Onze federatie

249 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juillet. Onze federatie. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww77m0c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i':"i , 'si': T iî e n 11 a n e i e n " Nil zyn wy a.lj..o.ijjaal "troepeolaaten" lwy weten nu altérai wat "non ancien" is. "lien ancien" aat is....*.. . : - iiaa-r neen,. IX ga er u geen tneorie ove.r majcen, IX &aï u xortweg, zeg&en dat 1.x over zoowat een veertlfen aageai;, ergens.een Dezoer. Pracnt aan j,a? enflen IX heo geene oyoedoelingen aa:a nen "euous-vaç Die Xerel zat daar ergens in een ficuten ostè&xsxen, en leefde daar net droevig lèvent, je van ie^ana aie **«.*. al vyfa&al ligt-en a.H.e;aaal zwaar gewonû werd. • Wy spraXen over c.i.e temps et le vent* toen plats xjyn oog op. een olad vlel,.' ait tusscî>en veel anOere op ae tafei lag. IX xee.x toe en las : «onze Fédérât le" Dat; ware nu niets wonaers geweest,, ïiaaûe i& am xerel nlet gexertd als een wemig federi stiscn xaioeraad, toaar nu sctieen ute^clat zoo .iets als,..* e^n jqrieXenfcboiQ in eene woeetyn; TX aruXte er usyne verwonaering over uit dit stux oy hem te Yïr.'ieo & en ras vatte IX Joet, aat er iets aan naperdei Toen IX bem.dacht vertrouwen in te ooeze,uen met te zeggen dat, !!One xederatie" ook; ayn olad w§&, scheen IX fig«i fieel en al van zyn stuX te -orengenJ Verwondertng van mynentwege, natuu.rlyXi IX drong t "nlet aan îoaar oy een voigen d. oezoex lauterae ix toen wee.r.j3ens.i net, ging nier van zelfs en. s 3.éclats over eenlge dagen, scfieen «çrn waat têts cl wat i.aeer tao- oeiacntig te'zyn geworaen. Toen fiegon ny: " j'x ber oox van Bargerhout„ l£ oen er gewonnon en gê'noren en woonde ,ja.ren in o£ papy ae. uyzelstraat. iayne sc.fioo.l was in ae Leopoldstr^aiS en Mynneer Meùieras was"er •.noalti.onaerwyzer»11 -Mynïieer Matfiys" onaerorax IX. 2$^- ,p* -11 Ver s ^hooni ng v nernsiu îiy "jitynh.ee r Meule/caxe rs . ff > T&athVs is er "gexomen net gaar. aat'i.& er uen weggegaan. I> -er waien nog ae nu, neylon, verlinde-n, Kennls en.de twee oroeaers Ipsen, IX was Xatnol.l.eX van/op«foea.i.ng, iaaar r,é finis nielnen ze "irvut*ool.iewlnKelt^e11 en julst : s Zondags ftaaaen zè wôlr.lf tèa '• - ,.i&. oiu iay t e t>exoi?L3eren..- ua eerste ^paîuaràiie g.ing -o.& ' iûtiex'- en :© Sonaags glng IX na ce Sondages^ftool in de vroègere soîiôol, naitWege ae Leopoldsxraat, ■ iX geloo.f acfixer .fiet. nuls Br,. 1.6c TX w5,ldc on eenlge inaanden sby de grooten" ger'eXena worûen.en toen IX zag^ dat. • .«en jtoaar • trapsgetfyze in die ,?categorie" Xan gera.Kï3n, Xiet „ix net zaaXje vare^jl-en IX glng re ZonOa^s ">va»nelen\s Ket . eerste wat IX vonAi maseu< .Ln ecfit "groot e .ojj?eranen!' ? En s un aïs een aoexî ze wisten suD.es en spraxen over ailes, Ze legden ssy zelis uit van waar ae were.ld gexomen Was en Jiçe nu alies voortteelde Hatuu:rlyX was- "u-oa. en fi.ee.1 die -MstorieM nlets anaers aan e^n ^Llcuie . ot,,,-,, ae pastoors te laten wyn arinxeni.IX gaioofde fien, voigae ^n/vocro^eia en een ,iaar later was IX ooX i!ne gxoote2 want. IX' ofit-icte als nen âuiAxlxager .en ù.^ •, genever als c..,ne grooter - . - • , . . Kort daarop.vona ix- een... .lle^, en aan son .}.& riav-uuriy.i ■ iayiten jcop nlet ineer aan fi.et.-Werki.'nouaen, Anoere j;:^igens woonen uîèèr ..i, en Xenoe» ooX meer)" dan IX, tôt ix eindelyx zoo een s&ort. -g.lp'carotter werd, iji fieD nv. ax over al geweest en aile' stieien gedLaan». J.X fieo een fioofa vol goeden wil iiîaar..., 4. i.ayne nanden mnn.enn.lets! En nu gevoel îjl eeryt net naaeel van t,e vroeg wilxer. !ieroota !!î,n zvn ' . .«ja " dat is aliénai goed en weï^ hernaui iX «uiaar, noe orenpT ke dat saaxaen uiet !fOnze ïeaeratie? " J !!Ocfi'3 a'--giiig fiy. voort "ix fiad i.goet^en gàssen^ci^t gy an-- -ViA'A« non i > ".f V'fT"*' *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze federatie appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Mont Saint Aignan du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes