L'écho de Belgique

490680 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Juin. L'écho de Belgique. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn1485w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'ECHO DE BELGIQUE-DE STEM UIT BELGIE (337) 3 houding tusschen Engelschen en Belgen. De geestdrift, de benieuwdheid der eerste dagen zijn henen, het onderhouden der vluchtelingen weegt zwaar op diegenen die er zich mee gelastten, verwachtend dat weinige maanden zouden verloopen, vooraleer de zegevierende bondgenooten ons vaderland zouden schoon vagen, en wij in den blijden roes van de over-winning, den geboortegrond weder zouden binnenstroomen. De overwinning is nu zekerder dan ooit, maar 't kan vrij lang duren. Begrijpelijk dus verlangen sommi-gen terug te gaan. Laten ze nochtans overwegen wat ze er bij winnen, en wat ze er bij wagen. Voorloopig mag het er in België rustig schijneri toe te gaan. Maar wan-. neer de onvermijdelijke dag komt van den aftocht, wie kan zeggen wat een razende vijand al vernielen, branden en moorden zal ? Zij vooral die last dragen van jonge vrouwen of meisjes moeten uit hun oogen zien. We hebben hier onder oogen een brief uit België, die, konden we hem in zijn geheel drukken, vele vertrekkenden zou doen weifelen. Waar een Duitsche bezetting is, hoe klein ook, bestaat geen normale veiligheid voor de onschuld of de eer-baarheid der meisjes en vrouwen. We zeggen dit niet om een ander doel te dienen dan 't ware belang der gevluchten, geenszins om den vijand te belagen, eenvoudig om in overweg-ing te geven zooals men ons verzoekt te doen. o Vaderland boven Eerlijkheid? VVi] raogen de zaak des vaderlands nog zoo toegedaan zijn, nooit mogen wij, omdat het de vaderlandsche zaak schijnt te baten, eenige oneerlijkheid begaan, eenige zedewet met de voeten treden. Wij moeten op geen oneerlijke hulp speculeeren, wij moeten geen leugens in de wereld sturen om een zaak te verdedigen die aile verdediging, de oneerlijke alleen uitgezonderd, waard is. Kortom : dat het vaderland en zijn belangen de opperste wet zijn zou, is een heidensche gruwel die tôt aile de moorderijen en de schelmstukken der Duitschers gevoerd heeft. Neen, de moraal ook daar eerbiedigen waar ze schijnt in strijd met de onmiddelijke be-langen des lands is ten slotte de ware manier werkelijk zijn land te dienen. Katholieken die dat niet verstaan, zijn maar half-onderlegde katholieken. Die gedachten komen ons te binnen bij het ontvangen der " Pax-Informationen " van 25 Mei. De P.I.,—dat moet vooraf erkend,— hebben manmoedig in Duitschland de zaak der waa'rheid gediend en dag op dag tal van leugens omtrent franc-tireurskrijg der gee-stelijken weerlegd. Dat kon natuurlijk niet blijven schoon staan, de censuur heeft er zich mee gemoeid en het volgende stukje doen slikken. Ik vertaal : "De P.I. teekenen bij deze gelegenheid op-nieuw aan dat van militaire zijde toch ook in eene rei van gevallen de deelname van geesteliiken aan vijandelijkheden tegen de Duitsche troepen werd vastgesteld. Daar het ons te doen is alleenlijk de waarheid tôt haar recht te brengen, nemen wij daarvan ook nota. Daardoor wordt niets aan de daad-zaak veranderd, dat in verre uit de meeste der tôt nog toe in openbaarheid vermelde gevallen, de uitstrooingen ten laste der katholieke geestelijkheid als geheel geen-steekhoudend bleken te zijn, en zulks bleken juist uit de dankenswaardige meedeelingen der militaire overheid." Khwcl als ze dan de Waarheid willen dienen, dat ze ze dan ten blakke brengen en uoemen den Belgischen geestelijke die wel zich zou hebben plichtig gemaakt aan ver-boden vijandelijkheden, dat ze het aanhalen \oor een der 49 die ze vermoord hebben. •Wij vinden dat de " Pax " tenzij ze die bewijzen die we vragen bezit, beter .deed haar publicatie te schorsen dan zich neer te leggen bij dien eisch der censuur en iets op te nemen dat vlakaf strijdig is met al wat tôt hiertoe werd vastgesteld, voor zijn minst voor de Belgische geestelijken waarvan er nochtans 49 vermoord zijn. Het is een gruwel op die slachtoffers een verdenking te willen werpen. Of staat zelfs daar de afgod vaderland boven de Eerlijkeid? Want een afgod wordt het dan, wanneer het zoo wordt begrepen. W Onze Bibliotheek. Eindelijk zijn we er mee klaar, ook al zijn niet aile moeilijkheden over-wonnen. Bij de eerste honderden leesboeken die wij dank aan een bij-zondere gift konden ten dienste stel-len onzer " refugees," voegen we nu een flink aantal toe. Nog staan er een paar zware kassen boeken uit Holland op den toldienst voor ons. Zoohaast Een dien onze soldaten geren zien komen : veîdkeuken van het Belgisch soldatenfonds. (Voorzitter M. de Broquevjlle, Schatbewaarder, M. Ramaekers.) (Zie blz. 10.) we het oorsprongscertifikaat in han-den hebben, staan ze ter beschikking van ons volk. Onze bibliotheek is ingesteld in 25, Guilford Street, Loijdon, W.C. De lijst der boeken geven we eerstdaags in ons blad ; men vrage een of twee boeken en sture ze zonder fout na 14 dagen weer. ; men gelieve bij de aanvraag 3 pence te voegen in post-zegels per boek. De terugzending geschiedt natuurlijk op kosten der aanvragers. Ook fransche boeken hebben wij voor handen. Ailes wat de bibliotheek betreft sture men dus op adres : "Volksbibliotheek der 'Stem uit Belgie,' " 25, Guilford Street, Lon-don, W.C. o Nog over de Koffiebeurs. Wij ontvangen volgende brieven : Mijnheeren, Wat hebben we leute gehad met uw artikel over de koffiebeurzen. Er mag wel eens een klucht voorkomen in dees droeve tijden ! Nu, ondanks de groote achting die ik heb voor de koffiebeurzenkennis die ge opdeedt, durf ik toch betwijfelen of uw zakboekje ons geval vermeldt. Toen wij te Glasgow aankwamen snakten we allemaal naar een ferme tas koffie. Natuurlijk riep er ons vrouwvolk het meest om, maar ik wil wel bekennen dat ik er zelf ook een boontje had op te wijken gelegd. Water drinken onder den zoeten naam van oorlogsbier gaat nog, maar er nog koffie bij derven ; Nu, wij aan 't verzinnen. De beurs hebben we niet " uit de mouw geschud " zooals gij heel goed zegt, maar .... uit het been ! Hier heeft iemand met een eenbeensche onderbroek geloopen ! Hoe we nu de beurs in den pot hingen? De haken van mijn broek heb ik mogen behouden, en het doet mij genoegen in dezen oorlogstijd die overwinning te mogen boeken. In den beginne gebruikten we dan haarspel-den, maar dat is al te lastig bij het uitschud-den van den draf. In het scheel van een zeepdoos van Cooper heb ik dan een groot gat gesneden, daarrond een dertig gaatjes geslagen en daaraan de beurs genaaid. We • zijn zinnens dat stuk keukengerief mee te nemen als we vertrekken, tôt herinnering. Ziet ge die koffiebeurs binnen honderd jaar in een vaas hangen in de voorkamer van ons achterkleinkinderen ? Waar ge echter niet over gesproken hebt, en dat had wel mogen zijn, dat is over den onmenschelijken prijs van den bittere hier in Engeland. Wat lamentatie's dat ik daar al over gehooid heb ! Iets om te bewaren ook dat is het oolijk-verwonderd gezicht varr onzen "grocer" tel-kens "the Belgians on koffie komen. A propos van gezichten : telkens wij hier overtime werken mogen we een tas thee gaan nemen ! Nu met den besten wil van de wereld kan ik geen tas thee binnen krijgen. Daar storid ik met mijn Engelsche makkers. Maar een jongen die begreep hielp bestellen en ik geraakte aan koffie en om goed te laten zien dat ik m het vervolg altijd koffie begeerde dronk ik vier voile tassen leeg. Ge hadt de tronie van die dienster moeten zien. Als er nu "tea to-night,'' is staat mijn koffie gereed ! Frans X. Mijnheeren, Ik laat doot uw anders verdienstelijk blad geen kwaad van mijn koffiebeurs zeggen ; de mijn is eéb echte waar dat niets op te zeggen valt. Ook heb ik ze uit Belgie meegebracht. Ge moet weten we waren eerst naar Oostende gevlucht en hadden daar een kamerke geh,uurd, en algauw naar een koffiebeurs uit-gezien. Want ge kunt er mee lachen zooveel ge wilt, mijnheeren die waarschijnlijk voor geen huishouden te zorgen hebt, maar na brood en broodmes is koffie en koffiebeurs het eerste wat een fatsoenlijke huismoeder van doen heeft. Daarom ook hebben wij onze beurs netjes ingepakt toen we moesten voort vluchten. En of het van pas kwam. Eer dan we gedacht had den. Op den boot, dank aan de goede hulp van een van de machinisten die ook een jongen in den oorlog had, hebben wij koffie gezet dank aan mijn beurs en ge kunt met gelooven hoeveel men-schen we daar blij mee gemaakt hebben. Een oud mensch dat niet wist waar ze 't had van de zeeziekte, is er gelijk mee op haren stel gekomen. Dat is niet om mee te lachen, mijnheeren. Dat er nu anderen zijn die mee haarspelden of broekshaken werken dat zijn iemand anders zaken niet, en voor mijn paart dat zou ik niet in de gazet gezet hebben, voor de eer van de koffiebeurs. In de hoop dat ge uw gazet in 't vervolg serieuzer zult opstellen groet ik u minzaam. Vrouw X. O ïïit hpt Staatsblad. MINISTERIE VAN OORLOG EN MINISTERIE VAN BJNNENLANDSCHE ZAKEN. Nationale militie.—Lichting van 1915.— Contingent voor den duur van den oorlog. —Wervingscommissies. De Minister van Oorlog en de Minister van Binnenlandsche Zaken, Gezien de artikelen 3 en 7 van het besluit-wet van 1 Maart 1915, waarbij bepaald het contingent van het leger voor 1915, voor den duur van den oorlog ; Gezien het ministerieel besluit van 23 Mei I9IS ; Besluiten : Artikel 1. Er wordt te Londen een centrale wervings-commissie ingesteld met rechts-macht op geheel het verreenigd Koninkrijk der Britische Eilanden. Deze commissie is bijgestaan door geweste-lijke commissies, welke na gezeteld te hebben te Londen in de voorwaarden welke hierna zullen worden aangeduid, rondreizende commissies zullen worden. Art. 2. De centrale commissie en elke der gewestelijke commissies zijn samengesteld uit een gezaghebbenden burgerlijken persoon, van ruim 35 jaar oud, als voorzitter, uit twee officieren van het leger, als leden, uit een secretaris dienstdoende als verslaggever en uit een militairen geneesheer, allen Belgen. De secretaris verslaggever en de geneesheer habben geen beraadslagende stem. De militaire leden worden benoemd bij besluit van den Minister van Oorlog. De burgerlijke leden worden benoemd bij besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Een secretaris tolk wordt den secretaris verslaggever van de centrale commissie toegevoegd. Art. 3. De centrale commissie en de gewestelijke commissies hebben voor opdracht het verzekeren, in de Britsche Eilanden, van de werving der Belgen vallende onder toe-passing van het besluit-wet van 1 Maart 1915 tôt bepaling van het bijzonder contingent der militielichting van 1915 voor den duur van den oorlog. Zij zullen zich te dien einde doordringen van de bepalingen en regelen vervat in het ministerieel besluit van 23 Mei 1915, hetwelk deze toepassing verzekert in het door den vijand niet bezette gedeelte van West-Vlaan-deren en op het grondgebied van Frankrijk. Zij zullen deze regelen stipt toepassen behalve de afwijkingen hierna aangeduid. Art. A. De centrale commissie zal de ver-schillende noodige drukwerken doen opmaken rekening houdende bij het opstellen ervan, zoo voor den inhoud als den vorm, van de grondregelen in gemeld ministerieel besluit en in dezes bijlagen opgegeven. Zij zal de lokalen, het materieel en het ondergeschikt personeel leveren noodig voor de werking der verschillende commissies. Zij zal zich, zonder uitstel, 't akkoord stellen met de bevoegde Belgische en Engelsche overheden, ten einde de maatre-gelen te kunnen nemen tôt verwezenlijking van haar opdracht en van deze der gewestelijke commissies. Zij zal zoo handelen dat zij, binnen de acht dagen volgende op den uitersten datum bepaald voor de inschrijving, in bezit zal wezen van al de inschrijvings-bulletijns, welke zullen neergelegd zijn door de belang-hebbenden, in de politiebureelen overeen-komstig het ministerieel besluit van 17 Mei I9IS\ Zij zal deze bulletijns rangschikken hierbij rekening houdende met de indeeling der ingeschrevenen wat betreft gewest en getal. Zij zal aan elke commissie de inschrijvings-registers geven van de miliciens over welke deze zal te beslissen hebben erbij voegende de tôt de verrichtingen van elke commissie noodige drukwerken. Art. 5. De belanghebbenden worden per-soonlijk ten woonhuize opgeroepen, ten minste zes dagen voor de vergadering. At. 6. Wanneer de commissies het onder-zoek zullen gedaan hebben van al de ingeschrevenen die, geen enkele reden tôt vrij-stelling te gelden hebbende, voor saar te Londen verschenen zijn, zullen zij reizende commissies worden. De centrale commissie zal de streek bepalen waarover de rechtsmacht van elke der commissies zich zal uitstrekken, de steden waar de commissies zullen zetelen en den duur van hun zittijd in elke plaats. De ingeschrevenen die niet zullen verschenen zijn voor de commissies te Londen, zullen opnieuw opgeroepen worden voor eene reizende commissie. " Hij die, behoorlijk opgeroepen voor de reizende commissie, niet verschijnt, wordt nalatig verklaard, tenzij hij lijdende is aan een ziekte en zulks bevestigd is door een getuigschrift behoorlijk echt verklaard of dat hij reds onder de wapens is. Indien de belanghebbende in de onmoge-lijkheid is zich aan te bieden en zulks bewijst door zending van een getuigschrift onder-teekend door een geneesheer, wiens hand-teeken behoorlijk echt is verklaard, kan hij een uitstel bekomen bij toepassing van artikel 6 van het besluit-wet van 1 Maart 1915.-. I ijdens dit uitstel, zal een militaire geneesheer, aan te duiden door de Belgische militaire overheid, den belanghebbende bezoeken, zijn verslag opmaken en dit aan den voorzitter der centrale wervingcommissie overmaken. Er zal overigens bij lateren maatregel beslist worden over al degenen die een uitstel van inlijving zullen bekomen hebben, bij toepassing van voormeld besluitwet, alsook over degenen die niet nalatig zullen verklaard zijn. Art. 7. De voorlezing der krijgswetten zal geschieden in de voorwaarden bepaald bij ministerieel besluit van 23 Mei 1915, bet-reffende de wervingcommissies werkzaam in het door den vijand niet bezette bedeelte van West-Vlaanderen en in Frankrijk. Art. 8. De commissies doen hun verrichtingen volgens de regelen aangeduid in voormeld besluit en in dezes bijlagen. Art. 9. Al de beslissingen der wervingscommissies zijn vatbaar voor beroep in de voorwaarden en termijnen bepaald zij voormeld besluit. Art. 10. De voor den dienst geschikt ver-klaarde en aangeduide mannen onderteekenen de verklaring van voorlezing der krijgswetten. Zij worden in groep gericht naar de verschillende oefeningskampen in Frankrijk, volgens de aanduidingen van het Département van Oorlog waaraan de centrale commissie hierover voorstellen zal doen, na akkoord met de Engelsche overheden. Art. ri. De vervoer-en verblijfkosten der belanghebbenden zullen worden geregeld tusschen de centrale commissie, de Regeering der Britsche Eilanden en het Département van Oorlog. Art. 12. Al de beschikkingen opgenomen in het ministerieel besluit van 23 Mei 1915 en dezes bijlagen welke niet in strijd zijn met die van het tegenwoordig besluit, zullen toegepast worden in de Britsche Eilanden. Havre, den 3r Mei 1915. De Minister van Oorlog. Ch. de Broqueville. De Minister van Binnenlandsche Zaken, Paul Berryer. o Cours de " Premiers Soins à donner aux Blessés." La Direction du " South-Western Poly-technic Institute " vient d'ouvrir dans ses locaux des cours de "Premiers soins à donner aux blessés " à l'intention des Dames belges et françaises qui sont aimablement invitées à y prendre part. Ces cours sont donnés en français, par des médecins belges, le mardi et le vendredi de chaque semaine, de 5 à 7 heures du soir. Le cycle complet comprendra cinq leçons. Des diplômes seront délivrés aux Dames qui les auront suivies avec fruit. A ce premier cours on annexera un cours spécial pour "Gardes Malades," lequel sera donné également en français par une directrice d'hôpital. Nous engageons vivement les dames et jeunes filles à assister à ces leçons dont il serait superflu de faire ressortir l'utilité. On est prié de se faire inscrire soit verbalement soit par lettre chez Mademoiselle Kemp-son, South-Western Polytechnic Institute, Manresa Road, Chelsea, S.W., tous les jours à partir de 10 heures du matin à 1 heure. L'Institut est à deux pas seulement de Chelsea Town Hall (King's Road). La gare la plus rapprochée est celle de South Kensing-ton. (Communiqué.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'écho de Belgique appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes