Ons Vlaanderen

1726 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Janvrier. Ons Vlaanderen. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jm23b5xk20/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VLAANDEREN Door Eendracht ster O N S Liever Dcod dan Duitsch! Vooi ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEBKBLAD PRIJS : 10 Centieir°n per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 1 Buiten Fratikrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Aan al onze lezers wier abonnement in December of in Januari vervalt, zullen wij een postkwittancie zenden van 2 fr. 25, 't is te zeggen 2 fr. voor 6 maanden abonnement op Ons Vlaan-deren en 25 centiemen voor de ont-vangskosten.Onze lezers zullen ons die verande-ring niet kwalijk nemen, hopen wij, te meer dat dit voor hun geene vermeer-dering van onkost zal zijn, hen veel achternageloop zal vermijden, en voor ons de ovérvloedscrisis der postzegels zal beletten. Wij verhopen dat allen onze postkwittancie wel zullen willen aanvaar-den.Nutteloos is het van te zeggen, moest de oorlog gedaan zijn voor het abonnement vervallen is, — dat wij Ons Vlaanderen blijven voort zenden naar het nieuw adres onzer geabonneerden. Onze nieuwe inscbrijvers moeten anders niet doen dan ons hun juist adres zenden ; wij zullen den Inschrijvingsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen. 't Gebeurt 00k dat onze geabonneerden hun blad niet ontvangen of op tijd niet ontvangen. Dat ze eerst eens reclameeren bij den facteur of op het postbureel, en als het niet helpt, dat ze ons verwittigen ; wij zullen zelf bij het postbeheer een reclamatie in-dienen.Wij zijn gelukkig terzelfder tijd aan onze inschrijvers te mogen laten weten dat in de maand Februari aanstaande, Ons Vlaanderen op ' grooter formaat zal verschijnen. BRANDKWESTIEN Niemand zal ontkennen dat onze vlùchtelingen, sedert het uitbreken van den oorlog oneindig veel te lijden heb- . ben gehad; zielelijden en stoffelijke moeilijkheden, ailes werkte samen — en nu nog is het soms al niet veel beter — om aan onze vlùchtelingen het le-ven moeilijk en lastig te maken . En toch : met duizende vlùchtelingen zij n door onze bureelen gepasseerd ; honderde andere hebben wij ontmoet en gesproken op onze vergaderingen en voordrachten; oneindig is het getâl van dezen die ons schreveri ; allen had-den voorzeker een zwaar kruise te dra-gen; en toch, weinigen waren er die morden of kloegen, omdat ze hun eigen droef en leed, hun lijden en strijden vergeten willen zoo lang ons Vaderland zucht in de klauwen van den over-weldiger, omdat al hunne energie van geest en lichaam samentrekt rond deze eene formuul : « Strijd tegen Duitsch-land ! » En juist daarom, omdat « Ons Vlaanderen » het blad is dier duizende vlùchtelingen die reeds zoo lange maanden lijden en... zwijgen, daarom weze het ons toegelaten, eens voor altijd, aan sommige onzer Belgische Confraters rechtuit te zeggen hoe slecht zij handelen met te veel te klappen ! Wat tegenwoordiç geschiedt in sommige Belgische bladen op den vreemde verschynend, doet ons denken op kra-keelende kindeis rond het lijdensbed hunner moeder!... Om geene grootere verbittering in dit débat te verwekken, zullen we geen namen noemen, maar meer dan een onzer Confraters zal zich wellicht ongenoemd herkennen en, laat ons het hopen, zich op de borst klop-pen. • Nemen wij eerst die droeve brand-kwestie : eene verandering in ons mi-nisterie.Eer nog dit artikel zal verschenen zijn, zal waarschijnlijk het ministerie dat het bestuur van ons land sinds zoo lange jaren in handen had, verandering ondergaan hebben door het aftre-dcn van katholieke ministers die aan ons Belgenland onuitsprekelijke dien-sten bewezen, en die vervangen zouden worden door nieuwe ministers, libera-len en socialisten. Wij vinden dit betreurenswaardig, om verscheidene redenen die wij reeds. in^ Ons Vlaanderen » te kennen gaven en die wij dus niet meer h'erhalen. Het weze ons genoeg hier aan te duiden hoe men tôt die Oplossing kwam. Alhoewel onze grondwet, die ons heilig moet zijn, niet zegt dat de koning zijn ministers in de meerderheidmoetkiezen, bestaat er eene parlementaire overle-vering die wil dat de regeering besta enkel uit mannen in de meerderheid genomen. Geen reden was er, nu die tachtigjare overlevering te krenken. Immers, het parlement kan niet ver-gaderd worden noch zijn wil doen kennen. En heeft het belgisch volk een enkele maal een verandering ge-vraagd gedurende de maanden van Augusti en September 1914 toen wij nog in België waren ? Hebben de vluchteling en eens ge-vraagd of gewenscht dat het ministerie verandere ? Waarom dan die verandering ? Omdat er eenige intriganten waren, geen twintig in getal, die in de bladen in Frankrijk en Engeland, een campagne voerden in naam van d' « union sacrée » welke in d'andere kolonnen van hun blad nochtans deerlijk gehavend werd. Neen, 't was lyi het gepaste oogen-blik niet om ons met die kwestie te komen plagen. Oh ! Wij weten het wel : volgens het schijnt zou die verandering in ons ministerie absolmit noodig zijn om de verantwoordelijkheid onder de verschillige politieki p irtijen te ver-deelen....De verantwoordelijkheid van wat ?... Voorde reeds genomene beslissingen?... Maar 't ware belachlijk van te be-weren dat dit nieuw ministerie verantwoo'rdelijk zijn zou voor de maatregels door het oud ministerie genomen !... Verantwoordelijk voor de nog te nemen beslissingen?... Maar, zijn die dan zcô zwaar dat het be-staande ministerie den la«t op zich niet nemen durft !... Neen, neen, dââr ligt de oorzaak niet ! Daarbij, al de reeds genomen maatregels, al de beslissingen welk nog te nemen zijn, vloeien natuurlijker wijze voort uit die rad:cale beslissing den 3i Juli i9i4 te Brussel genomen en waardoor aan Duitschland den door-tocht door België geweigerd werd. Het gansche. Belgische volk heeft die beslissing toegejui ht; geheel Eu-ropa, de gansche wereld heeft onzen moed bewonderd ; < n zonder klagen noch morren zal de Belgische natie AL de gevolgen diagen welke uit dien grooten maatregel voort vloeien ; zouden zij misschien, de Ministers, die den maatregel namer, den moed laten vallcn en beginnen vreezen voor de gevolgen ? Neen, neen ! Daar ligt het paard niet gebonden!... Maar .. voor sommige Heeren Gazetschrijvers duurt de oorlog te lang en de jeukte om aan politiek te doen, is geweldiger dan de haat tegen de duitschers. En, dât vinden wij spijtig. ('t Vervolgt.) Beleefdheid a. u. b. Verscheidene bladen nemen artikels over uit « Ons Vlaanderen », zeer wel, wij vragen niet beter dan bij te dragen tôt de verstrooiing en heropbeuring der Belgen Maar er bestaat een gebruik, dat wil, dat men onder het overgenomen artikel de bron aanduidt van waar het komt. OORLOGSNIEUWS Fransch — Belgisch Front Gedurende de verloopen week is de strijd heviger geweest op ons front dan .naar gewoonte, geen infanterie- 1 aanvallen nochtans. Het bombardement heeft toegenomen op 9 Januari voornamelijk langs Schoorbakke en Clercken waar vijandelijke konvooiën geweldig beschoten werden, 's ander-daags zelfde spel langs Steenstraate, maar dit maal 00k gevecht met bommenwerpers. Op het Fransch front is er dezé week eçne zeer groote bedrijvigheid .geweest, inderdaad de vijand is er overgegaan tôt eene geweldige offensief op twee verschillige punten, die niet-tegenstaande de grootste verspillin-gen in manschappen totaal mislukten. De eerste poging gebeurde ten zuiden van den Hartmanswillerkopf tusschen Rehfelsen en. Hirzstein; op 8 Januari en 9 vernieuwden zich de geweldige aanvallen vergezeld van zeer geweldig artillerievuur, de duitschers slaagden er enkel in eene kleine engte te veroveren ten noorden van Hirzsrehi, wat noodig maakte de hoogte te ontruimen. Dit was de eenige uitslag door den vijand bekomen, die zeer v-el volk verloor. De tweede poging was van eenen grooteren omvang. Drij duitsche af-deelingen namen er deel aan. Zij griep plaats op dit front waar de Franschen op 25 September laastleden hunne groote offensief deden, voornamelijk tusschen de butte de Mesnil en le Mont-Têtu. Op 9 Januari, b-gonnen te midden van eenen damp van stik-gassen, grepen niet min dan 4 geweldige aanvallen plaats gedurende den nacht en' den dag van 10 Januari. De duitschers slaagden er in eenige vooruitgeschoven stellingen te over-meesteren maar, geweldige tegen-aanvallen der Franschen hadden 's avonds van 11 Januari het front bijna volkomen hersteld. De duitschers die meer dans eens onder het vuur der kanonnen gevat werden verloren buitengewoon veel volk. Russisch Front Onze Russische vrienden gaan me-thodisch vooruit in Bessarabie en Bukovina. Op 7 Januari veroverden zij Czartorisk. De duitschers, die ge-waar worden dat hunne ocstenrijksche vrienden aldaar gevaar loopen, vallen met geweld in Kurland aan, voornamelijk op de groote baan van Mitau; maar tôt heden toe, hebben zij de Russen nog geen stap doen achteruit gaan terwijl hunne vooruitgang langs de Roumeensche grens niet kan gestuit worden. In den oosten In de Dardanellen : Wij zullen niet dikwijls meer van dit front moeten spreken, immers, gedurende den nacht Oorlogsnummer — 47. Zondag 16 Januari 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes