Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

620 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mars. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3r0pr7nn97/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ Innâiip 13 Meert 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, Nr 11 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingrsprijs s ■ 25 Centiemen per maand. ^■Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. /■ Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en op al de postkantoren. Drukker-Uitgever : À. DE BIÉVRE BBASSOHAAT —■——————mtmm——m—■ m i i u Aankondigingfen ; Volgens tarief. Brieven, ptkken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Eerste Blad ONECHTEN IjUINELOn I EL S i I heeft het geen schijn van dubbelzin niifteid, van onzin zelfs, ten huidigen dag' eei echten Vlaming nog te hooren noe men een Vlaamschgezinde ? I^Eegt men wel van een waren katholiel< dat hij Roomschgezind is ? Neen tocï i-Rou veeleer verwarring, een gedacht va: I tœenstrijdigheid in den redelijken stan dey zaken aanbrengen, dan als bekracl: tiging of bevestiging te dienen. 't Is zô natuurlijk dat een Vlaming Vlaamscl \gezind, een katholiek Roomsch zij, de Aet onzin lijkt de beide benamingen, ; ! ware 't maar in den geest, samen te koppe len ■Doch wij weten het, wij leven niet me< injden aanvangstijd van onzen kamp, toe de bastaardij zoo welig tierde, zoo ove: hserschend was door de stelselmati^ ^■fransching, dat men, om onderschei telmaken, aan de enkele Vlamingen, d ■jibor het recht van hun volk optradei i den naam van Vlaamschgezinden to I vjegde. ■Ku op onze dagen echter, na eene zc | langdurige zuivering en tôt bewust-zij: ■leping, valt het, dunkt ons, zôô wee Hpwekkend een Vlaming nog Vlaamsc I: îezind te hooren noemen, dat het onlogis< ia dat er nog Vlamingen bestaan, die h rakgendeel zijn. ■ Maar er zijn nog bastaards onder on; I er zijn nog Vlamingen, welke aan bloe vergiftiging lijden, doordien de kank der ontaarding nog overal niet is uitgeroe 'Ben onderscheid blijft dus noodzakelijl ' i doch laat ons om bovenaangehaalde red j de woorden Vlaamschgezind of an ll||laamschgezind daartoe niet meer aa I Daar nu de gezonden onder de Vlami Hen dagelijks talrijker worden en de t ■metten in aantal afnemen, zoodat r ^■laamschgezinden of liever de Vlaamsc i gezonden thans veruit de meerderhe :i vormen ; nu dus de toestand steeds ne Hnaler wordt, zou het beter met de j; I wone orde overeenkomen de abnormal van kant te zetten, als zijnde onnatut lijk, onlogisch of ontaard en hun ee ■enaming te geven, welke deze cmeige ■chappen in zich besluit. Nog eens : m Iloept de aandacht niet op iets om ee laakeigen hoedanigheid, noch op iema |m eene natuurlijke, aangeboren eige Ichap ; men duidt enkel de afwijking lader aan. | Wezen wij dan Vlamingen zonder me w. z. echte, en heeten wij de overig Ijuicuioneente. w. oor duiven- en andei liefhebbers 3aar het duivenseizoen wederom ig is, zal het onze lezers'en bij zonder] welke zich met de| duivenwer ;ig houden,. aanbelangen, het een der te vernemen, over de duiven, ; bijzonder, over hunnen lichaamsbo hunne krachtinspanning. De duif in tammen staat heeft < en, dat in aile opzichten verschilt \ t der wilde duiven. De mensch imm et deze dieren, zoowel als de and ; onder zijnen dwang leven, onmeedi id uit te buiten tôt zijn voordeel Deze uitbuiting is dan ook niet zon< doed op het leven der duif ; zij ge t een geweldigen en gevoeligen kn; de gedurige kweek, de lastige en menigvuldige reizen of eene voedii ! eenigszins stoot tegen de natuur ( ; duif, aan haar leven duur en kracht ont-neemt. Althans is het een zeker feit, dat het in tammen staat onder dit opzicht 3 slechter met haar gesteld is, dan met hare verwanten die in de vrije natuur leven. Hoe nuttiger en aangenamer een dier voor den mensch wezen kan, hoe beter men een verschil van kortstondiger leven kan waarnemen tegenover hun geslacht in wilden staat. De tamme duif leeft min-der lang dan de wilde. ^ Onbetwistbaar is de invloed van den mensch de eerste oorzaak van dit ver-j. schijnsel. Het tamme dier is in het alge-j meen beter gevoed en meer beschut tegen allerhande gevaren, die de vrije natuui meebrengt. Daarom zou het ook langei ,r moeten leven, ware het niet dat de menscl" n gejaagd schijnt omin den kortst mogelijker tijd er het meeste voordeel of genot var rg tp genieten. ^ De wilde duif kweekt in een jaar slecht: [e twee of drie koppels jongen ; de tammi ^ brengt er tôt acht koppels groot en daaren a_ boven wordt zij aan menigvuldige ge dwongen reizen onderworpen. )Q Op aile tijdstippen van haar leven i 1_ de duif niet even geschikt voor kweek ei r_ verre reizen. Het eerste jaar is ze het best geschik voor te kweeken, en reizen boven d 300 kilometers kunnen haar voor het ver der leven, niets dan schade berokkener . . Het eerste jaar zij dan voor de duif ee: cj__ tijdperlc van lichamelijke ontwikkelinj; er De duif draagt in haar lijf een eiersto van omtrent 130 zaden,waarvan er ge , . middeld 96 tôt volmaakte eieren opgroe: en en afgelegd worden. Daartoe bestee de duif tien jaren. n_ Na het achtste en negende jaar tre: men meer en meer duiven aan die te n_ leggen ongeschikt geworden zijn. De wilc _ duif legt minder eieren per jaar en blij ^ daarom langer vruchtbaar. De duiv< overtreft de duivin aan vruchtbaarheid •cl het grootste getal staakt de voorttelir tusschen tien en twaalf jaar. rg_ Als vlieger kan de reisduif benutti§ en wor(len zoolang hare natuur tôt voor ir_ telen bekwaam is. Tôt op 5-jarigen oude dom is zij het best voor snelheidsvluchte: ne J n_ op verderen leeftijd neemt hare snelhe en a^' ne Deze stelling is ook een algemeene rege ,)(1 die de liefhebber door matigheid : ,n_ kweek en reizen, ten zijnen voordee weet te wijzigen. De duif is eigenlijk volgroeid, als 2 er haar derde jaar bereikt heeft ; van die en oogenblik af kan zij, indien ze van goe ras is, vluchten mededoen van 700 t< 800 kilometer, zonder dat dit haar nade berokkent. Het is nutteloos onze duive '0 aan verdere vluchten te laten deelneme De duif in tammen staat kan meer d: twintig jaar oud worden. in Indien wij onze reisduif, voor wat ha ijk leven betreft, vergelijken met ande ?ld vogels, mag men zeggen dat zij ond en allen eene van dezen is die het korts in leven leiden. Men moet rekening houd< uw van 't feit dat de vogels langer leven dî de zoogdieren en minder lang dan de vi :en schen en de kruipdieren. Hun ouderdo 'an veroorzaakt bij hen, in den algemeene ers zin genomen, de ongemakken niet d are men bij oude zoogdieren waarneemt. 30- De kraaien en raven leven tôt 100 ja; en zegt men, en de natuurkundigen schijnc dit gevoelen eenigszins te deelen, wai 1er zij stippen gevallen aan van raven ve eft 70-80 jaar. ik, Een Engelsch dierkundige geeft ee al voorbeeld van een uil van 68 jaar, ee îg, • condor van 52 en een arend van 56 jaa 1er * Papegaaien worden meer dan 100 jaa j | Een jako verloor het goheugen op 60-j arigen ouderdom, het gezicht-op 99] arigen en het leven op 103-j arigen ouderdom. De kanarievogel kan 20 jaar worden ; de meeuwcn en eenden bereiken 50 jaar en meer ; wilde ganzeno8o jaar. De zwa-nen die niet uit andere streken zijn inge-voerd,hebben naar alleri schijn het lang, ste leven. Men heeft er gehad van 80 jaar en de legende schrijft haar een leeftijd , toe van 300 jaar. ! De verzekering van duiven tegen brand -j gevaar is tôt heden door de duivenlief-! hebbers verwaarloosd geworden. Hebben j zij reeds nagedacht over de gevolgen • welke voor hen zouden kunnen voort-spruiten tengevolge van een brand, door het verlies van duiven eener groote waarde Hebben zij desaangaande reeds schik-kingen genomen om zulks te ontkomen? j ■■waetMMaB—bawi 11 1 ■ 1 ibi 11 i'a!MaB««Hi«ainMi.ii"irt j POLDER 8 KEMPEN | WUUSTWEZEL t Smartelijk ongeluk. — Vrijdag mid-dag vermaakten zich eenige jongens, 5 waaronder het tienjarig zoontje van Jar ; De Ruysscher, aan den wissel van der - stoomstram met ledige wagens weg er weder te doen bollen, met het ongelukki^ gevolg dat het jongentje De Ruysschei 3 gevat werd en gepletterd. Het stierf eer i uur later in de ijselijkst» pijnen. Kiekendiefstallen. — Sedert men ir t onze gemeente den vos, aan wiens aan s denken ik hier een roerend woord hel gewijd, geschoten heeft, hebben de kie kendiefstallen fel toegenomen. 't Ware 1 beter geweest voor de dieven, zoo de vo ;. hadde mogen blijven leven, dan kon me: k deze rooverijen weer op zijne kap hebbe: geschoven, och arme !Wie weet, heei hij zich vroeger wel eenmaal aan die zond i vergrepen ! Nochtans, om wille van d bescherming der kiekens, moest hij woi t den opgejaagd, vervolgd en gedood. 't Doch tereere van zijne moordenaai ■e moet gezegd, dat zij geen kiekendieve Et zullen geweest zijn, anders hadden z ;r hem als hun zondebok... in het leve ; gelaten. g Gas. — Wij krijgen hier de gas. Eers* daags neemt men met de werken eene d aanvang. Het rijk der duisternis zal bi t- gevolg ook voor ons voorbij zijn. De 2c r- eeuw gaat voor ons de eeuw van verlicl ting worden ; voor velen was het reec id de 19e. Maar 't komt er bij ons op eer eeuw niet op aan. 't Voornaamste is, d; il' wij in de 20e eeuw leven en erdus van pri n fiteeren kunnen. le De gas zal ons toegevoerd worden va Polygoon over Gooreind, om zoo, lanj <ij Wuustwezel, nog andere plaatsen a :n Loenhout en Brecht te gaan bevoorrade: EEKEREN )t el Gemeenteraad. — Maandag, 16 Maa ,n a. s. om sVz uur namiddag, zal de Gemeei teraad van Eekeren vergaderen, ten einc Ln te beramen over de volgende zaken well aan het order van den dag gesteld zij: ir 1. a) Openvalling plaats raadslid e re Schepen. Onderzoek geloofsbrieven I er Verbaenen. b) Benoeming Schepen. te 2. Ingekomen stukken. >n 3. Goedkeuring aanbesteding weg Deli in f 4. Concessiën grond ten kerkhove Hoo s_ boom : a) Vogels ; b) De Buck ; c) Van de m Wyngaert. ,n 5. Taks nieuwe herbergen. ie 6. Vaststelling wedde tusschentijdij onderwijzeres. ir 7. Stemming kredieten. ,n 8. Vraag nieuwe straat. Huizing. 9. Verbreeding Hofstraat tusschen st n tie en Bist.. Geheime zitting : 10. Vernieuwing ma .n daat aftredende afgevaardigden bij < ;n bestieringscommissie der vakteekenschoi r. | Ongeval door elektriciteit. — E> r. ' werkman van Antwerpen, Lucien Vigne I I ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■MM——MW!. B—— was verleden Dinsdag bezigjmet te schil-deren in een elektrische kabien. De man, die op een^ladder stond, kwam in aanra-king met ,*den elektrischen stroom en stortte naargbeneden. Het'slachtoffer was gansch lam langs de linkerzijde en w:rd in bedenkelijken toestand naar het Ver-bandhuis der Kipdorpvest te Antwerpen vervoerd. Diefstal. — Bij den heer Gelis, rente-mer, wonende in de O. L. V.rouwstraat, zijn dieven 's nachts binnengedrongen en hebben er een groote partij kleederen, juweelen en andere voorwerpen gestolen, voor een waarde van ruim 1500 fr. j Schoon liefdewerk. — Op den dag der i plechtige communie zullen de communie-l kanten en hun ouders nogmaals aan een ! feestontbijt mogen deelnemen, hetwelk j in het Gildenhuis zal opgecliend worden. j Voorwaar, een schoon gebruik ! MERXEM Waarzegster. — De waarzegster die vrouw T. voor 7 fr. in de kleeren deed i verscheen deze week voor de boetstraffe-i lijke rechtbank van Antwerpen. j De betichte werd verdedigd door M j Van Cauwelaert, die pleitte dat waarzeg ' ; gen geen aftruggelarij is. ■ ! Zoo verstonden het ook de rechters en.. | de waarzegster kan nog eens probeeren Groeningerwacht. Liederavondei ! voor het volk. — Dinsdag, 17 Maart a. s 1 j in de zaal « De Volkslust », aanleerin; | van nieuwe liederen onder de leiding de ^ ' heeren Jos. De Klerk en K. Bernaerts i Begin 8 % uur stipt. Ingang vrij e: J kosteloos. J j WIJNEGEM 1 ! Tramongeluk. — Zekere Van W.. t metsersbaas, kwam Dinsdag nacht me e ' den tram van Antwerpen. Nabij zij e woning sprong hij van het rijtuig, doch h ■- 1 viel, geraakte onder de wielen en hei ! werden de twee beenen afgereden. s i De ongelukkige werd naar Antwerpe n , vervoerd om er geopereerd te worden ij ; doch toen hij daar aankwam had hij reec n j opgenouden te leven. j KROJNIEK n ! TEN GETALLE van 1500 zijn c I" i studenten Vrijdag middag per trein na: >e ; Mechelen gereden. L" T Daar hebben zij gaan manifesteere 's i aan het Bisdom.Vanuit een venster hee ie 1 Z. E. Kardinaal Mercier hen toegesproke en beloofd hun grieven te onderzoeke •)" Hierna werd een deputatie der studente ontvangen. n 's Avonds vergaderden 2000 studente 's in het « Studentenhuis ». De députât kwam met geen ander nieuws dan dat e studenten verzocht werden hun grieve te doen kennen en dat deze welwiller zouden onderzocht worden. De studenti besloten echter voort te gaan met manife teeren totdat zij volleclige voldoenii zouden bekomen. :e ALLERLEI Geene hoop. — De heer Hymar opperleider der liberalen, schrijft : « De kiezing van Mei heeft niet de b s- » machtiging van het bewind voor inze ?" » daar zij enkel in een gedeelte van h ■n » land plaats heeft en dat het getal zete » betwistbaar en betwist, tengevolge d » Evenredige vertegenwoordiging, wein îe » aanzienlijk is. » De heer Braun van Gent heeft Zond laatst in de Gentsche liberale associai gezegd : a- « Men moet het bekennen, de kiezi: » van dit jaar zou moeilijk het Gouverr b*1 » ment kunnen doen vallen. » Ie De heer Hallet zegde : >1- « Inderdaad wij varen in de duisteri jn » en tegen den wind en wij worden n >t, » geen land gewaar. » J 't Is zeer waar ; de liberalen weten tôt hiertoe niet hoe zij hunne zeilen moeten opzetten : ofwel in de richting der socia-listen, ofwel in de tegenovergestelde richting.Een mensch, die niet weet wat hij wil, kan niets doen dat deugt — zoo ook eene partij. Laat ons hierbij voegen dat de liberale partij blind gernaakt wordt door haren Godsdienst'naat ; die blindheid is de gene-zing niet nabij. Bij de gemeentesekretarissen. — Een vijftigtal afgevaardigden der ver-eenigingen van gemeentesekretarissen vergaderden te Brussel, onder voorzitter-schap van M. Biddaer, van Anderlecht. Na hulde gebracht te hebben aan de nagedachtenis van twee afgestorven leden, de heeren Allard en Cotelle, teekende de voorzitter een protest aan tegen de handel-wijze van eenen drukker, die aan de ge-meente-sekretarissen eenen omzendbrief stuurde, hun als premie op het einde des jaars, een glazen servies aanbiedcnde, indien zij bij hem hunne bureelbehoeften bestelden. De vergadering stelde daarna de maat-regelen vast, dienstig tôt het bekomen der herziening van den loonstandaard, die als onvoldoende beschouwd wordt. Het kongres der sekretarissen te Gent 1 den 15 Oogst 1913 gehouden, heeft ove-rigens bij eenparigheid der 1200 leden l den wensch uitgedrukt het bedrag dei r jaarwedden te zien verbeteren, die sinds 20 jaren niet de minste verandering onder- I gingen. Vogels en elektrieke geleidingen. — De vermenigvuldiging der elektrische ge-leiddraden, langsheen de openbare weger t enz, levert een bestendig gevaar op vooj a de vogels. ij Er is hier geen spraak van den mekani n schen schok van een vogel die onverwach tegen eenen draad aanvliegt ; hierdoo n vallen weinig slachtoffers. Het gevaa ; van doodgebliksemd te worden is vee .s erger. De vogels kunnen op tweederlei wijzei ■ eene elektrische kortsluiting te -wee; brengen ; zij kunnen met de vleugele: tergelijketijd twee draden raken, doc 10 verschillende elektrische stroomen dooi II loopen. Indien de stroomen sterk genoeg zijr ^ veroorzaakt de enkele aanraking den oc L genblikkelijken dood. n Zij kunnen ook op de païen gaan zitter waar de draden zijn aan vastgemaaki n en dan hebben zij de sclehte gewoont aan de porseleinen pot j es te gaan stekker n waardoor de draden zijn afgezonderd. je Wanneer zij aldus met den geleiddraa in aanraking komen, brengen zij, zoo a' men zegt, eene « gesloten geleiding me de aarde » teweeg, en worden in dit gev; 'n ook neergebliksemd. s Sommige nijveraars hebben reeds midde ^ delen aangewend om de vogels tegen di gevaren te vrijwaren, 't zij door het wij van een aanleggen der geleidingen, zooeh alleen de vogels met breeden vleugelsla s, zouden gevaar loopen dezelve te rakei 't zij door het gebruiken van hooge afzor e- deraars.waaraan de kleine vogelen moeilij ;t, kunnen gaan pikken. et Deze nijveraars, benevens hunne b< [s, zorgdheid voor de lieve diertj es,hadde er echter ook een praktischer doel. ig De kortsluiting door den vogel —• d er meest altijd met den dood voor boet -ig veroorzaakt, brengt ook eene gevaarlijli :ie kortsluiting teweeg bij de instellingei Het is gebeurd dat steden in het duiste ig werden gedompeld tengevolge van lu e- doodbliksemen van eenen vogel, en h' is te begrijpen dat de ingénieurs zich m de zaak bezighouden. lis De langste telefoonlijn der werele og — In Europa zijn de telefoonlijnen ni langer dan 1400 tôt 1500 kilometers. I S

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes