Het volk: antisocialistisch dagblad

1486 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Novembre. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww78p7b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vicr-en-Twinligste Jaar, - ■S. 275 Godsdlenst — Huisgezln — Elgeadom Woensdag, 25 November 1914 Aile briefwisselingen vrachfc-Tij te zenden aan Aug. Van seghem, uitgever voor de naaml. laatscli. « Drukkerij Het Volk >, leersteeg, n° 16, Gent. Bureel .van West-Vlaanderen t îaston Bossuyt, Gilde der Am-achten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Lillfîfirhrnp.rlprRf.rfl.n.f,. 9.4. T iinron HET VOLK Men sehrijlt In: Op aile postkantpren aan 10 fe« per jaar. Zes maanden fr. 6.00. Di'ie maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechfcerlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TTf!T/!?WnnTJ TsIO 1Q7 Dont Ver,cMSnt O maa. per weeU. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEME» HET NOMMER Cs pauzelljke Erxjkliek. In De Tijd is de teksfc der laatste ency-kliek van Paus Benedictus XV aan de bisschoppen verschenen. In den aanhef Iezen wij : « Hen die over do staten zijn aangesteld smeeken wij drin-gend, dat zij toch zien hoeveel tranen en bloed reeds vergoten zijn en dat zij toch den terugkeerdervredesgoederen onder de volken bespoedigen. » De Paus hoopt, dat zij naar de Kerstboodscliap zullen luis-teren.En dan : Christus wiide Iiet rijk des vredes vestigen op den grondslag der liefde. Docli geheel anders zijn de zeden onzcr tijden. Nooit wellicht is er zooveel gesproken over menschelijke broederschap als tegen woordig ; ja, zelfs aarzelt rnen niet met verwaarloozing van het woord des Evangelies, met terzijdestelling van het werk van Christus en de Kerk, dit streven naar broederscliap te verheerlijken, als eenevan de grootste gaven,die het mensch-dom onzer dagen heeft voortgebracht. In waarheid echter, heeft men nimmer onder de menschen minder broederlijk gehandeld dan thans. AUerwreedst is de haat wegens rassenveTschil — het eene volk wordt van liet ander veel meer door vijandschap dan door grenzen gescheiden: in dezelfde gemeente, binnen dezelfde miiren branden de verschillende klassen der burgers van onderlingen naijver : tusschen de bijzondere personen wordt alies door eigenliefde als de hoogste wet geregeld. » Dat gebrek aan onderlinge liefde en het verdwijnen van het gezag gaan hand aan hand. Geen wonder, dat de maatschappij dan als in twee vijandige legers is verdeeld. De Paus keurt het streven naar al maar meer gelijkheid onder de menschen af ; ook onredelijke werkstakingen en oproer. Het socialism heeft hij lia « de beroemde omzendbrieven » van Léo XIII niet meer te veroordeelen. De liefde moet het her-stel brengen. De ho o gère zullen zich dan lot de lagere neerbuigen, «en niet alleen rechtvaardig zijn zooals het behoort, maar ook vriendelijk en voorkomend en lank-moedig. » Na eene aanprijzing van Geloof en Gods-dienst gaat de Paus zich met de kerkèlijke zaak bezig houden. Hij prijst zijn voorgan-ger en diens « groote werken », bij de op-somming waarvan hij noemt : « Van de leerstôelen der gewijde wetenschappen is het gevaar van vermetele nieuwigheden .verwijderd. o Een eind verder zegt de Paus : dat aile krachten moeten worden ingespannen « om de twist en de tweedracht, die er onder de Katholieken mochten zijn, te doen ophouden en te zorgen, dat er geen nieuwe komen.... Als de wettige overheid iets stellig geboden heeft, mag niemand dit gebod verwaarloozen, omdat hij zelf het niet kan goedkeuren ; doch laat eenieder zijn gevoelen blootleggen aan het over hem gestelde gezag en daaraan in geweten ge-hoorzainen. Dat ook geen enkel privaat persoon in boek of dagblad of in openbare voordrachten zich opwerpe als leeraar in de Kerk. Allen moeten weten, aan wie God het leeraarsambt in de Kerk gegeven heeft. Daaraan alleen komt het recht toe, daar believen uitspraak te doen, indien het zulkswil ; voor de anderen is het plicht eerbiedig toe te hooren en te gehoorzamen aan zijn woord. In zaken evenwel, waar-over men beiderzijds van meening kan verschillen, zonder Geloof en tucht te schenden, wijl de Apostolisclie Stoel zijn oordeel niet heeft uitgesproken, magzeker eenieder zeggen, wat hij voor waarheid hosdt en zijne meening verdedigen. » « Niemand schrijve zich het recht toe hen, die een ander gevoelen houden, daarom alleen aan te zien als verdacht in het Geloof of wederspannig aan het gezag, ij willen, dat men zich onthoude van be-namingen, welke men onlangs begon te gebruiken om de Katholieken van elkaar te onderscheiden en zij vermijden die woor-den niet alleen als « profane nieuwigheden », maar ook als in strijd met waarheid en billijkheid, wijl onder de Katholieken daaruit groote geschillen en ver-warring ontstaan. De aard. van ons katho-liek Geloof is zôô, dat er niets bij of af kan. Men lioudt ailes of verwerpt ailes... Daarom zijn bijvoegsels niet noodig. Eenieder hebbe voldoende aan deze be-lijdenis : Mijn naam is Christen en mijn bijnaam is Icaiholiek. « Zoo zijn ontstaan de monsterachtige dwalingen van het Modernism, hetwelk Onze voorganger terrecht verklaard heeft als eene verzameling van aile ketterijen en dat hij plechtig heeft veroordeeld. Deze 'veroordeeling, Eerwaarde Broeders, her-halen Wij hier in haar geheel ; en daar nog niet overal deze zoo verderfelijke besmet-ting onderdrukt is, doch zelfs thans nog hier en daar, ofschoon in 't verborgen, voortknaagt, moeten allen — wij drukken het T op het hart — zoo ijverig mogelijk zich hoeden tegen ellce besmeuring met dit kwaad, waarvan men zeer terecht kan zeggen, hetwelk Job over iets anders zegde : «Iiet is een vuur, dat .verslindt tôt vernietigin g toe en dat aile levenskiemen uitroeit.» En Wij verlangen, dat de Katholieken niet slechts een afschuw zullen hebben van de dwalingen, doch ook van de ge-zindheid, of, zooals men zegt, van den geest der Modernisten, welke iedereen, dien hij bezielt, ailes, wat naar het oude smaakt, met weerzin van zich doet af-stooten en alom gretig doet rondgrijpen naar nieuwigheden... » Vervolgens prijst de Paus de Katholieke vereenigingen aan. De leden daarvan moeten gehoorzaam zijn aan God, door ge-hoorzaam te zijn aan den Leider der Kerk. Dan richt de Paus zich weer tegen de integralen, die meermalen onder don vorigen Paus liun bisschoppen niet de vereischte gehoorzaamheid toonden, zoo-dat hunne tegenstanders ook wel bisschop-pelijken zijn genoèmd. « Daar is intusschen é<?ne zaak, waarover niet mag gîzwegen worden. Wij wenschen namelijk aile priesters als Onze zeer beminde zonen erop te wijzen, hoe drin-gend noodig het is èn voor hun eigen heil en voor de vruchtbaarheid van hun heilig ambt, dat zij — ieder van hen — zich zoo nauw mogelijk bij hun Bisschop aansluiten en hem eene zoo groote mogelijke gehoorzaamheid betoonen. Ongetwijfeld zijn — Wij hebben het hierboven reeds betreurd — niet aile bedienaren van het heiligdom vrij van de opgeblazenheid des geestes en die vermetele aanmatiging, die tôt d eigenschappen behooren van deze tijden ; en het gebeurt niet zelden, dat de herders der Kerk verdriet en verzet ondervinden van die zijde, waarvan zij terecht troost en liulp verwachtten. Laten zij, die zoo jammerlijk hun plicht verzaken, wel be-denken, dat het gezag dergenen, welke de Heilige Geest gesteld heeft tôt bisschoppen om de Kerk Gods te besturen, een Godde-lijk gezag is, en dat, indien, zooals Wij gezien hebben, alwie aan eenig wettig gezag weerstaan, aan God weerstaan, die-genen des te goddeloozer handelen, die weigeren te gehoorzamen aan de bisschoppen, welke God geheiligd heeft door het zegelmerk van Zij ne macht Waaruit volgt, dat hij niet met de Kerk is, die niet is met den bisschop. » Ten slotte komt de wercldlijlce macht van den Paus ter sprake. « De Kerk mist intusschen reeds veel te lang die volledige vrijheid, welke zij noodig heeft ; namelijk van het oogenblik af, waarop liaar hoofd, de Paus van Rome, de macht verloor, welke hij, krachtens Goddelijkc wilsbescliikking, in den loop der eeuwen had verlcregen, ten einde die vrijheid te beschermen.... Vandaar dat Wij, vurig wenschcnde dat de volken zoo spoedig mogelijk vrede sluiten, ook den innigen wensch koestern, dat er een eind kome aan den onhoudbaren toestand van het Hoold der Kerk, een toestand, die onder meer dan één opzicht voor de rust onder de volken hoogst nadeelig is. In deze zaak liernieuwen Wij hier — om dezelfde redenen — dezelfde protesten, welke Onze Voorgangers meermalen hebben uitgebracht, niet geleid door menschelijke beweegredenen, doch door de heilig-heid van hun ambt, ter verdediging van de rechten en de waardigheid van den Aposto-lischen Stoel. » OîitcieeleMedeâeellEigen In Vlaanderen en Fransch-NoordeD. Duilsche Melding aan de Post (Zuidstatie te Gent) uitge-plakt : In West-Vlaanderen blijft de toestand onveranderd. Het engelsche geweer- en geschutvuur blijft aanhouden. In het Argonnerwoud hebben wij eeni-gen vooruitgang gedaan. Aan het oosten van de Mosel werden tegenaàhvallen afge-slagen.In Polen blijven de gevechten nog zonder uitslag. Russische tegenaanvallen werden bij Czertoliau en Krakau afgeslagen. (Duitsche MelcLing.) BERLIJN, 22 November. (Wolff.) -Kennisgeving van vanochtend uit het groote hoofdkwartier : Op het westelijk oorlogsterrein is do toestand onveranderd. (Fransche Meldingen.) PARUS, 21 November. (Reuter. ) — Officieele kennisgeving van 's avonds elf uur : Er is heden niets belangrijks gebeurd, belialve in Woevre, waar vijf aanvallen der Duitschers, in een tijdverloop van twee uur ondernomen, door de Fransche artillerie zijn afgeslagen. PARUS, 22 November. (Reuter.) — De officieele kennisgeving van vanmiddag behelst dat het -vandaag op het geheele front rustig is geweest (Engélsche Melding.) LONDEN, 22 November. (Reuter.) — In verband met onjuiste geruchten, vol-gens welke de Duitschers eerst de stad Yper hebben genomen en er later weer uit zijn verdreven, deelt het persbureau mede dat Yper in handen der bondge-nooten is, en dat, behalve krijgsgevange-nen en misschion spioenen, geen Duitschers er in zijn geslaagd de stad binnen te komen of ze ook maar te naderen. De positie der bondgenooten is op dit punt sterker dan ooit. Op het Oosîelsjk Gevcchtsierreia. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 22 November. (Wolff.) — Kennisgeving van vanochtend uit het groote hoofdkwartier : In Russisch-Polen is nog geen beslissing gevallen. Ten zuiden van Plozk, in de streek van Lodz en bij Czentochawa duurt de strijd voort. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 22 November. (Wolff. Of-ficieel.) — De Duitschers en Oostenrijkers zetten in Russisch Polen hunne aanvallen-de beweging krachtig en met succès voort. Op zich zelf staande tegenaanvallen van den vijand zijn afgeslagen. Tôt dusver hebben de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen meer dan 15,000 gevangenen gemaakt. Ook ten westen van de Dunajec en in de Karpathen zijn belangrijke gevechten gaande. (Russische Melding.) ST. PETEIÏSBURG, 22 November. (P. T. A.) — De groote generale staf deelt officieel mede : De strijd tusschen de Weichsel en de Warta wordt met de grootste verbittering voortgezet. Wij hebben enkele plaatselijke successen behaald. De gevechten op het front Czentochawa-Krakau hebben geen wijziging van be-teekenis in den toestand gebracht. Wij lieb'oeii 2000 nian g : vaargeïr genomen en machiengeweren buitgemaakt. In Galicië hebben de Oostenrijkers onder den druk onzer aanvallen Neu Sandez (aan de Dur.ajéc) ontruimd. Tarkljs In den oorlog. ("Duitsclie Melding.) BERLIJN, 22 November. (Korr. Nor-den.) — Het Berliner Tageblatt verneemt uit Konstantinopel : De voornaamste gevechten met sterke troepenafdeelingen van het Russische leger spelen zich af op den Turkschen linkervleugel in het gebied tusschen de rivier Tsjoeroek, die eenige kilometers zuidwestelijk van Batoem in de Zwarte Zee uitloopt, en de Turksch-Rus-sisclie grens. De gevechten zijn tôt nu toe zeer gunstig geweest voor de Turksche troepen, die overal reeds ver over de grenzen voorwaarts zijn gedrongen. In het gebied van Liman zijn de Russen, die ernstige verliezen hebben geleden, reeds over de Tsjoeroek teruggeworpen en uiteengedreven. Bij ArtWin (op Russisch gebied bij de Turksche grens) hebben Turksche troepen de Russische voorhoede door een bajonetaanval overrompeld. De Russen hebben daar veel doodon verloren en veel oorlogsmateriaal in handen van de Turksche troepen gelaten. (Turksche Meldingen.) •KONSTANTINOPEL, 22 November. (Wolff.) — Oificieel.) Naar het hoofdkwartier mededeelt, zijn de Turksche troepen bij het Suezkanaal aangekomen. In een gevecht bij Kantara zijn de En-gelschen verslagen en na zware verliezen te hebben geleden, gevlucht. KONSTANTINOPEL, 22 November. (Wolff.) — Het Turksche hoofdkwartier maakt bekend dat den 18 dezer aan den Sjat-el-Arab een hevig gevecht is geleverd tusschen 'ngelsche en Turksche troepen. De verlie . -n der Engc'schen waren aan-zienlijk. Gevangen genomen Engelschen hebben verklaard dat hun opperbevel-hebber gewond is. Een kanonsehot, door de lcanonneerboot Marmaris gelost, heeft eene Engelsche kanotmeerboot getroffen en daarop eene ontploffing veroorzaakt. Bijzonderheden over de gevechten ont-broken nog. KONSTANTINOPEL, 22 November. (Wolff.) — Officieele kennisgeving van het hoofdkwartier : De kruiser Hamidié heeft gisteren de Russische opslagplaatsen van petroleum en de station van draadlooze telegrafie te Tuapsse (ten Zuidoosten van Nowo Rossisk) beschoten en vernield. Ieî Zuid»Afpika« (Transvaalsche Melding.) PRETORIA, 22 November. (Reuter.) (Officieel.) — De opstand is a.an het tanen. Do rebsllen geven zich dagelijks in groote getallen over. Heden hebben zich twee zoons van De Wet overgegeven. Oostenrljk tegen Ssrvie. ; (Oostenrijlcsche Melding.) ^ WEENEN, 22 November. (Wolff.) - a Van het zuidelijke oorlogstooneel wordt a officieel meegedeeld dat eene sterke Oos- t tenrijksch-IIongaarsche troepenmacht de Kolubara reeds is o verge trokken. De | vijand biedt echter nog weerstand in verscheidene goedgekozen versterkte stel- j lingen. t Groote patrouilles hebben de laatste twee dagen weder 2440 gevangenen ge- 1 maakt. Het aantal Ssrvischc krijgsgevan- ' genen in de gevechten sedert 6 November J is hiermee tôt 13,000 geklommen. FRANSCH 00RL0GSKRED1ET. Zwitsersche bladen melden, dat de Fransche regeering aan de Kamer, die den 20 December bijeenkomt, een oorlogskre-dietvan 10 milliard frank zal vragen. Turkcn en Joden. (Duilsche Melding.) BERLIJN, 21 November. (Korr. Nor-den.) —■ De Turksche regeering heeft be-sloten de scholen van de Alliance Israélite Universelle in Turkije niet te sluiten, maar als scholen van plaatselijken aard te be-handelen, daar zij steeds onder Turksch toezicht hebben gestaan. Vcrraj'erswerk veroordeeld. Het rijksgerecht te Leipzig heeft den koopman Kaul, die, in samenwerking met den reeds veroordeelden sergeant ( Pohl, heeft getracht Russische agenten Duitsche geheime militaire stuklcen in £ handen te spelen, tôt 5 % îaar tuchthuis- c straf en 10 jaar eerverlies veroordeeld. m H,,., < Canada's Hulp. OTTAWA, 21 November. (Reuter.) — ( In verband met het op de been brengen -j van een tweede troepenconthjgcnt voor ( den dienst in Europa en de manschappen, die noodig zijn om de verliezen aan te vul- « len, heeft de Canadeesche regeering be- i sloten, voortdurend 50.000 man in plaats £ van 30,000 man onder de wapenen te houden. \ OTTAWA, 22 November. (Reuter.) — ! Minister Borden deelt mede dat Canada nog 5000 man zal mobiliseeren en dus voor het eind van het jaar 108,000 man onder de wapenen zal hebben. Slaatsverraad. ST. PETERSBURG, 22 November. (Reuter.) — De policie heeft nabij S. Pe-tersburg een inval gedaan in eene bijeen- 1 komst van socialisten, en onder welke vijf ' Doema-leden. Allen zullen zich hebben te J verantwoorden wegens samenzwering tegen de regeering. , Sieim van Mahomraedanen. ST. PETERSBURG, 22 November. 1 (P. T. A.) — De Emir van Bakhara heeft een millioen roebel ter beschikking van den Tsaar gesteld, om die te besteden voor j oorîogsbehoeften en voor de zieken en ge- i wonden. ' i UNI IN BELGIË. ' Schieîloorsieii. In La Belgique van 19 dezer is een open brief opgenomen aan Zijne Eminentie den Aartsbisschop, om te verzoeken dat de arme liederi, zonder dak, zouden opgenomen worden in de kerken, des winters. Als antwoord op dien brief heeft La Belgique van een lid der brusselsche geeste-lijkheid, de volgendo notas ontvangen : « De open brief aan Z. E. Kardinaal van Mechelen, openbaar gemaakt in uw numrner van 39 November behelst indérdaad een eigenaardig gedacht. Het zal misschien velen van uwe lezers aanbelangen to weten dat de Aartsbisschop, van bij het begin van den oorlog beter heeft. gedaan, dan lietgeen den brief opwerpt, daar de kerken, in den winter, geene voldoende schuilplaatsen zouden zijn en deze in de verwoeste streken bijna allen de eerste gebouwen waren die vernield of onbruikbaar gemaakt werden. » De Kardinaal heeft daarom de geestelijke inrichtingen verzocht, om zich in te richi en, om de kinderen op te nemen van de familiën die verplicht werden hunnen haard te ver-laten. Van in het begin der oogstmaand zijn .aldus een zeker getal kloosters veranderd in verblijfplaatsen voor kinderen. » Te Brussel alleen zijn honderden jon-gentjes en meisjes aldus opgenomen en zijn er nog altijd gehuisvest, gevoed en gekleed zonder dat het iets kost aan de openbare weldadiglieid en al wie zich rekenschap heeft kunnen geven over de vrees der ouders betrekkelijk liet belioud eener jeugd, die dubbel blootgesteld is, door het herber-gen in gemeenzame plaatsen en door de gevaren eener groote stad, zal begrijpen dat e voordeelen dezer inrichting niet enké an stoffelijken aard zijn. » 't Is een sterkend schouwspel zeker^ loostergemeenten, voor hen zelven vai lie inkomen ont bloot, die geen oogen%lil arzelen, belangrijke groepen van kinderei en hunnen laste te zien nemen. » Verscheidene kloosters, die in dez aatste jaren, door België, waren opgenomen tebben deze herbergzaamlieid, die zij hie ;enoten, terugbetaald, door talrijke onge nkkige kleine Belgen, op hunne beurt oj e nemen. » Daar de gelegenheid er zich toe leent leer Bestuurder, meenen wij dat dit schooi lewijs van liefde mag aangestipt worderi e meer daar het mogelijks menige famili ;al inlichten. Do toevloed der gevlucht amiliën naar Brussel is verminderd; he perle zet niettegenstaande dat zijn we roort, het beschikt nog over eenige plaatser » Zoo er ouders zijn die hunne kindere vil len onttrekken aan de lichamelijke e ;edelijke gevaren van het liuidig oogenblik ;ij mogen zich, voor de brusselsche omschri; -ing, richten tôt de Van Aertselaarssclioo Vildeboschstraat, 17; zij zullen er de aar vijzing vinden der b schikbare plaatser 'ij zullen er de weergalm hooren van he voord dat herinnert aan uw achtbare brio! visselaar « Sinite parvulos ad me venire jaat de kleinen tôt mij komen. » Deze lijnen werpen cens te meer het vei vijt in duigen, dat reeds meer dan eens doo ;ekere bladen aan onze kloosters gedaa verd. Men beschuldigde dezen van onvei chilligheid tegenover de groote ellend( vaaronder ons volk gebukt gaat. Welni ran den eersten dag af van den oorlog zij le poorten der kloosters, waar zulks mogelij vas, opengesteld voor de tallooze ongelu! àgen zonder onderscheid van denkwijzi M TREINDIENSTEN, Ziehier de vertrekuren dor verschillig reinen, die van heden af zullen rijden : 1. Brussel-Leuven. — Vertrek om 11.53 u .ankomst om 12.55 ure. Vertrek uit Leuve >m 4.11 ure, aankomst te Brussel om 5.11 i 2. Brussel-(Nord)-Doornijk. — Vertre 1.52 ure, aankomst 12.45 ure. Vertrek ui Joornijk 9.08 ure aankomst te Bruss( L .41 ure. 3. Brussel (Zuid)-Bergen. — Vertrek oi i.17 ure, aankomst om 9.06 ure. Vertrek ui îergen om 12.14 ure, aankomst te Bruss< ►m 2.46 ure. ,4. Brussel (L. W.)-Kortrijk. — Vertre >m 11 ure, aankomst om 3.14 ure. Vertre lit Kortrijk om 3.51 ure, aankomst te Brus ici om 8.07 ure. 5. Kortrijk-Rijssel. — Vertrek om 4.59 u aankomst om 7.19 ure. Terug om 11.46 ur( tankomst te Kortrijk om 2.06 ure. 6. Brussel (L. W.)-Namen. — Vertre >m 12.50 ure, aankomst om 3.50 ure. Vertre lit Namen om 5.30 ure, aankomst te Bruss< >m 8.27 ure. 7. Namen-Luxemburg. — Vertrek oi 5 ure 26, aankomst om 3.15 ure. Terug or 5.37 ure, aankomst te Namen om 4.20. ur< 8.Leuven-Charleroi. —■ Vertrek om 12J ire, aankomst om 3.31 ure. Vertrek om 3.3 ire, aankomst te Leuven om 7.20 ure. 9. Brussel-(L.W.)-Gent-St-Pieters. — Vei rek om 10.47 ure, aankomst om 2.09 un rerug om 4.18 ure, aankomst om 7.39 ure t 3russel. 10. 's Gravenbrakel-Gent-St-Pieteis. Vertrek om 11.18 ure, aankomst. om 2.38 u rerug om 4.35 ure, aankomst te s'Gravei jrakel om 7.45 ure. De reizigers moeten een uur voor het«ve: rek der treinon in de statie zijn, voor îazicht van de passe-port, dat zij moete )ezitten. Het valt daarenboven op te merkendf nen zich moet inlichten over de bijkoniond nlichtingen, om toegang te hebben tôt do :rein en het belgiscli uur niet te verwarre net het duitsch uur. HoBid H s si © m $ m sa © Bij een uitstapje dat men doet, gaat me îatuurlijk bij eenige vrienden die door de >orlog grootelijks zijn beproeîd gewees Dààr hoort men persoonlijk wat zij hebbe e lijden gehad en dààr ziet men çnet eigen >ogen de rampen, de ongelukken en schad velke deze wreede oorlog heeft teweeg g( jracht. Als men de gemeente Moerzeke doorstaj :iet men dat zij niet veel beproefd gewees s; toch was het grootste getal inwoners o le -flucht gegaan, eenigen met den eerv îeer pastoor De Vos aan het hoofd zijn te ilaatse gebleven. Maar waar de verv/oesting en de oorlog; ampen zich be'ginnen te vertoonen is t )astel. Tengevolge van het bombardomen •an 1° October van 4 tôt 6 ure namidda s het dak van den linkerbeuk der ker ;ansch doorschoten en het kloostergeboir :rg beschadigd geweest. ' Veertig huize îebben erg geleden; een windmolen i igebrand. Drie soldaten zijn er gesneuveld. Onnoodi e zeggen dat heel de parochie, mensche :n dieren gedurende tien dagen elders ee 'eilige plaats hebben moeten zoeken. Eene gemeente die bijzonderlijk veo ;eleden heeft is Baesrode. Het huis van de Lokter De Boeck, het scheepstimmerwoi -an den volksvertegenwoordigcrVanDam.nl :n Van Praet-Dansaert en liet kanonstraatj ,ijn afgebrand. De kerk is erg beschadigc )e toren, van 't jaar 1400, is afgeschotcn let dak, muren en vensters langs aile kante Loorboord en de schoone biechtstoel vei irijzekl. Het klein dorp van Vlassenbroec aet zijn 230 inwoners moest ook»/.ulk een ►eproeving ondergaan. Na een bombarde aent. van eenige uren werd het huis va S. Van Danime in gruis geschoten. Men zo Laar vele menschenlevens te b^Ueure:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes