Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1032 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Janvrier. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 14 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2xv63/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond den vijftienden. 20e jaar. - IVr <3. Januari 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. VOOR ONZE BESTUUBLÉDEN. Er is voor u, veel werk : vergeet het niet en doet uw plicht! Zorgt voor de uitvoering van de nieuwe wet. Heeft uwe gemeente reeds een verordening nopens de grootte, de luchtruimte van de herbergzaal, de ligging der gemakken, enz.; hebt gij reeds vergadering gehouden waarin gij aan het volk de noodzakelijkheid van de beperking van het getal herbergen hebt be-wezen ; hebt gij reeds aan uw volk de ware dracht van de nieuwe wet geleerd? Wij hopen dat geen werk U te lastig zal vallen. Het geldt niet alleen den welstand, de gezondheid, den stoffelijken vooruitgang; maar 00k de zedelijkheid, de eerbaarheid, de ziel van honderdduizenden! Bedenkt dat dikwijls! Hoe zal God hem loonen die al ware het maar ééne ziel van den drank-duivel heeft vrijgevochten door zijn voorbeeld. Dank aan ors katholiek minlsterie. We hebben wij eindelijk een wet gekregen die een klein beetje zal werken om den alco-holstroom in te dijken. De nieuwe wet door ons katholieke ministerie voorgesteld is zeker niet volledig ; zij is niet ailes wat we zouden kunnen wenschen, sommige dingen zouden we willen anders zien. — De afschaffing van het vergunningsrecht is misschien in zichzelf niet te beknibbelen; maar het zal toch te gemakkelijk gaan om langs aile kanten, in winkels, in drogerijen, enz. korten drank in het klein te verkoopen : en dat is slecht. Maar aan een arideren lcant zal die wet toch deugd doen, omdal zij door den taks op het openen van nieuwe herbergen of op het heropenen van herbergen die zes maand gesloten waren, het bouwen van nieuwe herbergen zal tegengaan en waarschijnlijk 00k wel als een vergift zal werken tegenover sommige bijzondere herbergjes. De verplichting voor de gemeenten van een verordering te maken of van de staatsregeling toe te passen nopens de groote, de ligging der plaatsen, enz. de herberg zal voor de gezondheid en de zedelijkheid bevorderlijk werken. En daarom danken wij ons katholiek ministerie, omdat het spijts ailes zijn plicht heeft willen doen. Later meer over die wet. Eilaas. Bovengaande was geschreven wanneer wij den uitleg vernamen door den Minister aan die wet gegeven, aangaande de herbergen toe-behoorende aan brouwers. Dat is echt een lollig historietje ! Ik zou wel willen weten of één volksver-tegenwoordiger diede wet stemde dat artikel al-zoo heeft begrepen : ik geloof het niet en nie-mand kan het aldus verstaan. De drukking uitgeoefend door drie duizend brouwers op den Minister is dus grooter dan geheel de beweging door honderdduizend menschen gesteund en aangemoedigd. Dat willen we toch eens zien. Vrienden drankbestrijders, beroert de gedachten van 't volk en wij zullen dan eens werken. Zal de Minister den uitleg 00k veranderen dan? Geen Nationaal Comiteif, We hebben onze lezers vroeger medegedeeld dat er onder de matigheidsgenootschappen van aile denkwijze een Nationaal Comiteit tôt bestrijding van het alcoholism was gevormd geweest met het doel een wet te verkrijgen om het getal herbergen te beperken en ter , gelegenheid der Gentsche wereldfoor in 1913 een groote betooging te houden. De bestuurs-leden der katholieke federatie van matigheids- RIK VERSCHAEVE. En 's middags, wanneer zij Dolf met den haan bezig zag, dan verweet zij hem zondei omwegen de grieven, welke zij tegen hem had, en eer Rik nog had kunnen tusschenkomen, had de knecht reeds vlakweg verklaard, dat hij elders even goed als hier werk zou krijgen. En ja, Rik was kwaad, en nog in 't bijwezen des knechts, spaarde hij zijne vrouw geene verwijtingen : wat had zij zich met den schrijn-werkerswinkel en met den knecht te bemoeien! Elk zijne zaken : zij het'huishouden, hij den werkwinkel. Maar toch had Romanie haai doel bereikt, en Dolf vertrok. Huiselijkheid! Tengere deugd, zoo gauw gewond, zoo licht geknakt! Ach, sinds dien was de huiselijkheid in Rik's gezin aan 't verdwijnen... Rik wist wel> waarom zijne vrouw zoo ge-handeld had tegenover Dolf; maar Dolf was een goede werkman, en nu zou Rik zijn ljulp missen. En zulks al voor die haans... Maai ja, voor die haans, Rik!.. Voelt ge dan niet, dat hanen liefhebberij en huiselijkheid niet in 't zelfde hert kunnen wonen! Maar ja, voor die haans, Rik! Voelt ge dan niet, dat die haans u en de uwe zullen ongelukkig maken!.. Neen, dit wist, dit voelde Rik niet... Hij was te trotsch om voor het doorzicht zijner vrouw te buigen ; Dolf was weg ; goed, nu zou een leerjongen hem vervangen! De haan was weg : goed, nu zou Rik er zelf eenen zien te krijgen ! Dolf was weg : de vrouw had haar doel bereikt; maar Rik zou voort doen in zijne liefhebberij ; de vrouw zou haar doel gemist zijn! En zoo gebeurde het ; een leerjongen kwam Dolf's plaats innemen, en een andere haan kwam in plaats van den eerste. En lijk te voren ging Rik naar de prijskampen, en deed mede, en won of verloos, maar dronk! IV. Intusschen leed Romanie veel door de ramp-zalige levenswijs, welke haar man aangenomen had. Zoo in een gezin zonder huiselijkheid aile leden lijden, toch is de vrouw er de meest beklagensweerdige martelares. Zij lijdt in haar hert van huishoudster, daar zij niets dan bittere, wrange vruchten van hare moeite ver-wachten mag; zij lijdt in haar hert van echt-genote, daar zij geen ander hert aan het hare voelt beantwoorden ; zij lijdt in haar hert van moeder, daar zij al hare moeite, om hare kinders goed op te brengen, verloren ziet gaan door het schandelijk voorbeeld des vaders en door den onzaligen indruk van den slechten geest, welke in een gezin zonder huiselijkheid heerschende is. Neen, hier was nog de armoede niet binnengekomen, maar de zaken gingen niet'meer vooruit als vroeger, en waar de vooruitgang ophoudt, is de achteruitgang aanstaande. En zoo was het hier 00k. Al meer en meer geraakte Rik onder den invloed zijner schadelijke liefhebberij, al meer en meer liet hij haar vrijen teugel; en dan de drank, de ongelukkige drank ! Rik was, door zijne liefhebberij 00k drankslaaf geworden ; Zondag en Maandag waren hem speel- en drankdagen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes