Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

302 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Août. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sm53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

A «nruvinlv-in i (kl r< Prik nar nr 13 PAntÎAmAfi 10' Jaar, Nr 31 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insch.rijvingrspr'ijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en np al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A, DE BIEVRE B:R,jlssc:E3:A.A.T wi'inmiiin jinjunim ,na mmwi n un» ni—ii i " JC Aankondigingen s Volgens tarief. Brieven, pakken, enz , franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden tM-!' U— -SSgjgBgËBIL-BL1. j jJop ai ae postKanioren. | J Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Mobilisatie van het Belgisch Leger 1 Wederoproeping van aile militairen met verlof. làlle klassen, te beginnen met 1901, worden dus te been gebracht, om, I zoo noodig, het Vaderland te verdedigen. | - Van den oorlog, verlos ons Heer ! I i r u/ii M/C/i Gemeente Brasschaat ■ FORT VAN BKASSCHAET-MISHAEGEN IBERICHT De Bevelhebber verzoekt mij bekend te maken, d£ îoo het Fort bedreigd werd, vier losse kanonschoten, op i uiteinden, het publiek daarvan zullen verwittigen. Die schoten zouden het signaal wezen van de openii van het oorlogsvuur. De inwoners zullen zich dan moet verschuilen of den omtrek van het Fort, in eenen kri] van 680 meters, verlaten. BRASSCHAET, 1 AUGUSTI 1914. De Burgemeester, Baron du Bois de Nevek Procès Caillaux en de Katholieke Zedenle De eerste vrouw van M. Caillaux is uit den echt gescheiden vrouw. 't Is andere gescheidene die haar M. Cail. ontnomen heeft. Tijdens de zitting van procès heeft men de eerste hooren zucl sidderen en brullen en haar zegeprah mededingster bij de openbare veront-'* B diging hooren aanklagen Van haar e< echtverbintenis heeft de eerste j j Caillaux een zoon. Uit haar huwelijk M. Claretie heeft de tweede Mme Cail een dochter. De ongelukkigen !... Ten einde ons het ouderlijk hui j het leven te doen hoogachten, s j moeder ons, als we klein waren, het droevig lot der arme weesjes. 1 weeskind zou zich niet gelukkig ac in vergelijking van die kinderen gescheiden echtgenooten, die een \ B en een moeder hebben, door haat en a van elkander gescheiden, waarvar den eene niet kunnen beminnen zc de andere te verachten ! In naam van welke zedenleer zal aan het Fransche volk vragen, indiei zijn Geloof verloren heeft, de huwe H trouw te onderhouden ? Is M. Caillaux min rijk, min mai en — in wereldschen zin genomen — gewaardeerd geweest oindat hij me ■ gescheiden vrouw getrouwd, gesch en hertrouwd is met een gescheid Waarom zou de ongeloovige werk de landelijke wijsgeer zich nog stc Wie zal hem opleggen getrouw te \ B aan zijn wettige, maar door komm zorg misvormde vrouw ? Wie en in ^ naam ? Zijn kinderen voeden en opbri B1 voor 't vaderland ? Hebben zij kinc g hekommmeren zij zich met het Vade die heeren en damen van de hooge re blikeinsche wereld ? er De aansteking van die voorbeelden derft de gewetens, vernietigt de zedel een heid en verwoest heel Frankrijk. De oj een baarmaking van dat walglijk procès aux het kwaad uitbreiden en veregeren. ] het schien mag men hopen dat het bij îten heerlijke lieden en bij degenen die ;nde te goeder trouw zijn, afkeer zal verwekl vaar _En dit noemt men de echtscheid srste dit is de vrije liefde, dit is dus « zijn e vlme gang gaan » ? met Deze ontsnapten aan de christene ze< laux ieer zijn onder het juk gevallen var tiraniekste en wreedste driften. Slaven s en de zinnelijkheid, van den haat en den i prak vervallen zij onvermijdelijk in een over grond van slijk en bloed. Iedereen Velk in zijn omgeving ongelukkige huwelijl hten maar zonder te spreken van de met trooslingen en de kracht welke het rader gevoel en de christene gelatenheid fkeer deze verschaffen, zijn de rampzalig l zij onder lien nog gelukkig in vergelij mder van de beste vereenigingen volgens stelsel Caillaux. men *** i het Dinsclag werd Mad. Caillaux v: hjks" gproken ! Vrijgesproken ? J a, vrijgesproekn ! ;htig, mag dus in Frankrijk ongestraft ier - min doodschieten ! t een Dit procès toont ons de vruchten v; eiden onafhankelijke zedenleer en het ze< ene ? peil van zekere mannen die aan het 1 man, van dat groot en schoon land staan. ren ? Slijk en bloed zeggen veel Fransch< vezen den. er en Op het einde van zijn merkwee wiens pleitrede riep Mr. Chenu, de adv< ;ngen der familie Calmette, tôt de gezwoor 1er en, Gij zult niet gedoogen dat, na dt rland spraak van 't procès, de twee kin t l/l/l IVljy VKyt IU& U van M. Calmette kunnen zeggen : « E is geen gerecht meer in Frankrijk » ? » Helaas ! de jury heeft de kroon gezc I op die vuiligheid met Mad. Caillaux vr ? te spreken ! \ ALL RIGHT. t _____________— Oorlog ; De oorlogstijdingen dompelen de b le f volking in verslagenheid. Niet dat men zoozeer vreest dat ( vijandelijkehden zich over ons land zulli ° uitbreiden : doch men voorziet weï BU vreeselijke gevolgen een algemeene oorl jg moeten na zich slepen voor handel nijverheid en het algemeen welzijn. Bijzonderlijk de prachtnijverheid, zoo: het diamantslijpen, zullen erg beproe worden. Een Europeesche oorlog zou handel k nijverheid verlammen en het geld z " niet meer rollen, maar verborgen word ■■■ En hoe wreed, daar, waar mensche bloed de aarde drenkt ! Pu" * * be. Een veldslag heeft plaats geliad ijk. Sobacovith. ien_ Er zijn 3000 dooden en bekwctst * zal * * ^is. De booten varen niet meer tusscl de Oostende en Dover. Er liggeri miji n0g rond deze stad. cen. *** ing, Officieel Bericht '8en dat het Belgisch Staatsblad Vrijdag m gend afkondigt : -l°n" « Onrust is verwekt bij een deel i 1 't publiek nopens het uitwisselen van van bankbriefjes. 11jd, „ Deze onrust heeft geene reden 1 a*" bestaan. De Belgisehe Bank bezit g sent genoeg om al de briefjes in speci'.n :en ; wisselen. ver" » Men wachtte zich dus zij ne brie eer~ te verkoopen onder de waarde. Wie aan dus van de hand zet, aan minderen pi sten zal er de verliezen van dragen. Elk kin8 weze gerust ». het * * * De « Times » van Woensdag morg kondigt een artikel af, waarin hij verkl: ■ijge- dat, mocht er verdere verwikkeling < staan, Engeland niet dulden zal dat Men Belgisehe onafhankelijkheid geschon nand worde. Het groot Engelsche blad schrijft : m de « Indien Frankrijk en de Belgi1 lelijk grenzen bedreigd worden zullen wij 1 loofd delend optreden. Wij zullen niet gedoc dat Frankrijk door Duitschland ; bla- pletterd worde, of dat het Europe evenwicht ten nadeele van Frankrijk 1 rdige Duitschland verbroken worde. >kaat « Wij zullen onwrikbaar getrouw bli nen : aan de drievoudige verstandhouding. : uit- er 00k gebeure, wij verhopen dat ieren j getrouwheid aan de ergste der pro ï MM fDl'l . r niet zal onderworpen worden. Wij zulle niets sparen, om de volkeren en regeerii t gen van Europa voor eene dergelijl ij ramp te behoeden ». . POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT Oorlog. — Deze week was er heel w beweging in de gemeente. De afdeeling ruiterij, hier thans ve blijvende voor de schietoefeningen, we n teruggeroepen en aile troepen zijn na hun garnizoen weergekeerd. Maandag middag kregen de officie ^ gehecht aan het vliegplein Kiewit, v het Ministerie van Oorlog bevel met h j mécaniciens naar het vliegplein van Br; ^ schaat te komen, van waar zij naar grens moeten vliegen. en De postdienst bleef hier deze we dag en nacht open ten einde de talrij en telegrammen, die voor de krijgsoverh van het Kamp bestemd zijn, aanstor te kunnen bestellen. Officieren en onderofficieren, die hi in gewone tijden, standvastig verblij\ te voor den dienst in het kamp, zijn m< vertrokken naar verschillende plaatsen n" Vrouwengilde « Liefdeband ». — \ leden Zondag had het eerste jaarlijk 'en koffiefeest plaats in onze Vrouwengil 1011 Het heeft in welgelukken aller verwa ting overtroffen. De patronage was in een ware feestz herschapen. Aan de wanden prijk or- passende opschriften tusschen bloer en guirlanden. Onder andere lazen wij '■an « De Brasschaatsche vrouwen vere de in « Liefdeband » dfukken elkaar als : tren de hand ». ;an De heerlijke opgesmukte tafels wa eld weldra met eene lachende vrouwenscb te omzet. De Brabançonne dreunt door zaal terwijl Eerw. Heer Pastoor, gee fjes lijke Bestuurder der gilde, en Mevroir ze Guyot de Mishaegen en Ickx, E ijs, voorzitster en Voorzitster hunne inti een doen. Muziek en zang doen joligl en prêt heerschen terwijl de heei dampende koffie en allerlei lekkere 1 en(j ken in overvloed door de damen en lar^. frouwen wijkmeesteressen op de ta )nt_ aanbrachten. Gedrukte boekjes met Standregelen der Vrouwengilde en jcn eigen Gildelied worden rondgedeeld. frouw De Jong, schrijfster, geeft hieri een korten uitleg, en juffrouwen L ;che en P°elmans zingen het .Gildelied v lan_ waarvan het refrein weldra door al >gen geestdriftig herhaald wordt : ver- « Wij willen wat recht is in Vlaande 3Sch Als ailes recht zal zijn, ioor Oh ! dan zal 't prachtig zijn in Vlaands Heer H. Gysels, van Merxem, die jven bereidwillig als kluchtzanger wilde Wat treden, bracht het toppunt aan d< onze gemeene vreugde. Lachen zou men, la îven ; moest men als men bij al dat grap 1 n de koddige houding en gebaren van de 1- kundigen uitvoerder gadesloeg. 't We :e dan 00k niet zonder reden dat telkenma Heer Gysels op het tooneel verscheen ee — daverend handgeklap in de zaal losbral Eerw. Heer Pastoor deed nog een kor aanspraak, waarin hij zegt dat « Liefd band » naast het gezonde aangenam at 00k steeds zal blijven werken aan h stoffelijk welzijn en de verstandelijl - ontwikkeling der gildeleden. Hij dank d Mevrouw Guyot en Ickx niet alleen vo r den steun, die zij zoo mild der gil sehonken, maar 00k omdat zij zoo p rs, moedelijk aan ons koffiefeest kwam an deelnemen, anderen tôt voorbeeld un aanmoediging. Eerw. spreker bracht o is- openlijk liulde aan de feesteommis: de en aan de bestuurleden, die in min meerdere mate ieverden tôt heil v ek « Liefdeband » onze vrouwen ten goede ke Gode ter eer. ! sid Toejuichingen volgden en met n ids meer vuur dan de eerste maal weerklo als slot het lied : er« De tijd van « laat maar gaan » is uit ; 'en dus vroomgezi =de En zonder schroom, lijk 't past aan christen vrouwen Vlaamsc: er- Met taaien wil gewerkt, sch de handen uit de mouwi de. 't Is voor het heil van uw gezin ; van ch- man en kii Oorlog ! -— Vrijdag zijn nog een gri aal getal kanons uit het kamp weggevoc ten De Oorlog verklaard ! — Vrijd len middernacht : tingelingeling ! Eenskl; wordt er aanhoudend hard gebeld ; en^ onze deur. Wij denken : een haast us~ bediening, een stervende ! We trekl het venster open. De bevelhebber der gendarmen r aar een zijner mannen roepen : De Oor is verklaard ! De klokken moeten ! den !... ven — Maar, 't is middernacht ; we g: ?re" de menschen angst en schrik op het e(^e jagei, ! ie'(^ — 't Is de wet, er moet geluid wor 0111 aan te kondigen dat al de oud-:oe~ daten moeten optrekken ; zij moe v66r 12 uur (Zaterdag-middag) bin: •^s zijn ! Gelukkiglijk behielden wij onze teg een woordigheid van geest en begonnen 'ut" eerst te «stormen» (alsof er brand ( )vel staan was)... evls Weldra echter bonsden de klokketo oor' door het stille, nachtelijke luchtri om het akelige nieuws te verkondigen Liefdadigheidssermoon. — Vanc ren. zal er een liefdadigheidssermoon ge dikt en zullen er omhalingen gec :ren. worden in al de goddelijke dien; zoo ten voordeele van het Vincentiusgen op- schap. ; al- De moeders, wiens man werd bin chen geroepen, en welke uit dien hoolde or pige, stand zouden noodig hebben, mogen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes