St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1256 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5kt7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ST. JANS MOLENBEEK, N1ËUWSBLAD YOOR CE SOLDATEN VAN ST. JANS MOLENBEEK. YERgCHIJNT Al .H 'T PAST. Ailes \vat het blad aanaaat zenden aan den E.H.Vanden Heuvel aalmoezeriier i Linie 2* Bal.\ Legcraideeling. , . ,,, . ..i—, mimii i—■» JA f ' 1 Ja ! ik groet u, Molenbeeksche vrienden, die worsteit. woeSt en wroet vooi' onzen dierbrengrond ' Ja ! ik bewondere u, echte zo-nen van de dappere vaderén. met vurig oog, en gouden hart, en edele ziel en gewapenden arin \ oor recht en waarh'ëid ! Ja ! u zweer ik vriendendank, u beeld der trou# aan vorst en volk in lie!'en leed ! Ja ! al scheidt ons vuur, en bloed en lijken, steeds blijven wij vereenigd met geesl en ziel, met hoofd en hart, ! Ja ! ik treurde om nw wegziji), maar weg de tranen ! uw moed beachaaint mij en ik wil leven, lever), léYen, "om u te huidigen en 's lands vi-ijmaKing ! Ja ! 't land betrouwt op God en op U ! Hij zal uw ann geleiden. Hij zal uwp hart op&euren. Hij xnl uw ziel versterken, Hij 1 n doen zegepralen ! Ja ! de dag is wordetîd wa n wij sarnet) zullen zijn, elkander vérstfr.keoà, mekaar opbemvnrt, inaikander aanvurerrfl tôt l:et !»:• trachten" van ons humer biijvw.d ideaal : dé.groojrnakhig. van ons volk ! Ja ! en a Is gij weovg«komen zij t. damzai u 's dichters" harp he/.in gen : Zij vleiden geen gro^ten der werèld, Wat redit was en sohoonjueg hun boeiem [inbrand,| Zii duîderï éeen vreemden tôt ;ner-t ■</$ •tin'tW.I 7ij èerden geen kroon dan met '^rlorie bepere'd, En gaven de vrijlu-id den stai' iit fie haw! Ja ! dan zal 't trio nfiim in den lande, en dan zullen wf}, Mole.i!-beekenaars ons Molenbeeksche \ rienden, meer beininnèii, meer vereeren, meer waardeeren ! Ja ! levé God ! en ons volk 1 en ons land ! Mol en Dam . - i WFTi «1 R. I, P. H)en 2+ Sept.werS hcinavoi ifficjuffev "CïHiUAnti^t ('©oateii.Sestr^, i» Scn ouseibom va» 33 jaar. "Cot ovev Sen B.}« been woiM bet vei-;tes van beje eenvouM.ie 6ame Siep iievoeis, want nict enftel Se famille Oan ïanSust raaht Seje jwatc slaa, maar ood en ten -,eei-3te bei Hantfii£=weifi waar Se liiv.Be* t'en bcjorgb wo.'Sen van Se beboefttge e.e.îïnnen wter vasev fn bet36elg(seb legevbienat Soen. TOHii vernemen met bi.ion&eve voifcoenfna bat bet flDoIenbeefescbe volft sfjn SanfcbaaibeiS beeft willen Uetoonen Ssov bet jeev talcijS aanwejig jijn btj Sen lijKteust. Ban Se oeacbte famille IPanïanbuçi bieSeti wij Se betuigina aan onjejr warme Seelncming in bun lecbimatige Bi-oefbeiS en Se belofte otuer vuvige gebeSen voov Se ^ielerust van Se geliefse afgestoi-venc ste steeSe met Se grootste toewijSing 6e neSerlgste posten vervulSe veanneer bet golb Se eer van ©os en bet weitoen aan Sen evennaaste. ONZE PÂTRONÂTEN. Het zal onze «oldaten wellicht aangenaam wezen te vernenieu dat men zich in onze pa-tronaten ook niet ,-eft laten ontmoedigen door den vr'eeselijkeu borlog die 't Vaderland in rorçw dompelt. Het ware overigens eene onbeg'rijpelijke dwaling geweest die honder-de Molenbeekselie kinderen die daar op nut-tige wijze hunne avouden dooi-brengen, aan zich ielven over te laten en h«n zoo de krisl.tlijk'e en zedelijke opvoeding (e doen cterven, enkel omdat een vreemde indrin-ger hiox1 tijdelijk meestev spelen komt. Doch, God zij dank, dit heeft iedereengoed begi'epen en vijornaraélijk de ouders die nu hunne Jdaâereu talrijker dan ooit doen opkomen. De bestuurledèli -hebben er voor gezorgd voorafe in deze droeve omstancU'giioden het nuttit j van het aangename niet te scheiden , en zoe komt het dat dat er geen enkele Yer-gadei ing verlooptzondei'datuit diehoiiderde jonge harten eëi> vurig gebed ten hernei stijgt vo<>r het diep beproefde Vaderland, voot onze , dappaçe soldaten waartusschen zij niet zelden eenén broeder èn zâgs eenen vadér'tcllen. >Vekc:ijks ook wordt eene halve uur be-steed aan het "aanleeren van vadèrlandsche liederpn die dan ook èei'si uitgelegd worden. De bijval dien deze bekomen is geniakkelijk te b.egtfijpen. Verledon week werd er een uitstap gedann door de turi.afdeelkig Bij de tctugkomst werden de liederen met voile bnrst aangehe-ven en toen de riistige wandelaar in Terka-merenbosch de- « Vlaamsche Leeu^.v » « Naar wijd en zijd » en « Den b'eeuwenstandaard n hoorden weeig.i'incii.iva'j het hen onmogelijk h amie geeitdrift lang rte bedwinganen aîlen. jong en oud, arm en rijk juichten onze jonge patriotten toe. Deze door dieu onver,. schten bij val oangenioedigd, .vaien niet meer tôt, zwijg'nte hrengen. Onbosci.ro >»nd trokkàn zij gansch de stad zingend door en geiiirig weerkionk liet : Zij zullen hem niet te m men den jfierèn Viaamschen Lecuw. en veèder ri'og. Nfooit in Vlaantierens rijke beem'den zwaait, vreemdeiing. g ij den staf Vlaandrens bodemduldt geen vreemden duUl geen vreemden dan in 't graf ! Aandoeiilijk was het te zign hoe bij het hooreu van den « Viaamschen Lecuw » deu-ren en vensters op den doortocht open gingen en hoB er met de zakdôeken gowuifd werd zelfs door dezen die in rredes'ijd onze schoone Vlàahische liederen met minachting schenen te aarihooren.Meniirdiiitseb otïieierof soldait zag on/3 kleinen achté^na en dacht vvtilicht bij"ziè;hzelf'dàt, indion zij er tlank zij hun overiv Dcht toegekomen svaren onze greiizen te orertreden, het voistrektonmogi îijkwèzen zou de harten der Bulgen te winnen. De geestelijkB liederen woi'den in 't Patro-naat t venmin verwaarloos 1, doch steeds is het m'et de gedachte aan hen die hun bloed vergieten voor het geliefde Belgenland dat deze aangeheven worden. Zoo hebben wij b.v. het lied van «OnzeLieveVrouw van Vlaanderen dat hun aangeleer 1 werd om bij de eerstko-meude maandelijksche algemeéne communie ; gezameulijk in de kerk gezongen te worden en wa.irvanik voor tesluiten de laatste stroof, voor. de omstandigheden er bij gevoegd, tôt overweging laat : Geef gehoor aan onze bede n i vooral, o Moedermaagd, dat uw volk u smeekt om vrede daar het oorlogsrampen draagt. Vrij e:i Vlaamsch, zoois de kiret die ons hart steeds trilîen deed ; Moee 't nimmer hier verandren 0 Maria, red uw Vland'ren. CODY. \i„ ï. r». Begin October overleed de moeder van onzen wapenmakker Frans Lauters, ha een maan'denlange ziekte, in den ouderdom van 72 jaar. Aan onzen vriend Frans bieden we de be-tuiging aan onzer diepgevoelde deelneming ^lanrten van SIetenbeek, Gij die het gazetje « St. Jans Molenbeek» (jelijk ik, <"f) het onier-wachts ontvangen hebt, laat mij toe imaven naam, «.St. JansMolenbceki> welkom te heeten. Ja, tevreden waren ■pij dit bladje te doorsnuffelen en de vrien len van Molenbeek, die het niet ontvangen hadden, rukten het ons bijna uit de handen omook wat nievius te iveten; zelfs degenen, die vnh Molenbeek niet zijn, wilden het o'o1:: lezen en wij dan, vol genoegen, wis.en hun van Molenbeek te spreken. j A <4 Verschijn dus, olctdje, hoe meer hoe lîcver, vertél ons nieuws van daar waar onze c/edacHten dagelijks naartoc vliegen; meld.ons wat zij zeggen en doen onze vrienden die | den Duitschen dwang ondergaan met kloeken moed; zeg ons hoe men heden te Molenbeek leeft ! Eu gij Molenbeeksche vrienden die zoo talrijk op de lijst der strijders voorkomt, spreekt van uive helden-daden, ipant 't is eene aanmoediging voor ons, in deze droeve tijden te 1 vi'rnemen dat toovele dapperen, die met ons Icefdeh, om hetzelfde doel, dei'eljde moeilijkheden Èoorstaan. ledèr krijgt zijn bladje, maar ieder heeft zijn deel in het volirek-ken mm het guldenboek van Molenbeek.G. PARDAENS \djudant 2 Carabiniers 1 I. MOT A BENE. Men mag ons brieven en portretten ffuren ; voor deze laatste nochtans moet de toelating gevraagd worden en duurt het wat langer ; geene foto's sturen van de verschansingen of artdere ziehten van het front. Onze brievenverzending is kosteloos. Toch werd enkele malen te Molenbeek geld opgeeischt voor brieven die langs ons werden verzonden, dat gebeurde heelemaal buiten ons voorweten om en tegen onzen dank. Het gebeurda slechts dan wanneer onze verzendingen, we weten niet hoe ofwaar, g(>stolen werden. Nous nous chargeons de l'envoi de lettres et aussi de photographies ; pour ces dernières cependant nous devons demander l'autorisation et de ce lait l'envoi ne peut se faire que quelques jours en retard : prière de ne pas envoyer des vues des tranchées Ou en général du front. Notre expédition de correspondances est gratuite. Cependant à Molenbeek on a parfois réclamé de l'argent pour des lettres expédiées par notre entremise, cela s'est présenté alors à notre insu et contre notre gré. Cela ne s'est présenté d'aiHeurs que quand nos expéditions ont été volées, nous ignorons ou et comment. NIEUWS MOLENBEEK. De éerste vakleergangen voor werk-loozen der bouwnijverheid en der werk-tuigmakerij zijn geopend te Brussel. Ook voor de vrouwen (naaistiel)" zijn dergelijke leergangen ingericht. Na één jaar oorfog heeft men daarvan de noodiakelijkhsid ingezien. « o. » — In het park te Koekelberg is het footballterrein vergroot gaworden. "Re-gelmatig hebben daar wedstrijden plaats De Cfiès'sïng en de Jeannelteclub, geven er den toon aan. « o » — De scholen begonnen weer op Maandag 13 Sept. Do nieuwe sehoolwet zal toegepast wordon. Er is dan ook sprake op de plakbrieven van 4e graad eu van verj lichting voor de ouders hunne kindoren naar de scholen te sturen, officieele of vrije. naar goedvinden. « o » — Een «Galerie des occasions», 't is te zeggen een s; menwerkende maatschap-pij werd in de oude "weikhuizcn Genet, Koorsfraat, ingeri ht met 't doel aan be-hôî'ftige lieden hui-voorra^id en kleede-ren te koop te stcllea tegen den minsten prijs. Het werk gaat uit van de Vincen-tiusà Paulovereeniging.Door weldadige personen wordt aan 't werk den solder afgestaan. Oude meribelen en vodden worden daar hersteld • en dan verkocht aan spotprijzen. -Mets ontbreekt daar. lict werk sticht veel goeds ! « o » — In den îi erkman iïrhig St. Jan fafdeeling DavidsfondsJ werd een «zang-koor» go»iicht. « o » — Naast de vo-;rloopige kerk der nieuwe parcchie van O.[,. V. van Lourdes, te Lakon-îette, is er ipene groote prachtige grot f42 meters breed; opge-ri- ht. Kardinaal Men ier heeft de grot en het Ma'riabeeld ingewijd. Zijne Emi-nentie hifld eene korte rede. In de holts di r grot — waar middenin hot altaar staat — prijkon de portretten van onze luùden aan den Yzer. Reeds honderden harigen daar. Vooraan de barltenissen van onze Voi'îten. Ik zag een simpel voiksvroun ko het portret van eon flinken lancier aan den wand vastspijkeren. na het op de lippen te hebben godrukt, een krutsteeken maken cn esn kort gebed doen. Zoo is 't met ons Belgis. h volk, het betrouwt niet alleen op ons léger, maar ook op God. « o » — Twee nieuwe scholen ie Molenbeek. Het gemerntebestuur heeft bésloten twee nieuwe scholen op te richten. De eene zal gelegen zijn in de Voorspoedstr., de andere op den Gentsch.'n steenweg. De 1 gemeentr-raad heeft den wensch uitge-drukt dat voor die werken zooveel mo-i gelijk werkloozen der gemeente ge-bruikt worden. « o » — Wij ontvingen een uitnoodigings-kaart met volgenden tekst : «Met onze beste Vlaamsche groeten, in naam van den Studiekring Voorwaarts noodigen wij U uit, tôt het bijwonen van de voordracht, te houden door den heer L. De Mees, over IJet werk der teeezen van denoorlog, Maandag 6 Sept, in ons lokaal, St. Jan - Baptistkring, 76 Schoolstraat, te 8 1/2 uur 's avonds. Wij hopen dat U ons met uwe tegen-woordigheid zult willen vereeren.»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes