Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1691 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4ss3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I perde janrgzng — Numracr 914 PrlJ»: 5 cenliemen Vrijdag 23 NovemS»«r 1917 ONS VADERLAND Administrât!© ; A, TESVïFERE irHltker-Uitsever, I 7, i-«o »1s Vie, GAVAIS Belsisch daçbîad verschiinende op al de dagen der week R@dac«iei s J. BAECKELANOT 9 7, rue Mortel, CALAIS II . _ - . : s • Il I%|» mmni imiiimw — V ABONIVERiENTEK D [ maatid Be!gtt> i .50 Fs anki'Ijb S.OO rn^claml-Ho!laiid 3.00 triiueste ' « 4 «<M> » 5.50 * 8»00 | Mon gfb^îjvr s « Oiik Vmlî-vlftral » <?•» r«p tle Vif, Calais Eeeht door, vrij en vrank voor God en v&lk en land ;-vîvr - .-*a jvsv-- e- - r*«e=-""- s» - ~i_ - v-srx-*-» . i'M;4^JW«û.wcoia REOACTICSTUKKKNi NIEUW8 TE ZENDEN RUE MORTET -1 7 EN RUE CHANTILLY 73 CAL.AI1 ABOi^KËMEN'piFmJZM VOOH KOL,ï>ATI5îV ^eCk dUtÉK"*?**} O.ÎÎ^ DEZE ABONNEMENTEN DlEN EN MET MINSTEN8 ?*"«**• SïîlA'£ri<l 1§ 1 O NUMMER3 INEIN3 AANQEVRAAQO EN DAQBLIJ KS Open brief aan Nijnheer Neuray Mijnheer Neuray, o-eef mij de vrijheid die ik neem brief te schrijven. Dank dwingt •toe. Gij hebt ree'ds zooveelbrieven front gedrukt, dat gij waarlijk snt ereenen te ontvangen die van it komt. Uw beroemd blad heeft jor onze rust gepleit. Daarmee hebt s aan u verpliçht, 't hart der sol-klopt van dank damrvoor. opelt echter van dank om het vele iak, dat uw blad, 't meest in uw si, maarook in die van uwberoemde werkers, on s gaf. opschriften alleen van uw artikels een me'nsch watertanden. Geen Fransch blad kau hun zoo een gen draai geven. Ge zijt de vorst pschriften. stond, daar denk ik er aan,vroeger opschrift op uwe gazet, eene leus len dat noemt : « lnstaurare omnia iristo ». Dit liet ge wijselijk weg, de politi|ek zieh vrij bewegen in gstijd dan moet ze vrij zijn van tus. Wijs, diepzinnig, o baanhreker oogste vrijheid : neutraliteit tegen-jod.jlaats van een leus, hebt gij in uw uwen eigen vèrziendan, alles-ttenden geest ons gegeven. Op die lezen we toch uwe onziehtbare leus oude banderolleke : « lnstaurare a in Neuray » en juichen u toe o zuil die ons licht en schaduwgevend aat in de oorlogswoestijn"! UWC ccrstc lcS RR1Î Bel— ;rwonderde ons. Ze kloiik : « Wees neutraal, treed in geestelijke en ieke bondger.ootsehap met Frank-Maar wij zeiden: dat komt door de , en liefde is op zichzelf en alles-voor zichzelf een beginsel. Dit et gij ; geen vlek van tegenspraak p uwen roem, o glansrijke'Minnaar rankrijk. e tweede les verwonderde ons weer enkel omdat ze ua de eerste kwani : nen 't land moet stipte neutraliteit chen van partij tôt partij. » Maar trijkpreekte het ook aan en noemde nion Sacrée ; gij moestet dan wel n in zijn zog, o staatsman die, tig toch, uit de verrassingsdoos )t, o welsprekende Napredikant en Godsvrede. e derde, in de laatste tijden gege-vas de kroon op de twxedé en uwe voor eeuwig : « Ook in de toekomst partijen meer. Een partij enkel nog louwd uit doode partijen. » O, ieer ! maar dit b'ezit het paradoxale genie, en 't maakt ons opgetogen iw zonneverstand, o Zonnc, dooder len nacht, o onsterfelijke Dooder artijen ! iterfelijk maakt u die dood, voor-r van partijlooze, zooniet onpartij-ministers. DSze daad is te groot. c de hoofdzonde moederis van vele sn zoo wordt daarvoor ons hart als loeder van titels voor u : o morgen-er toekomst van Belgie, vuurtoren ïgeering,poort van 't kabinet, licht-voor de hoogstvcrlichten, porte-e zonder ministerschap. arlijk is de ziel van Belgie nog er in een lichaam gevaren, waarze op haar gemak in kon wonen, dan iwe, o zuiverste avatar van « l'àme ». t mij toe een stond te verademen ndering, zelfs voor u, kan las tig ), en u terloops danken voor de ieid van al die lessen ; gij zegt het 's gestadig zelf hoe ze goed uitval-jevolgd worden, classiek zijn bij :he richtel-s van gebeurtenissen en i Voorzienigheid ook : « comme avion s écrit,... comme nous l'avions ... comme nous l'avions proposé » wij met grooten dank voor die e klaarte in uw licht, o onderstreper tve eigene wijsheid. leze rustpoos laat mijn bewonde-u volgen op 't breeder veld van >a en de wereld. Geen veld is te voor u ; 't weze er klaar 't weze er ;r op, uwjîlik kijkt er even scherp teen, als de zonne 's daags als de 's nachts, en uw geest hangt er lannen over% die ze lieel omvatten, gie's zon en maan op de wegen detr d, o Geest broeiend op 't chaos ! hoofd gezwoilen van wijsheid, dik roomën, — voor Belgie en voor irijk schrikt uwe liefde voor' de ite niet terug ! — uw van liefde-rien gezwoilen, grootsch-dik hoofd hoog boven de'Europeesche poli- tiek opzweven, o hoofd, o Worstluclitbal aan den politieken gezichteinder onzer tijden. Europa hebt gegemeten en erBelgie's deel op afgeteekend met grenzen ! ver-voerend-zotmakend schoone, zee-Avijde grenzen, o zaligheid van uw volk, o gij die uwe pen als een schepter zwaait over land en zee !... 0 dit is weerom groot ! o daarvoor wordt mijn hart weerom onstelpbaar ; uwe titels borreleh er uit op : o voor Caesar in de wieg gelegde, Belgische Alexander voor wien Belgie te klein is, stoutehervormer derwereldkaart, kaatser met volkeren en steden, Belgie's Richelieu diehemzijn « frontières naturelles » aan wij st : Schelde, Rijn... maar Kales niet. Neutraliteit lijdt daaronder, maar 't gehlt toch maar Holland, en Holland is klein. De mogendheden moeten aan de kleinen niet denken, vooral als ze daar-bij de taal van Vlaanderen spreken, en ge zijt eene mogendheid zoo groot dat ge 't recht hebt aile kleinheid te ver-waarloozen, o uit louter grootheid ge-kneede, o van aile kleine ontbloote,t> reine reus, o naakte Samson. Holland foei ! daaraan keert ge u niet. Maar op uw grooten weg die over Pari j s naar de onsterfelijkheid loopt, hindert u toch iets : Vlaanderen, dat een deel van Belgie is. O hoe behendig gij het weet te paaien : naar Frankrijk stapt gij het aangezicht breed open als een zonne, soms keert gij u naar Vlaanderen om voor een poos werpt hem een kushandje, smokt hem een phrasetje toe als een snikerbolletje zoo zoet, o slimme Janus met het dubbele voorhqofd. Yeel dikwijlder fronst ge uw wenk-brauwen, Zeusgewijs, tegen Vlaanderen; die kleine wil ook iemand zijn en springt u tusschen de beenen, j u i s t op "t oogen-blik als ze hunne plechtigste stnppen stellen ; dan kijft, keft, kapt ge terecht, o w are Y ader van Vlaanderen, dewijl gij de roede niet spaart. En dikwijîs wordt ge wantrouwend en boos. Zou Vlaanderen waarlijk uwe plannen, of Belgie's — nu kom dat is hetzelfdè — dwarsboomen. Nu ontplooit ge in uwen of in Belgie's dienst — nu kom dat is hetzelfde — een onge-kende fijnheid : vorscht, snuffelt, ruikt wat geesten daar waaien, riekt verraad waar't niemand zag, o eerste opvanger van verdachte geur, o subtielste speur-neus van verraad, o politieagent- dur regeering, o Sherlock Holmes in Belgie's zoo bekwamen veiligheidsdienst ! Dan steekt gij 'tklâroen; klinkt namen en menschen aan de schandpaal vast, bazuint de wereld rond dat er in Vlaanderen verraad broeide maar dat gij het ontdektet, en maakt zoo bij al de bond-genoolen Vlaanderen verdacht — en u beroemd, o eersteklaroenblazer van onze politieke pompiers, Belgische Deibler, wereldkundig bevuiler van Vlaanderen, weldoende kaarsesnuiter van 't smeu-lend'oproersvuur ! Nog beter : gij trekt den wortel zelf van 't kwaad uit : de beginselen van de Vlaamsche Beweging, en aarzelt niet de groote schuldigen aan te wijzen en weg te weeren : de vlaamsche aalmoezeniers in 't leger. Aan die heeren wijst ge, wèl te goeder ure, hunne geestelijke wegen, en neeipt hunne straffen, wat ge n'eoit voor andere officieren deedt, uit de legerdagordé over, o philosoof van de Vlaamsche Beweging, o novitiemeester van de vlaamsche aalmoezeniers ! Al uwe artikelen over Vlaamsch en Vlaanderen in den oorlogstijd zultgij, hopen wij, in een boek verzamelen, op-dat het Belgie als een grondwet beware en 't nageslacht wete door wien het aan 't grootste gevaar ontsnapte, opdat het in de kloosters en seminariën als geestelijke lezing diene en de leviten stichte door de geestelijk-godsdienstige zalving waarmee gij uwe zure lessen aan perso-nen en volk wisfc te lezen, o Sint Michiel op de Vlaamsche Beweging zegepralend, o azijnpisser vol van zalving. Ook op Kerk, godsdienst, zwerft uw zoeklicht scherpstralend rond ; de duit-sche bisschoppen verbleeken als 't op hun valt, de Paus nijpt er het oog vooi toe. Uit louter godsdienstijver v.erblik-semt ge 't duitsche episcopaat, stelt den Paus uwe ingevingen ter beschikking oi hekelt fel Zijne leiding, o Schrik var Germanie's katholieken, medestuurmar aan 't roer van Petrus' schip, medediiî' ger van den H. Geest, Vlieg boven op de tiaar gezeten ! In den strijd om aile vraagstukken, ii de botsing van aile gedachten springt ge met beslissende macht in t midden, ën ook de krijgsverrichiingen volgt ge met een Napoleonsblik, o « As » in het luchtgevecht der gedachten, o Kanier-strategist waarnaar t front verzucht ! Einclelijk kleedl ge die aizijdigc %ver-king van uwen geest in een zoo uitge-zochten franschen vorm, dat de Belgen bij u al de fransche uitdrukkingen, die in zwang kwamen en succès behaalden, nog juist lumnen ieeren eer dat ze ver-sleten zijn, o weergalni van de fransche schrijvers, collectionneur van fransche ■ stijlstalen, tapitsier van t belgisch-franseh daarmee ! Uw genie is nï«t vfuchtbaarheid geze-gend ; het heeft gebaard en « Het Vader-land » voortgebracht, spiekend zijns vaders beeld, waarin drie vlaamsche epigonen al uwe gebaren, houdingen enz. na... (gelieve in dit beeld slechts mijn zucht 'te zien om volkomen naboot-sen met het technieke woprd uit te druk-ken)apen,o Oeraap van «iiet Vaderland». Dit blad voltooit u, Vader vol licht in « XXe », moeder vol zorg in « 't Vaderland ». Hierin zorgt ge er voor dat we noch bitter noch i^oos worden, maar slapen, en geene andere onvoorzichtig-heden bedrijven dan altijd op 't front in 't vuur te staan ; gij belooft ons dat we zoo uw moedertrots zullen worden omdat we de grondvesten van Belgie zijn, ni. die in den grond zitten ol'liggen. Daarom geeft gij i n dit blad veel dichter-lijke zoete vlaamsche sentimentaliteit in plaatSL van zure vlaamsche rechtsver-dodiging en... beloften zonder grond-vesten. Het eerste wékt zoeten slaap, het tweede zoete droomen, o behendige die « t Vaderland » boven de Ylamingen lioudt als een suikerstrievelaar en een stikgaswerper. Vergeef mij, Mijhheer Neuray, indien ik op al dezen lof- eene liclite critiek laat volgen. Was er geene, ge zoudt me als overdreven en onoprecht aanzien. Er is een enkel iets waarin ik u npoit lieb kunnen bewonderen : in uwe ironie. Gij zijt te groot om een fijnen, dunnen angel te liebben. Uw angel is te dik; een antidiluviaansch monsler zou daarmee stéken, Herkules zou er zijn knods van maken. Steek niet, het gaat niet, maar plet want uw angel is een plet-hamer. Vergeef me, maar ik vergis me niet, o bij die mot een olifantsangel steekt. Eaat me eindigen met een wensch. Recds in de 19e eeuw droeg uw gazet als opschrift : De XXe eeuw, Le XXe Siècle. Mocht onmiddelijk na den oorlog uw gazet met den titel : Le XXI Siècle ver-schijnen. Doe dat, Mijnheer Neuray, elkeen zal t goed vinden, uw genie zou in elke eeuw zijn tijdeene eeUw tevoren zijn. Een eenvoudig vlaamsch soldaat van 't front. — Op het Italiaanseh front De vijand heeft aan de Piave schrikkeiijke verliezen geleden New-York 19 Nov. —De correspondent van de « Associated Press » bij het Italiaanseh hoofdkwartier seint : 't Was vrijdag dat de Oostenrijkers den strijd aanvingen nabij het dorp Fagarre en den molen van Sega in den orntrek van Follina. Door verschillende omstandigheden begûnstigd konden zij over de rivier trekkeR. Zij kozen een punt waar een groote zandbank gelegen was te midden de rivier en deze in twee armen deelde. Tusschen deze armen konden zij eerst voet vatten zooveel te meer daar zij door eeir dikken mist in hunne bewegingen begunstigd werden. Zij brachten mate-_ riaal aan voor het leggen eener brug en slaagden erin den tweeden smallen arm te overschrijdén en den westelijken oever te bereiken. In het derp Fagarre In deze eerste beweging gelukten zij bij verrassing erin vier machiengeweren batterijen te bemaehtigen en (le Italia-nen tôt in het dorp Fagarre aehteruit te drijven. Deze laatsten, van hunne verrassing bekomen, streden als leeuwen. Een schrikkelijk gevecht, lijf dm lijf, greep plaats. Geen der strijdenden kon van artillerie of machiengeweren gebruik maken. De Italianen streden met de bajonet, handgranaten en messen. De Oostenrijkers hieiden het gedeelte : van het dorp naast de rivier. De Italianen hieiden zicli dieper in het dorp. i De vijand trachtte het dorp te omsin- Tusschen Sint-Quentsn en de Scarjîs DeHindenburglijaveroverd Talrijke dorpen bezet - Meer dan 8000 gevangenen Laalste ojpcieele berichten Fransch front PâRÏJS, 2! Nov. 15 u. Gsdurende den nacht hebben wij tairijke invaiisn uitgevocrd op dè duitsche lijnen ten N. en ten Z. van St. Quentin en gevangenen gemaakt. in den nacht hevige artilierièstrijd in de streek van Bois-ls-Chsurne, PARUS 21 Nov., 23 u. Ten W. van de Miette vieien wij een uit» sprcîig aan van de duitsehe iijn. Ten Z. van Juvincourt bereikten onze troe-pen op een front van 400 m* a! de beoogds punten. Wij maakten ! 75 gevangenen. Hevige artiiieriestrijd tusschen de Miette en de Aisne. Engelsch front L0NDEN. 21 Nov. — De afgevaardigde van Agen ce Havas seint dat gansch het Duitsch verdedigingssteise! piotseiings in den morgen gen gevaiien is zonder ariiiierievoorbereiding. Terwiji de infanterie voorafgegaan door tairijke tanks,' de Duitsche steiiingen aanviei, voerde de artîMerie een vsrschrikkeiijk sper-vuur uit die den vijand volkomen ifi' de war bracht. De Engelschen konden gemakkeiijk de voor-posten en de Hindenburglijn overschrijdsn en veroverden talrijke dorpen en maakten hon-derden gevangenen. L0NDEN, 2i Nov. 15 u. Giste-ren mornen voerde het derde ieger on-der bevel van generaai Byng eene reeks aan-vaiien uit tussohen St. Quentin en de Scarpe, zonder artiiierievoorbereiding. De vijand was volledig verrast. Onze troepen drongen op een breed front zes tôt 8 km. diep in de vijandige steiiingen. Wij maakten duizenden gevangenen en namen grooten buit. Op het uur van den stormloop werden een grootaantal tanks voor de infanterie gestuurd. Zij verbrijzeiden de crpeenvolgende ijzerweg-netten.De Engelschen, Schotten en îeren drongen door de bres door de tanks gemaakt en veroverden de eerste voorposten, vervolgens do eerste Hindenburglijn op gansch het front. Vervoigens vieien de tanks en infanterie vol-gehs een vastgesteld plan de steunlijn van de Hindenburglijn aan op eene diepte van meer dan aene mij!. — -- ■ i. , ...■■»^-,^->T'iI-||Mi-|||i|Iihii iinnrii'~rfnf»iTrrn— gelen, gelukte er gedeeltelijk in tôt dat de Italianen hunne batterijen opgesteld hadden en de lijn onder vuur namen. Deze werd eerst vernield. De Italianen in het dorp baanden zicli een doortocht, en de vijand werd verpliçht lie t dorp te verlaten tôt aan de rivier. Het meerendeel der Oostenrijkers ver-dronken envormden in de rivier gansche. hoopen lijken. Aan den molen van Sega hpxl een hevig gevecht plaats. Gansch het terrein ligt vol lijken. De strijd bereikte zijn toppuht zater-dag morgen om 11 u. Verscheidene Oos-tenrijksche bataillons hadden in den nacht v$n vrijdag de rivier overschreden .çn het dorpskerkliol' bezet. Vandaar openden zij het vuur hunner machiengeweren op de Italianen. Zij hadden twee zoeklichten medegebracht die de Italiaansche steiiingen verlichtten. De Italianen moesten hun vuurrrchten naar de klaarte van 't vuur der Oostenrijkers. Bij hetkrieken van den dag waren de Oostenrijkers nog meesler van het kerk-hof. Een oogenblik later was de toestand zeer ernstig en men dacht aan den af-tocht.Dan werd eene brigade bersagliers aangebracht en eenige troepen samen-gesteld met soldaten van de streek, met geestdrift bezield voor de verdediging hunner haardsteden. De bestorming van '! Kerkhof De Italianen rukten in den vroegen morgen ten stormloop. Met de machiengeweren en daarachter de bayonnetten en granaten rukten zij op de vijandige lijnen. Op dit oogenblik namen de Italiaansche batterijen het Kerkhof onder schot maar de strijd ontaardde toch in lijfs-' gevecht. De Oostenrijkers werden ach-tervolgd tôt aan de rivier, waar zij ver-dronken, gedood of gevangen gemaakt werden. Zrtcrdag oni-lu.was gansch het terrein gezuiverd tenzij hier en daar nog eenige groepen die wederstand bo-den. Rond den middag waren alie vijan-den verdwenen. Onze trospen veroverden Bonaviste, het bosch van Cateau, zij drongen na een hevig gevecht in Vacqueris en de steiiingen van Galloise. Andere regimenten veroverden Ribecourt en drongen in het bosch van Gatelet. De Scho-ten bezetien Flesquieres, de troepen van Yorkshire Havriricourt. In den morgen duurt de vooruitgang voort op ails punten. Engelschen, Schotten en leran veroverden de bruygen van de vaart te fflas-nlères, bczeiieden ftiarcoing en Boisneuf. De troepen van Yorkshire veroverden stor-menderhand Raincourt en A»neux. Deze van Lancashire drongen in de steiiingen ten 0. van Epeiy terwiji de Ieren verscheidene deelen van do Hindenburglijn veroverdetusschen Bul-iecourt en Fontaine-les-Croiselies. L0NDEN 21 Nov., 23 u. Wij gingen aanzienlijk vooruit ten westen en ten Z.-0. van Kamerijk. De duitsche ver-, sterkingen die aankwamen werden uit eene reeks dorpen en steiiingen verdreven. Rechts gingen wij vooruit in de richting van Crève-Cœur op de Scheide ten N.-0. van Masnières. Wij- veroverden duitsche ioopgraven op den oostefoever der Scbeîdevaart. Daar had een hevig gevecht plaats maar de vijand moest wJjken. Ten N- van Sïïarcoing namen wij het dorp Noyelle. baar evenssns had een hevige strijd plaais die in ens yoordeei afliep. De Schotten komen vooruit ten N.-0. van Fiesquières, veroverden het duitsch verdedigingssteise! ten Z.-O. van Cantaing, het dorp zeif en namen talrijke gevangenen. Latcr gtagen zîj vooruit en vestigden zich op steiiingen 8 km. van 't eerste front gelegen. Ten N. van Aneux greep een sirijd plaats ten Z. sn ten Z.-0. van hot bosoh Bourbon, fâcer ten 0. trokken de troepen van Ulster over den weg Kamerijk-Bapaume en drongen in Mœuvres. Wij sioegen hevige tegenaanvallen af op onze nieuwe steiiingen in den orntrek van Builecourt- Wij teldon reeds 8000 gevangenen waar-onder i80 officieren. Jet aàntal buitgemaakte kanonnen is nog niet bepaald. Italiaanseh front FÈÛiïiE 21 Nov. In den namiddag vie! de vijand drie malen hevig den berg Porti aan ten N.-W. vanGruppa. Hij werd telkens atgeslagen. Geen infanteriebewerkingen op de Tomba en de Konîenera. Men telde 1500 dooden en evenveel gevangenen. Al de Oostenrijksche machiengeweren waren gekaapt. De brankardiers toonden zich zeer lieldhaftig. Twee onder hen sprongen zelfs in de rivier en redden er talrijke Oostenrijkers. De Italianen raapten hunnedooden op tôt bij de rivier en vonden zelfs een mitrailleur gedood aan zijn.stuk. 6p 6 km. van Jérusalem Londen 21 Nov. — Op 19n veroverden onze troepen Kurytalenab od 9 km. ten W. van Jérusalem, en Boithiîda op8km. ten N.-W. yan de stad. Onze troepen zij ri in voeling met den vijand op zes kilom. van Bineh op den weg Jerusalem-Shegem. Annunzio op het front Rome 20 Nov. — In tegen strijd met de verspreide geruchten seint men dat Annunzio ep het front verblijft en er als vlieger zeer hedrijvig is. Kamerijk aan de Engelschen Het duitsch legerbericht zegt dat de Engelschen Kamerijk veroverd hebben. De vijand voegt er bij dat de aanval uitgevoerd v\erd door drie honderd tanks en dat deze gevolgd zijn door de Cavalerie. Kornilojf 2?ou niet in vrijheid zijn De Corr, van de «Slidingen van Stockholm », te Haparanda seint dat de Maxi-malislen sterk zijn te Petrograd en dat Korniloff aan geen bew eging deelgeno-men lieeft, daar hij nooit in vrijheid cre-kômen is. Indien de werkstaking eene week langer duurt zal de hongersnopd heerschen in Finland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes