Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

694 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Decembre. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 04 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jm23b5xf36/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL Nr. 126. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. j 8? December 1917 Het Jong-Vlaamsch beginset Diogenes zoeke nu maar te Gôttingen of hij een mensch vinden kan die het nog vermag te den-ken : "eerst Belg en dan Y ning". Sinds lang luidt hier de leus, omgekeerd : "eerst Ylaming, en dan Belg"... De meesten wanen door die ouizetting de heele vraag opgelost ; ze schijnt hun immers maar een prioriteitsyraag te zijn. Maar reeds hebben de denkenden ingezien dat het eigenlijk gaat om de oplossing van een antilogie : d. i. van een tegenstrijdigheid : ni. dat de begrip-pen " Vlaming" en "Belg", beiden integraal ge-nomen, d. w. z. in hun geheelheid aanschouwd, onverzoenbaar zijn. Het eene sluit het andere uit ; het Belgische wezen is de volkomen tegen-aard van het Ylaamsche wezen. De vraag is dus niet : " Wat èérst en wat dân ?" maar veel korter en dwingender : Wât van beiden ? zoodat ailes weer herleid wordt tôt het dilemma : "Yiaming of Belg". Heel onze geschiedenis van 1830 tôt 1914 is er een bewijs van. En thans weer hebben de oorlogsgebeurtenissen het duidelijker gemaakt dan ooit. De Belgische regeering uit Havere, die gedurende deze laatste drie jaren, reeds zooveel besluiten genomen heeft over aangelegenheden van na den oorlog, heeft nog niet éénmaal hare inzichten aangeduid betrekkelijk de oplossing van de Ylaamsche kwestie. Waarom ? Omdat voor de Belgische regeering de Ylaamsche kwestie niet bestaat. Een Waal heeft het cynisch erkend. (Honderdmaal hebben de activiaten den zin aangehaald, en hebben hem niet bagrepen.) "La Belgique de demain sera latine" d.i. Voor België bestaat er geen Vlaande-rtn meer. "Ou ne sera pas" voegde de Waal erbij, zonder achterdocht, — om den zin op mooie wijze te voleinden... Maar meteen duidde hij de tegenthesis van het Belarisch programma aan : de thesis der Jong-Ylamingen : Voor Vlaanderen bestaat er geen België meer. "Waar wij het Wilhelmuslied en de Ylaamsche-Leeuwzingen, hebben wij denTara-rara vanvroeger heelemaal vergeten. Die klankendans schijnt ons even potsierlijk als de officieele vaderlandsliefde waarvan hij de muzikale uitdrukking was. En die cedille in het woord ! Brabançonne... Franche cedille, Fransch woord, Pransch lied, , Fransche strijdkreet van een Fransche omwenteling, Fransche aanhef van een Fransch regiem, dat 84 jaar lang aile de bestaansvormen van ons Ylaamsche volk op zijn Fransch heeft gecedilleerd. Wie niet be-grijpt wat ik noem : op zijn Fransch gecedilleerd, leze of herleze "Ylaanderen's "YYeezang"! Wij willen al die Fransche teekens wegvagen, lidteekens en "eereteekens", die het uitzicht en he£ inzicht van ons volk, tôt zijn scha en schande bben vervormd. Onze ^ervorming kan alleen worden bestendigd als wij van onze binnenlandsche Ylaamsche aangelegenheden aile inmenging van Walen en franskiljons voor immer verwijderd houden, als wij den ouden centraliseerenden staat in twee zelfstandige politische eenheden splitsen, als wij België in zijn wezen vernietigen. Daarom betreuren wij dat zoovele hoogstaande persoonlijkheden in hun lichtzinnige rechtvaardig-heid nog spreken van een "herstel van België", zonder meer. Dat het volk van Ylaanderen en het volk van Wallonië moeten worden verholpen tôt een nieu-wen economischen bloei, — zeer wel ! in voile vrijheid over hun cultureele waarden moeten kunnen beschikken, — zeer wel ! ook niet mogen politisch verdrukt worden, — zeer wel! Maar juist daarom mag België niet hersteld. De eerste voorwaarde en waarborg voor Ylaanderea'a herboring is dezes oprichting tôt Zelfstandigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes