Het volk: antisocialistisch dagblad

770 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Août. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6f041/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yier-en-Twinligstc Jaar, -N. 118 Godsdienst — Huisgezln — Eigeadom Zondaff, 2 Ansnsli 1954 sllle briefwisselingen vracht-*rîj to zenden aan Aug. Va,a Iseghem, uitgever voor de naamL piaatsch. « Drukkerij Het Yolk », Meersteeg, n° 16, Gent. Burcel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefodx 523 Bureel van Antwerpen, Bra-foanfc en Limburg : Viktor Kuyl, tlinderbrocdei'straat, 24, Leuven HET VOLK PMen scfcrijlt m s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. AanKondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. t Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. _ Ongeteekende brieven wordon PÉkri» geweigerd. jSl ÏELEFOON N° 137, Gent. Vergchifnt 6 masaï per week. CHRISTEN "W ERKMANSBLAI gy BXiîiiiXSiJDUUiN n* 10#, * 2 CENTIEMEN HET KUMMER 3 CENTIEMES MET BIJV0EGS] 't Zwarte Moordland Nogal vele libérale en omtrent aile Jocialistische bladen houden liet thans met Servië tegen Oostenrijk, met den tnoordcnaar tegen den tuclitiger. Z'hebben gelijk : ze zijn bij hunne Soort. De geschiedenis bewijst het. ■ Uit Galicië gekomen, rond 636 in de Balkans gevestigd, beleefden Serviërs en Croaten eene lastige wordingsperiode die duurde tôt in 1159. » Hun eerste koning was Stefano Ne-mania, die zich in 1159 meester maaktc van de goederen zijner drie broeders en in 1188 de koninklijke waardigheid kreeg Van den duitschen Keizer Frederik Bar-barossa.Die zelfde eerste roover deed zijn volk van de katholieke naar de schismatieke Kerk overgaan. Hij stierf in 1228. Tôt in 't vierde geslacht voehten zijne nakomelingen tegen elkander om 't be-wind.Vorst Miloutine Detsjans, die regeerde van 1275 tôt 1321, vermeerderde het grondgebied. Zijn zoon Stefano Detsjans-ki, die tôt 1334 op den troon bleef, had min kans en werd door zijne omgeving gewurgd. Zijn opvcdger Stefano Dousjan verhiei Servië tôt de grootste machtshoogte die liet ooit bereikt heeft. Hij veroverde Macedonië, Albanie, Epirus en Bosnia en ontnam de stad Belgrado aan de Hon-garen. Op het punt uit te trekken ter ver-overing van Constantinopel, stierf hij den 13 December 1355 aan eene cnbekende oorzaak. Zijn zoon Ouroch, die hem op-volgde, werd in 1367 vermoord door zijne omgeving. Met dezen verdween het Vorstenhuis of de dynastie der Nema-nitch.Negen jaar blecf het land dan in be-roering door den onderlingen strijd dei moordenaars van Ouroch, die elkandei het oppergezag betwistten. In 1376 werd prins Lazari Gerblianowitch, afstamme-ling van echtvcrwanten der Nemanitcli. lot Vorst uitgeroepen. In 1389 bezweek deze in don slag van Kossowo, die Servit t ui 1 j u iv . .itT. t.. ' ' De reehtmatige weerspanniglieid der Serviërs tegen de Turken ontaardde he-laas in cen misdadig banditism dat eene soort nationale instelling werd en waar-van geenszins de Turken alleen te lijden hadden. In 1690, 1738 en 1788 togen tiendui-zenden servische familiën uit hun land en vestigden zich op uitgestrekte grondge-bieden, welke Oostenrijk t'hunner be-schikldng stekle. De eerste uittoeht alleen bedroeg 37.000 familiën. 't Zijn de afstammelingen dier beschermelingen van Oostenrijk, die in de negentiende eeuw de bcvrijding en ontvoogding der Serviërs bewerkt hebben, door hun ontwikkelde ofTicieren en beheerders, naast wapens en voorraad te verschafïen. Turkije ^leed Servië door een gouverneur of pasja besturen. Einde 1803 werd de pasja Hadji-Mustapha in de vesting van Belgrado gewurgd. Vier dahias deel-den onderling het bestuur van Belgrado. Eenige invloedrijlce Serviërs vergader-den in 't geheim te Oraehats den 16 Fe-bruari 1804 en kozen voor hun opperhoofd een haïdoek, Georges Petrowitch, bijge-naamd Karageorge of Czernigeorge, wat Zwarle Joris beteekent. De vier dahias werden in de vesting van Belgrado over-rompeld en onthoofd. Karageorge ving moodig tegen Turkije een strijd aan, die duurde tôt in 1813 ; dan moest hij de wijk nemen naar Semlin en het turksche juk bleef op Servië we-gen.Een der luitenanten van Karageorge, bij name Miloch Obrenowitch, veinsde yolledige onderwerping aan den Turk en bekwam het bestuur van een distrikt. :In 1815 verwelcte hij te Takowo eenopstand tegen de Turken, die hij bij drie opeen-volgende ontmoetingen versloeg, en ver-kreeg voor zijn land eene beperkte zelf-Htandigheid.Karageorge kwam heimelijk terug in Servië. — Obrenowitch deed hem in 1817 vermoorden en werd hetzelfde jaar door de Slcoupchtina of Parlement tôt regeerend Vorst uitgeroepen, wat in 1830 bekrach-tigd werd door den Sultan, die tevens aan Bervië volledig zelfbestuur voor binnen-landsche aangelegenheden toekende. Deze laatste toegeving werd echter in 1839 grootclijks verminderd. Hetzelfde jaar, den 13 Juni, werd Miloch gedwongen afstand te doen en, zich In Walachije terugtrekkend, liet hij het bewind over aan zijn zoon Milan Obrenowitch II. Deze regeerde slechts eenige weken en werd opgevolgd door zijn broe-der Michael, die den 17 September 1842 Bit het land gejaagd werd. Do Skoupchtina koos tôt Vorst Alexan-der Karageorgewitch, tweeden zoon van Karageorge. In 1856 werd Servie onder de gemeenschaDDeliike bescliermins der mogendheden geplaatst. Den 23 December 1858 werd Alexander vervallen ver-klaard en Miloch Obrenowitch terugge-roepen. Deze stierf op geheimzinnigt wijze den 26 September 1860 en werd opgevolgd door zijn zoon Michael, welke in 1867 bekwam dat de Turken al de ver-sterkte plaatsen verlieten, die zij in Servië nog bezet liielden. Den 10 Juni 186' werd Michael in het park van Toptchiden vermoord door huurlingen van Alexandci Karageorgewitch. Michaels veertienj arige Icozijn Milar Obrenowitch volgde hem op onder eer raadsbestuur. In 1872 meerderjarig ver klaard, bestuurde hij zelf en richtte d( servische politiek naar den zin van Rus land. In 1875 huwde hij Natalie Kechko dochter van een russischen kolonel. Ter gevolge van woelingen in Bosnia-Herzego wina, verklaarde hij den 30 Juni 187( den oorlog aan Turkije. Het bijzonderst» servisch leger, door Russen aangevoerd onderging veel tegenslag ; alleen de tus schenkomst der mogendheden, dei 1 Maart 1877, bespaarde aan Servië een< volledige vernedering. In December 187r ging Milan wederom den oorlog aan ; di Serviërs bemeesterden Nisch en Pirot ci drongen door tôt in Kossowo. Wijl Servii echter maar een geringen buit aan grond gebied bekwam, erkende Mil'an de eco nomische belangen van Oostenrijk il Bosnia-Herzego wina, en dank aan d< oostenrijksche diplomatie bij de Staten konferencie van Berlijn, bekwam Servie eene vermeerdering van grondgebied ci de europceschc erkenning der servisch' onafhankelijkheid. Van 1879 tôt in het begin van 1889 wa: Servië voortdurend ten prooi aan partij twisten, gedeeltelijk door de schuld vai Rusland dat de radikalen ondersteunde In 1882 als koninkrijk erkend, wilde Servi in 1885 Bulgarie aanvallen, doch het wer< verslagen en zoo het er zijn zelfbestaai niet bij inschoot, was het dank aan Oosten rijk, dat de Bulgaren wist te weerhoudei van verder door te dringen. Uit dankbaar !■) f •' (•' 1 fi û U<ÎI i r p 1 "jïuiivi. " —H/V.M in. s hua' ~~ „ hardnekkige vijand van Oostenrijk, ten dienste van Rusland. In 1886 werd de vrede gesloten, maar zijne gedurige twisten met Koningin Natalie dwongen Milan afstand van den troon te doen in 1889, ten voordeele van zijn éénigen zoon Alexander, die maar twaalf jaar oud was. Vier jaren later verklaarde de jonge Koning zich meerderjarig. In 1897 be-noemde hij zijn vader Milan tôt opperbe-velhebber der servische legers, waarop Rusland en Monténégro hunne diplo-matische betrekkingen met Servië bijna afbraken. Doch in 1900 veranderde deze toestand, toen Alexander in het huwelijk trad met Draga Machin, gewezen eere-jufîer van Koningin Natalie. De tzaar Nikolaas II was de éénige Vorst die zich bij de plechtigheid deed vertegenwoor-digen, Alexander ontzegde aan zijn vader aile verblijf op servisch grondgebied en hij wierp zich gansch in de armen der russische diplomatie. In April 1901 deed hij in de Grondwet opnemen, dat de Koningin recht van op-volging had. Geen kinderen hebbend, meende hij als kroonprins een zijner schoonbroeders, Nicodemo Liuniewitsa aan te duiden, toen de ofîicieren der partij van Karageorgewitch hem en de Koningin in hunne slaapkamer vermoordden in den nacht van 10 op 11 Juni 1903, hunne lijken onteerden en door een venster in de straat wierper Petro Karageorgewitch, de tegenwoor-dige Koning van Servië, had deze gebeur-tenis in Zwitserland afgewacht on aan-vaardde de kroon den 15cn der zelfde maand. Onder voorwendsel van ziekte heeft Petro zich nu tijdelijk van den troon ver-wijderd en intusschen het bestuur over-gelaten aan zijn tweeden zoon prins Alex Karageorgewitch, die zijn ouderen broe-der, welke een slemper was, met zijne laars(l) van het troonsrecht heeft verjaagd en onder wiens bestuur de servische re-geering nu door Oostenrijk beticht wordt dat zij den aartshertog-kroonprins Franz-Ferdinand van Oostenrijk en dezes ge-malin deed vermoorden en tevens het plan opmaakte om het Vorstenhuis van Monténégro, dat in de laatste oorlogen Servië maar al te trouw ter zijde stond, uit te moorden en 't land in te palmen. Ziedaar bondig de geschiedenis van een volk dat aan de europecsclie beschaving tôt schandc strekt en voor Europa's welzijn een bestendig gevaar blijft. (1) Gelijk elders de boeren zich van een stok of een mes zouden bedienen, zoo trekken de Serviërs van aile standtn hunne iinker laars uit en vechten daarmede : Tussehen de twee servische prinsen is 't gebeurd bij een rastmaal aan 't Ilof van Italie 1 DE OORLOG a îJSSCHEN OOSTENRIJK EN SERYIË. HET EERSTE GEVECHT. Over het geve: ht op de brug die over de Save ligt schn jft men : « Gedurendc d'i nacht kwam liet op de brug over de Save tôt een strijd, waarbij de Donau-monitc s en de machinegeweren in werking kwai len. Het nachtelijk too-neel van dezen st- ijd maakte, van de don-1 kere wegen van Semlin af gezien, een ge-1 weldigen indruk. Semlin lag in het diepst ■ donker. Ook de lichten van het station ! warcn uitgegaan. Daarentegen verlicht-ten de zoeklichtc i van een monitor dag-i helder de vesting van Belgrado en ook den l oever tôt aan de brug over de Save toe. ; Om 1 uur werd het rustig, doch de zoek-» lichten bleven voortdurend op den Ser-! vischen oever spe-ien. Om half twee begon > het geweervuur opnieuw. Om 4 uur 's nachts kwam een Hongaar- ' sche sleepboot te Semlin aan. Toen hij ; zijn sleep losgemaakt had, maakte hij ' eene groote zwenking om het groote eilancl i voer onder voile stoom naar den Servi- 1 schen oever en volgde op 200 meter af- i stand de kust. Uit het struikgewas op den - oever eh uit lcazematten van de vesting - brak een moorddadig geweervuur over > het s chip los. Tôt de monitors deze plaat-î sen beschoten hadden, had men nog niets - van verdedigers bemerkt. Door het sterlce i vuur op het schip was thans het geheim i verraden, dat de vesting Belgrado nog veel 3 verdedigers had en niet ontruimd was. De sleepboot vervolgdc nu zijn weg onder ï het vuur van den Servischen oever. Men - zag, hoe met een dichte witte roolcwolk î een van de beide schoorsteenen omkipte. . Er kwam rook uit het schip, zoodat men ; dacht, dat het in brand geraakt was, maar 1 het gelukte de bernanning snel den schoor-i steen weder overeind te zetten, en met - een groote boog. maar veel langzamer, i voer de boot nu c m het groote eiland heen - en vcrvolgcns dcr^^^^^riiksclyMi gemoet gegaan, it *>ch hulp was onnooaig. Door het vuur der Serviërs wareh van de 5 man der beman'nning 2 gedood en 1 ge-wondDe vermeteie vaart van de sleepboot had het doel bereikt en den tegenstander uit zijn schuilplaats gelokt. Verder ver-liepen de morgenuren rustig. » In KollaniS. EEN OOSTENMJKSCH STOOMER AAN-GESLAGEN.IJmuiden, 31 Juli. — De stoomer van het oostenrijksch gouvernement Arod, van Ficume komende en van Algicrs naar Dieppe stoomende, is om 2 ure namiddag te Ymuiden aangekomen. Op bevel van den bevelhebber der for-teres is hij aangeslagen, daar hij mili-tairen en 31 leerlingen der zeeschool ver-voerde. Zij moesten bij de oostenrijksche vloot ingelijfd worden. De bevelhebber der fortercs heeft een onderzoek gedaan. Hij heeft den aangeslagen stoomer Arod aan de militaire be-waakzaamheid toevertrouwd. £n Popîugai, DE GEDEELTELIJKE MOBILISATIE. In den loop van den ministerraad, die hier gehouden werd, is den Europeeschen toestand besproken geworden. Het dagblad Noite zegt dat 10.000 Portugeezen zullen gemobiliseerd worden, zoo Engeland aan den oorlog zou deel-nemen.In MoNt3iisga>o. HET YACHT VAN DEN KONING. Donderdagnacht is het yacht van den koning van Monténégro onvenvachts te Corfou (Grielcenland) binnengeloopen. De bevelvoerder van het yacht verklaarde dat hij op weg was naar Antivari, toen, op korten afstand dezer liaven gekomen, hij de Oostenrijksche oorlogschepen ont-waarde, die begonnen met de Montene-, grijnsche kust nauw in te sluiten. Het yacht wendde onmiddellijk den steven en vaarde, in vollen stoom, naar de Grieksche wateren, achtervolgd — doch vruchteloos — door Oostenrijksche torpedobooten. m ENSELABID. DE MILITAIRE VOORZORGEN. Londen, 31 Juli. — Het département van oorlog neemt zijne voorzorgen. Mon stipt belangrijke troepenbeweging aan in het kamp van Aldersclioot. Zestien dui-zend man hebben het kamp verlaten, naar eene ongekende bestemming. De 18e brigade van het voetvolk was bezig oefenin-gen te doen en werd in aile liaast naar de garnizoenen geroepen. Rcgimentcn uit ïerland zijn naar Engeland geroepen. Aan territoriale legeraf-I deelingen werd bevel gegeven zich gereed te maken. VERKLARINGEN van M. ASQUITH. Londen, 31 Juli. — M. Asquith heeft in de Gemeentekamer, de verdaging der Kamerzitting gevraagd en zegt dat hij uit Duitschland en niet uit S' Petersburg het nieuws ontvangen heeft dat Rusland eene algemeene mobilisatie van het leger te land en te zee bevolen heeft en dat ten gevolge van dien maatregel Duitschland den staat van beleg uitgeroepen heeft, hetgeen beteekent dat de Duitsche mobilisatie zal volgen, zoo Rusland zijne mobilisatie voortzet. In deze omstandig-heden, eindigt M. Asquith, dat hij liever op geene andere vragen te antwoorden heeft, vôôr maandag aanstaande. IN RUSL&EiD ÉEN MINISTERRAAD. S' Petersburg, 31 Juli. — M. Sazonof, vergezeld van gcneraal Soukhomlinofï is heden morgen om 3 ure vertrokken naar Peterhof, ten einde met den Keizer te ondcrhandelen. Om 12.4-uur is de duitsche gezant, M. de Pourtalès, in verhoor ontvangen door den Keizer. Bij het einde der onderhandeling, is de Ministerraad vergaderd onder het voorzitterschap van den Keizer. De oversten van den alge-meerien hoofdstaf van oorlog hebben deel-genomen aan de onderhandeling. DE INZICHTEN VAN RUSLAND. S1 Petersburg. — Getrouw aan zijne vredelievende houding, bepaalt de russische regeering zich met zijne mobilisatie voort te zetten. IN syrrscHL&ND DE MILITAIRE VOORBEREIDSELS. De beslissing die den oorlogsstaat uit-roept, is door belangrijke militaire voor-bereidsels vergezeld, over dewellce wij thans met juistheid, de volgende inlich-tingen kunnen geven, naarmate zij toe-lswamen : 25 Juli 's morgens : Er valt aan te stip-pen dat den bepaalden tijd, aan Servië gesteld, voor het overhandigen van het antwoord aan het oostenrijksch ultimatum niet is verstrelcen. Nochtans zijn de garnizoenen van Strasburg en Sarrelou is opgeroepen. Luidruchtige betoogingen van duitsche militairen in Elzas-Lotharingen _ l f-Avio levendige ontroering verwekt. bij de grens gelegen, worden door de oor-logsmannen bezet. Al de maatregelen tôt bewapening der plaatsen worden toege-past. Deze maatregelen zijn namelijk : de opruiming, het plaatsen van ijzerdraad-geleidingen, het plaatsen van batterijen, de verdeeling der levensmiddelen, de tele-grafische verbindingen, enz. Deze maatregelen zijn sindsdien voortgezet. 26 Juli, 's morgens. — Aan de ijzerenweg-kompagnies is bevel gegeven hun ma-teriaal te verdeelen ten einde de mobilisatie te kunnen uitvoeren en de kaaien te ontruimen. 26 Juli, 's avonds. — De verlofgangers worden opgeroepen. De troepen die op de oefenignspleincn bezig zijn moeten onmiddellijk hunne garnizoenen vervoegen. 27 Juli. — Begin der plaatselijke be-werkingen van mobilisatie en opeisching. De groote gestichten van voeding, onder andere de bloemmolens, worden door het leger bewaakt. De wegen naar de grenzen worden af-gesneden. De telegrafische censuur begint tè werk'én. De vloot wordt op oorlogsvoet gebracht. 28, 29 en 30 Juli. — De oproeping der troepen wordt voortgezet. De persoonlijke opeischingen van paarden en automobie-len worden uitgevoerd. De persoonlijke oproepingen der reser-visten, tôt heden opgeroepen, vertegen-woordigt 125.000 man. Eindelijk worden op gansch de grensstreek en vooral in de streek van Metz, de soldaten, die in vre-destijd op een verwijderden afstand der grens liggen, tôt dichtbij de grens gebracht.31 Juli. — De oorlogsstaat is uitgeroepen door den Keizer. De Kroonprins wordt aangeduid als aanvoerder van de eerste afdeeling der wacht. IM FRftNKRIJK. NOG EEN MINISTERRAAD. De fransche ministerraad vergaderde vrijdagavond tôt middernacht. De voor-zitter der Republiek teekende ten slotte drie dekreten : 1. Waarbij de protesten en de verval-dagen van 1 Augusti, uitgesteld worden op den 31 Augusti. 2. Een decreet betrekklijk het verbod van uitvocr van dieren en voortbreng-selen van den grond en de nijverheid. 3. Decreet waarbij de rechten op den invoer van graan en meel opgeheven worden.De Raad onderhicld zich ook over den buitenlandschen toestand. NIEUWE FRANSCHE BANKBRIEFJES. Van af heden, zal de Banque de France voorloopig bijgevocgde winketten openen, voor de uitgifte van nieuwe Fransche bankbriefjes van 20 en van 5 frank, in de ontvansstbureelen van Pariis. IN BELGIË. Zou ûe Bslgiscîie onzijdlqheld ge§r-blefligd blljven ? Dat is de groote vraag die het publick in 't algemeen zich stelt. Is het op onzen bodem dat het konflikt zal uitgevochten worden, dat ontstaan is tusschcn Frank-rijk en Duitschland, tengevolge van den' oostenrijksch-servischen oorlog ? Men heeft aile redens om te gelooven dat onze onafhankelijkheid zal bewaard' blijven, dank aan de krachtdadige doch volstrekt noodige maatregelen die reeds genomen zijn. Ons leger, versterkt als het nu is, dank aan de maatregelen door de Regeering genomen, zal Frankrijk en Duitschland wel doen inzien dat zij er geen belang bij hebben zich tegenover 250.000 soldaten te stellen, die den aanvaller al het voordeel zou doen verliezen van eenen plotselingen aanval. Daarenboven, de liggingsvoorwaarden zijn nu geheel anders dan zij warcn voor den slag van Agadir. Dan was het een rechtstreeksche strijd tusschen Frankrijk en Duitschland, doch nu zou Duitschland langs de oostelijke zijde te doen hebben' tegen Rusland en langs den Westerkant tegen Frankrijk, zonder te rekenen dat zij liare zeegrens zou te verdedigen hebben tegen een mogelijken aanval der engelsche vloot. Uit dit ailes blijkt dat het onmiddellijk belang van Duitschland is, die verplicht is zijne legermacht te verdeelen, langs de zuid-oostelijke grens te blijven, om Frankrijk aan te vallen, zonder op Belgischen bodem te moeten komen. En uit de eerste troepenbeweging blijkt dit reeds aldus te zullen wezen. De duitsche troepen trekken naar de fransche grens, en in het kamp van Elscnborn, dat de groote voorraadplaats is, zijn nog enkel 28.000 soldaten. Dit is voor Duitschland. Heeft Frankrijk belang over onzen bodem te komen? Wij denlcen het niet en zulks om de redenen die wij daar over aanhalen tegen eene mogelijke werking van Duij^';';<m]. groot deel van het duitsche leger op de Vosges te weerhouden, heeft liet geen belang die lange en gevaarlijke reis langs België te ondernemen, aangezien een groot deel zijner troepen zou uiteen kunnen ge-? lag en worden en dan zou terecht komen tegen de groote duitsche kampen op de Rhijnlijn. Zonder te rekenen dat volgens deze waarschijnlijkheid Frankrijk zich in het Zuid-oosten zou te meten hebben met Italië. * * « De Minister van Oorlog heeft aan de pers volgend bericht overgemaakt : « Dienstnemingen in geval dat het leger gemobiliseerd wordt op oorlogsvoet. (ar-tikel 9 van het Koninklijk Besluit van 21 October 1913, n° 1790, Moniteur van 23 October 1913, n° 296.) » Te rekenen van den eersten ' dag der mobilisatie worden dienstnemingen (en-gagementen) aanvaard voor den duur van één jaar of voor den tijd dat het leger op oorlogsvoet zal blijven. » Te vervullen voorwaarden voor den lcandidaat : 1) Minstens 16 en hoogstens 35 jaar zijn voor de personen die niet bij het leger gediend hebben ; 40 jaar hoogstens zoo deze er wel bij gediend hebben ; » 2° De Belgische nationaliteit bezitten of het recht hebben te dingen naar de belgische nationaliteit. Althans is ook deze aanneembaar die, door een bewijsschrift van den lieer Gouverneur bewijst dat hij aan de milicicwet in België voldaan heeft. » Stukken voor te brengen (te vragen aan de gemeentebesturen. De belangheb-bende die in België geboren is, is ont-slagen, zoo hij nog bij jaren is om de bel- ■ gische nationaliteit aan te vragen, van andere stukken voor te leggen als het bewijsschrift van zcdelijklieid, van het model littera C ; ten minste zoo dit doku-ment de datum en de plaats der geboorte mcldt en zoo het een minderj arige betreft, de toelating der ouders of voogd. » De andere kandidaten moeten ook eene verklaring van nationaliteit voor-brengon ofwel een dokument dat bewijst dat zij aan de legerwet voldaan hebben. » Met deze stukken voorzien, wendt de lcandidaat zich ofwel bij den korps-overst naar zijne keus of bij een plaats-bevelhebber.» De kandidaat, die om lichamelijke ongeschiktheden geweigerd wordt, hoeft niet, zooals de beroepsvrijwilligers, be-roep te doen tegen de beslissing van den revisieraad. DE GEWEZEN OND E ROFFI CI E R EN. Onder de vrijwilligers die zich inschrij-ven om dienst te nemen, zijn er talrijke oud-onderolïicieren, die 35 tôt 40 jaar oud ziin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes