Ons Limburg

2271 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mai. Ons Limburg. Accès à 13 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cr5n874759/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 12. Maaml M^pi)17. Ons Limburag Nieuwsbïad uitgegeven ' door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. / Mededeelingen. Op tle vergadering van (> Moi hield de Eerw. H. Kanunnik Jos. Schoenaers van I Ielchleren ecn voordracht over dé reis Rio-de-Jatieiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke hij in. Dccember 11., geelaan heeft. Spreker verhaalde ons al zijne weelerwaareligheden en wist op bijzon-der hoeiende wijze zijne indrukken weer le geven. Jlij elrukie èr vooral op hoe gelukkig bij zich gevoelde na een zoo lange alwezigheid zieh weer cens onder Limhiirgsche vrienden le bevin-den. Zijne vporelracht vond veel bijval. - De volgende vergadering van on-zen Kring zal plaals hebben op Zonclag 3 Jlini 1017, le 1 uren 's namiddags, in ons gewoon lokaal Grande Taverne, eersle verdieping, Rue Edouard Lame, t'i, (legenover de Mairie), Le Havre. Ingang langs de cinéma. Daar het nu juist een jaar geleden is dat onze Kring gesticht werd, heeft bel Besluur besfo-len deze ycrjaring door een feestje op le luisteren. Een algemeen verslag over de werk-zaamheelcn van den kring tijdens bel verloopen jaar zal door den secrctaris worden voorgelezen. De leden worden dus dringend verzoebl zoo talr-ijk mo-gelijk op le komen. De lidkaarl zal geëisçbt worden aan den ingang der zaal. De dames der leden zullen insge-lijks zeer welkom zijn. Wij hebben reeds een schoon aan-lal porlretlen van soldatèn uit Limburg ontvangen; toch ontbreken ér nog veel. Dus nogmaals berhalen wij onze vraag eu verzoeken iedereen ons zoo gauw mogelijk ons zijn porlret le zenden. Zij die et geen bezitlen zouden besl doen zich le wenden loi cen wapenbroeeler die cen photograpliisch toeslel heeft, zoo zullen aile onkosten vermeden worden. Belangrijke aanmerking. Een laatste maal verzoeken wij de leden die hun nïeuw adres (C) nog niet opgegeven hebben, zulks onmid-dellijk te doen. Provinciebroeders ! Wat ben ik lier Û aldus le noemen en hoe doet het mij deugd aan het hart, lelkenmale als ze mij spreken van de koene dapperheid, waarmede gij ons lief Bélgië verdedigd liebt. Ja ! ze hebben mij veel, zeer veel vcrteld van den beldenmoed onzer Limburgschc jon-gens. 'I Waren olïicieren en bijzônder aalmoezcniers wartt deze schenken cere aan wien eere toekomt die mij verhaald hebben hoe Limburg schittert in Albert's troepen, hoc onversaagd het den snooden mof in bel blank der oogen staart. En 'l baarde mij onzeggelijk genoe-gen ;... verwondering ?... neen ! ik wist immers dat het kenleckcnder dappercn il dicp in de ziel geprenl is, namelijkde kalme vastberadenheid. J)ezc is cen soorlgelijk gccstescxplosicf, hclwelk als het ware aile de zjelskracbtcn tôt het minimum bunner ukingcondensccrt en samenperst zoodat *ij, op gegeven tee-ken en stond, losb^isten met de alver-gruizelendd kracht van ecn machtig ontploffingskruid. Die kalme vastberadenheid, bel ken-teeken der dappéren, het aandeèl van onzén weergaloozen koning Albert, is ook iiw aandeck Limburgérs ! Zij ken-merkt u,*niet alleen op het slagveld, ! maar ook in ganscli uwen handel en wandcl. Ik bel) ze opgemerkl, in de donker groene elennenwouden onzei Kempen, in de golvende gouelé- kôreh-veldcn van onze Haspengouw, en ook lhans, in de vriendenstraten van Le Havre. Telkeiimaie als ik hier een groep Belgische soldaten ontmoet, en in lien opmerk eenen krachligen eloch geme-tenen stap, cene stille samenspraâk, zachle doch vaslbe'raelehe blikken, eene zekere algemeene ingctogenheiel die zulken goeelen indruk op de voorbij-gangers maakt, élan denk ik biij : het zijn Limburgérs, bel zijn mij ne dierba-re en moedige prqvinciebroeelers. Welaan dan ! beste jongens, onder-boudt elie kostbare kalme vastberadenheid, bel erfdecl ons aehlergelalen eleror eenen Ambiorix, en aile onze dierbare en brave voorouelers. Dat ze nogmaals schitterend oplreele in elen einel- en ze-genslrijd, dat ze L weldra geleiel lot bij de dierbaren, die, ginder in ons lie! Limburg, hunkeren naar uwe komst, eloch u wiiîen omhelzën vrijin het vrije Li mburg. .1. Schoenaers. 'Nieuws uit Limburg TVsch Tei ug.gekeerd..— Dinsdag3 April, 11., met den laatstcn trehi van Luîk," kwamen niet minder clan 300 zoogezegde werkJooze.il terïig. dit op2 Decënibei' naar imitsehiand wegge-voerd waren. Allen liadd'èii dien tijd in het kamp van Gassel doorgebrachl. Onder lien bevonden zich tweejongens onzer gemeen-te.i Mon kan denken met hoevçel vrengete het pàasclifeest gevierd werd in menig tuiisgezin waar de vader of de zoon weer terugge-keerd was bij de zijnen. Beverloo Iluivclijhcii. — Félix Stalmans met Maria Peëters ; Jan Pâuwels met Stéphanie Stalmans ; Louis Macs met Josephina Beerten. — Zijn teruggekeerd uit Duilschland : Jan Pauwels ; Jozef Verpoorten ; Frans Hermans ; Louis Plcnkers ; Hemy Vandermeer.cn : Denis Iluybrecht ; Félix Aerts ; de gebroeders Becfcers; gebroeders Vaes ; Frans Reykérs cji gebroeders Beelen. — De soldaten van Beverloo worden vriën-delijk verzocht hun adres bekend te maken aan hun dorpgenoot Jozef Hermans, C 172, 11 cic, Belgiscli Lcger. Bilsen Burgerlljkc stand. — Aangit'le van S April, 1917:' Gcboovten : Jcrmée Jan Albert ; Oben Ca-thaHna Anna ; Bijloos Albert Leopotd. Slcrflen : Vallée-Jos., 52 jaar, geboren te Bressoux, ongèluiwd ; Deville Jôs., 9 maand. HiuvelijU ■ iiilzcn Joannes Dominicus, aannemer, geboren te Bilsen, met Bollen En-gelbertha, geboren le Genck. — On :e standgenoot Gérard Lambreehts is na een kortstondige zielde le Calais over-lcdcn.Bocholt Burgcvlijkc stand. — Aangifte van 23 Maart, 1917 Geboprlcn : Svbers Albert Willem ; Truven Maria Elis. Anna ; Iloydongs Elis. Maria ; Scliroyen Anna Maria Aid. ; Avits Albert Karel ; Bvvoet Frans Eugeén ; Schuermans Laurent Jose])h Mathijs. Sterflen : Scheelen Anna Maria, 69 j., ongli. ; Meyssen Jos. Jac., brievendrager, 54 j., \vc-duw. van Dehing Maria Gath., eehtg. van Ja-cobs Maria Hubertina ; Pijls Pieter Jan, 66 j.. echtgcnoot van Schillingcn Maria Càtharina Ida. Borgloon Sterfgevalten. — Twee achtbare familiën onzer stad, Sehoenaei s en Beeken, komen ecn smartclijk verlies te ondergaan in den perso on van Mad. Elisabeth Butenaers, wed. van den lieer Herman Schoenaers, geboren le, Ilcrten, den 23 Mei 1850, alhier godvruch-tig overledcn den *30 Maart 1.1'., en Mad. J. Buckinx, echtgcnoot van den liper Jan Bec ken, geboren le Wcllen en zaclitjcs in den Heer ontslapen, den 27 Maart 1.1., in den ouderdom van nauwcli jks 40 jaar. Bree Ilnrgerlijlce slund. — Aangifte van 25 Maart 1917 : ticbo'jiicn : Brustcn Martinu's Karel Albert ; Lemméns Gath. Jos. Elis. Sterflen : Michels Lodewijk Adriaan Edward ; Kenens Maria Gerlrudis Agnes ; Nelissen Andréas Maria Jan. — Aangifte lot (i April, 1917 : Geboorten : Lemmens Gatharina Josepliina Élisàbeth ; Drees Pieter Jan. Sterflen : Janssen Anna Gérard Elis ; En-gel en Galharina, 64 j., echlgcnoolc van Meyssen Jan Nicolaas. Gorïessem Stierenkeuring. — Op de laatste slieren-kciiring, welke. j>laats had te Alken, den 19 Maarl, 1.1 , bch'aalden twee jonge slieren van Cortesscm den eerslen prijs. De gelukkigg bezitters zijn : de hceren II. Alcn en J. Diric-ken.Bnrgerlijke stand. — In 1916 waren cr hier 34 geboorten, 16 sterfgev;>llen, 6 liuwelijken, 18 intrciiingen en 40 uittredingen. Op 31 Deccmber 1916 beliep de bevolking 1575 zielen, zijnde eene vermeerderin^ in het jaar l(i van 26 zielen. In 1816 waren er 1225 'inwoncrs, zoodat er op cene éeuw tijds eene vermeerdering kwara van 350. In 181 (î waren er 235 woonhuizen, in 1916 waren er 287, dus eene vermeerdering van 52. Diepenbeek Teruggekeerd. — Wocnsdag 26 Maart, 1.1., zijn 11 jongens dezer gemeente, die op de kontroolvergadering van 2 Dccember 1916, naar Duilschland gevoerd werden, lerijgge-fceerd. Dit brengt het gctal teruggekeerden 'o[> 24. Wij hopen, dat (le 109 ander.cn, die nog weg blijven, weldra in de ouderlijke woning zullen terug zijn. — Op 5 Deccmber 1916, is alhier. in den ouderdom van 37 jarçn overledcn, mejuf-frouw Lambrichts, dochter van den heer Marlinus Lambrichts-Bijloos. Di! ses • Solo-stim. — Een solo-slim werd Zondag gespeeld in de hérberg van Jan Moors, door den baas zelf met 8 de beste troeven, 1 de besle sehii])pen en een klein. Medespelers waren : Prikken Theod. ; Peeters Leop. en Grvns Jan. Een smakelijk pintje werd erop' geledigd. Eelcn Alhier zijn onlangs overledcn : Madame Kohneyer, Madame N. Truven en Madame Gérard Borgoens. Eygen-Biîsen Uitudart. -— In 't begin van April 11. "had alhier de plechtige lijkdienst plaals van den diepbetreurden Hub.-Frans Lathouwers, geboren le Iloelbeek, den 18 November 1887, soldaat van het régiment veslingsgeschul 2 (i eterklas van 1906, overledcn in het hospitaal te Oldenburg, den 24 Januari 1917. Zelden was bij zulke tréurige ])lechtigheid zoovecl volk tegenwoordig, niinmer was er meer algemeene en innige deelneming. — Volkssoep. — Er werd in onze gemeente ook eene vergadering gehouden met het odg op de inrichling van het nuttig werk der volkssoep. — Overlijden■ — De heer Joannes Steegen, oudste inwoner onzer gemeente, weduwnaar in eersle hu'welijk van l.lisabeth Groux, in tweede luiwelijk van Maria Ghyzeji, is in .den Heer overledcn, den 7 Maart 1917, in den ouderdom van bij n'a 91 jaren. De overledene was vercerd met de landbouwersdecoratie der 1'' klasse. Gellick Overlijden. — Zondag 25 Maart 11. overlecd alhier de heer Peter Withol's, geboren te Eygen-Bilscn, den 1 Februari 1818, in den ouderdom van 69 jaren. Genck Arbeidaongevtd. — Op het einde van Maart II. viel de 16 jarige Willem L..., werkman op de koolmijn van Winterslag, van eenen rangeertrein af en brakzijn recbterbeen. 11 i j werd 1er plaalsc verzorgd en dan naar zijne woning gevoerd. Geystingpn Vitvaarl. — Dinsdag, 3 April 11. werd een plechtige lijkdienst gezongen voor wijlen den Eerw. Heer Feli\ Overman, missionnaris in Congô en broeder van den Eerw. Heer ]>astoor der paroehiïf» Afgemarteld door de zware vermocinisscn der lange dagrcizeil bracht fiij reeds op jeugdigen ouderdom zijn leven tén oller. Gingelom Verltchling. — De ingénieur die zich alhier met de vcrlichting bezighield, vertoel't lhans in de hoofdslad cnliet het dorpinplan. Doch het gemecntebesluur heeft zijnc voorwaar-den doen verbreken en heeft zelf draad bijgekocht en doet voor eigen rckening de. dynamo draàién. Te Moritcnàekeu en te Lan- den zijn ze in he'tzelfde geval, doch dâar wachtmcn nog steeds op den lerugkeer van den ingénieur, uit Brussel, oui de dynamo te doen (Iraaien. Godscheyd Uitvaart. — Op 't einde der maand Maarl kwam alhier de droeve mare aan dat Jozef Bosmans, van wien men sedert zoolang niets meer vernomen had, op het veld van eei gesneuveld is te Dixmuide, den 21 October 1911. Wocnsdag 26 Maart werd in de parochic-kerk de plechtige uitvaart van den diepbetreurden, doorbraven jongen gehouden, die samen met zoovele dappere kameraden van het 111' linieregement: Sehoulerden, Vanvoor-den, Vanpaeselien en andercn, zijn jong leven ten offer bracht voor de verdedigin^ van het vadcrland. Toen na het vollrekken van den plëchligen diensl de voorzanger Wouters den roerendeh treurzang «linsl in vrede, dierb'rc broeder » aanhief, braken al de aanwezigen in luid sniklccn Ios. Grooie-Spaawen Onze dorpsgenoot Willem Moermans, oor-logsvrijwilliger, 'heeft .de volgende llinkc vermelding aan de dagorder bei<omen : « De soldaat Moermans, der (i1'1' batterij » M.V. 1)., om voortgegaan le zijn het vuur » te richtcn en de bediening der slukken te » verzekcren, trots een hevige vijandelijke » beschieting en zulks, nadat twee houwilsers » de bcschulting van cen (1er in werking » zijnde slukken getrollen hadden ». Wij wensehen onzen dapperen vriend van harle proiicial. Hamont Brief van 3 April 1911. — Te Ha m ont is ci' tot'heden nog geen gebrek aan voedsel. Ailes is er wel peperduur maar die niet kan bela-îpiï woiui gciioîjjen. Lr is, vooral ifij de kleinc menschen gebrek aan aardappeleii ; •zij hadden hunne vermoedelijke opbrengsl le hoog opgegeven ; de oogst viel erg tegen en zij moesten van 't weinige nog afgeven. De smokkelhandel aan de grens is zoo goed als gedaan, de Hollanders worden ook streng want er is geen overvloed in Hollarfd. Aan de orde van den dag is tegenwoordig de opeisching van dragende nierriepâarden. De volgende boeren hebben deze laalsle 14 dagen hun paarel aan 'il spotprijs moeten afgeven: Huyers f'Mulk), Willem Slevens(Mulk), J. Bosmans (Bosch), Theodor Yossen en Adriaan Beliën. Enkele dagen terug, kregen al de tolbeamb-ten het bcricht dat ze binnen de 21 uren moesten verhuizen, wel le verstaan zij die geen 1000 meters van den draad woonden, ook Jan Triki en Jac Op 't Ilood zijn ver-huisd. — Zij woonden volgcns de mofl'en le dicht bij den draad. Men mag den draad niel naderen op 100 meters anders mogen de wachten schicten zonder waarschuwing. Tweemaal ]ici" week moeten al de mannen van 17 tôt 50 jaren op revue komen. Neerpell is al meer dan 3 maanden gestraft onidal Iwee mannen ontbraken. Ailes goed bescliouwd zijn de Ilamontena-ren nog gelukkig. Terwijl ze in Xeerpell 3000 Duitschers ingekwartierd hebben en in de omliggende dorpen in evenredigheid heeft Hamont maar 300 soldaten die meest in de hntten langs de grensafsluiling gelegerd zijn. Die soldaten zijn niet goed gëluimd en zeggen ronduit dat als ze de kans zagen, zc over de grenzen zouden wippen. De ontvoerden beginnen stillekens aan terug te komen. Van Baclen Lambert was de eersle, daarna Kenis, Van Baelcn Willem, Jantje Swinnen, Booymaiis, een zoon van weduwe Claes-IIuibers (Loo), verders Ber-naerts, Dirk\ oudste zoon van Willem die even voor de leluiiskomsl van zijn zoon overledcn en begraven was. Zij hadden veel afge-zien ! waren mager en zwak geworden. Hun maag kan geen krachtig voedsel verelragen, maar ze hebben zich allen moedig gedragen en standvastig geleden liever daii voor den Pruis te werken. Men bevestigt dat Lam-brech.ls van het Loo, bijgenaamd « de Dikke Jan » overledcn is in Duilschland maar een ollicieel bericlU is nog niet aangekomen. Sterflen — Willem Dirkx ; Gérard Van Lis-liout ; Frans Schouten en zijn vader P. J. Schouten ; vrouw Goossens-XVille.ms (Loo) ; Jacoba Simons ; Thcresia Sutcns, (16 jaren) ; vrouw Vos. (Groote Haart) ; vrouw van Léo Vos, soldaat, Belg-Leger. Hasselt Eene zeldzaamheid. — Sedert langhad men hier liooren spreken over het oprichten van een uitgestrekt vliegveld dicht bij de kolen-mijn van Waterschei le Genck en onder de gemecnlc Ascii. Met dit groôtsehë werk is men lhans volop aan den gang en nog dage-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes