St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1519 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Avril. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Accès à 25 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4x27x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nuramer 9 Met toeïai.ng der krijgsoverheid April 1918 SINT=JANS=MOLENBEEK NIEUWSBLAB voor de Soldaten van Molenbeek = Ver&chijnt ah 7 paàt Ailes wat het blad aangaat te zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S. lof.) BERIOHT Weer verschijnen we. Gebrek aan Ylaamsche letterzetters is de hoofdoor-zaak van ons lang uitblijven. Vermoede-lijk zullen we voortaau regelmatig- uit-komen: we verwacliten derlialve dat ieder Molenbeekenaar ons zijn nieuw leger-adres zal inzenden. STAND HOUDEN Het uur waarop liet Belgisch leger den grooten schoonmaak zal uitvoeren heeft wellicht geslagen. Hoe langer we van de onzen geschei-den blijven, hoe hooger de haat klimt tegen den overweldiger. Geen ontmoe-diging kennen wij. We weten dat onze geliefden onwrikbaar zijn in liun weer-stand, onbuig'baar in liun fierlieid, dat zij, ondanks allen nood, mekaar steu-nen ; ondanks "aile gebrek, moedig blijven.Ten bewijze een kort knipsel uit een brief van Molenbeek (15 Augustus .19.17). Ja, het vooruitzioht is niet rooskleurig; wij lijden nogal veel van den oorlog, ailes verachrikkelijk duur en veel niet te krij-gien of te koopen en het vooruitzicht is treurig voor den winter voor ailes, eten, kleeding en kolen zijn duur en kolen tôt nu toe niet aan te komen. Maar de moed is er niet uit, wij verlangen zeer naar den ▼rede, maar deze moet eervol zijn, daar zijn aile weldenkende Belgen van doordron-gen en de vaderlandsliefde is nog aitijd zeer groot en nog grooter zal de vreugde zijn als wij Z. M. den Koning en zijn dapper leger zullen kunnen begroeten. » Wij zullen de onzen niet bescliamen ! Om te zegevieren moeten we kunnen volhouden, zullen we stand houden, wil-len we met stoere koppiglieid blijven de blijmoedige « mannen van Meulebeek ». Nos Condamnés Onze Veroordeelden De schoonbroeder van makker Jos. Mel-laerts meldfc ons dat de heer Vande Velde en diens zoon (leden van den Werkmans-kring, Schoolstraat) naar Duitschland ont-voerd werden. — Charles Farcy (St-Mariastraat), die in 1915 reeds veertien dagen gevang had opgeloopen, omdat hij de grens had wil-len overtrekken, zou andermaal de kans wagen in September 1917 met zijn twee andere broers Henry en Jules. Zij werden door een grenswacht verrasc: een gewaperid gevecht ontstond waarbij Henry en Charles sneuvelden en te Hoogstraten wercten begraven; Jules, gekwetst, werd opgesloten in het gevang te Turnhout. Hefc werd aan de ouders met gegund door een lijkdienst te Molenbeek hun afge-storvenen ce gedenken. Pas in November mocht voor hen een zielemis worden opge-dragen, maar ook heel Molenbeek was aan-wezig om aan de aehtbare familie hun deelneming te betuigen. — De « Eaho belge » weet mee te deelen dat Gaston Hayette, Gentsche steenweg, voor den kop geschoten werd. —■ De heer Lefebvre>, bijzondere politie-agent onzer gemeente, werd opgesloten in het gevang te Chàrleroi, waar hij na 5 maan-den overleden is, zonder dat hij de zijnen hesft mogen weerzien. — De politie-officicr Julien Dreasen werd cer dood veroordeeld. Of de strafuit-voering heeft plaats gehad, hebben we niet vernomen. Droefheid omknelt ons hart bij der-gelijke droeve tijding waardoor bevriertde gezinnen in rouiw gedompeld worden, maar ook fierheid beurt het .op dat onze stadsge-nooten ni"et enkel het hoofd blijven bieden aan den gehaten vijand, doch bovendien zoovelen ginder aan hun vaderland de ge-vaarlijkste diensten blijven bewijzen. Zij sttaian niet in onze gclederen aan de-zen kant van den IJzer, maar hun held-haftigheid is die onzer soldaten waardig; ook zij hebben recht op onze hulde, onze bewondering, onze dankbaarheid, onze ge-beden.Molenbeeksche helden, aan u onzen ver-ren wapengroet. AVIS Nous paraissons à nouveau; la cause principale de notre long silence est la crise de compositeurs ilamands. Nous espérons pouvoir être plus réguliers à l'avenir: à cette fin il faudra que tous nos concitoyens nous envoient au plus tôt leur adresse nouvelle. HELDENLIJST — NOS HÉROS Cornelis Meysman schrijft ons dat hij drie jaren lang reeds het graf onderhoude van een Molenbeekenaar, gevallen den 30 October 1914 en begraven aan het station te Pervyse, n.l. van: Jozef Vanbellen, uit de St-Jozefstraat. We stellen het sehoon gedrag van onzen vriend tôt voorbeeld aan allen. — Philemon Heymans meldt ons het vroeger sneuvelen van zij ne twee broeders op het eereveld, namelijk: Ernesc Heyinans, gesneuveld voor Dix-rnoiide, op 10 November 1914, en Henri Van Langenhoven, gekwetst ts Steenstraat en aan zijn won den bezweken in het gasthuis op 16 Juli 1915. — Joseph Tonnemans (Gentsche steenweg) viel op het slagveld, pas S uren na-dat hij terug was van 't verlof dat hij bij zijn vrouw had doorgebracht. Wij bieden aan de beproefde familie de betuiging van ons diepgevoeld rouwbeklag aan. — Pierre Dhondt, eersce sergent bij het 6e jagers te voet (Van Malderstraat, 21), sneuvelde op 12 Juni 1917 te Steenstraat, . bij een vijandelijken aanval. — René Edward Van Inthout (Prinses-straat, 18), korporaal bij he\ linie, is aan de gevolgen zijner wonden bezweken te Hoogstade, op 12 Juni 1917, en te West-vleceren begraven. — Oscar Annaert, 3e jagers te voet, broe-der van Achille, is in het Belgisch gasthuis St-Jean, Cap Ferrât, gestorven ten gevolge eener sleepende ziekte op het front opgeloopen.— Emmanuel Pollet, koolhandelaar, On-afhanke-lijkeidstraat, 94, schoonbroeder van Pierre De Becker, werd getroffen door een granaiatscherf en is aan zij ne wonden bezweken den 14 September 1917. Hij werd begraven ce Steenkerke. ' Zondags te voren was hij nog met zijn Molenbeeksche kameraden uit geweest. Gedenken we onze makkers in onze ge-beden. STERFGEV ALLEN - DÉCÈS Nous recommandons aux prières de nos camarades lea parents défunts de nos camarades:Mme Roelants, la mère à notre ami Benoit, caporal, H. M. B., Bon Secours, Rouen. La sœur de notre frère d'armes François Deleu : Mme Marchai (rue St-Martin, 63) et son oncle Jaeques Deleu, décédé à la même date le 16 juillet 1917. Déjà notre ami a perdu, en 1916, son père bien aimé. Pierre Janssens (chaussée de Ninove, 130) décédé le • juin 1917, frère à Jean J anssens. Le père à notre ami René van Loo. Nous prenons une parc trè? vive à la douleur de nos camarades et leur réitérons nos condoléances chrétiennes. Mede hebben recht op onze gebeden: De moeder zaliger van de gebroeders Martin en Evarist Van Kchuerbeek. Wijlen de heer Frederik Franchoo, vader van Oscar, in den Heer ontslapen te Sta-vele, op 26 December 1917. De broeder van den E. H. Horckmans (St-Jans parochie), overleden op 23-jarigen ouderdom. De moeder van den E. H. Van Malderon, wiens beide broeders in het leger dienen. Mme Van Campenhout (Gentsche steenweg, 91), voorzitster van den Onderlingen Bijscand « Patientia », van de Dames ran Liefdadigheid en zoovele andere werken van Armenondersteuning en Sociale Voorzie-nigheid, die plotseling overleden is, in den ouderdom van 70 jaar. On annonce également la mort de: Madame Simon, Van der Nootstr., Si. Louis Verstraeten, rue Piers, 110, artiste lyrique. Emile Smans, constructeur maréchal-fer-rant.Mme Vve Ernest Michaux, née Jeanne Gets. Jos. Vanderkam, Billardstraat, 12. Nocaris A. M. J. De Amandel, Antwerp-sche steenweg. Mme J.-B. De Hertoge, née Virginie Bosschaerts, rue de Ribeaucourt, 102. Mevr. Van Engeland, vrouw van den apotheker. Mevr. Eylenbosch, Leopold-II-laan, 196 (35 jaar). Mevr. Servaes (60 jaar), en de heeren Emile Jamar en Ph. Van Dyck. Les Œuvres de Soutien en Belgique (spécialement à Bruxelles) J'ai quitté Bruxelles en décembre 1916. Sans doute, tous les Belges, de ce côté de la ligne, s'intéressent a lu façon dont on soutient au pays les civils en général, les femmes et les enfants de soldats en particulier. En général, on ignore complètement le magnifique élan de solidarité qui s'est manifeste là-bas. S'il y a quelque part dans les pays belligérants une union et une solidarité admirables c'est en Belgique occupée. On y aide et soutient tous ceux qui souffrent, et il en est des centaines de milliers ! Quel contraste avec l'égoïsme de l'arrière, de ce côté-ci de. la ligne de leu! Et voici comment on s'y est pris: I. Les œuvres du C. K. B. (Commission for Relief in Belguum). C'est l'ancien comité américain-espa-gnol, devenu depuis hollando-espagnol. C'est le Comité national qui fournit d'abord d'immenses ressources finaudè-res, nécessaires au ravitaillement général du pays. C'est iui qui a le monopole du blé et de la farine, ainsi que de touta^ autres céréales. C'est par les soins de-; Comités locaux de chaque ville ou vii-L'ge que sont distribuées les rations qj.t-1 tidiennes de farine ou de pain (.uc iSOO à 45U gr. par jour suivant région). Lo bétail et le petit élevage (.lapins, poules, que tout le monde élève maintenant) ont besoin de nourriture que procure la Commission aux prix de revient. L'Amérique, le Canada, la Hollande et d'autres pays neutres fournissent les vivres divers —- irais ou conservés —, qui sont importés par les. bateaux du Comité. Celui-ci les revend alors dans ses magasins établis dansi chaque quart'er (le ville et dans chaque village, à des prix évidemment très inférieurs à ceux des magasins civils, difficilement ravitaillés ou par des spéculateurs ou par des fraudeurs.Le Comité lui-même n'est .qu'une fcorte de vaste direction générale, ayant dans chaque localité des employés et des magasins sous ses ordres. II. Les œuvres communales. Ceci s'applique spécialement auï villes. A la campagne, le ravitaillement du C. II. B. est très suffisant. Mais 'oans les régions industrielles et dans les villes on sentit bientôt le besoin d'autres orga nisrues. Par suite de spéculation» ou de difficultés de transport ou autres, lien des articles n'étaient plus au prix des petites bourses. Ce fut l'origine des magasins communaux. Les Communes achetèrent en gros, et vendirent en détail au prix de revient. Bien entendu, dans tous ces magasins, il est rare qu'un article soit abondant au point qu'on ne doive pas le rationner. Effet ù-, rai'ies par les Boches et de spéculation, les pommes de terre disparurent: les Communes réquisitionnent donc chez les paysans toutes les pommes de terre les revendent elles-mêmes, à tant de grammes par tête. Elles vendent le riz, les haricots, etc. Un jour, le prix de la viande monta, monta 10, 12, 13 f'rs le kilo (maintenant 16 fr.j. Pour y rémédier, on fonda le3 Boucheries communales, vendant la viande au prix d'achat. Fureur des accapareurs, gratitude du peuple, déjà suffisamment éprouvé. L'on sait comme il y a des milliers et des milliers de sans-travail en Belgique. Je suppose une famille : père ouvrier, mère et quatre enfants. Le père ne travaille plus. Personne d'ailleurs ne trouve de la besogne. Les dernières économies ont été mangées. Que devenir? Heureusement il y a les œuvres communales. Il faut manger d'abord. Le matin et l'après-midi, on distribue dans les cantines communales, qui existent dans chaque quartier, un demi-litre de soupe par tête. Cette soupe ressemble à celle que l'on donne à l'armée, mais elle est très variée: aux pois, aux poireaux, aux choux, etc. Le matin, chacun reçoit sa ration de pain; l'après-midi on donne tel jour du saindoux, tel autre du laru, des pommes de terre, etc. Ainsi, au moins, la base de l'alimentation est assurée gratuitement. Mais, me direz-vous, vivre avec cela seulement est impossible. Il faut encore d'autres aliments, il fâut différents articles dans un ménage: c'est pourquoi l'on a institué le Fonds de Chômage. Tout chômeur touche par quinzaine une certaine somme que la commune lui paie. Cette somme, d'après le nombre de chômeurs constituant la famille, varie de 5 à 20 frs. Ainsi donc, il y a parfaitement moyen de vivre. D'autant plus, que le Comité donne des vêtements dans ses ouvroirs établis un peu partout. Gratuitement, les sans-travail obtiennent là du linge, des habits, des souliers, des sabots. Il ne fauut pas oublier non plus que les bureaux de bienfaisance continuent leur travail, et se sont multipliés. Après l'institution de ces diverses œuvres, l'on s'est aperçu qu'il y avait encore des lacunes. Les employés, les petits fonctionnaires, toute la petite bourgeoisie trouvent des inconvénients aux systèmes de secuors en vigueur. Leur état social est différent, ils sont déjà habitués à une autre vie oue les ouvriers: d'où il résulta qu'énormément d'entre eux devm-rent des pauvres honteux, souffrant en silence. C'est pourquoi l'on institua à Bruxelles les a Restaurants bruxellois i>. C'est parce que beaucoup étaient trop iiers de recevoir sans payer, que la clas"*e moyenne n'usait pas, en général, d^s œuvres communales gratuites; aux Restaurants bruxellois on paie son repas: viande, pommes de terre, légumes, pain, verre de bière. Le prix est de 45 centimes. Le surplus de la dépense (car les repas, on s'en doute, reviennent bien plus cher) est payé par la commune. La plupart des employés et ouvriers parviennent encore à trouver quelques maigres ressources, soit en travaillant, deux, trois jours par semaine, soit que l'ancien patron paie encore en partie des salaires. (C'est le cas dans nombre d'usines.) Mais il y a évidemment des malheureux absolument dénués de toute ressource. A Bruxelles et faubourgs, une œuvre privée les soutient: l'œuvre du Squ. Par des collectes, cette œuvre réunit des fonds suffisants pour secourir pécuniairement — et discrètement — les employés et petits commerçants se trouvant dans le besoin. Voilà donc indiquée dans ses grandes_ lignes, l'organisation des secfours pour les civils en général. L'élan de solidarité est déjà merveilleux, comme l'on voit. Il ne faut pas oublier avec cela le grand nombre de charités discrètes, de secours particuliers, donnés sans que personne en sache rien. Mais c'est pour les femmes et enfant? de soldats que la sollicitude publique s'est montrée la plus vive. Parcourons-rapidement la longue liste des associations secourant leurs familles. III. Les œuvres -pour femmes et enfants de soldats. Tout d'abord, il y a l'indemnité de milice (1 fr. 25 pour la femme, 75 centimes par enfant, quotidiennement). Les Communes paient cette indemnité, due par l'Etat, chaque semaine ou quinzaine.11 y a ensuite l'Œuvre nationale des Orphelins de la guerre. (Ce qu'en France on nomme « Pupilles de la Nation ».) Ceci est une œuvre officiellement instituée dans tout le pays par le Comité national (C. R. B.) C'est lui qui fournit-les sommes nécessaires. Voici son organisation, son but, et son fonctionnement. Le Comité central siège à Bruxelles. Parmi les membresi, l'on trouve les plus connus de nos hommes politiques, de nos professeurs, de nos commerçants, de nos sociologues, dp nos prêtres. Dans chaque province existe un Comité provincial, ^yant sous lui, les Comités de cantons ou de localités, selon la région. Chaque comité local a son bureau, président, secrétaire, trésorier, et ses membres. Ceux-ci des dames, des jeunes filles, quelque* commerçants, industriels ou autres, et des prêtres, visitent chacun, dans le quartier leur assigné, les diverses familles de soldats. L'on comprend que ce sont don» les comités locaux qui forment l'âme de l'œuvre. Le but est d'ailleurs moral. Les tuteurs ou tutrices (c'est le nom des membres) visitent leurs familles, pour les réconforter et les soutenir pendant la longue absence du mari, du père soldat. Ils sont les conseillers de la maison ; grâce à eux le désespoir ne règne jamais. H est évident que pour bien remplir ce rôle, c'est à une femme qu'il faut le confier. Ce sont donc 99 pour cent de dames et jeunes filles qui sont membres des Comités. Tient ensuite le soutien matériel. Les vêtements s'usent, les draps de lits sont en loques, ceci est cassé, cela manque et la tutrice remédie à tout, car le comité lui remet, sur sa demande tout ce dont on peut avoir besoin dans un ménage. Mais encore, il faut des ressources pécuniaires. Car dans les ménages où il y a plusieurs enfants, c'est

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes