeden zal dit brood met drie centiem worden opgesla-gen!Het schijnt dat het brood spint en stinkt als 't uit den oven komt en ge snijdt hçt door. Wij hopen dat onze zeer betrouwbare zegsman overdnjft, want gelijk het tôt nu toe was laat he:t brood al genoeg te .wenschen. In andere steden zouden de geneeshee-ren er zich mee bemoeien en hun stem doen hooren. Doch hier heeft de « Médicale » andere katten te geeselen ! Ze moet aan patrio-tiek franskiljonism doen en Viaamschge-zinde kollega's boycotten. en negeren. Schepenen schelden intusschen Vlaamschegezinde onderwijzers voor verra ders. Onbevoegdheid in de bevoorrading dit is volksverraad. Wat er verteld wordt van zakken witte bloem die hier en daar bmnengesmokkeld worden kunnen we niet .nagaan, doch nooit hebben wij uitleg ontvangen over dieu zak witte bloem die per abuie bij een bakker werd afgeleverd ! Is die zaak opgeklaard ? HOLLANDSCH? — In de Meistraat kunt ge lezen het ééntalig opschrift « Comité Hispano-Néerlandais ». Vroeger was ailes wel Engelsch wat de klok sloeg in 't « Relief for Belgium- ». Vinden de Nederlanders het gepast in het Vlaamsche Antwerpen aan hunne en onze taal te verzaken ? TEEKENEXAMEN.—Wij vernemen dat de jaarlijksche examens leidende tôt het bekwaamheidsdiploma voor het on-derricht in het teekenen in de middelbare onderwijsinrichtingen zullen afgenomen worden te Brussel, te beginnen van den 17n September. Een voorbereidende leergang zal ge geven worden van 10 tôt 15 September. De ar,nvragen tôt inschrijving worden aanvaard zonder kosten van nu af tôt 1 September, in het Ministerie van Weten-schap en Kunst, Waterwerkstraat, Brus-sel.Men gelieve t« vermelden welke tec- ken-diploma's men reeds bezit en welk nieuw diploma men wil verwerven. De examens zullen ongeveer 14 dagen duren. Lokaal en jury zullen tijdig bekend gemaakt worden. fransche brieven aan vlaamsche boeren. — Het «Pensionnat des Soeurs du Saint Cœur, de Marie » te... Berlaar stuurt Fransche reke-ning-QU, uitsluitend Fransche aan de ouders der kinderen die er les krijgen. Niet alleen ' aan zulke menschen die Fransch zouden kunnen verstaaP, maar ook aan de landbouwers die alleen hun Vlaamsche moedertaal kennen. De eer-waarde verfranschte zusters hebben ijti-derdaad de overtuiging dat de cijfers van onkosten die op de rekening staan toch ook door de boeren zullen worden ver-staan. Om te betalen zijn ons menschen goed genoeg : ze hoeven niet te weten dat het is zooveel voor « blanchissage », zoo-veel voor n trains des sœurs, fournitures de toilette, chauffage et éclairage, objets classiques, etc., etc.... » Als nu de boer die ons de rekening toonde on waarvan hij bewees geen gebe-nedijd woord, buiten de sommen, te ver-staan, nu eens een antwoord aan de « Supérieure » liet sturen in het Chineeseh, zou ze dan reden tôt klagen hebben ? Laat ze nog maar wat verbasteren en ontaarden, zeiden wij den boer, de gele-genheid zal hun, ook aan de vrije onder-wijsgestichten, niet lang meer worden geboden. hooger muziek onderwijs. — Wegens moeilijkheden in het verkeei heeft de les van Zondag 19 dezer in n Volksopbeuring » niet kunnen plaats grijpen. Het was niet mogclijk de leerlingen te verwittigen. Zondag aan-staandê om 10 uren (t. U.), les over muziekesthetiek. doet het kanon regenenî De lainge regenperiode die wij, hoper wij thans definitief, achter den rug hebben, brengt weer bovenstaande vraag waar reeds zoo dikwijls over gesproken werd op het tapijt. Op' de laatste zitting der Akademie van Wetenschappen te Parijs, heeft een gekend astronoom, de heer Deslamdres, lid van het Instituut, opnieuw gesproken over de betrekking van oorzaak en gevolg die er kan bestaan tusschen de kanonna-de on den regen. Men herinnert zich dat eenige weken geleden, dezelfde geleerdc reeds dezelfde kwestie vôôr het Instituut opgeworpen en heel een recks van feitei] aangehaald had, veroorlovende er in be-vestigenden zin op te a^twoorden ; sedert is het offensief in Vlaanderen een nieuw voorbeeld komen geven ten gunste dezei hypothesis. Gisteren bood de heer Hugo Hilde-brand-Hildebraindsson, van de Universi-teit van Upsala (Zweden) en buiten-landsch korrespolident van het Instituut, der Akademie een werk aan, welks gevolgtrekking der door den heer Des-latidres aaingenomen hypothèse gunstig is. Dit werk biedt een bijzonder belang door het feit, dat de heer Hildebrands-son een erkende bevoegdheid bezit in zake meteorologie. Over het geheel genomen, mag men dus depkein, dat de voortgezette kanonnade in staat is regen te veroorza-ken-, wanneer de graad van vochtigheid der atmosfeer er zich toe leent, maar daï het kanon niet in staat is dezen zelfdec graad van vochtigheidl .te verhoogen. DE belgische censuur. — Het Vlaamsch Korrespondejitie-bureau deelt mede : « Vrij België » en « De Belgische So-cialist » worden nu werkelijk, zooals blijkt uit « De Belgische Socialist » van 11 Augustus, aan het front geweerd. Aan het laatst gemeld blad schrijft een inzender : « Een van mijne kameraden aan het front snakt naar nieuws, vraagt om kranten; hij ontvangt er geen, schrijft hij mij. Ik stuur hem onder om-slag « Vrij België » en « De Belgische Socialist ». Het pak komt terug met vol-gende stempels : « Onbestelbaàr — Rebut. — Ouvert 14 par l'autorité militaire. Non admis par l'autorité militaire. Retour expéditeur ». Wat er aan toevoegen? Mijn eerste indruk vçjs : schandelijk zulke hapdel-wijze. Loontje komt om zijn boontje. Ik geloof dat ik niet de eerste ben die over dergelijke zaken blaagt. Anne demokratische makkers aan het front. Als ge a1 les ontbeert van wat het leven U schoon bood, moet ge dan ook nog dat ontberen wat iemand opknapt : een goede krant. Ik wenschte graag, heer Redakteur, dat U dit artikeltie in onze geliefde'« Belgische Socialist » opnam, opdat die heeren mer-ken konden- dat we ze goed verstaap. » lets voor iederen dag Een nteuw werk van Lode Baekelmanf Het jongste werk van Lode Baekelmans, pas Half-Oogst 1917 verschenen, heet Menschen en bevat zestien stuks, indien wij on» aldus mogen uitdrukken : schetsen, rerhaal-tjes, vertellinkjes, aile vol opmerkingftgeest, leuke wereldwijsheid en snuggere menschen-kennis, en waarin de gevoelerigheid moedwil-lig weggemoffeld wordt onder een humor die snaaksch en guitig, doch ook wrung en schcun-per kan wezen. Menschen!... Jawel, 't zijn menschen met hun licht- en schaduwzijde, hun noodlot, hua zwakheden en erflijkheden, maar miettemiji : de titel schaadt aan het boek. 't Is eigenlijk een Antwerpsch boek, met Antwerpsche typen, geschetst door een Sin-joor, die ze kent, letterkundig van hen houdt en ze koestert en 't zou kunnen heeten Viezc breugels, of Schouwe gasten, of Acvrdig volkske! « aardig » dan in de Antwerp&che niet in de Hollandsche beteekenis, want al» wij zeggen dat zijn aardige mannen en 't goed-jonstig bedoelen, dan beteekent dat zooveel als rare kerels, zonderlinge gezellen, aantrek-kelijke belanginboezemende, uitzonderlijke kerels. De helden van Baekelmane aijn me«st altijd van dit soort, zoo nu weer zijn Nonkel Piet, de suikerbakkersgast, die leeft en ijvert im herbergen en maatschappijen, om een schooa begrafenis te krijgen en dit paradoxale levens-doel misloopt door den oorlog ; Vertonge», rustend -loods en die als opsnijder den home-rischen rondzwalker Ulysses den loef afsteekt Siska, de gelijkmoedige vrouw van een lo«-bollig Tistje, dat van zwieren houdt en in een wallebakkerij te Parijs aanlandt ; I^owieke Verelst van Merksem, de held van een histo-rische perspolemiek, over wien de roep gin^ dat hij 't groot lot uit had terwijl hij doodge-woon op schok wa6 ; de Zwerver en de Waker die op een Nieuwjaarsnacht bij een koolvuur kennis maken : 't zijn allemaal sympathieke snaken uit de Baekelmansche verzameling. Onze Antwerpsche novelliet houdt va* . pooiers en rinkelrooier» ; pierenwaaiers e* doordraaiers, en van hun gemoed«lijke snaartjes. 't Is een volkske apaart ; 't volkske va* de werf, van den waterkant, en 't zij ge met de* schrijver den drempel van een kroeg over-9chrijdt of hij u de trap naar een vlieringk*-mertje doet beklimmen, ge zijt zeker op e«a matroos te loopen of zijn portret op de schomn — de Hollanders zeggen gchoor«teenma*t«4 — te vinden. Baekelmans weet aanschouwelijk te schetsen, wel eens meesterlijk, en boeiend te vet-tellen. Op mooie uitdrukkingen of al een» ee* woord dat u verrast om zijn treffende juistheïd of beeldende kracht is hij misschien te zuinig. Soms khnkt een zin onvolledig, of hinkt zo*-der dat ge fijn weet wat er aan hapert, of «s het woord oneigen. Aschblond b.v. bestaat niet, wél Msch^rnuw, ook wel grauwblond, doch de kopp«li*g iril blond cendré vertalen. Wat beteekent : a De drie grijsaards hadden een zeer aftuijkend voorkomen »? De ®chrijver bedoelt dat zij uiterlijk aeer van mekaar ver-schilden.c Hier trof ik voorbij gang ers in mijn leven, zat er met lien te praten en te drinken. » Voor-bijganger» in het leven is geen bepaald ra« van volk en beteekent hier niet : C'étaient des passants dans ma vie... Stamlokaal is nog oneigen na drie jaar be-zetting en heelemaal Duitsch klinkt : c $t*M~ gasten van de lustige taveerne ». 't Is niet om te vitten dat wij het aanstiy-pen, doch 't werkt storend en vervreemdené in een boek dat anders juist zooveel lokale kleur bezit en zoo'n vluggen gang aatn*r^ lijken trant bezit. De zestien schetsen verdiene* elk afzondar-lijk te worden vermeld. In Holland staat een huis!... Een geschiede-nis van den 8sten Oktober 1914 : de vlucht naar Holland! De aankomst van een koppel op de pastorie bij den Hollandschen pastoor. *t I» een snaaksche deugnieterij door Uilenspiegel verteld. Boccacio zou het onderwerp niet v«r-smaad hebben. York-Hotell... Ben kosmopolitische terat-misnacht onder matrozen, heimweeïg verteld. Happy ChristmasI... Froeliche Weinacht!... Maar de waard Piet Ràos lebt nicht mehr! œ Madame, Minneken en Missken zijn ver-dwenen, en Lona, aan den boemel geraakt met een Kongo-gast, is in verlatenheid wegge-zakt... > 't Is in een gedrukte oorlogsetemming geschreven. Nonkel Piet!... Prachtig, levendig geschet*:! Misschien 't beste van 't boek. Piet, de suikerbakkersgast, woont in •cm. groenselwinkel op de tweede verdieping va* een oud-wrakkig huis in de O.-L.-V.-straat. « Van Dinsdags tôt Vrijdags leefde hij 90-ber ; dan rook hij bij zijn thuiskomst deM flauwen geur van verslensende groenten uit het winkeltje beneden. Zaterdag, Zondag e* Maandag had hij zijn voile lading en rook niets. Zoo was de week uit*iuntsaid in£»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes