Het Vlaamsche nieuws

617000 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Janvrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6sm12/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Maandag 18 Januan 1915. Eerste Jaarg. Nr 5 Priis ; s Centiemen door sreheel Belerië ■ "T* T Ttt 18 ■ Vlaamsche Nieuws Het best inselicht en meest versoreid Nieuwsbiad vari België. - Verschijnt 1 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKBRS : Lode Baekelmans. — Jan Bruyiants. — Mr Arth. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. . "", 1 amvm^mmm -mKi»wm.K*mnu~*Mm*Kxxr!i~nnm,> i ;» mw.m-, ,.~-~.,w~,-,m. BESTUUR: Hoofdopsteller : Alfons BAEYENS Beheerder : Ant. VAN OPSTRAET ■.fiiamiin i»nn»viw.—«■ ■■■ a iiimiii—■ ■ 11 «m — BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 AANKOM D1QINQBN : Tweede bladz. par regel . 2.50 | Vierde bladi. por regel . 0.35 Derde id. id. .1.00 j of volgens overecnkomst. Doodsbericht 5.00 EERBIED VOOR 'S LANDS WETTEN Op gevaar af door den jurist, die in een plaatselijk blad sehrijft en wel al te lichtzinnig de verzekering heeft gegeven dat er naar den geest en de letter van de wetten in zake van de straffen aan de bedienden zal gehandeld worden, nog eens beschuldigd te worden van knies- en bedilzucht, ga, ik, in dit artikel trachten aan te toonen dat het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen onzer stad bij de tuchtmaatregelen tegenover de leden van zijn personeel, hoegenaamd geene reke-ning heeft gehouden van de wet van 9 Augustus 1909 op de bestendigheid dei bedieningen der liefdadigheidsinstellin-gen.Ik wil geenszins onaangenaamheden berokkenen aan gezegd bestuur, dat ik niet alleen de grootste achting toedraag, maar met welks leden, waaronder ik zelfs een goeden trou^ven vriend tel, ik steeds de beste betrekkingen heb onder-houden. Ik herken dat het met vele moeilijkheden heeft te kampen gehad om, na de verschrikkelijke dagen van het bombardement, den goeden gang van zijne uitmuntende diensten te verze-keren, inaar ik geloof toch dat het zulks had kunnen doen zonder een zoo grool getal slachtoffers te maken. Het heeft, wegens enkele dagen afwezigheid op hur werk, bedienden en werklieden afgestelc en aldus een onverbiddelijk vonnis uit-gesproken over eene menigte personen. die nooit wellicht reden tôt ontevreden-heid gaven, die slechts eenmaal bezwe-ken, wanneer de algemeene paniek hel verstand benevelde en den wil verlamde van zoovelen en die, zonder dit voorval eene onberispelijke loopbaan zouden ver-vuld hebben. Onder hen zijn bedienden en werklieden die mogen bogen op meer dan twin-tig jaren trouwen dienst. Zulke lieder zijn eenvoudig broodeloos gesteld er zulks van af den 11 Oktober, twee dagen dus nadat het bombardement was geëin-digd.De meeste van de afgestelde personer zijn niet verhoord geworden, en dit is zeker een van de voornaamste porzaken van de ongelukkige beslissing van het Bestuur. Wanneer het de getroffenen in de gelegenheid had gesteld de beweeg-redenen hunner vlucht uiteen te zetten, zou het deze verschoond hebben en eene lichtere straf hebben uitgesproken. Weet het, bij voorbeeld, dat als het bombardement had aanvang genomen en tal van bedienden en werklieden eene toevlucht hadden gezocht in de kelders van hel Stuyvenebrggasthuis, aan het bestuui der instelling werd gevraagd of de fami-lieîeden die schuilplaats mochten dee-len? Weet het dat dit verzoek geweigerd werd en dat de toegang aan bloedver-wanten, die zich hadden aangeboden, is geweigerd geworden? Men heeft inge-zien dat dit verzet wreed en ongerecb-tigd was, vermits men later de kelders toegankelijk stelde aan personen van de wijk, die. er zich wilden bergen. Maar I intusschen was het kwaad gesticht en | hadden verschillende bedienden en werklieden zich voor eene noodzakelijke scheiding bevonden, die in die uren wel leek aan een laatst vaarwel. Zoo gebeur-dc het, onder meer, met de toezichster van de wasscherij, een voorbeeldige be-diende, die 11 jaren dienst telt, waarvan twee als portierster. Toen zij op 8 Oktober in Stuyvenberggasthuis haar mari en hare kinderen een laatsten kus had gegeven en zij ze met tran'en in de oogen zag weggaan, is er iets in haar aan het wankelen geraakt, haar plichtsbetrach-ting namelijk, en is zij haren man ge-volgd in eene opwelling van liefde, die men toch moet eerbiedigen al kan men ! ze niet goedkeuren. En naar mij verzekérd is geworden door liefdadige personen, is dit het geval geweest voor de meeste afgedankte leden van het personeel van Stuyvenberg-| gasthuis. Het Bestuur zoude voor die menschen zeker al toegevender hebben moeten zijn, maar het was ongelukkig-lijk tôt geen 3e minste toegevendheid gedreven. i Dit wordt men duidelijk gewaar, wan-I Deer men de behandeling nagaat die te t*urt viel aan de ekonoom-portierster v»n h«fe Moederhuis. Op 11 Qktob«r krijgt zij de mededeeling dat zij'uit haren dienst ontslagen is omdat zij dien, om wille van het bombardement, op 1 Oktober zou verlaten hebben. Maar die argumenteering rust op valsche gronden daar de vrouw maar eerst is weggegaan op 8 Oktober, wanneer het Moederhuis reeds tweemaal door granaten was ge-troffen geworden. Deze verzachtende omstandigheid hadden de heeren van hel Bestuur der Burgerlijke Godshuizen zeker ingezien als zij de gestrafte in hare verdediging hadden willen hooren. Zii werd echter niet gehoord daar hare af-danking werd uitgesproken drie dager na haar vertrek. Geen rekenschap wordl gehouden van haren ouderdom, haar we-duwschap en haar maatschappelijker stand. Gansch haar eerlijk verdienstelijl verleden met haar twaalf jaren trouwer dienst aan den Berg van Barmhartigheic waar zij vroeger portierster was, en hare vjijf jaren in het Moederhuis, zijn in een: vergeten. De brave deftige vrouw wordi zonder genade weggezonden omdat zij ir een oogenblik van zwakheid, dat aai zoovelen overkomen is, die veel sterke: waren dan zij, gedaan heeft wat ande ren, ja zelfs bestuurders van de Burger lijke Godshuizen, de achtbare heerer Van Nieuwenhuyse en Maquinay, heb ben gedaan. Het College van Burgemeester ei Schepenen moet getroffen zijn gewees door de hardvochtigheid waarmede d< ongelukkige is gestraft geworden, daa: het getracht heeft het Bestuur op zijr besluit te doen terugkomen. Die poginj roislukte evenwel en de afstelling werc staande gehouden, onder voorwendse dat men den dienst tijdens de afwezig heid van de vrouw had me>eten verzeke ren. Dit was inderdaad maar een voor wendsel, vermits de plaatsvervangste-enkel te beginnen van 31 Oktober, i; kunnen in dienst komen en de gestrafte zich op 21 Oktober aanbood om harei post in het Moederhuis te hernemen. Ik heb vernomen dat ook in het Stuy venberggasthuis zekere diensten onver vuld zijn gebleven, niettegenstaande de-genen die ze, voor het bombardemen' hadden bekleed, al terug waren geko-men. Dit versterkt nog onzen indruk da het Bestuur der Godshuizen zonder eeni-ge aarzeling heeft willen straffen. Het heeft evenwel vergeten dat zijnc beslissingen nog geene bepaalde betee-kenis kunnen hebben en dit wel volgen: artikels 1 en 2 van hoogergenoemde wet « Artikel 1. — De schorsing voor der tijd van drie maanden of meer en de afstelling van de titularissen van bedieningen afhangende van de openbare wel-dadigheidsinstellingen of van de Berger van Barmhartighçid zijn aan de goed-keuring van de Bestendige Deputatie var den Provincieraad onderworpen, behalve in het bij art. 3 dezer wet voorziene ge-vallen ;zij worden bij voorraad uitge-voerd. » <( Artikel 2. — Wanneer de benoeming van den titularis bij het Weldadigheids-bestuur of den Berg van Barmhartigheid berust, zonder aan de goedkeuring van den Gemeenteraad onderworpen te zijn. kan de Deputatie omirent de bij artikel 1 voorziene tuchtmaatregelen alleen beslis-sen na ingewonnen advies van het Kol-lege van Burgemeester en Schepenen. » Daarbij komt dan nog dat artikel 5 der zçlfde wet volstrekt niet nageleefd werd. Dit artikel zegt : « Vooraleer welkda-nigen tuchtmaatregel toe te passen : ver-wittiging, berisping of afstelling, za1 men eerst de titularissen in verhoor ne-men en een verslag van hun uitleggin-gen opmaken. » Dit is, zooals ik hooger heb uitgelegd, niet gedaan geworden. Ik heb dan ook de innige overtuiging dat de Bestendige Deputatie de afstellingen uitgesproken door het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen, nooit zal goedkeuren. Maar intusschen zijn de ongelukkigen zonder brood en verkeeren zij in het gedacht dat al het geld door hen in de pensioenkas gestort, verloren is. Ik doe daarom een beroep op de gevoelens van menschlie-vendheid'van het achtbaar Kollege van Burgemeester en Schepenen opdat het bij d« heçrao B«stuurder« van de Bur- gerlijke Godshuizen zoude aandringe om af te zien van de hardvochtige hou ding die zij hebben aangenomen en vo strekt niet kunnen verrechtvaardigen Nadat het Kollege toegevendheid in zake van de tuchtstraffen heeft gehuldigel er de grens van ingrijping al van 2 Novem-ber op 2 December heeft gebracht, j; zçlfs nog onderzoekt of het die niet ver-schuiven kan tôt den lsten Januari, i; het onaannemelijk dat het Bestuur dei Burgerlijke Godshuizen zonder mede-: doogen bedienden en werklieden zoude afstellen, die maar enkele dagen in Oktober zijn afwezig geweest. Ik koester de hoop dat het Kollege de noodige stappen zal willen doen en da' de heeren van het Bestuur zich eindelijl. zullen laten overhalen. Zij hebben de ge-: legenheid om eene groote daad var , rechtvaardigheid en menschlievendheic ; te plegen. Dat zij ze niet laten voorbi; : gaan, vooral in dezen treurigen tijd vo! ; .komrner, ellende en verdriet. 1 L. AUGUSTEYNS, volksvertegenwoordiger i Waar voor koper dient in 1 den Oorlog Een medewerker van de «Times» ze uiteen waar koper alzoo voor dient. Eei oorlogvoerende natie heeft het in de eer 1 ste plaats noodig voor de patroonhulzen - welke uit een alliage van koper en zinl bestaan. Beide metalen dienen voor zull een gebruik geheel zuiver te zijn. Dan i 1 koper noodig voor de hulzen der projec - tielen voor de snelvuurkanonnen. Ool : voor deze hulzen moet het alliage van d - beste hoedanigheid zijn. Het moet pre ^ cies 1/1256 van een centimeter dik ei gasdicht zijn. Zuiver koper is het eenig > metaal dat daarvoor dienen kan. I Koperen draden zijn noodig voor d 1 veldtelefonen en voor de windingen vai dynamo's. Aluminium kan het niet ver vangen, hoewel men in die richting vaal proeven genomen heeft, o. a. in Amerika waar men transmissie-kabels van staal draad met een bekleedsel van aluminiun heeft trachten te gebruiken. Op een heel ander gebied wordt vee ! koper in den vorm van kopervitriool ge bruikt, om de Duitsche wijngaarden t besproeien en tegen de phylloxéra te vrij ■ waren. Uit deze veelvuldige toepassing is t . verklaren, dat een ton koper op he oogenblik in Duitschland met 1920 gui den in goud betaald wordt, terwijl zij 11 Engeland maar 720 gulden waard is. Van de totale koperopbrengst in d> • wereld (1,011,312 ton in 1912, 1,002,28, in 1913) levçrt Amerika 64 pet. en hier van de Vereenigde Staten 55 pet. alleen In gewone tijden heeft Duitschland onge veer 250,000 ton koper noodig. i De man van de «Times» geeft dan cij fers om aan te toonen hoeveel koper bo ven den gewonen invoer sedert het be gin van den oorlog naar neutraie landei verscheept is. De moeilijkheid om verscheping vai koper te ontdekken bepaalt zich niet to de ontdekking van gezuiverd koper o èrts. In het begin van den oorlog ston( bv. «wit metaal», ofschoon het tôt 70 pet koper bevat, niet op de lijst van verbc>dei goederen. Tenzij Duitschland goud uitvoert, i: Çiet diudelijk, dat de betaling van koper leveranties alleen door middel van papie kan g-eschieden en het is zoo goed als ze ker dat zulke documenten ten slotte ii handen van Londensche banken komen Daarom zou het, meent de medewerke van de «Times», de moeite loonen, om df kanalen aan het licht te brengen, waar door betaling geschiedt. Indien de finan cieele bemiddeling verhinderd werd, zou den de verschepingen van zelf ophouden De Vriendschap in de loopgraver <( In Wehr und Waffen bevat de vol-gende elegische verzuchting over hel ophouden van de vriendschap in de ioopgraven : » De loopgraaf-vriendschap is nu ver-boden. De militaire overheid heeft zekei deugdelijke gronden voor het verbex; gehad en zal stellig zelf betreuren, dai een onverbiddelijke noodzaak haai dwong, de opschietende teêre plant var de te>enadering tusschen de volken te vernietigen. nog ve>or zij zich tôt schoo-nen bloei kon ontwikkelen. Van hel standpunt van het militaire belang kar zulk een toenadering niet anders dan on-gewenscht zij.n. Zij biedt vooral gelegenheid tôt verspieding, daar bij den on-schuldigen omgang van de manschapper onder elkaar licht zonder kwade bedoe-ling feiten verteld kunnen worden, bi; welker geheimhouding de landsverdedi-ging belang heeft. Aan de eischen var de landsverdediging moet ailes onderge-schikt zijn. En toch is het jammer var de vriendschap in de Ioopgraven. Zij was in een droeven tijd een lichtpunt en heeft over zooveel wat de oorlog aan ont-zettends en gruwelijks bracht, een verzach tenden glans geworpen» ... * * * Denzelfden weldadigen geest als deze stem van Duitsche zijde ademt een stuk-je uit een brief dien de Engelsche kapi-tein Miles, twee dagen voor zijn sneuve-len, aan de « Daily Mail » heeft geschre-ven. In den laatsten tijd heeft hij het over een wapenstilstand tegen wil en dank, die tusschen de Engelschen en Duitschers in hun Ioopgraven gesloten is. De Engelschen konden het bestand, dat naar ondersteld was tôt middernacht zou duren, niet breken. « De Duitschers, zoo sehrijft hij in dien laatsten brief, slaan onze waarschuwing om van hun borstwering af te gaan eenvoudig in den : wind ; de zaken zijn dus op hun doode . punt, Wij kunnen niet in koelen bloede op hen schieten — en als wij een schot lossen over eens mans he>ofd, bij wijze | van waarschuwing, draait hij zich een-i voudig om, wuift met de hand en gaat l voort met wat hij de>et. Ik kan mij geen ongewoner toestand voorstellen. Aan onze rechter en linker flank gaat het vu-ren gestadig voort, maar deze lui hier willen met aile geweld vrij af hebben eu scharrelen hier rond op af stand en van 60 tôt 100 m., en tenzij wij er een paar ver-moorden — en het zou een geregelde moord zijn — zie ik niet, hoe wij er hen toe kunnen krijgen, om weer aan hun zaken te gaan. Onze kanonnen, die een 1 heel eiud achter ons staan hebben de on-1 behoorlijkheid begaan om tegen drie uur drie brisante granaten in hun schans te ' werpen. Dit had tengevolge dat zij een c tien minuten of zoo beneden bleven, c maar laat nu een paar van hen naar ons 3 toe komen om daarover te klagen. Ik kan mij vexxrstellen dat de machthebben- 1 den niet bijster ingenomen zijn met de- 2 zen staat van zaken, maar ik begrijp niet wat wij er aan kunnen doen...» 2 , us politienonasn m aen uoriog 1 Het Bureel van de Duitsche vereeni-•ginsî van houders van politiehonden, te ' Mulheim, heeft het volgende bericht : ontvangen : « Het was een donkere nacht, dikke 1 mist hing over bosch en veld. Boomen _ lagen op den weg. In het bosch lagen ze 3 door elkaar en van beide kanten werden . we beschoten. Nu gingen we op zoek naar ge.vondcn. Onze bruine honden 5 snelden vooruit, en wij zoo suel mogelijk t achterna. De dieren kwamen ons reeds . weer tegemoet. Haastig gingen we met ^ hen mee. Daar lag reeds een klagende en jammerende soldaat, met de oogen » op ons gericht. « Help me, kameraad, I geef me wat te drinken, ik heb zoo vree-. selijken dorst. » Wij gaven den armen man koffie uit de veldflesch, die hij gre-. tig uitdronk. Daarna lieten we dragers halen. Nauwelijks was de eene weg, of . de honden kwamen weer nieuwe gewon-. den nielden. Vele, vele achter elkaar, _ tôt het slagveld afgezocht was. Doodmoe ! keerden wij in den morgen met onze viervoetige kameraden naar het kamp j terug, waar wij onmiddellijk in diepen t slaap viel en. Veertien gewonden, die on-f ze dieren hadden ontdekt, zouden nooit j door de hospitaalsoldaten gevonden zijn. Men kan zich geen voorstelliug ! maken, hoe de toestand soms is. » In een tweede bericht aan het bureau s te Kassel wordt geschreven, hoe de hon-. den oonk ongedeerde maar van hua troe- - pen afgedwaalde soldaten in den nacht - terechtbrengen. Verder wordt dan ver-i teld, hoe zij gebruikt worden op een . slagveld dat door dragers en hospitaalsoldaten reeds was afgezocht. Desniet-temin vonden zij nog zeer vele gewonden. In heggen, op bietenvelden en der-gelijke suoorden zij nog soms zwaar ge-wonde infanteristen op. De soldaten zijn dan ook zeer dankbaar gestemd tegem-over de dieren. Een van hun leiders vertelt : « Ik kwam met mijn hond door den tuin van een garnizoenshospitaal. Aan den weg zat een soldaat, die blijkbaar ternauwer-nood van een zware wond genezen is. Hij wenkt mij naar zich toe, omdat het spreken hem moeilijk valt. Hij heeft een groot verzoek, zooals hij zegt, hij wilde zoo graag den hond eens streelen, want aan een van onze honden had hij zijn leven te danken. Het was bij Reims, een dicht kreupelhout. Hij lag met twee kameraden op voor post, toen er een gra-naat-kartets boven hen sprong. De beide anderen waren onmiddellijk dood, hij alleen door buik en borst getroffen. Uren vergingen, en niemand kwam. De nacht brak aan en hij had aile hoop opgege-ven. De arme man zag een ellendigen dood in het verschiet. Plotseling hoorde hij echter een geluid. Twee donkere ge-daanten naderden hem. Het waren twee Roode-Kruis-honden. Zoo stil als ze ge-komen waren, verdwenen ze weer. « Met dezelfde verstandige,trouwe oogen waar-mee uw hond kijkt, hebben zij mij aan-gezien », zei hij met tranen in de oogen. Daarom zou ik dien hond zoo graag willen streelen. » KRONIJK VAN DEN DAG ZONDAG. — Twaalf uur. Het weei is schoon. Een lucht, blauw-teer, alom aan den horizont met witte wolkjes af-geboord, wat de blauwe teerheid alom nog blauwer maakt. Zal het blijven duren vandaag? Zaî nu eindelijk, na 't regenweer der laatste weken, eens een blijen Zondag komen? Maar neen, het regende reeds dat het goot van morgen en 't zal nog regenen. Gelijk ik mijn huis verlaat loop ik op een ouden vriend, een bureelmakkei van vroeger, een kerel — is 't een Duit-scher of een Oostenrijker, ik weet het niet zeker — dien ik sinds meer dan zes maand niet meer gezien heb. Hij ook werd de>or 't besluit van Dufour getroffen en moest de stad verlaten. — Zijt ge reeds lang terug? — Een halve maand. Daarmede zwijgen wij. Maar ik voel dat hij wil spreken, spreken over de gebeurtenisseu die zoovele dingeu hebben vaneen gescheurd, die zoovele goede vriendschap hebben ver-ni-etigd. En hij weet niet hoe hij hel aanvangen zal. En ik ook wil van hen iets vernemen en ik ook weet niet met Welke wex>rden ik het wagen moet. Hij breekt het ijs en zegt me: — Er zijn dingen hier in uw lanii die ik niet begrijp, zoo de houding var sommige uwer katholieke bladen, die zich aanstellen, met heftige gebaren, als de verdedigers van haard en leven, a' moesten ze, te dien einde, « hunnen Goc schenden ». 't Woord staat gedrukt, zie maar... De man toonde mij het dagblad. — Begrijpt ge dat? — Neen, ik begrijp daar niets van. — Ik reisde in mijn leven de werelc rond, verkeerde hier en elders ; te Parij: ivas ik verplicht, voor mijn bestaan, aav journalistiek te doen — wat geliefheb ber meer niet — en ik las toen dagelijk: «Ta Croix»; 't is geen klein bier, il zeg het u maar, en toch een mentaliteii als deze heb ik nergens ontmoet. Zij zijr thans, in deze droeve omstandigheden nog niet gerijpt tôt een eerbiedig op eei: af stand blijven. — Er zit wel waarheid achter die woorden, dacht ik. Stilte en afzonderinj zou aan allen op dit oogenblik het beste passen. Hadden de katholieken, sind; meer dan twintig jaren, naar de tegen-partijen geluisterd, dan zouden wij nr over een wel uitgerust leger van een half miljoen man beschikt hebben. En de toestand zou nu heel anders geweesl zijn... We gingen verder, zwijgend, beide ir overpeinzing... Neen, waarachtig, de blijen Zondag i: voor vandaag nog niet. De blauwe luchi overtrekt al meer en meer. Lage, inkt-zwarte wolken waaien samen op den horizont als zoovele regenschepen. IN DE SAMENWERKENDE MAAT SCHAPPIJ « BAKKERIJ HELP V ZELVE ». — Verleden Zondag had k de <( Bakkerij Help U Zelve » een korte en hartelijke bijeenkomst plaats var den Beheerraad en de bedienden diei bloeiende instelling. De heer Jaak Arents, de sympathiekc voorzitter van den Beheerraad, omringc; van de heeren Jaak De Rooy, sekretaris Frans Colbert, schatbewaarder, Théo phiel Mottie, Albert De Vries, Ed. K, Van den Wijngaert, Petrus Docx, be-heerders en de heeren Louis Stroum, Victor Van Dooren, Alfons Bosmans, kommissarissen, wenschte het volledig aan-wezig personeel een voorspoedig nieuwjaar en dankte het voor den ievei en de vlijt, waarmede het zich van zijnc dagelijksche werktaak gekweten had Hij drukte ex>k den innigen wensch uit hen allen in dienst te kunnen behouden en verzocht hen voort te blijven werken met onverpoosden ijver en verklç'efdheid om den vooruitgang der Bakkerij te be-stendigen.Namens het personeel antwoordde de heer bestuurder Alfons Jaiissens op de hartelijk toegejuichte woorden van den heei/ Jaak Arents en bedankte hem en de overige leden van den Beheerraad voor de belangstellende waardeering je-gens de bedienden. Voorts zegde hij de stellige verzekering te kunnen geven dat gansch het personeel, hand in hand, zijn uiterste best zal blijven doen en met naarstige plichtsvervulling zal blijven ieveren voor den stijgenden bloei der Bakkerij. Dat al de aanwezigen zich met de woorden van den heer bestuurder veree-nigden, bewees hun instemm end hand-geklap.De heer Jaak Arents bedankte den bestuurder en het personeel voor die welgemeende woorden en overhandigde dan aan allen, van den jongsten bedien-de af, eene nieuwjaarsgift. Eene korte, maar, in zijnen eenvoud, eene treffende bijenkomst... e DE ZINNELOOZEN. — Er wordt ons gemeld dat de inwoners van het Zinneloozengesticht van Duffel, zich thans te Merxplas bevinden. TELEFOONSTOESTELLEN. — Er wordt ons gevraagd of er een besluit is uitgevaardigd, waarbij telefoontotstel-len, zoowel openbare als private, moeten mgeleVerd worden. Zulk besluit werd nooit genomen. Aile draadlooze telegraaftoestellen zijn inge-bracht, het is waarschijnlijk daardoor dat er eene vergissing ontstaan is. MAUBEUGE. — Deze Fransche ver-sterkte stad, die door het Duitsche leger veroverd werd, staat op het exigenblik onder de Duitsche Generale Regeering van België. Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit van ons land heeft tôt taak genomen deze zoo zeer beproefde stad van het noodige voedsel te voorzien. VOOR DE DIEREN. — Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit dat zulk goed werk verrictat, heeit ook de dieren niet vergeten. Het heeft eene groote lie>eveelheid maïs voor de hennen en kiekens aangekocht, dit om den kweek te bevorderen. POSTKANTOOR - MIDDENSTA-TiE. — Het winket waar postzegels te-koop gesteld worden is opnieuw voor net publiek geopend. KERST- EN NÏEUWJAARSGE-SCHfcJNKEN. — Zaterdag j.l. hadden in de gemeentescholen de verloting plaats van de giften der kinderen van Canada. f Bij het uitreiken der giften, bestaande uit allerlei speelgoed, kleederen, schoei-sels, enz., heerschte er veel leute en ail kinderen waren het eens hunne Ca-nadeesche maatjes te danken en te loven voor hun edel idee. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN. — i De konsul-generaal van België te Amsterdam heeft een bericht doen afkondi-gen, dat overgegaan zal worden tôt de , uitbetaling van de gelden waarop de tanuliebetrekkingen van bij het Belgisch leger dienende soldaten recht hebben in-gevoige de wet van 30 Oogst 1913 en van de wet van 4 Oogst 1914. Rechthebbenden moeten zich ter ver-krijging daarvan laten inschrijven in de daartoe bestemde registers. De rechthebbenden zullen moeten voorzien zijn van hunne identiteitspapieren alsmedc van een bewijs van de gemeentelijke overheid vermeldende den datum waarop ze zijn ingeschreven. BIJ DE BELGISCHE GEINTER-NEERDEN.—Drie ontvluchte geïnter-neerde Engelsche officieren hebbeu zich bij den garnizoenskommandanc te Leeuwarden aangemeld. Zij waren sinds Vrijdagavond uit Groningen gevlucht. i Zij zijn weer naar dezelfde plaats terug-gebracht.We vernemen uit Groningen : Met een extra-trein zijn Donderdag j.l. bijna aile Engelsche geinterneerde officieren ter verdere interneering naar Bodegraven gezonden, vermoedelijk in verband met de gemelde emtvluchting. De commodore en enkele officieren zijn te Groningen gebleven. De geest der geinterneerde manschap-pen wordt er niet beter om. In den af-geloopen nacht was het nogal rumoerig m de kazerne. De bewaking is ver-scherpt.Donderdag middag zijn per extra-trein uit Groningen 40 geinterneerde Engelsche officieren de Wieringer schans aangekomen. VOOR ONZE VLUCHTELINoni». — Het Deensche dagblad « Holland-Falster's Folketidenre » te Nykjoburg, heeft 250 kronen verzameld ten behoe-ve van onze vluchtelingen. Door bemiddeling van het Neder-landsche Konsulaat te Kopenhagen is het bedrag overgemaakt aan het département van buitenlandsche zaken. LIEDERAVOND BERTHA SE-ROEN EN JEF JUDELS. — Mevr. Bertha Seroen, van de Vlaamsche Opéra, en heer Jef Judels, oud-artist en bestuurder van dezelfde Opéra die, gezien de tijdsomstandigheden beiden te Amsterdam verblijven, hebben een lieder-avond ingericht in de zaal Duwaer en Naessens, waar beiden grooten bijval ge-noten.Het programma bestond hoofdzake-lijk uit liederen van Peter Benoit Lode-wijk Mortel mans en andere Vlaamsche oo'ndichters. , , J Brussel Van heden af zal « HET VLAAMSCHE NIEUWS » regelmatig om 3 uren s middags in gansch Brussel te bekomen zijn aan 5 centiemen. « IIET VLAAMSCHE NIEUWS » verschijnt elken dag op vier g'reote bladzijden. Verkoopers worden gevraagd en kunnen zich aaflbieden in de «Coq Tourné v ^lechelschestraat, 24. Onze lezers die in Brussel het begin van het mengelwerk « De Ellpndigen » willen bekomen wenden zicli : Place Sainctelette, 29, Brussel. I ilffl IIMSCllll I llll ■ ■■ I■■IIWMUUHBMMM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes