Ons Vlaanderen

725 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Juillet. Ons Vlaanderen. Accès à 28 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gq6qz23p6s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonnel ABONNEMENTSPRIJS : Voor Frankrijk i Voor zes maand frs. 5.00 Voor eene maand » 1.00 Bulten Frankrijk t Voor zes maand J 8.00 DOOR EENDRACHT STERK | AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. VRIJE TRIBUUN HOE WIL MEN VREDE ? Wat is eene natië ? (Ver vol g) Eenheid van Godsdienst En zou het eenheid van godsclienst zijn ? Gedurende vele eeuwen aan-zag men den eigen godsdienst van een volk als zeer belangrijk voor zijn nationaal wezen . John Knox met zijn eigen godsdienst doorkneedde het wezen der Schotlanders. Waarom liggen de Vlamingen afgesneden van het hoog-Nederlandsch wezen, tenzij voor-al om reden van verscheidenheid van Godsdienst P Zwicht u voor den duivel van 't noorden, zoo sprak men ons. Ligt de godsdienst niet voor geengroot deel in den strijd der Ierlanders naar eigen nationaal bestaan ? Was de strijd tusschen katholieken en on-katholieken geen groote werker tôt den ondergang van het Poolsch nationaal wezen ? — Langs den ande-ren kant, de Duitschers zijn tôt een machtig nationaal wezen geworden in weerwil van 't overgroot verschil tusschen Godsdienstige Rhynkatho-lieken en Beierschen, met de fanatieke secten der Pruisen. Nog eens eigen godsdienst is een machtige schaffer tôt eigen nationaal wezen — vuurbake over rechten en plichten — maar toch is hij geen noodzakelijk bestanddeel van dat wezen.Is het de eenheid van Lahdsbestuur? Binst langen tijd onderworpen leven aan een sterk landsbestuur, aan de- zelfde hoogere landschepens envorsten. Voorwaar dat maakt een volk zelfbe-wust en nauw toegesloten. In de 10e eeuwe wierd het groote, het reusach-tig Frankrijk eene natie, doordien dat zijne vorsten de levende persoonlijk-heid waren, voor het volk, van dat nationaal wezen. Philip de Goede was dit voor België en hij maakte de tweetalige natie. Keizer Karel was dit voor Spanjen en maakte de reusachtige Spaansche macht. Maar lagen daarin aile volke-ren, rassen en talen, nauw tôt één wezen verbonden ? Ieder volk heeft eigen belangen, eigen strekkingen — iedisr volk groeit gelijk de menschen en zijn kleed moet groeien met zijn lijf — het landsbestuur vermag dat niet enkel door wetten en traktaten. Ze gaan mede met den tijd en het nationaal wezen moet blijven in dat groeiende volk. Daar moet dus een ander band bestaan, uit andere nature gesproten, een band die paste op economische en godsdienstige belangen, een band die eigen taal eerbiedigt en eigen grond ongeschonden laat. Een algemeen critérium om te we-ten of men voor eene ware natie staat een middel dus om daar en daarne-vens vrede te staven, wie zal het ons wijzen ? Tica. UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN Uit Gent. — (verschenen den 6 Juni 1918). Buis gesprongen. — Vrijdag-avond rond 8 uur, is eene buis der stadswaterleiding gesprongen, Lieven DeWinnestraat,4. De betrokken dienst is verwittigd geworden. Begin van brand. — Zaterdag mor-gen rond 8 1/2 u. is er in de bakkerij van den heer Van Eeckhaute Henri, Meerschstraat 43, een begin van brand ontstaan. Het vuur is waarschijnlijk onstaan in de schouw, waar het inge-metseld houtwerk vuur zal gevat heb-ben. De brandweer ter plaats gesneld heeft slechts enkele minuten moeten werken. Geringe schade slechts; de persoon is niet verzekerd tegen brand-gevaar.Gevallen. — Vrijdag om 3 uur namiddag is de genaamde De Clercq Victor, 80 jaar, wonende Weverstraat, 10, op den hoek der Hoogstraat en Houtlei gevallen op den kant der rails. Na door dokter Beirens, in de apothe-kerij Van Wijnendaele te zijn verzorgd, is hij huiswaarts hunnen keeren . Hij had zich door den val gewond boven het rechteroog. Onvoorzichtigheid. — Zaterdag mor-gen rond 9 uur, sprong een mansper-soon op de Burgstraat op een tramrij-tuig terwijl het in voile vaart was. Hij had echter niet bemerkt dat hij nabij een der païen stond. Hij werd er met geweld tegengeslingerd en viel van het rijtuig. Hij werd in eene naburige apotheek gedragen waar een dokter vaststelde dat hij benevens eenige lichte kneuzingen eene breuk van het linkerschoudersblad opgeloopen had. Wanneer zullen eindelijk de politiere-glementen eens streng worden toege-past op de trams. WEST-VLAANDEREN Poperinghe Sedert eenigen tijd gaat het nog al fustig te lande : op den Leenehoek en °P den Ujssenthoek hebben sommige landbouwers mogen terugkeeren. De vruchten staan geheel schoon; weinig hoptuinen worden verzorgd; weinig vee is overgehouden, daar de boeren op 't einde van April omtrent al hunne runderen verkochthebben; geen wonder dat de boter tien frank geldt, de eieren 4o tôt 50 centiemen, en de melk 5o centiem den liter. Langs den Oost-hoek zijn 00k veel boeren op hunne hoeve gebleven of teruggekeerd : voor deze bevolking doet de E. H. Relieur, voorheen onderpastoor te Abeele, nu dienst op de hofstede Maddelein bij het Reepken. Dewijl de gemeenteraad, die te St-Jans ter Biezen zetelt, nog slecht vier leden telde, namelijk M.M. Em. Bouc-quey, Louis De Queker, Marcel Debaene en Et. Lebbe, heeft de heer Gouverneur er zeven voorname personen bijge-voegd om ambtshalve voor den oor-logstijd den raad der notubelen uit te maken. Het zijn de E. H. Deken Ver-vaeke, MM. Willem Boucquey, Julien Cassiers, Camiel Laconte, Nestor Lahaye, Hil. Notredame en D- Van Walleghem. Deze raad belast zich met de meubels en de koopwaren van de uitgewekene burgers weg te halen uit de stad en ailes in veiligheid te brengen in 't Noorden van Frankrijk. Het vervoer geschiedt door militaire motorwagens, doch valt ten laste van de eigenaars. In deze laatste tijden zijn twee rampen voorgevallen. De tent van Charles Donche, vroeger molenaar te Hollebeke bij Yper, du wonende langs de Provenkalsijde, werd door een houwitserbom platgeslegen : Donche, zijne vrouw en twee dochters werden op den slag gedood. Eenige dagen later is een bom gevallen op eene herberg langs de Abeelekalsijde : Remi Van Steene, zoon van August (Reepken) ; Leopold Lacour, zoon van Emiel Lacour-Delboo ; en Augusta Hauspie, echtg. van René Crombez werden doodgeslegen. — Langs de Crombeke-kalsijde werd Marie Vermeersch, echtg. van Edward Van de Vijvere, vluchte-linge van Staden, getroffen door gra-naatscherven : zij overleed in het Eli-sabeth-hospitaal van Couthove. In het Belgisch hospitaal te. Mon-treuil is na een kortstondige ziekte overleden de Eerw. Zuster Mechtilde, van het klooster van Boesinghe, in den ouderdom van 51 jaar. Gedurende twee jaar had deze ieverige en be-kwame kloosterzuster, als bestuurster van de school op het Hooge, hare beste krachten gewijd aan de opvoe-ding van de meisjes van Poperinghe, tijdens den oorlog. Moge God haar loonen voor al het goed dat zij ter stede gedaan heeft voor de 200 school-kinders.Zijn nog in hetzelfde hospitaal overleden Leonie Vandromme, weduwe van Louis Vanheule, oud 63 jaar; : Celestine Brabandts (Peperstraat), oud 84 jaar; Julie Goudenhooft, oud 63 jaar.— In het hospitaal van Leij-sele is overleden de tachtigjarige Phi-lippus Lozie, van den Leenehoek . De hter Emiel De Keirsgiet'er, be-stuurder der jongenschool ter stede, is onderwijîer benoemd aan de Belgische schoolkolonie te Pourville bij Dieppe; zijn zoon M. Jozef De Keirsgieter is in dezelfde hoedanigheid benoemd aan de schoolkolonie te Criquetot (Seine-Inf.)Félix Morisse, uit de St-Michiels-straat, trouwde over eenige dagen te : Glasgow (Engeland) met Irena Aerts, van Antwerpen. Deboutte Julien, zoon v. Henri De-boutte-Desmedt, die verleden jaar sneuvelde voor het Vaderland bij Stuijvekenskerke, werd na den dood ridder van der orde Leopold II benoemd. (Staatsblad 22 Juni 1.1.) De heer Léo Van Merris, thans sol-daat bij de veld-artillerie, heeft zijn laatste exaam van doctoor in de rechten afgelegd voor de middenjurij in Le Havre. Vluchtelingen van Poperinghe (Ver vol g) Leroy-Romain, Montigny sur Avre, par Reuil la Gadelière (Eure-et-Loir). Liefooghe (E. H. Elie) Aumônier belge, Ste-Au- laye (Dordogne). Lietaert Elie, Château de l'Abbaye, Theil- Nolent (Eure). Lobelle Aiîna, St-Martin du Vivier (Seine-Inf.). Loosbergh (E. H.) Belgisch Aalm., Châteaurous (Indre). Lozie Emma, Château de Malleville, Ploërmel (Morbihan). Lozie-Van Caeles Ph., Château de Malleville, Ploërmel (Morbihan). Maes Jules, Route de Dives, Lisieux (Calv.).-Mahieu (gezusters), modisten, rue Pierre Colombe, 15, Lisieux (Calv.). Maes-Brysemael Henri, 13, rue Pendante, Avranches (Manche). Manie Marie, Vion (Sarthe). Mantez (wed. Julie), Formiguères (Pyr.-Or.). Marchand Marie, Rexpoede (Nord). Maréchal-Bouthez (wed.), Cruzy (Hérault). Mélis Leopold, St-Servan (Ille-et-Vilaine). Merlevede Aimé, Belgisch onderwijzer, Vivoin- Beaumont (Sarthe). Merlevede-Duthoit (W° Cyrille), à Condezagues par Monsempron-Libos (Lot-et-Gar.). Merlevede Martha, Villa des Glycines, Boulevard Carnot, St-Valéry-en-Caux (Seine-Inf.). -Merlevede-I^ermytte Remi, l,e Val Hébert, à Cormeilles (Eure). Metru René, Exideuil-sur-Vienne (Charente). Meyfroit Marie, Ferme de la Ilardière, Ste-Gau- burge (Orne). Milleville Marie, chez M. George, rue de l'Hôpital, Ruffec (Charente). Momerency Marie, rue St-Jean, Heric (1,,-Inf.). Moncarey-Sansen Etienne, Villa des Fleurs, Villers-sur-Mer (Calv.). Mostaert-Van Tours Ernest, Ferme du Mesnil, Vieux-Fumé par Mézidon (Calv.). Muyllaert-Meneboo Remi, Château de I,amotte, Notre-Dame de Pé par Précigné (Sarthe). Naelde-Dambre Charles, 7, rue Clovis, I<e Havre (Seine-Inf.). Notredame-Bagein W', Chartres (Eure-et-Loir). Notredame-Van Eeckhoutte Jos, 7, rue aux Ormes. Chartres (Eure-et-I<oir). Orbie-Staelen (vrouw Hector), Notre-Dame de Pé par Précigné (Sarthe). Ottevaere-Reynaert (wed. Jean), Ste-Bazeille (I,ot-et-Gar.) Paniiecoucke-Labaere Aloïs, Bourg de Mohon (Morbihan). PapegaeyX,eontine, Montreuil le Chétif (Sarthe). Papegaey-Cossey Nestor, Montreuil le Chétif (Sarthe). Pareyn-Synaeve Theoph., rue du 30 Septembre; Etrepagny (Eure). Purret-Decat Eméric, Demouville (Calvados). Peel-Lebon Cam., rue Richemont, 10 bis, Vannes (Morbihan). Permeke-Reynaert Ferdinand, Ste-Bazeille (Lot-et-Gar.). Permeke (Jerome E. H.) prof. St-Jacques, Lan- grune-sur-Mer (Calvados). Pieters-Camerlynck Karel, Huos par Gourdom- Poligna (Hte-Garonne). Poitié-CamerlynckJ.,Vivoin-Beaumont (Sarthe). Priem-Dô Cocker (wed. Raymond, Place Gam-betta, lisieux (Calv.). (Wordt Vervolgd) Eerneghem. — Uit goede bron ver-nomen ; De gemeente is tôt dusverre rustig gebleven. Niets is er verwoest geworden ; 1/5 der bevolking is gevlucht bij de aankomst des vijands, 4/5 zijn gebleven en bewonen nog de gemeente. Er ontbreekt nog niets. — Lia Decock, dochter van August, herberg « De Werkersbond », aan de Statie, is ten gevolge van de tering overleden. — Dokter Aernoudt heeft sedert een 10-tal weken de gemeente verlaten en bevindt zich te Sluis. Zeebrugge. — Met vijf honderd wonen ze rond de kleine, verweerde, schoon nog jonge kerk te Zeebrugge. Vijf honderd te zamen, mannen, vrou-wen en kinderen. Nog altijd houden de meesters en de zusters school, al zijn er klassen in een particulier huis . Nog elken Zondag zingt pastoor Rous-quet zijn mis. 't Is gebeurd, dat de dienst te lang duurde naar den zin der Duitschers die 00k een uur voor hun beurt hebben en de « herrn officieren », getrouw aan hun « ordnung » de burgers wegstuurden. De Duitschers hebben bevelen ge-geven. Als'talarm is, moet de veld wachter de burgers naar de statie van Dudzeele leiden. Gewoonlijk vluchtten de vaders en moeders met hun kinderen bij beschietingen naar de brug van Ramscapelle. 't Gehucht met de kerk ligt echter een kilometer van het fel bestookte punt, de haven. Een bootje vaart dagelijks van Zeebrugge door 't kanaal naar Brugge. Burgers reizen daar weinig mee, en dan nog meestal een moeder, die een ziek kind naar 't Sint-Janshospitaal van Brugge brengt. Dat hospitaal is getuige van veel ellende, want de on-dervoeding slaat vele kinderen met ziekten en kwalen. Sterft er iemand op Zeebrugge, dan wordt de doode te Lisseweghe begra-ven. Te Zeebrugge is er alleen een kerkhof voor Duitschers en er rusten er al veel. Als een groepje van Zeebrugge of Heist naar Holland gevlucht was, heerschte er vroolijkheid langs de kust. Dan monkelde een guitige lach op ieders gelaat. Wat een golf van hoop zal er over de bevolking geslagen zijn wanneer de Britsche marine de vaargeul versperde en op den havendam landde. De Britten aan land, al was 't dan 00k maar voor korten tijd: Toch aan land,' in spijt der vuur brakende batterijen! Kortrijk. — Langs de nieuwe bed-ding der kleine Leie is men bezig een aanzienlijkehoeveelheid kolen te lossen en aldaar op te stapelen. Sedert eenige dagen had men reeds bemerkt dat de kaaimuur aan het zakken was en dat hij hoe langer hoe meer scheurde en voorover helde. Donderdag, 6 Juni, is de zware kaaimuur op eene lengte van 30 meters in de bedding der kleine Leie gevallen. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. ïiïEïSxjïEr GORBEIL (S-O.) Van Brantegem, Yverman en nog eenige dronkemannen zijn aangehpu-den geworden omdat zij zulk helsch spektakel op straat maakten. De gen-darmen vonden op het werkmans-boekje van Van Brantegem eenige uitkrabsels. Hij beweerde dat hij zijn ouderdom veranderd had om niet te worden binnengeroepen in 't leger. DE OORLOG 3 Fransch Front De verloopen halfweek werd geken-schets door eene reeks ondernemingen - die bewijzen dat onze fransche bond-genoten niet teneergeslagen zijn maar weleer, indien het den duitscher be-haagt, gereed te zijn om eens te meer te toonen dat zij voor hun land geen vreemde overscheersching dulden. Na op 10 juli het noorderdeel van Corcy en de vooruitgeschreven stel-lingen van Longpont ingenomen te hebben, mochten de Franschen 's an-derendaags gansch het dorp van Corcy innemen (streek van Villers-Cotterets) Tusschen Amiens en Montdidier lukte een aanval er-in op 12 juli ten noorden van Moreuil, Castel in te nemen en bracht de Franschen vooruit op een lengte van 5 kilometers op eene diepte van twee kilometers. Op 13 juli werden tusschen Montdidier en de Oise de voorposten in de streek van de hoeve Porte van 5oo meters vooruitgeschoven in de streek van .Longpont de rivier Savières overschreden. Op het engelsch deel van dit front worden ondernemingen aangestipt rond Villers-Britonneux en de Ancre alsook rond Merris. Belgisch Front Zwakke artilleriebedrijvigheid. Den 9' werd eene vijandelijke verkenning teruggeslagen ten westen van Lange-marck. Op 14 juli brachten de Engel-schen hunne linie vooruit ten westen van het meer van Dickebusch en na-men 26o gevangenen. Ooster Front In Albanie brachten de franco-itali-anen hunne linie voorbij Borat-Fiori en later ten zuiden van Devoli tôt in de vallei van Dobremy. Krijgsgevan-genen werden genomen, een groote buit werd genomen. Berichten uit Rome van 13 juli melden dat de vijand samentrekt op stellingen van El Bassan, om de vlak-te van Durazzo te verdedigen. Sinds het offensief op 6 juli begonnen werd er dus I800 vierkante kilometers ter-rein gewonnen, alook meer dan 2ooo gevangenen. ROND DEN OORLOG De Duitschers trekken een lang gezicht Na dat de bedrijvigheid op hunne fronten sinds eenigen tijd stil ligt, hebben de Duitschers den tijd van den toestand eens te overschouwen en zich rekenschap te geven van de nutte-loosheid hunner inspanningen. Het is immers niet allemaal rooskleurig, en alhoewel wij moeten bekennen dat de Duitschers niet gauw den moed opge-ven voor de moeilijkheden die zich gedurig voordoen, blij ven deze moeilijkheden niettemin bestaan. Het is niet genoeg een tegenslag moedig in de oogen te zien om hem daardoor af te weren. De kwestie is hier niet of de Duitschers de nederlaag op eene dap-pere of wanhopige manier zullen on-dergaan ; dat kan ons maar weinig schelen : de kwestie is of wij ze zullen verslagen. Welnu, — met moed of zonder moed bekeken, — er zijn vele zwarte punten aan den duitschen gezichteinder. 1° In Oostenrijk is men aan 't suk-kelen met de Slaven eenerzijds en met de hongerige werklieden anderzijds. De Tscheken, de Polen en de Joego-Slaven zijn ailes behalve betrouwbaar voor hunne gehechtheid aan hunne dierbare dwingelanden. Van de 500 wagons graan die Duitschland naar Oostenrijk gezonden had om die schreeuwerige kinderen wat te bedaren is er geen enkele te Weenen terecht gekomen, want ze hebben allen den weg ingeslagen naar het italiaansch front. De Regeering verkoos nog liever een oproer van het volk boven eene muiterij in 't leger. 2° Bulgarie en Turkeije komen niet goed meer overeen, om rede van den vrede van Duitschland met Roemenië, waardoor Bulgarie zekere voordeelen verwerft die Turkeije natuurlijk ja-loersch maken. 3° De schoone droom van Ukranie te pacifieeren en er dan een onuit-putbaren voorraad graan te vinden valt 00k in duigen daar ze in Ùkranie niets doen dan vechten en moorden. 4° De steeds aangroeiende macht der Tscheko-Slovakken in Siberië en in het oosten van Rusland. De Duitschers vreezen dat ze er oolc nog zullen moeten tusschenkomen ten langen laatste en daarvoor zouden ze troepen van hetwesterfront moeten wegtrekken. De grootste misrekening nochtans is de Italiaansche offensief geweest. Hun doel was van de Italianers een gewel-dige rammeling te geven en daardoor Generaal Foch te genoodzaken eenige fransche divisies naar Italie te zenden. Maar de uitslag is juist het tegen-overgestelde geweest en nu zou Luden-dorf zelf genoodzaakt zijn eenige divisies naar Italie te sturen. Daarom trekken de duitschers een lang gezicht. 't Is nog maar een begin. Ze zullen nog wel een langer gezicht trekken als onze flinke « sammies » met honderde duizenden op hunnen post zullen staan. De Rijkskanselier Von Hertling heeft weer eens « niets gezegd » Van tijd tôt tijd moeten die groote (?) mannen daar in Duitschland een groote rede afdraaien, anders is men niet tevreden. Maar, wat moeten z» doen als ze niets te zeggen hebben dat aangenaam is ? Ja, dan beginnen ze over algemeenheden te zeeveren en het volk te paaien met woorden en hoog-dravende zinnen. Von Hertling beweert op aile toonen dat de polkiek steeds dezelfde zal blijven spijts het ontslag van Kabinetsoverste Von Kullmann. De Kabinetsoverste moet aan den Kanselier gehoorzamen zegt hij, maar wat hij niet zegt is dat de Kanselier (hij zelf dus) aan Hindenburg en Lu-dendorf moet gehoorzamen FPauKrijK's Mionaal Feest gevleri Een Beelgisch bataljon te Parijs Parijs heeft op i4 juli het Fransche nationaal feest met glans gevierd. Wie meenden dat er geen volk meer te Parijs was hebben hier een staalt-je van het tegendeel gezien. Destraten, zijn zwart van de toeschouwers. De optocht Eerst komen de dragonders aanrijden met wapperende vaantjes. Dan de pompiers die levendig toegejuicht worden. Parijs weet hun nauwgezette plichtsbetrachting tijdens de aanvallen van de Gotha's te waardeeren. Onmiddellijk daarop volgen de Amerikanen flink. Nu de beurt aan onze beminde sol-daten. Kranig stapt het bataljon voorbij onder het spelen van zijne goede muziek, met voorop, hoog en fier gedragen, de dierbare nationale kleur met den roemrijken naam « Yzer » goud-schitterend erop geborduurd. « Daar zijn de Belgen ! Vivent les Belges ! Vive la Belgique ! Ferme ke-rels, eh ! Wat defileeren ze goed Kijk er staat Yzer op hun vlag. Ja, de Belgen hebben zich daar man-haftig verdedigd. Onlangs hebben ze zich nog prachtig onderscheiden ! enz. Dat ailes klonk uit Fransche monden • welgemeend, ongedwongen met zoovel warme vriendschap Daarna komen de Britten en de andere troepen voorbij en worden met uitbundig gejubel begeleid. * ' Vierde Jaar. — Ni 179. Prijs : 10 Centiem per Nummer Woensdag 17 Juli 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes