Ons Vlaanderen

2076 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Janvrier. Ons Vlaanderen. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1ft6p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Iweede Jaar. — N*" 47 'js : 10 Ceqtiemen het nuramer Zondag^l4 Januari 1917, ONS VLAANDEREN PoerpEiipr Stsrk i V" : Ht CMïJ NT EL'" "rfN ZA.TERDA! Liever Dnnrl dan finit o#>K I ...... I " 1 11 """•"T*" ' SSHBC- : i ascnrn vsngspri js : il ~ Voor Frair perjaar . 4.25 fr } Burealen 06" Redaetîe . I * ,~en ! per zes maand 2.25 » ;; ,. .^. 3uKm T . lujk . . 6.00 » ta Goat : 34, WôUinckstraat. ta Panjs: 181, ma de Charonn® j - ' ' ' :;'er 4 Re "*• t- I / . • •> to On s VLAANDEREN. - ara***; ZAiïGismmtBsszsrr ^xmsammsxatmmrieMfmFti»^ On s nummer van Zondag aanstaande 2 op inerkelijk grooter format verschijnen. Vriende:ijk. verzoeken \ onze lezers d ons schri von over à ee 3 ofandere za< en PER Et:ii3F antwoorde verlanBan, ei timber van j ctn., voor het antwoord t hunnen briei te voegen Ongefrankeerde brieven worden gewe serrî DE PAND! In ecn Zwitsersch b'ad lazen wij heden de opsomming der vcorwaar-'den aan dewelke Duitscbland vrede wilde maken . Voor België; was. het : ds duitsche -levers zoud -n -België ont-ruiroon tegcn den BeU-c'-en C i- Eerst werden wij gi m.: 't was "an nogniet geno^g da: ?\ • \ land invic-len en er zich . edroegen als de'kw ad-ste bendc apachen ; zij zouden nog durveii ; .... Ons Iand zullc ■\yo: t-ruirccn, greds&!«Jc« of kttaadschiks, en-betalen ook cl schOifierjeir-me' z~sr uitvoeiden, maar onze Congoleesche troepen bezeHen duitsch Oost-Afrika en om iets weer te krijgen, vragen zij ailes ! Ik dacht aan lang vervlogen dagenj toen ik in 1908 mijn eerste aitikel naar de drukpcrs droeg « België en Congo », 't was in den ij i da: Belgen tegen elk -ndor. s" -den < m weten of hei betasnn le, ia of ineén. het prachti.e gescben'M, à < - ï.eo-pold II zijn land mi 'è an- vaarde i Oeiukk' ; werd hé aa~va ■■ % Gelukkk . v oradat Con^o voor België v. < :- n / < c is. C^eîukki ri ' - V h : >: :;r Be'gis hf ?ekerste vcw< rmiddel is in de huidige msfandigh- den ers ook in de latere . Dt viel mij te b s tien toen ik i .o'verm ld I - :>;t : Zwitsersch blad las. Inderdi'3 i verdnderstellen wij een oogenblik da, de centralen overwia-nen, Congo xou in dit geval de pand zijn die de vrijheid van ons land zou uitleggcn. ik zcg nitîeggen en riet verrechlvaardigen, ' ant n'g hetft Duit !ikn<k voi :iS':"d.e internationale wet / et recht niet, ons als vijand te aanschouwer ; . wij hebben dit recht en wij zullen er gebriv'. i ' . Maar, 'k hoor - c- :nn een lezer zeggen : Hoe knnt aar cens ver-onderstell n dât Duitscbland z gepra-le ! — Hij heeft gelijk ; ook was die maar om aan mij ne redeneering meer kracht.te geven. Wij hebben dus de overwinning behaald. Zal de. O ngo in de toekomst niet altijd dezeifde waarde en internationale beteekenis behouden ? 't 1s par en als arme lieden, die. wij zijn, mogen wij nu het kostbaar juweel bewonderen om er bij betere dagen het deftig gebruik van te maken als het betaamt. Dat dit ons vader- land: ch gevoelen, dat zoovele lijdt, ee w.e j : oj-.Wi.tke ; 't i. rr . ::ardig e: u:en irri, ï. t. or,-, id-c Icn kwadc du: den Onze Congo danken wij aan Leopoldl die met de krachtige me'dehulp va; edele ■Belgen, dit iand, twintig maa gro l > r dan B i; wist te ontginse en prac. rig ; . ic'.it n ; dit is cet v.- -r' h • B Igen mogen e i j ! ne oniangs geli >u d;,n .vo ; ■ ■" d n il ag mot ' t di kabin rerste vari , mini te' -Kokmiën, C. n u : p: >f: Denyn der to'fst • d valt • i . inie < • de over-v.olgendcr wijzc i • s hetsen. «België heejt dus i r re,ar.i;e' :ë< koîoxiîe o verger; om ti op*ï bare dienstgf);, 'e^iu , 1 : de \ a ■ _r,- /.ou w;:.t b< lu i; i'ët aantal pis de bcn'éps^pl.'ici best kon door?:aan meî dat \ah rJijksoor- t g'?, ko! . J. pi li ■ i .v geclisci- pliriecrdé .oper ha.. • ' gévoraerdè v <"«» oving : bura.vli] y, et-: boek, strafvve ' oek, wetbock Van pro- ceduur, grbndbe'■. organisatie dvr inlandsche distr:' ei? , enz ...» Sind- dien is ind merkclijk erb i -i'd, en om maar te gev.' f j van de mijnniivedieid, —# men *••• ejî lat C" itço vooral eene landb'-u«s r ; îs, 270'' k". r , : 4000 ton keper, 400( 0 1. .- ■ jt»-> ... ver ;en in'15; 15 pe-n, aii;i:geV'i 1 ci- ren, feebl n de dt; i r1 n oor'og in Afnka .-k T'.?k": ■-..ee st achtcnit. e lagen • n dan v r V -Ud z'oov rr«-> dat hun ich"-1: te kolonie en die ho >fds'.ad r.ib"ia d >> r dc Belgen Kez-t is en geadmittistreeri i v, rdt Laat . »s ïiopen dat . g< al in • r k "fc t';gî a -v-.'- n's lu manier zulleti ^tdlrageti aî.'.'dewe:k- /•; ons „ew > •'! ge:r;»a; : i;î en in en dat dààr ook Belgisci • * panning naai waar de en in veile erkentelijkheid »:a! er kend worden. Congo is g;, en bijzaak voor ï elgië. het i eene hobfd/aak, daar m diener aile Belgen op de hoogte g(.houd n var wat er gebeurt. De Oproep onder de Wapens en de Miliiievergoedingen. Gansch de otgeving aangaan. deze twee. tel rijke ondefw» rpèr alsook uitlf gg nt„ notas bevinden zic in dit bo : :-i 'egen opzer.di' g va EEN frank naar « Ons VL A/. NDEKE-. I81, rue de Charcsnie, Paris, onmiddt lljk afgezoïvrlen -ôtdt. (*) yoordrarlit. Denyn bl. 26. »!aamsehe Catschismus Ao vies aande EE. HH. Aalmoezenie: aan de Belgisohe Schholkolonii aan de Beïgis'ch» Vluchtelingen. De Belgische Zending heeft een Vlaamscaen Catechismus (Bisdc B'ugge) doen hendrr.kkçn. !d ■- i ■ . • vragen de £_'-- -a-'iiCiC . ■ , ri ^y >■ tli £ H- -V : ■ , liryi< , m,: 1 • ::c 2e'Li'ig, 181, rue- ( cï'n Pûtiis/x*. Kerstgeschenk der Belgische Soldaten. \ v c ctu. : ^ i t t I • : 1 > v '. n. Movc f "• o lici, t \\ . ■ i-k dor VI ni: Sy^f-voegde L.yst J >' <: .'iuuv Apoth^ker, : nu te SI-Wcri'o-s-Bivesc(Calv,)w A,aru' !: X^un.iitrnn 150. nu- de > r \ i r s. Paris s ,"H> ' ■. niigeyra-jg ' ' i.. l'.niiftl I,ô£.leir Miino, SL-.I;ui.--V.pi1.■, nti to Guudulain (K.-et-l,.),. . 4*,'( Mario De Vos, iieessen, nu te Vauniiiin (Oise), ■],( Henri Yerlmeghe-Deleu. Jonekei-shove, fhaus te Gazais,'par Montynban (Tarn-! Garenne), - 2,( ! \ 3, pass; t," !" l'a lionne Graire. Ê.iris. y.i miel Sanclorum-Rîjequeyf ruo de Pa-! . ris, Ki'i, ingrjùlème, ' 0," Adolf De Pa*-pe, ttei<era, nu le Gal-1» ' par Moi8sj--(Jraniage'l"(S.-el-M.) 4,1 j a, Jonneboke, nu te Fontenay rlain (.Manche), , 2,1 i au rit* Pieningbe, uu te Mont-i'i!l 1, 1,1 îles V.ri osi Van Keihem, ■ u le iiitrniiiill ,'(V;ôi-e), 1, Al|> Mi'iiif r. Cii-rekei. ,nu t i nt- lj 11 > 1 i 1 ! 1 • . i; 1 1 pp *. em.n»*» V.inma* lAii Jules ],emaUieu,/onnebek-e, nu Saini.- Jeaii-de-l.uz, 2. Neslo. Dieryi ,,k, Voriuezee'le, nu- te ,Soi- giiolles (S. frt-.M.), 1, Cliarles Van Steenkiste-Vanhauselaere en dochters Pifiussel^ere, nu 'te Auter-rive (B.-P.), - 1. 1 'J ;. Lampaeri Bogaert,Zonnebéke, tlians 1 t (jrangens. par Dives-s-Mcr (Galv:), I 1 Picné Alleman, Moerkerke, Poelcapelle, nu st-rrsin-la-IIaye,Pesnel (Manche), 1. . llenn P;i'i\vcls-Scliouteten,Gheluvelt, nu te Ancenis (Loire-Inf.), 2 Claes Joseph, 18, rue Diderot, J_.e Vési- net (S.-et-O.), 1 René Van Gyselén, Borsbeke, nu bij M. Gorbedanne, te L'a Groix-en-Brie -M-ine-,t Ois^j 1 Louis Bouve-IIoIÏ .uwpoort, nu f -si leur des, 1 t Puy <31. L.)» 1 1 Bêler laat dan iqpit '■ i Totaal fr. » ' Bedrag Ucr vorige lijsten 1rs : 3,23!- Gezaamtlijk totaal : fr. 2,28^ N. B. — Later ingekomen gifteu zullen genomen worden tn onze : Inschrijvinglijst het verspreiden van goede lezing onder o soldalon. (4° bladzijdo). i •lit r- 3 ¥ad3rland. dr weg vofriu d eh ga an voort. — we ■crtjgen tijdn dat de Duitschers voortgaan met Belgen weg te voeren. Te Nieuwke'kc-Waés (O.-Vl.) werden iaàtst 72 klompenmak-' rs weïgerukt ; onder ben bevond n ?icli j<>nge lieden, getrouwde mannen. vaders van 7 en 8 kinders ; ze verdienrien allen mins- - is :-, f te week. Al de lieden wier ■ven ging werden uit Den Haag, dat de i -ui • igerèn een einde t'- su lien aan lie ha elijke wegvoerin-toC'i ■ e doèn < en eukel vertellen dit ze . ■> crie» den bij kleine groepjes zullen ' ten teru^keeren. hoe MEN ti; r.IEC . EN te WERK ging. — Al de genee-'ie. r de advokaten, de pries ers, de les1 ■ -an de verschillige besturen werd rzocht zich in de komman'dat.tuur aan te bieden ; hunne jdenlitpyekT mf),m . 'jjaarna waslîet de beurt aan de hlaamsche Sermoen en en bedienden. Dan eisch'te !n-. vollëdige lijst van de nog werkende 'king. Al de overigen werden dan i pgeroepen ; het grootste deel n werd naar Duitscbland ge-pfnnrd en zulks met eene ongehoorde b* l feit Vijf à zes duizend man . w( y weggevoerd. Al de werk- lic an het Arsenaal werden mec r naar Duitscbland. e;< i i :? walenland. — In de arron-dissementen Luik, Verviers, Hoey, Borgwcrm is mnn ten voile aan't lijsten maken voor de v egvoeringen. Ziehier eenige cijfers aangaande gemeenten waar reeds ontvo'eringen gebeurden ; Vielsalm, 12O mannen, waaronder 115 spoorwegb dienden ; Namèche ; daar zij ri 80 0/0 van al de mannen van 17 tôt 30 jaar oud weggevoerd, onder hen be.-inden zich zeîf drij gebroeders, - aarvan de vader kwan te sterven. "?.îj hondep.d duizend 1 — De brief- \ n den « Telegraaf » uit An ndt aan zijn dagblad ; aande het aantal ge-d". jvt. n « aar het aantal treins, :■ i -, e' m n minstens op 90.000 de ged -n schatten die langs de lijn I/ûk- werden weggevoerd. Maar t aa . 1 is ver beneden de waarheid. le ongelukkigen werden im »ers langs Namen weggevoerd. Dui^enden en nog duizenden zijn daar'oij nog verplicht in Belgie of in Frankrijk te arbeiden. In de officieele, of in de Duitsche middens is men al-gemeen van gevoelen, dat er minstens 300.000 man rceds ter beschikking werden gesteld van Duitscbland. :os ui willebroeck. — Daar gingen den ruwen borstel ;ies begonnen er, i ik ia f . gemeenten, rond den rien î- ; mber en al de mannen tusseben de 30l de 52 jaar oud, meer dan i7: i -jetai, v. den weggevoerd, niemand vveet waar naartoe. Daar de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes