Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

333 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Mars. Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0nw8m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Qeillustreerd Maandblad Door onmatigheid zijn reeds velen gestorven saaar wie matig is, verlengt zijn leven. W17SHEID TEGEN ALCOOLISM De alcool maakt tegenwoordig meer verwoe?^ tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstone, in 't Lagerhuis, S Meert 1880 26e JAAR, Nr 3 Opsteller : Advokaat Alb. Van de Kerckhove BESTUUR : Kerkslraat, 5, Rrechl Telefoon : Brecht Nr 4 MEERT 1914 mmm Dit blad verschijnt iedere maand. De inschrijvingen loopen van jen Januari tôt 3i December, en worden maar ontvangen voor een voile jaar. Te welken tijde des jaars er 00k ingeschreven worde, zendt het Bestuui al de nummers die sedert ien Januari verschenen zijn. Aan dien regel wordt geene uitzondering gemaakt dan voor aanvragen die in November of December toe komen. Deprijs.vooraf betaalbaar, is vooreenjaar, vrachtvrij : Voor België : 1 frank; voor Nederland : 1 gulden : voor Frankrijk : 2 frank. Wie verscheidene exemplaren gelijk neemt, kan prijs vermindering genieten. Het Bestuur neemt voor betalingen van 't Volksgclut postmandaten en postbons aan, alsook Hollandschf postzegels van 5 of 10 centen. In België wordt de inschrijvingsprijs door postreke-ning geïnd, in geval het bedrag niet gevoegd is bij dt aanvraag. Voor abonnementen, betalingen, enz., schrijve mer aan den Bestuurder ; ailes wat den opstel betreft, zende men aan den Hoofd-Opstellcr. * * * In dezelfde voorwaarden als hierboven aangeduid verschijnt er eene Fransche uitgave van dit blad met titel Le Bien Social. Adres : Renkinstraat, 84 Brussel. £*✓"< %%%%%%%•% INHOUD: Van hier en ginder . . • 1/ De openingstaksen . . . . i£ Ik heb niet genoeg (gravuur) . . . 2c Naar Rome . . . . . . 2 ! Belangrijke debatten in Rnsland . .21 Draina's van den alcool . . . .22 Langzaam, maar zeker... . . .22 QJLy OAS-* Van hier en ginder Taks op de herbergen. — Een wets-ontwerp, de wet van 1912 betreffende de ope-ningstaks van herbergen wijzigende, zal korte-lings in de Kamer besproken worden, alsool verscheidene voorstellen van de Regeering uitgaande. De Kamercommissie, met de studie dezei voorstellen gelast, heeft laatst eene vergade-ring gehouden. M. de Wouters d'Oplinter las zijn verslag voor, waarop eene gedachtenwis-seling volgde. De volgende oplossing zal, naar het schijnt, aangenomen worden : i° Openingstaks ver-deeld tusschen eigenaar, verkooper en lastge-ver ; 20 eene premie ter aanmoediging voor het sluiten van herbergen zal ingesteld worden; 3° eene jaarlijksche taks zou geheven worden. Doch er is noch niets beslist. Deze oplossing bespreken wij verder meer in 't bijzonder. Zij is door onze vrienden vooruitgezet, besproken en naar de commissie verzonden. JL4 m Hoe greneest men een drinker? — Dit is het onderwerp van eene belangwekkende voordracht, onlangs gehouden door docter Bérillon, geneesheer-opzichter der krankzin-nigengestichten, in eene vergadering van vak-genooten, te Parijs. De geleerde man herinnerde vooreerst dat men in aile tijden het alcoolism heeft bestre-den. Indien eenerzijds kunstenaars den dron-kaard in 't belachelijke trokken, werd hij anderzijds streng gestraft door de wet. Draco, onder andere, veroordeelde de dronkaards tôt de dood; Lycurgus leveide hen aan den open-baren spot; onder Frans I geeselde men hen en sneed hun de ooren af, en in Engeland werden zij aan den schandpaal gebonden. ; Doch M. Bérillon deelt niet meer in het , vertrouwen van hen, die om den stroom van het alcoolism te stuiten, op de tusschenkomst der openbare macht rekenen. Hij is ontgoo-cheld, en hij besluit dat het beste middel is, iederen dronkaard afzonderlijk te behandelen, om een goeden uitslag te~ bekomen. De be-slissende en afdoende genezing van verstokte dronkaards is een bewezen feit. Hij toont de ongegrondheid aan van het nochtans fel ver-spreide gedacht, als zou een drinker, even als iemand die eene noolottige helling afglijdt, aile hoop moeten afleggen. Eene tienjarige waarneming in het antial-coolisch gesticht te Parijs, heeft docter Bérillon doen besluiten, dat werklieden kunnen genezen worden, zonder hun werk te onder-breken, door een stelsel van heropvoeding. Het aanwenden van suggestie, onschadelijk als het door bekwame mannen gedaan wordt, verkort aldan de behandeling, en belet de hervalling. Platen in den alsem. — Ik moet hier iet droevigs zeggen, iets dat de hooge stapels ondertasjes in de herbergen gaat doen wanke-len : De alsembitter van Frankrijk is, om zoo te zeggen, maar klein bier vergeleken bij den alsembitter van Maroco. Die Marocaansche alsem is een echt won-der ! Hebt ge nooit een alsembittertje gedron-ken in de omstreken van Agadir, waar de Duitschers op hun « Panther » zoo langen tijd lagen te snakken naar een « Miinchener » ? of nabij Fez, Mekinez, Rabat, of te Casablanca? Neen?... Dan weet ge 00k niet wat echte alsembitter of absinth is. De alsembitter die ginder ver onder den zuiveren hemel van Afrika gedronken wordt door de Fransche roodbroeken en hunne « be-schermelingen » — want de Mooren waren dra gewend aan het drankje, dat hun vreedzaam en tweemaal daags door de keel stroelde — deze alsem heeft wonderlijke, ongehoorde kracht, deze namelijk : van te hevige en te zeer ontwikkelke photographische platen zach-ter en regelmatig te maken. Het middel is eenvoudig en afdoende. Het wordt dagelijks aangewend door aile photo-graphen, in het edele Moorenland werkzaam. Al de platen, die zij onvolmaakt oordeelen, doopen zij in een bad zuiveren inlandschen alsembitter. En aanstonds, als bij tooverslag, wordt de plaat zachter, gelijkmatiger van toon en kleur. Moet men daaruit besluiten dat die goed-koope marocaansche alsembitter, zonder mo-gelijk toezicht gemaakt, slechts zwavelzuur is? Eilaas ! moeilijk schijnt het zulks niet aan te nemen... — Kellner, zwavelzuur met suiker ! bet glas goed vol !... In Elzas-Lotharing-en. — De Regee-ring van Elzas-Lotharingen bestudeert een ontwerp van herziening der reglementen op de drankhuizen. Dit ontwerp zal den ver-koop van alcool en bijzonder van alsembitter regelen. Dat groene vocht wordt slechts in de steden verbruikt, dus in betrekkelijk kleine verhoudingen ; doch het schijnt dat de verkoop fel vermeerderd is in de vijf laatste jaren. Het op te maken règlement zal de regeering mach-tigen den verkoop van alsem en soortgelijken drank te beperken en zelfs te verbieden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1889 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes