Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij, Robert Bracke, Denderbelle

802208 0
19 avril 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Avril. Sportbrokjes: bijzondere uitgave als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij, Robert Bracke, Denderbelle. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t72794278r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bijzondere uitgavc als bijvoegsel aan de weekbladen uitgegeven ter Stoomdrukkerij Robert BRACKE, Denderbelle Aangekondigde Koersen Parijs-Tours 306 km. wprdt op 19 April gereden. Niet minder dan 146 renners zijn ingeschreven. BrussekLuik 250 km. zal gereden worden op 19 April. Al de rijwielmarken hebben hunnen team ge-zonden. Er zijn maar 250 renners ingeschreven. Bovendien zullen er nog buiten de be-roepsrenners een 80tal onafhankelijken aan deeîhemen. Parijs-Meenên 305 km. Waarschijnlijk zal dezen koers gc-loopen worden op 31 Mei. Ie prijs lOOOlr.; 2e 500. 3e 300.4e 200. 2 pr. van 50 fr. en 4 pr. van 25 fr. Waarlijk de heerCatteau ziet er niet op om zijnen koers te doen gelukken. De ronde van Belgie wordt dit jaar gereden van 26 April tôt 10 Mei. Reeds 45 renners hebben zich laten in-schrijven. Toekoinende week meer hicrover, de plaats ontbreekt ons Aalst Zondag 19 April, Amerikaansche koers voor gelicencieerde beginnelingen. 70 km, in twee reeksen. Begin om 2 tire. Zele Koers voor beginnelingen op 19 April. 86 fr. geldprijzen en bijzondere geschenken.Men kan zich laten inschrijven tôt 2 uren v'orr den koers bij M. Raphaël Schicks te Zele-Dorp Wintham-bij-Puersr. Koers voor beginnelingen. 40 km. Inschrijvingen tôt den dag der koers 26 April. ES ' CT'" ^ ~ Uitslagen - v Parijs-Roobais. Deze koers is Zondap" verieden gereden ui o geweest ; (211 km.) en waaraan 152 kam-pioenen deelnamen. Hij gaf ons den volgen-den uitslag : 1. Karel CRUPELANDT, Rou-bais, op banden Hutchinson, in 4 tire 47 m. 2. Luguet Louis ; 3. Mottiat op Alcyon ; 4. Egg Oscar (Zwitser) ; 5. Rossîus Jan ; 6. Van Houwaert ; 7. Van de Velde ; 8. Masselis allen wiel in wiel ; 9. Gauthy ; 10. Aerts. We kunnen onmogelijk de beschrijving van den koers geven ; daarwe er noodige plaats niet toe bezittén. In de Veiodroom van St-Nikolaas, is het Méchant Lsidoor, die verieden Zondag de eerste was in een 100 km. koers. 2. Debuck, 3. Vinck. Te Hamme-Zogge heeft de koers veel bij-val genotenen ikdenke dat Gustje cr gouden zaken gemaakt heeft Zondag. De koers gaf ons den volgenden uitslag der beginnelingen : 1. Fierens ; 2. Macs ; 3. Cant ; 4. Van Mos-sevelde ; 5. Muys. Voor wanneer is het nu Gustje ? -— ALCYON komt in den Argentijn eene I schilterende zege te.behalen in een baankoers van 1100 km. Jos Guzzo was de ovçrwin-naar. In zuid Amerika zijn ze waarlijk niet bc-! nauwd om groote koersen te loopen. Het is ! ginderdat Petit Breton leerde rijden I _ Van don Born verrijst ! Ja de oude snelheids j kampioen van België gaat zich weer aan j 't koerzen zetten ! De man, ondanks zijn 40 | De Groote Leeuws««■«"■■■ Wielrijders, wilt gij een sterk en sierlijk Rijwiel? | vraagtaan uwen constructeur een GROOTE LEEUW Het best verzorgde Rijwiel in België vervaardigd. Be-proeft het ernstig engij zult het niet meer willen missen Wielrijders, wilt gij een prachtig en duurzaam Rijwiel, vraagt dan het merk ,(SWIFTn Voor den GROOTHANDEL wende men zich tôt j C. SCHOTTE te Sottegem jaren, voelt zich nog intern lenig en verklaart zijn ouden form van vroeger, waarmee hij zelfs verscheidenemalen Kramer versloeg, terugge-kregen te hebben. Het dient in ell. geval ge-zegd dat Van den Born steeds wijs matig en voorbeeldig heeft geleefd. We zullen hem waarschijnlijk op 31 Mei voor de eerste inaal aan 't werk zien bij de heropening van 't Kar-reveld, en wel tegen den huidrgen kampioen Van Bever ! Hoe vo/ksgeliefcJ Marcel Buysse toch is ! En onze « Ronde van Vlaanderen » dan ! We waren Dinsdag op de jaarmarktte Waarschoot en daar stond me'ne liedjeszanger duchtig het volk te leeren op de wijze van « pupehen : « De Ronde van Vlaanderen » ; zegepraal van Marcel Buysse. En of onze bocrtjes en boerinnetjes aandachtig leerden en het liedjen zorgvuldig mee namen naar huis, waar het nog lang zal galmen over veld en beemd ! v/Qrd«n verkcc^t S Vdqqb AL DE QOEDE AGENTEN Jf Carpentièr ontmoette Maandag te Blois O'Mara. Deze stak hem weg zooveel hij kon, doch aan den 3n rond genoot hij de genoegens van den kunstmatigen slaap. Dinsdag stond den Georges opnieuw in den ring ditmaal tegenover den Engelschen kampioen (liefliebber) der zwaargcwichtcn, George Mithell, Men weet dat deze eene wedding aangegaan had, langer recht te blijven dan den Bombardier, De gentleman heeft zijne wedding gevvonnen, maar heeft voor een cent mede gekregen, Nauvvelijks had de « ti-me » weerklonken, toen Carpentièr zijn tegen-strever invloog en hem door een hoekslag op het aangezicht ten gronde zond voor 9 sekon-den. Moedig stond den djek recht en treft zelfs Carpentièr, doch weldra'is Mitchell nog. maals voor 8 sekonden op de pîqnken, Car-pentier, die er mede wilt gedaan maken, zondt een dubbele rechter, en wederom is de gent-ledeman ten gronde. Zijne verzorgers werpen de spons, wijl de scheitsrechter den kamp doet sluiten. Deze had 95 sekonden geduurd, dus 22 sekonden langer dan Bombardier. Slechts 200 personen woonden den match bij allen uitgenoodigden, waaronder 40-tal Engeb schen, die uitzonderlijk daartoe de reis naar Parijs gemaakt hadden. Voor zijne daghuur, had Carpentier 2,500 fiank ; een spotprijs, zeker omdat het een rijke was. ♦ Zondag 19 April 1914. —- Nr 1. ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection