Onze Temschenaars

1242 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Juillet. Onze Temschenaars. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jm23b5x057/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- IIe JULI NUMMER - 19i7. Onze Temschenaars UITGEYERS : CL. DE LÂNDTSHEER en Octaaf BULTERYS — soUaat. r d'AbovUle 37 Cherbourg — — Sa^g» G 248 7° oie ...Gedeckt, Vlamingen den Slag der Golden Sporen.... (5 Oogst 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juli ! Weer rijsMls ten blinkendedageraad,een nieawe il® Jali ait den gang der t jden. En ai zijn we in ballirgschap verstrooid en utt-eengestreaveîd,al bereikt oss lijden op ®tof-felijk en geestelijk gebied het toppnnt toch is voor ons eîke nie&wa 11° Joli als *n booplicsbt ons ricbtend docr de nevslen. MAKKERSjWij zooden niet denkan dorven dat er één sleehts onder a zoo z jn die niet viert, hoog in zgn hart, die groote Hoogdag van Moeder Vlaanderen G?j zijt de « Kerels van VlaandeFland » en waardig van dezen ait den Gnlden$poren-«lag I Gn zijt de hoop van Vlaanderens toe-komst. Wees fier op nw Vlaming zijn ! En roept be>t laid san die bet booren wii : «Wij willen Vlgand^ren vrîj ên grcot ên gdioon I En nocbtang km df ze dag niet voorbijgian z onder in ons hart een ira an te voelen voor dezsn die,in wild-aohoon^ karap vieten voor banne gf maenscbappelîjke Moeder î Wfzen wij ALLEM indacbtig ..en fl&fsteren w j hum namen met befloerad« gtemoa&Vergèten wsj nooit de Gebroederg Van Raemdonek, en dat banne leuze ock de iswa w?za : < En als I ik val ! dan eer§t voor Vlaanderen.;.. j Hoog de harten ! — en dat h et donderend f galme over VJaanderens ^bkten : € Zij zullen bem NOOIT temmen, « Den Seren Vtaamseben Leenw l.. CK DE LANDTSHEER» ÏBO^ — iwroeniis^fie's ^roolheid ofdeSlAG der'et'B.DBVflC SPORVI — door Guido GSZELLE — Daar zat, ia *t gers, ©en felomm ke zoo liefelijk gedoken ; ' —M—M—B—e———a—HM—MMMJII1 ■ ' —M—lin bet badde geren, laid en lsng, zijn eigen woord gesproker*. Dezonce zei : staat op, mga kind, ontlaikt awoogëkens we>gezm<i, en laobt nw moeder tpgeu ; noob wind en z?l er ssbade u dosa, nocb bagelsîag, nocb regen î » 't Had wortela in den taaien grond, dât blomm^ke verkoren ; en 't bl* eide geren, vrij en blij, daar 't weond© en wa$ gebûren ; 't zoa menig Lente kommen z'ven, en menig najaar atirven, maar nooit ©n zou dat biommeke, ten gronde toe bederven. De Leye liep er langs, zoo zoet, zoo iavend ia hmr lo^pen ; da vogel kwam er drinken b^j, en 1 edaren veïkoopen ; de meiikeg en d© roansekeg, da .Gri.etjea en de Jannekei» Z9 kwfmen en ze za^en — 't hiet VLAANDERLAND î dat bJoinm k« zoo geren.... in die digan ! — 2 — 't Is cor loge in de iceht ©n in de boomen ; de wind bereat de Leye en doet za f-troomen te bargewsard. Dan oest ziï, op bet veld de bagel sîaan. en '» bemel® wild geweld ! 't Is hooimaand. In den meer^oh m man ©n vronw», den arrebeid,. om God en îimd getrouwe ; eenieder- baastïg benenvimt en vorkt,.... N»ar bai« ! De donder dreonde da?r al î Hoxkt î

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze Temschenaars appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Temse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes