Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

631 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Juillet. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 27 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28912x4n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL Nr. 108. iYeekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 21® Juli 1917 UIT DE BRIEVEBUS 11 Julie! Wat een feest! Wat een kermis voor Dns Vlaams gemoed ! Jongens ! Moest het dan toch in de balling-schap zijn dat voor de eerste keer van uw leven uw hart openging bij 't herdenken van ons Ylaams-nationaal feest! Was in Vlaanderen dan werkelik vôor de oorlog de Hicht zo drukkend sn verpest van bekrompen zielsleven, dat de grote betékenis van die dag voor u verstoken bleef in één van de achterbuurtjes van uw geest : die betékenis, zoal» ze in 't 11-Juiie-nummer van 0. T. en op de feestavend en voordrachten, zo geschiedkundig-waar, en tevens zo vreeslik-modern werd verbeeld en verklaard ? Jongen ! Toen ik u voelde luisteren naar de woorden van de redenaars, waarin sidderden de liefde en de waarheid, toen ik uw ogen zag, waarin de aandoening blonk van uw gemoed, toen jubelde ik om en met u : gij hadt Moeder Ylaanderen erkend ! Moeder Ylaanderen was U verschenen met de blos van de rijpe jeugd, ais de Schone Yrouw uit de sprookjes : want ééns toch was ze jong en schoon, zodat aile andere volkeren haar benijdend bewonderden.... maar sedert lang lagen rimpels op 't voorhoofd, en de blos was geweken van 'r wangen, en 'r kleren hongen gelapt om 'r lenden.... en vrienden en vijanden zetten voor haar de Geschiedenis, en ze spraken : "Ge zijt niet meer gelijk weleer...." en zich-zelf ziende, zuchtte ook zij : "Die tijd is lang voorbij...." Toen is de oorlog gekomen en het was of Ylaanderen die schok niet zou kunnen bestaan, want bloed speersde uit vele wonden en laster werd met hopen op haar uitgeschud.... en vreem- den en vijanden spuwden in 't aanschijn der wereld hun triomfkreet uit : "Ylaanderen is dood en begraven...." : velen bogen het hoofd en zwegen.... Maar zie ! sommige van Ylaanderens kinderen zijn opgestaan : ze hebben het teken van de tijd, het grote teken van deze grote tijd erkend : het Labarum van de Volkeren-Autonomie, dat ook voor Ylaanderen verschenen is : de laster hebben ze geweerd, de wonden zoveel mogelik geheeld, de lappen van heur schoon en fris be-waard lichaam getrokken, en van heur gelaat gewassen de smiak, die de zotte Franse Tijd er met voile kladden had opgegooid — en'jong, in heur voile levenskracht, is Moeder Ylaanderen herworden, maar de wereld heeft haar niet herkend, want die is nog vol haat en misleiding, en zij zelf heeft zich niet herkend, want ze had aile zelfwaardéring verloren — en er is grote zelfbeheersing en — bewustheid nodig om in deze bloed-benévelende droom, die om de wereld bangt, het friase beeld van de werkelikheid te herken-nen en te erkennen, en daârom, jongen ! beste jongen ! omdat gij dat vermocht hebt in deze dagen van wedergeboorte, jubel ik om u, en ook om Ylaanderen: want ik twijfel er niet an of andere staan naast u in datzelfde erkennen ! Sterk betrouwen en moed ! Geen zwalpen op weg- en weergolvende omstandigheden ! Daar is maar één redding, en ge ziet ze nu ; daar is maar één recht, en ge kent het nu : richt u recht naa' dat recht en die redding ! - BOERKE NAES. —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes