Het volk: christen werkmansblad

412 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0nd26/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.^.«.^«^^^^.•^^«^t^ji^^^aA^^^^jia^ mW{WfiUti*x^*^'^yfftöfiï ^yrï^-^-^^at^&^r*^.*.-^^' IMlai.nnawatite YpeB-Twifilifste Jaar. — ft 73 Msfüonst — Hnlsgezli — Eigeiiflom im^JBt ■ jfs Maandag, 18 Maart Meh schrijft In « jXÜfVUo postkantoren aan 10 ft. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: • fS^rijs volgens tarief. Voorop to Betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ff. f>er regel. j^j» . Ongeteekende brieven worden - geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. ■ Alle briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. rnaatsch. « Drukkerij Het Volk», ■ Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten Korfcrgk. Telefoon 523, Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. Verschijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD ft Gentfemëli Biet nummeft EB Iiiip en Voeding. ji Te Gent' is bij akte, verleden voor de notarissen Fobe en Tyman, eene Coöperatieve Maatschappij voor hulp en voeding gesticht. Doel is : de bevoorrading van België, onder de hooge bescherming van hunne Exceftèntiën de gezanten van Spanje en Amerika. De aankoop van granen en voedingsstoffen kan enkel gedaan worden met toestemming der gouvernementen onder welker gezag zich de koopwaren bevinden, die moeten ingevoerd worden, na van de Duïtschers de belofte gekregen te hebben, dat deze waren niet opgeëischt z illen worden. De waarborg, dat deze waren niet opgeeischt zullen worden, is verkregen door een schrijven van veldmaarschalk Von der Goltz, luidende : * Als gevolg op het geëerd schrijven »van heden van het Midden-Komiteit »aan de heeren gezanten van Spanje en »Amerika, heb ik de eer te bevestigen, »dat ik met innige voldoening het hulp»en» voedingswerk van dat Komiteit «goedkeur en dat ik niet aarzel door dit »schrijven volledig en opzettelijk de ver» zekering te geven, dat de tevensmidde»len» van alle slag door het Komiteit »ingevoerd 'voor de voeding van de bur«gerlijke« bevolking, uitsluitend voorbe» houden zijn voor de behoeften der arme i) Belgen, dat bijgevolg deze levensmiddelen vrijgesteld zijn van de opeischingen »vanwege de krijgsoverheden.» Voor het Komiteit is een kapitaal noodig van 25.000.000 frank, waarvan Oost-Vlaanderen 5.000.000 frank voor zijne rekening neemt. Het komiteit is gestieat voor vijf jaar. Het kan vroeger ontbonden worden, als de meerderheid der leden zulks wenscht, doch niet vóór het sluiten van den vrede. De Samenwerkende Maatschappij wordt bestuurd door een beheerraad van zeven tot elf onbezoldigde leden, die voor een jaar benoemd zijn. Daar dient nog aan toegevoegd, dat 5n deze omstandigheden de Engelsche iregeertng toelating gegeven heeft om uit ialle onzijdige landen allerhande waren in te voeren voor de burgerlijke bevolking van ons land, op voorwaarde dat aij tot aan onze grenzen onder de bescherming istaan van den spaanschen en den amerijkaanschen minister te Londen —• en dat izij op ons grondgebied in bescherming genomen worden door de hooger genoemde ambtenaars. OfMeelelMeöeelmgen Sn Vlaanderen en Franseh-Noorden. (Duitsche Melding.} BERLIJN, 81 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier: Een Engelsche vlieger wierp bommen op Meenen. Slechts eene had gevolg; daarmee werden zeven Belgen gedood ea tien gewond. De Engelschen vielen gisteren onze stellingen bij Neufchatel aan en drongen aan enkele stellingen in het dorp. Het gevecht is nog in gang. Een Engelsche aanval bij Givenchy werd afgeslagen. In de Champagnestreek richtten de iFranschen twee aanvallen tegen het gedeelte van een bosch ten Oosten van Souain, waaruit zij eergisteren waren geworpen. Beide aanvallen werden bloedig afgewezen. De gevechten in de Vogezen werden gisteren weder hernomen. Bitüscbe Msdedeeliag. Met de heden en in de laatste dagen gemelde gevechten is de winterslag in Champagne zoover beslist, dat geen wederopname van den strijd aan het eindresultaat iets kon veranderen. De veldslag ontstond, zooals reeds 17 Februari medegedeeld werd, uit de poging van het Fransch legerbestuur om den in Oost-Pruisen erg in het nauw gekomen Bussen afleiding te brengen, door eene met nietsontziendeoffersbrengende doorbrekingspoging, welks naaste doel de stad Bóuziers was. De bekende uitslag van de Oost-Pruisische veldslag toont dat dit doel niet bereikt is. Maar ook de doorbrekingspoging mag nu als volstandig mislukt aanschouwd worden. Tegenover alle berichten in de officieele Fransche mededeelingen, is het den vijand op geene plaats gelukt ook slechts het geringste voordeel te winnen. W» danken dit aan de heldhaftige houding onzer troepen aldaar, aan het doorzicht en de wilskracht hunner aanvoerder», in de eerste plaats aan generaal von Einem benevens de generaals Niemann en Fleck. In dag en nacht onafgebroken gevechten, heeft de tegenstander sedert den 16 Februari meer dan zes vol opgestelde legerkorpsen na elkander, groote massas «ware artüierieammunulie van eigen en Amerikaansch fabrikaat — 100.000 schoten in 24 uren —tegen het door twee zwakke Rijnlandsche divisies verdedigde front van 8 kilometers breedte, geworpen. Ongeschokt hebben de Rïjnlanders en de tot ondersteuning aangevoegde bataljons der garde en andere troepen tegenover den aanstorm der zesvoudige meerderheid niet slechts stand gehouden, maar hebben dikwijls zelve een tegenstoot onder1 nomen. — Zoo is 't begrijpelijk dat, niettegenstaande het hier om verdedigingsgevechten ging, meer dan 2450 ongewonde gevangenen, waaronder 35 officieren, in onze handen vielen. — Wel is waar zijn onze verliezen tegenover zulk een dapperen vijand zeer zwaar. — Zij overtreffen zelfs die, welke de gezamenlijke Duitsche legers in den OostPruis-sischen slag leden. Maar zij zijn niet voor niets gebracht. — Wat de vijand ingeboet heeft, is minstens op het drievoudige te schatten, dit is op meer dan 45.000 man. Ons front in Champagne staat vaster dan ooit. — De Fransche pogingen hebben geen invloed op het verloop der dingen in het Oosten vermogen te hebben. — Een nieuw roemblad heeft de Duitsche dapperheid en Duitsche taaiheid verworven, hetwelk dat, in het Oost-Pruissische terrein verkregen, waardig ter zij staat. Opperste Legerbestuar* (Fransche Melding.) PARIJS, 10 Maart. (Reuter.) Avondbericht van den generalen staf: In België heeft de vijand Nieuwpoort hevig beschoten. Tusschen de Leie en het kanaal van La Bassée heeft het Engelsch leger, gesteund door onze zware artillerie, een voordeel behaald. In Champagne heeft de vijand, met zijne herhaalde tegenaanvallen geen terrein gewonnen. Op de Maasheuvels heeft onze artillerie een aantal vijandelijke sehansen vernield. PARIJS, 11 Maart. (Reuter.) — Officieel bericht van vanmiddag: De lEngeïschen zijn er door hun aanval gisteren in geslaagd 2500 meter loopgraaf voor Neuve Chapelle (ten Noorden van La Bassée) en het dorp zelf te nemen. De Duitsche artillerie heeft maar weinig schoten gelost. Terec hiwijz i ng. Blijkens engelsche berichten is het niet Neufchatel, 20 kilometer ten Noorden van Reims, maar wel Neuve-Ghapeile, 15 kilometer ten Noorden van La Bassée, dat de Engelschen veroverd hebben. Op het oostelijk Gevechtsterrcin. (DuUsche Melding.) BERLIJN, 11 Maart. (Wolff.) —- Uit het groote hoofdkwartier: Ten Westen van Seroiez ontnamen wij de Russen 600 man, drie kanonnen en twee machinegeweren. Eene nieuwe poging der Russen em ten Zuiden van Augustow door te breken, eindigde met de vernietiging der zica daar bevindende Russische troepen. In het gevecht ten Noord-Westen van Ostrolenka bleven onze troepen zegerijk. De Russen lieten zes officieren, 900 man en acht machiengeweren in onze handen. Onze aanvallen ten Noorden enten Noord-Westen van Prasznysz maakten verderen vooruitgang. In het gevecht ten Noord-Westen van Howe-Miasto maakten wij weder 1600 gevangenen. (Russische Melding.) S« PETERSBURG, 10 Maart. (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf: Bijna over het geheele front heeft een artillerie-bombardement plaats. In de streek van de Piliza is de toestand over het algemeen onveranderd is. In den Kaukasus, S» PETERSBURG, 10 Maart. (Pet. Tel.»A.) Van den generalen staf Van het Kaukasisch leger: Gisteren hebben onze troepen aan gene zijde van de Tsjoroch 2 kanonnen op de Turken veroverd. In een gevecht bij Oilman, in de richting van Azerbeidsjan, hebben wij een Turksch kanon buitgemaakt. Op de andere fronten geen verandering. In Italiëi BERLIJN, 11 Maart. (Woiff.) r- Bi} bet leggen van den eersten steen voor den nieuwen Molo is te Gaëta, haar het iter* liner Tagehlatt nit Rome verneemt, een banket gehouden, aan hetwelk Satandra, de ministervoorzitter, aanzat» Toen generaal Morra een toast uit* bracht en uitriep: «Het leger is gereed om op te rukken In naam van den Koning en van het Vaderland I» liep Salandra op hem toe, en omarmde en kuste hem. M. Salandra zelf hield daarop "ene toe- spraak, waarin hij zégde : « Ik zeg u met geprangd hart, dat wij allen, gelijk generaal Morra ons verïhaand heeft, onzen plicht zullen doen, riet Gods hulp onder bevel van den Koning en voor den roem van het Vaderland. W Bij M. Salandra's .veri.rek riep iemand uit de menigte : « Leve de onzijdigheid I» waarop M. Salandrajntwoordde : « Neen, zeker niet 1 Roept liever met mij : «Leve Italië 1» De menigte barsttje toen in stormachtige toejuichingen los. * * De Messagero schrijft,1dat M. Salandra goed praten heeft, afc hg succes behaalt door, zooals in zijne rede te Gaëta, te zeggen, dat het Italiaansche volk moet wezen: «Kalm, zichzelf beheerschend, Vertrouwend en gerled.V Jawel, zegt de Messagero, gereed, dat is heel schoon, maar waarvoor geifeed eigenlijk? Deze vraag, zegt de Timqk, zsjL in vele kringen weerklank vinden, j De Meséagero verzekert, tegenover nieuwe geruchten o'ler verschil van meening tusschen MM. Balandra en Giolitti, dat volkomen overeenstemming bestaat tusschen alle ministers, zoowel als tusschen dezen en dép. Koning, die zich dagelijks omtrent «en buitenlandsehen toestand laat inlichten. 't Grieksch Ministerie. ATHENE, 11 Majart. — (Agence d'Athènes). Het nieuwl'ministerie heeft den eed afgelegd. De aanfde pers overhandigde mededeeling luidt ap volgt: Griekenland heeft, na zegerijke gevechten, dringende behoefte aan eene lange ifredesperiode, om aan den bloei vanlheit land te kunnen werken. De inrichting van het Openbaar beheer, de strijdkrachten te land en te water, alsook de ohtwikkeling van den nationalen rijkdorajhebben het land de met zoovele offer* bekomen goederen tegen eiken aanval jrerzekerd. Zij hebben het land ook in staat gesteld een programma door te voeren dat tot welzijn van denatie strekte. OSQeï de«e"OLiistStBd^|&cac»#was..¥«iBaf het hstfin der Europeèsche krisis voor Griekenland de onzijdigheid verplichtend. Griekenland heeft echter ah opdracht de plichten als bondgenoot na te komen en zijne belangen in 't oog te houden, zonder het land te benadeelen. In het bewustzijn harer plicht, op die wijze de belangen van het land te dienen, spreekt de regeering de overtuiging u,t dat de vaderlandsliefde van het volk deze belangen zal verzekeren. Japan en Ciiina. LONDEN, 11 Maart. (Part.) — Een telegram van woensdag uit Peking aan de Daily Telegraph omschrijft den stand der onderhandelinge als volgt: China heeft er voor goed in toegestemd den duurder pachtverdragen, inzake PortArthur en de spoorwegen AntoengMoek-den en Tsjangsjoen-Kirin tot 99 jaaT uit te breiden, gerekend van den dag waarop ze zijn gesloten. Over, de bepalingen omtrent den terugkoop is men het nog niet eens. Zij moeten opnieuw besproken worden. Daarin r^j| echter niet de voornaamste moeilijkheid ; die is vervat in de artikelen 2 en 3 van de tweede groep van het door Japan voorgestelde verdrag, omtrent het recht van grondbezit van Japanners over geheel Mantsjoerije en de onbeperkte vrijheid van vestiging en beweging. China houdt staande dat deze eischen neerkomen op een afstand van souvereineteit en dat het land zou worden overstroomd met buitenlanders, waarover . China geen recht van policie zou hebben. Dat zou zeer spoedig tot verwikkelingen en tot gewapende tusschenkomst leiden» De Belgen in ingeland. M. Herbert Samuel heeft op eene parlementaire vraag van M. Nield geantwoord dat het aantal Belgen dat thans in Engeland verblijft, geschat wordt op 180.000 man, de soldaten|er niet inbegrepen. In dit getal schat men een 65.000 mannen, 69.000 vrouwen en 46.000 kinderen. Tot hiertoe verblijven es enkel nog 18.000 gekwetste soldaten. Beigen in Nederland, Van de 500 Belgische vluchtelingen te Haarlem, die naar België moesten terugkeeren, hadden zich donderdag daartoe; nog maar zeventig aangegeven. De andere, zullen naar een kamp overgebracht worden. Eene nieuwe firoep val) 102 Belgische kinderen uit Wilrijk, Deurne, Grembergen, Lebbeke en "vraasmunster zijn te Roosendaal aangekome©. Het zijn meest al dood-' arme kinderen. Ze worden allen geplaatst' bij bijzonderen, die ze uit loutere naastenliefde opnemen. BRABANT BRUSSEL. — De policie van Sint-Joost-ten-Noode heeft bericht ontvangen van eenen diefstal van waarden, gepleegd ten nadeele van eenen inwoner, M. Van Daelen. Ziehier de opgaaf: 2 obligatiën van de gemeente Eisene 1880 van 1000 fr., n. 624 en 1218; 8 id. van 50Q fr. 1894, n. 175, 287, 1051, 1722, 1786, 2090, 3240, 5104; 9 id. van St-Joost-ten-Noode, van 500 fr., leening van 1881, n. 1169, 1363, 1364, 1531, 3862, 3620, 5623, 7491, 8517 ; 2 id. van St-Gilles, van 1867, van 500 fr., n. 4840 en 4841. — Aangaande den diefstal van schilderijen, in het Hedendaagsche Museum vóór eenige dagen gepleegd, wordt gemeld dat de tweede gestolen schilderij bij eenen kunsthandelaar gevonden is, waar ze verkocht was voor 150 frank. De verkooper had gezegd Jules de Haese te heeten, wonende Waterloolaan. Naam en adres zijn bij 'onderzoek valsch bevonden. HENEGOUW De dubbele Moord Ie Mont-snr-Marehieöses. De vermoorde echtelingen Maréchal woonden op het buitengoed n° 451, op den grooten steenweg die leidt van Thuin naar Charleroi ; op het grondgebied van Mont-sur Marehiennes. Het was M. Sauvegarde, de gebuur van de vermoorden, die hét eerst vermoedend dat er een ongeluk of eene misdaad moest gebeurd zijn in het kleine buitengoed, de policie verwittigde. Gewoon eiken dag een in de. benedeuvertrekken vond men niets ongewoons, maar toen men in de aehter-keuKen kwam," voxlö mes de twee- lijken. Het bebloede lijk van Maréchal lag achter de deur. Het lijk droeg een aantal ponjaardsteken ; in de linkerhand hield hij eene bougie en in dè rechterhand eenen zwaren stok. Hij had nog zijne pijp in den mond. Eenige stappen verder lag het lijk der vrouw; zij hield een koterijzer in de hand. Zjj moet eenen ponjaardsteek in den mond ontvangen hebben want het gesteven bloed was uit den mond over hare borst geloopen ; haar haar was in wanorde. Uit alles bleek dat tusschen de moordenaars en de slachtoffers eene worsteling had plaats gehad, getuige de stok dien de man en de stoofhaak welken den vrouw nog in de hand had. De moordenaars moesten kennissen of familieleden geweest zijn, welke door de slachtoffers op een glas wgn onthaald waren, want op de taSel stonden eene flesch met vier glazen en een kistje sigaren. Een der vier glazen was nog gevuld. Verder het huis doorzoekende, vonden de mannen van het gerecht boven eene opengebroken kist, waarneven een hoop linnen, die er uit was geworpen; daarnaast eene opengescheurde en geledigde sacoche; aan het einde van den hof stond eene ladder tegen den muur, een bewijs dat de misdadigers langs daar het huis verlaten hadden. Men vermoedt dat de echtgenooten Maréchal bezoek gekregen hadden, dat zij de bezoekers eerst in de achterkeuken ontvangen hadden, dat de man toen eene flesch wijn en een kistje sigaren op tafel geplaatst had en dat men toen in een twist geraakt is, welke tot den moord leidde. Het parket van Charleroi is woensdagmorgen ter plaats gekomen en de lijken werden naar het doodenhuis van het gemeentekerkhof gebracht. Maréchal was 60 en zijne vrouw 61 jaar. De eerste was geboortig van Luik, de tweede van Bourg-Leopold. Hunne dochter, die te Bergen bij bloedverwanten verblijft, is verwittigd. Maréchal moet den 5 dezer eene som geld ontvangen hebben. Een papier, dat misschien wel tot de ontdekking der moordenaars zou kunnen leiden, werd in de keuken op den grond gevonden. WEST-VLAANDEREN Bommen te Kortrijk en Meenen. Woensdagnamiddag rond 4 ure kwam over Kortrijk op eene zeer kleine hoogte, een vliegmachien —• de twee ingezetenen kon men heel goed bemerken — en liet een drietal bommen vallen, die op de Pieter Tacklaan nogal wat stoffelijke schade veroorzaakten. Of er nu dooden of gekwetsten geweest zijn, konden wij niet te weet komen. Na het werpen der bommen keerden da vliegers nog eens terug en staken dan over naar Meenen, waar ze ook bommen lieten vallen. Juist vertrok een trein in de richting van Rousselaere, waardoor de barrier gesloten was en nogal veel burgers stonden te wachten. De bom- viel tusschen in de menigte, waardoor niet min dan 12 burgers en 4 Duitsche soldaten gedood werden. We zullen in een volgend nummer de namen der gedoode burgers trachten te kennen te geven OOST-VLAANDEREN KNESSELAERE. — Op onze gemeente is het nu met de tehuiskomst1 van onzen heer burgemeester veel veranderd. Na is er toch vooral op de gemeente bloem en tarwemeel te bekomen, kolen zrjn er ook genoeg voorhanden, maar, aan petrool is er gebrek. Het is nu niet meer genoeg, met de zakken vol te robberen gelijk voor sommige handelaars of winkeliers, die nooit tevreden waren, daar heeft onze achtbare heer burgemeester in voorzien. Alles wat nu verkocht wordt taoët^ aan redematigen prijs staan zooals op andere gemeenten. Het is nu voor de tweede maal dat er aan elk huisgezin bloem en tarwemeel bezorgd wordt, wat ik voorwaar zeer-wel bevind, aan den prijs van 44 cehtimen de .kilo; het volk onzer gemeente is daar zeer tevreden over want bloem is er nogal gauw te kort op onze gemeente; om reden de sigarenmaaksters maken zelf hun pap, en in de omstandigheden», waarin wij ons bevinden is er op Knes-" selaere al gebrek aan bloem geweest. Maar ook een woord dank aan den> heer Vande Walle, van Gent, dat hij m$ in dezen tijd werk verschaft aan zijn/ volk, waar er anders op Knesselaere groote armoede zou geweest zijn. Er zijn voorwaar hier gelijk elders, lieden die moeten geholpen worden, daarvoor is hier' ook een komiteit ge--sticht- en er zijn ook al veel bedeelingen gedaan. Op Knesselare wordt er nogal veel goed werk gedaan in het geheim, waarover de noodlijdenden zich niet te be~ klagen hebben. En nu deze week is onze dappere( policieman met de bons rond geweest voor brood of tarwemeel. Het is per, man 1 kil» brood of meel; de menschen mogen de afhaling doen in het gemeentehuis en die zelf niet kan bakken moet het naar de bakkerij dragen waar het zal verwerkt worden in brood. SOMERGEM. Men schrijft ons : De ge«ïee»tef&ad-i heeft in ontwerp aangenomen 'eên'eréë-ning aan te gaan bij de Burgers. Deze leening zal terug betaald worden in Januari 1917. De intrest is bepaald opj 3 %. Degenen die dus eenig geld beschik-J baar hebben zullen een edel werk ver-1 richten met het aan de gemeente inl leening te geven. Het is het beste eni zekerste middel van bewaring en ook) wint uw geld dan iets. Inschrijvingen! worden op 't secretariaat aanvaard. Burgerlijke policie. — Het gemeentebestuur heeft besloten eene" burgerlijke policie in te richten. Dit wil zeggen dat er op iedere wijk patrouillen zullen ingericht worden, bestaande uit de inwoners van de wijk zelf. Iedere inwoner heeft er dus alle belang bij deel te maken van deze policie, om reden dat het is om zijn eigen goed te bewaken. Wij doen dus eenen oproep aan alle manneH, zoowel aan die in het dorp als die van Beke en alle andere wijken, om zich op het secretariaat te laten inschrijven om deel te maken der Burgerlijke policie. A. T. MELLE. — Wanneer wij klachten ver-t melden zijn die ons meestal doof belang-] hebbenden medegedeeld. Dikwijls gebeurti het, dat wij er zelf reeds de ondervinding' hebben van opgedaan. Is zulks Het geval, niet, dan onderzoeken wij er eerst de echt-< heid van, alvorens er van te spreken.' Nieuwe klachten zijn ons schriftelijk toegekomen, maar wij willen er geen gewag' van maken, omdat het effenaf persoonlijke aanvallen zijn. Wij houden er nochtans aan tevollen.te verzekeren dat onze twee achtbare schepenen de handen ruimschoots vol hebben met alle soorten van bezigheden: Zij staan onzen ge eerden» Burgemeester weerdig en kloek ter zijde.» Geen hunner kan meer doen, dan hij na. verricht, 't Is zeker te betreuren dat onze Burgervader ziek te bed ligt, maar dit kaqj niemand verhelpen. Ook moeten wij1 bekennen dat het veel beter ware dat al het gemeentewerk kon behartigd worden uitsluitend door] de heeren van den Raad en het gewone personeel. Maar wanneer datj nu niet het geval is, kunnen wij daar toch weinig aan verhelpen, 't Is al onaangenaam genoeg er te moeten over schrijven.'' Wat «bezuiniging » betreft, daar kunnen wy niet op* antwoorden, omdat wij met! op de hoogte zijn van de genomen be-j sluiten. Wij raden aan in 't belang vaal iedereen, verstandhouding en nederigheid I — Droeve mare. — De jonge doktooa Kielmoes was naar Holland en van daan met zijn gezin naar Engeland gevluchW Nadien vernamen wij dat hij naar Kongo vertrokken was. De droeve mare wordt' alhier verspreid, en men Verzekert er md de waarheid van, dat de veelbelovende doktoor aldaar overleden is. Alweer een der pijnlijkste gevolgen van den oorlogJ En wat houdt de toekomst ons nog varborgen?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes