Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1000 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 01 Juillet. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ks6j09wv8h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijks rond den vijftienden. SîOe jaar. - Nr I "i. Juli 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Voor onze aangeslotene bonden. 1° Het « Onthoudersblad » : Wordt telken maande, rond den i5n, naar onze aangeslotene bonden opgezonden, volgens opgegeven adres. Moest het gebeuren dat er onregel-matigheid is in de bestelling, men gelieve den schrijver er van kond te doen. De studenten gelieven, dadelijk na ontvangst van dit blad, den schrijver te verwittigen of zij begeeren dat ons nummer van Oogst hun op een ander dan hun gevvoon adres toegezonden worde. 2° Voordrachten : Iilke aangesloten bond heeft het recht, éênmaal per jaar, vanwege het Hoofdbestuur, kosteloos eenen vreem-den spreker te vragen voor eene of andere algemeene of propagandaver-gadering. Daartoe moeten zij de aan-vraag doen, minstens 14 dagen vôôr de vergpdering, met aanduiding van aller-lei omstandigheden opdat de spreker eene gepaste voordracht daartoe kunne bereiden. 3° Toelagen voor inrichtingskosten : Aan elken nieuwen bond, die zich bij onze Federatie aansluit, wordt, op aanvraag, eene toelage gegund voor inrichtingskosten, die eerst zes maan-den na de oprichting, zal uitbetaald worden. Voor Greheel-Onthouders. We leven nog onder glas dunkt het. Een alhier en een ander àldaar, priesters, leeken, onderwijzers en studenten. Nu en dan treedl een nieuw lid den bond bij... ge moet goec verstaan... zoo er een bond bestond! We ken-nen ipalkander heel goed, want we komer nooit bijeen. Er zit leven in de propagands en eenheid in de werking, want we weter van malkander niet. Daarmede is 't voldoende bewezen zeker dat een Vergadering van geheel-Onthouders noodzakelijk is; — En dat aile geheel-Onthouders daar moeten aanwezig zijn, is klaar. En daarom : 1/ Wordt onder 't groot verlof een vergadering van Geheel-Onthouders bijeengeroepen. Aile zonder onderscheid zijn uitgenoodigd. 2/ Datum en dagorde en plaats!? 't Lijkt ons best daarover de Geheel-Onthou-ders zelf te laten meespreken. Wie iets te zeggen, te vragen of voor te stellen heeft schrijve vôôr 3iste Juli naar 't Sekretariaat te Brugge. Dan komen de zaken in orde. Een paar Geheel-Onthouders. Bravo! Drie nieuwe bonden. i° Onder de studenten is onze beweging volop in bloei : bijna geen enkel collegie, of wij tellen er een flink korps onthouders. Wij hadden reeds : Brugge, S. Lodewijk, Kortrijk : Externen en Internen, Meenen, Moeskroen. Poperinghe, Rousselare : Externen en Internen en Wijsbegeerte, Thielt, Thourout, Veurne en Yper. Velen, onder die studenten zijn geheel-onthouders. Bij die schoone lijst komen zich nog twee Studenten-Onthoudersbonden vervoegen. A/ De studenten van 't Collegie van Oostende, reeds sinds maanden in voile werkzaamheid. B) Eindelijk, de studenten-externen van S. Leo's gesticht te Brugge, pas in een onthoudersbond vereenigd eD tellende 25 leden : dus zijn onze toekomendehandelsmannen, Staatsambtenaren, kantoorbedienden, enz. 00k voor onze beweging gewonnen. 20 Een ander feit verheugt ons ten zeerste : het samengaan van drankbestrijding met vak-beweging wordt, in onze Provincië, stilaan bewerkstelligd. Wij begroeten dan 00k met vreugde den gestichten onthoudersbond in den schoot van den Werkliedenbond te Iseghem, onder de leiding van hun vurigen Proost : Onderpastor F. Dewitte. • NIEUWS VAN DE BONDEN. Vermeerdering van het verbruik van sterke dranken. Op ons herhaald aandringen, brengt hèt meerendeel van onze bonden, nagenoeg het volgende verslag uit : Ten gevolge der drankwet 12-12-12, waarbij het vergunningsrecht of de zoogezegde groote patente afgeschaft werd, hebben de herbérgiers al rap de kleine patente genomen van i5 frs en zetten thans de talrijke korte-drank-flesschen in 't gezicht van Jan en alleman, die binnen komt. En gezien de sterke drank slechts van 10 of i5 centiemen de flesch opsloeg, zoo werd er veel, zeer veel meer alcool gedronken, zoodat het verbruik op sommige plaatsen ver-dubbeld is. Sedert de laatste alcoolwet (Juni xgx3) voelen de herbergiers zich schier verplicht de kleine druppel-s aan o. 10 fr. te zetten ; doch, voor vermindering van debiet vreezende, schenken zij nog liever in kleine glazekens. Enkele slijters vermoeden dat zij het zullen moe gemaakt worden en zij best zouden doen geen korten drank meer te verkoopen. Bravo! die voelen het doel vôôr het bereikt is. AANBEVOLEN. 1° « De Jonge drankbestrij der » : De eerste oplaag van dit flink boek-werk werd in enkele maanden uit-verkocht.Nog steeds blijft de vraag levendig : wij gevoelden de noodwendigheid eene tweede uitgaaf te laten verschijnen. Herzien en vermeerderd, ligt het in tweeden druk en vei'schijnt, met 1 Oogst, op 2000 exemplaren. Ten zeerste aanbevolen, vooral aan propagan-damannen en voordrachtgevers. In elken bond behoorde een zeker getal exemplaren ter beschikking gesteld te worden van de leden. Verkrijgbaar op ons Sekretariaat: vermoedelijke prijs : o.j5 fr. 2° Insignes ; verkrijgbaar op ons Sekretariaat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1892 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes