Ons land

480443 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Septembre. Ons land. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d21rf5md9d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5de JAARGANG, Nuinmer 19. PR1JS : 5 CENTIEMEN S September 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor G maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE YAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESTRAAT, 44 - x\NTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENIvOMST Ongeteekende stukken worden niet opgenomen Een Vlaamsch Priester gestraft Wij rukken voort Voor den ooriog hadden wij, Vlaamschgezinden, twee bitiere ne-derlagen : de schoolwet en de leger-wet. Onze eigene gekozenen hadden de volkszaak verraden. Na wat spie-gelgevechten om de goede gemeente te doen gelooven en den schijn te redden, gehoorzaamden de gekozenen van het voîk aan de partij lei-ders.Voor 1914 was de Vlaamsche beweging ondergeschikt aan het kle-rikaal, liberaal of sociaal belang. Het heele volk mocht dood aïs maar de partij leefde... 't Waa vreeselijk van immorali-teit en te vreeselijker bleef het, wijl de men8chen bleven gehoorzarnen aan allerlei partijpotentaten, mees-ters, omdat ze over de macht be-echikten.Wij allen leefden in kleine krot-ten, met gesloten deuren en ven-9ters, zonder lucht en licht : we verstikten in onze kierikale, libérale, sociale krotten ; we wilden er buiten... Neen... eenigen slechts ! Wij riepen : Weg er mee en slechts Vlaamsch ! De partij leiders noem-den ons « des énergumènes flamingants ». Burgerlui houden niet van énergumènes ! De burgerlui verstikten in de krotten... en vonden ple-zier in hun verstikking... zegenden de handen, die te vaster deuren en vensters sloten... Toen kwam de ooriog ! Wat zou hij voor Vlaanderen brengen ? Dood of leven ! 1914. De dood ! 1915... Te allen kante verluiden de Vlaamsche atemmen, schuchter nog, bevreesd, bang voor hun eigen klank... Maar als eens de lucht mede aan 't tril-len ging, viel aile bangheid, aile vrees. Geen hoop meer ci: geen ver-langen v/ordt uitgesproken : de noodzakeîijkheid van de Vlaamsche daad is het ! In die dagen weerklonk in Gent de eisch voor den Vlaamschen Staat... Voor 't eer3t ! 't Was of daar ginds een groote •chitterzon opging... zoo schoon... zoo heerlijk... Antwerpen noch Brussel spraken als Gent... maar Vlaanderen-zelf wist dat een groot ideaal leefde in de hartstochtelijk îiefhebbende ziel van eenige mannen ! Op den Vlaamschen akker ston-den zij als sublieme zaaiers... Zij deden hun werk en de voorbijgan-gers bleven staan, konden niet gelooven ! Sommigen gingen aan het spotten, anderen aan 't lasteren en de droefsten van allen waren nog zij die deden het Petrus' gebaar : die verloochenden ! Eènigen deden het noodgedwongen. Hun hart was er bitler om van smart ! Plots zweeg de Gentsche stem en de zaaiers schenen hun werk te hebben gestaakt... Maar 't ging met hun zaad als met aile goede zaad : Het îag in de goede aarde... het kiemde... 1.916 ! E en na een, te midden van het al meer en meer zwijgen der oude, domme, dwaze partijtwisten, die ons Parlement hebben verlaagd tôt den gemeenteraad van Europa, waar men door middel van slijme-ringen argumenteerde, werd Vlaanderen meer en meer Vlaamsch. Bestuurlijk van Wallonie geschei-den, staat het op den vooravond van zijn politieke scheiding !... We rukken voort !... De toekomst wacht en v/enkt ! Wee hun die het niet zien ! Naar binnen is Vlaanderen Vlaamsch en het veranderen der mentaliteit van eenige verdwaasde lieden zal het werk zijn van den tijd. Op dit moment zijn nog tégen ons gekeerd : de oorlogswinstrnakers, kerels van niets, zonder eenige mo-raliteit, vuige volksbloeduitzuigers, die bevreesd zijn voor hun bezit aïs menschen-met-idealen, voor wie zijn en niet hebhen van beteekenis is, macht in handen krijgen. Nevens ze staan de kleine bedienden, die uit vrees niet durven te spreken, en daar naast staan de verdwaasden van Mercier, medalie-menschen, stum-perds, die geen onderscheid willen zien tusschen het belang van den R. K. godsaienst en het verkeerd geveel van den kardinaal !... den Waal ! Ik hoop dat de tijd nog komen zal | dat Rome ons verlost van den kar-! dinaal! Biijft Vlaanderen naar buiten ! Zaaiers van de eerste ure, ziet de oogst !... Dr. René de Clercq sprak in Antwerpen voor 1200 menschen en stel-de den eisch voor den zelfstandigen staat Vlaanderen, als logisch ge-volg van aile logisch aktivisme : en die eisch — is het omdat men er de verwezenlijking van mogelijk voelt, Weet ? — werd toegejuicht. Eens komt de dag waarop heel Vlaanderen de oprichting van een zelfstandigen Staat Vlaanderen de beste oplossing acht van de Vlaamsche kwestie. Dan word.t de ruimte tusschen gevoel en daacl overbrugd... Dan werkt heel Vlaanderen er voor, man asaroaismÉrfffttirrjM is i^m,'mri*iaaa/!amaiMOÊtmttamasasBasmm ±as3atsa««tajgv> naast man, vrouw naast vrouw, heel het volk... Dat geve God ! Wij rukken voort ! Wee die het roepen der toekomst niet begrijpen ! George P. M. ROOSE. Gij hebt maar één Land 't Eenige aatwoord op de hatelijke verbaffiniag van Pastoor Van der Memlen Vlaming, gij hebt maar één land op d& aarde! 't Is Bel fié niet... Dat legt u aan band! 't Is I lajinderlandJ Dàt te vergeten is uw schand en uw lafheid! België breekt wie Vfaming is... 't Is zijn schand! \ 't Is zijn lafheid! Vlamingt vergeet dat niet! Weg zij uw schand en weg uw lafheid! Gebroken uw band! Vlaming. maak uw land! Vlaanderland ! WEERMAN. DE GEOFFERDEN HET « COMITÉ MÉDICAL » van het Rood Kruis van België, in deze lijst, geeft de na-men van 1397 nieuwe overlijdens en wijzingen die hem sedert 15 Februari 1917 gemeld zijn. (Letterlijk afgeschreven uit boek 6) : Vlaming. Walen Onbek. Totaal A 12 8 — 20 B 71 31 9 111 C 54 30 9 93 D 182 79 17 278 B 11 7 — 18 F 19 16 2 37 G 33 24 2 59 H 36 23 3 62 I 3 — — 3 J 11 9 1 21 K 10 2 — 12 L - 40 40 12 92 M 39 21 7 67 N 12 6 1 19 O 2 — 1 3 P 35 23 — 58 Q - 2 - 2 R 26 12 7 45 S 60 20 9 89 T 14 10 4 28 V 215 14 15 244 W 24 6 5 35 X — — — — Z 1 — — 1 910 383 104 1397 910 Vlatningen 910 V. : 1293 = 70.38% 383 Walen 104 onbekend 383 W. : 1293 = 29.62 % 1397 100.00 % —104 1901 En desniettegenstâande gaat tegenwoordig in aile patriot-tardische middens dat de Walen toch zoovecl verliezen lijden ; — en 't zijn Vlatningen die deze leugen verspreiden. Aehter 't front straft Havere de Vlamingen... behalve op het slagveld... daar worden ze ge-offerd ! ACHTER HET FRONT Twce omzendbrievene — Ylaam»ch in het leger. De eenheid van België. ¥§rbnd van in Bifgië vlaamsch *e woefen m te daikeiï Een Vlaamsch Priester gestraft De « N. R. Ct. » van Zondag 2 September (Ochtendblad) deelt mede : Havre, 1 September. (Part.) — Generaal De Ceuninck, Belgisch minister van ooriog, heeft twee omzendbrieven met betrekking tôt het Vlaamsch openbaar gemaakt. In de eerste dringt hij op het nakomen der verschillende xiit»anvg"CTC11, die uv-oivuiu <iiju vim vit i wt.i. matige wensehen der Vlaamsche soldaten te bevredigen. Hij is van oordeel dat het onduld-baar is dat de officieren zich niet met de soldaten in hun moedertaal kunnen onderhouden over gewone kwesties van den dienst. In de tweede uit hij den wensch om uit het leger aile propaganda te weren welke de Bel-gen zou kunnen verdeelen ten koste van hun vaderland. De minister herinnert aan de voor-schriften nopens het gebruik van het Vlaamsch in de africhtingscentra. De leerlingen moeten worden ingedeeld volgens de taal, die zij spreken en het onderwijs moet in deze taal worden gegeven. De africhting der troepen'moet in de beide talen geschieden, terwijl aile geschriften in de twee talen meeten zijn opgesteld. De minister neemt maatregelen tegen anti-nationale propaganda ; hij brengt ter kennis van het leger dat strengere maatregelen zulieii worden getroffen ten opzichte van elken mili-tair of aan het léger verbonden persoon tôt welken rang hij ook behoort, die op deze of gene wijze door geschriften, uitlatingen of in bijeenkomsten de goede verstandhouding, welke tusschen aile leden van het leger moet bestaan, poogt te verstoren. Vandaar dat elke agitatie, van welken aard zij ook zij, strikt moet worden vervolgd. Ten slotte trekt de minister de aalmoezéniers-opdracht in, welke aan pastoor Van der Meu-len was verleend, wegens het verspreiden aan het front van een dagblad, dat tendentieuze artikelen bevatte, die de Belgische staatsin-stellingen zouden kunnen aanranden en de goede verstandhouding, die tusschen de per-sonen in het leger moet bestaan, te schaden ; ten tweede wegens het feit, dat hij den over-weldiger van ons land, die er naar streeft twee-dracht onder de Belgen te zaaien, aldus :n itaat heeft gesteld zich van deze door en door anti-vaderlandslievende artikelen te bedienen om ze te plaatsen in een Vlaamsch blad, dat in een kamp van Belgische gevangenen onder gezag der Duitsche autoriteiten verschijnt. Pastoor Van der Meulen zal in zijn hoedanig-heid van hospitaal-soldaat -naar de tuchtkom-pagnie op het Cézembre-eiland worden over-gebracht.Generaal De Ceuninck bekent dat er recht-matige wensehen van Vlaamsche soldaten moeten bevredigd worden. D.i. tôt nog toe werden die rechtmatige wensehen met de voeten ge-treden en daartegn was verzet opgegaan. Ten-gevolge daarvan de eerste omzendbrief. Maar... de Vlaming heeft geen grieven, zegt de patriot...tard... De tweede omzendbrief is heel wat klaarder : Daar is spraak van eene propaganda te weren! Dus... omzendbrief nr. 1 werd niet de wereld ingezonden om aan de rechtmatige wensehen van de Vlaamsche soldaten te voldoen... De omzendbrief was een dooddoener/ De minister heeft gesproken ; zijn omzendbrief biijft na-tuurlijk doode letter, want 't is niet omdat de rMnister wat Fransche woorden op een briefje doet zetten dat de Waalsche officieren, die de meerderheid zijn in het officierenkorps, Vlaamsch kennen of het zullen leeren. Maar, ziet ge, de Vlamingen hebben hun omzendbrief „ toch, iets van de waarde eener façade-wet, en kunnen voort. Voor het geval ze zich zouden pen dient nr. 2. — Pas de flamand! Lezer, in een leger van 80 % Vlamingen! Vlamingen, 't geeft u een voorsmaak van t*af u te wachten staat. In België zijt ge meerderheid, evenals uw zonen en broeders in het leger meerderheid zijn! Toch zal het luiden : — Pas de flamand! Voclt ge 't ? Voelt ge uw wangen gloeien f 't Is een Belgisch generaal die 't ordonneurt, die zich vijand verklaart van u, van ons, van Vlaanderen ! De Regeering vindt het goed! En al reeds is een slachtoffer gevallen! Pastoor Van der Meulen, gelijkgesteld met de lagere officieren, als aalmoezenier, wordi als gewoon hospitaalsoldaat nqpr een tucht-kompagnie gezonden en op een eiland verban-nen! N.-B. — En dat vooral is het hatelijke omdat hij Vlaming is en het durfde te zeggen ; omdat hij geloofde in zijn volk en het durfdt te belijden... Maar het onnoemlijke ligt er in, dat men hem verantwoordelijk stelt voor daden, die hij niet beging en straft voor artikelen, versche-nen met medeplichtigheid van de censuur in onbezet België! Vlamingen, Vlaanderen telt een martelaar te meer! Vlamingen, bedenkt, 't is een symbool! Zoo-als pastoor Van der Meulen getroffen werd, H'il België aile Vlamingen trefjen. België wil Vlaanderen kapot! België wil niet meer dat Vlamingen Vlaamsch voelen, Vlaamsch denken, hun Vlaamsche gevoelens en gedachten iiitcn! Zonder het Vlaamsche woord, zonder de Vlaamsche daad is Vlaanderen dood! Dat willen we niet! Toe, Monseigneur Mercier, protesteert, wij bidden u, tegen het onrechtvaardig geweld een Vlaamschen priester aangedaan, omdat hij bleef wat God hem schiep : op en top Vlaming ! O! liever België dood dan Vlaanderen kapot! kapot! « Ons Land ». «MMBBrawaaHassBaswnBmi BESCHUIT MET MUISJES MAG DAT ? — Wij bemerkten zoo wat in aile stadswijken plakkaatjes met de enkel Fransche opschriften «Maison à Louer», «Magasin à Louer», enz. Wij meendeu toch dat fransche teksten enkel als « vertaling t geduld werden?... Gaan we nu weer een stap achteruit ?... ECHT GEBEURD. — Tusschen aktief en passief : «Nu, wat zegt ge-er van? Heeft de Regeering nu nog geen stommiteiten genoeg op heur kerfstok, dat ze nu nog den Limburg-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons land appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection