Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

305 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Septembre. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2q63p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden 1 11 11 ——— —————■■■■Il —— l ■ ■ ■■ • 1 W De redaktie bchoudt zich voor, ingezonden Redaklie en Administratie : VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antvoerpen De Staking te Rotterdam iNO'g ni miner naa eene staKinig zuiik een e-nor-m«n invloed op en dreigde zij zulke erge gevol-gen vooir ons geheele valk ite zullen hebben, als deze der Rotterdamsche havenarbeiders, nu onlangs. Zooals tevens nog nooit hier eene stakimg, door de conservatieve elementen, als een dood-slagersargume n t uitgespeeîd As tegen onze moderne vakbeweging, zooals dit met deze het gevall was. Het regende letterrlijk boetprediiikaties aan het adres der vakve re e n i gi ngs manne n m het algemeen, der sociaial-democraten in het bijzonider. Rechtuit gesproken verras,te diie onverwach-be bewegding oo/k ans. En verrnoeden wij van eerst af dat hier niet de eigenlijke Nederland-sche (moderne ) Viakbeweginig de hand in het spel had; er dus iheeî wat landeirs moest achter schiuilein. Wij repten idaiarom maair niet ovar die kwes-• tic; gedultdiig lafrwiaohtende tôt eene duAdteïijke en vertrourwibare voorsite'Uing der feiten ons toe-kwam.In het liaatsjte ons toekomende nuinmer 'van « De Belgische Socialist » (Le Socialiste Beige) het orgaan onzer in Holland geinterneerde en daarheen uitgewek'en lamdigenooten vinden wij mu eene duidelijke uiiteenzetting. Deze werkstaking — zegt de B. S. — heeft voor ons Belgen eene uiterst tragische zijde, omdater enkele honderde geinterneerden in den loop van het conflict het werk der stakende Nederlandscbe bootwerkers hebben aangenomen. In gewone omstan-digheden zouden wij zulke daad niet onopgemerkt laten voorbijgaan hebben. Maar de omstandigheden waren van zulke bijzonderen aard dat wij. na vooraf-gaande ruggespraak met een bestuurder van den modernen transportarbeiders Bond, de liandelwijze dezer geinterneerden, hebben wij ze niet goedge-keurd, niet hebben afgekeurd : zij hebben de roi van onderkruiper niet vervuld. Dit voor wat betreft het oordeel dier redaktie van « De Belgische Socialist ». Vain Belgen d'us. De 'andere klok igeeft zoo wat denzelfden taon. Door Heylkoop itooh, den nu o/rulangs in Rotterdam tôt volksvenbegenwoord'iiger verkozen, voorzitter der moderne organisatie van transport arbeiiders, werd aan een reda'kteur van <( Het Volk » het orgaan der Nedeirlandsche Soc.-dem. paiitîj, 10. a. gezegd idlat : De staking isbegonnen op en door anarchistische manier. Zij was niets anders dan een volslagen directe-actie-staking. Voor Holland — zegde Keyhoop verder — was het economisch effect van geen beteekenis. Het eenige droevige resultaat was, dat in het hongerende België den nood ten top steeg. Ik zie de zaak zoo, dat deze geinterneerden in de eerste plaats door liunne autoriteiten gedwongen konden worden tôt dezen arbeid. In de tweede plaats werden, toen deze geinterneerden aan het werk gin-gen, ook reeds booten gelost door Hollandsche boot werkers in Vlissingen en Amsterdam, n.l. door syndicalisten. Als dit paair zinnen uit ih'et interview van Heyikoop nog niet duidelijk genoeg spreken mioest, zoo over de oorzaak der staking aie over de roi (der igeiniterneerden daarin, dain zouden zij itooh Ihiunme voile ibeteekenis kirijgen door het feit dat ihij zelve deerlijk afgenanseld werd, toen hdj, op eene vergadering voor boot- werikiers, in de Beurs lté Rotterdam, dezen trachtte laian te zetten om de voorstellen van het N. S. K. te aanvaarden en daarop aan het werk te ®aan. * * * Dat het an<archistiisohe etlement in Hotta/nid de laatste tijden ,zdch zoo ibediroevend sterk gelden dbet en toetredlinig erlangt — zooals blijkt niet alleen uit verschillienide opstootjes, het uïtjou-wen !der... koninigin zelfs, maar ook uit het ver-kiezen vian drie, mim of imeer anarchistische ele-meinten tôt voilksverteigenwoortdigers — dat moe;t ons, na eenig inadenken, nu juist zoo erg niet tneer verwionderen. In Holland toch gaat den woeker in de eerste levensibenjoodigheden nog op uitgebreidere sc'haal zijnen sohandelijken gang dan dit hier het igeval i's. Zijn de ipnijzen der meeste artikelen er nog niet zoo ihaog lais idlilt Ihiier bij ans ihet geval i®, in aile gevall izâjn iZii'j iheel veel te hoog in ver-houding toit den kositprijs en het feit dat dit land een <heele boel produkten in zulk eenen over- vloed izeiLve oplevert, idat het nu nog daarvan een deel uitvoeren kan. Zoo goed «lis al wat aaken doet of er maar een winkeltje of zoo iets op na houdt, verdient dan ook schan.delijk veel gelid. En in de eerste plaats zijn de industrie- en haveinarbeideirs, alsook de velerlei arnbtenaren daarvain de slachtoffers. Dit om reden dezer verdiensten om iden ibijlange niet gestegen zijn in verhoiudling der e norme opdniving v-an de priijzen van kleeren, voedsel enz. Daarbij komt dan idat het broodrantsoen la ger is dan hier (200 gram per idag). Iets wat weer enkel op idiezelfde kategorie van men-sohen drukt, om reden wie veel verdient in de pâtisseries zooveel igebak koopen kan als hij maar wâil ; daar dat niet igerantsoenerd is. En daarbij komt inog idat Holland ve/rpliicht is 1 e v e n smidde le n naar Duiitsohland uit te vo'eiren omdat het aniders, in îiuàiî idaarivan, gee-ne kolen van diaar onitiviangt. En zonder kolen geene industrie, maar ook gjeene verwarming bij pantikulieren. Al die verschiiillende feliten nu koimen in huline uitwerking geheel en uitsluitend neer op aribei'ders en ambttenaren. De menschien toch 'die geld Ihebben of veel gelid winnen, koopen pâtisserie als ze geen brood hebben; koopen 'hout waar den kolen-voorraad te kort sohiet. Zelfs iin dat land dus, dat nog niet recht-abreeks in d'en oorliog betrolkken is, nog grooten-deels zijne eigene z!aiken regelen kan, niet bezet is door eene vreemde macht.... daar ook komt ditzelfde verschijnsel 1200 scheip naar voren als wiaar ook : de zoo mutitige, met geest en hand arbeidienide bevolkiimg is ide idupe, de anderen verrijken zich ten koste vian dezer armoede. Het algemeen, het nationaal vermogen van Holland is ontziaglijlk aangegroeicl. Maar die vermeerdering ginig naar de kassen van enke-len, naar de reeds gevuild'e kassen grooten-deels. Terwijl lhet arbeidende elernent verairmd en verhongerd zelfs. Men rnag er mu eene levensbeschouwing op na houiden zooals imein wil, maar wanneer men over wat gezomd v.erstand ibeschilkt en zoo schandeiiijik, zoo bruitaal het onrecht hioogtij vieren ziet, ide slechite verhoudingen en rege-ling zoio scherp en pijniliijk nijpend naar voren ziet treden... nu dan ibegrijpt men ook uit wel-ken hoek die nijging naar het zooigezegde anar-chiiisme komt; wat en wie ide schiuJid, de oorzaak van dlien verontrustenden aangroci idaarvan is. En dan kan men ook zeer gemaïkkelïjk be-grijpen dat in zulk ,nijpend gebrek levende en. . werkende menschen, niet erg gevoelig zijn wanneer men hen voonhoudt : dût, door hun in uitersiten vervallen, anderen dreigen totiaal te verhongeren. Wie zelf, al werkende honger lijdt, en mid-den in een gestadig binnenvloeiend'e geld-stroom, met vrouw en kind, door imme-r toene,-mend gebrek,naar het totale vlerva'l gaat... zoo iemand ibekommerd zich niet mter om anderen.En hoe ikain men itrouwens ibij die ongekikki gen, hoofdzakelijik sleoht opgevotden, en den nu nog sleoht gevoeden — hoe kan men daar toegeviniig, meelwaren voor anderen gaan zoe-ken of verhopen, ails de gelukkigen, zij die ailes hebbeni... daar zoowiel alis hier en elld'ers, noch naar hen noch naar wat ook zien en maar steeds grijpen naar meer, naar immer meer geld. Onafgezien of er den vloek van een geheel door gebrek en tering verznnkende volk aan vastkleeft. # * * Wij zouden ons om de toestanden in Holiland minder idirekt hoeven te ibekommeren, ware het niet dat wij zoo maar pas ide nijpende or.-dervindimg hebben opgedaan, van hoe verre gaanden invloed zij, voor ons hier, voor een bijzonder deel onzer bevoorradmg, zijn kun-nen.Den goeden of den slechten igang dier zaken in het Rotterdamsche havenbedrijf toch, kan voor ons heele volk ofwel bevoorrading ofwcl den honger beteekenen. Dat i» nu, door dit konflikt, eens dreigend duidelijk aangetioonld. W1 j hebben dus wel i'ets en veel zelfs, ite zien n den gang idiier zaken ite Rotterdam. En wij Btjn vei'zekerd diat onze kamerad'ein, dat onze piartijgenooLen, in iHollanid vierblijvende en ge-arganiseerd in den « Bond voor Beligische Ar-oeiders » dat die de Belgiscbe regeering in Le davre daarop wel zeer dringend ,wijzen zul-en.En ide Balgische regeermg kan optreden in deze. De kwestie immers van goeden of slechten ïaiiig der zaken in het Rottexidamsche havenbe-iidjf hanigt gewoornweg af van wat ibetere oi ilechtei-e toestanden der door de Relief, gebe-digde bootwerkers. Het is dus hier niets anders ails eene kwestie /an itegemoeitikaming, een kwestie vain wat geld lus. En daar er nu op geene miljoenen gezien rvordt, ten ibate van verriietigirng en volkeren-noord, idan kunnen er ook wel eenige duizen-ien af om onze bevoorrading, onzen toch al 400 kleinen boterham te verzekeren. lien akkoord imet de Rotterdamsche georga riseerde bootwerkers, bij hetwelke, mits zeke-•e teigemoetkominig, ide Relief-schepen een re-jelroatig personeel verzekerd wordt, zou in ieze volstaan. Ik iherhaal, dat zou wat igeld kosten. Maar er is geld. Meer nog er wordit, door een tlein groepje kapitalisten ginds, heel veel geld Jerdient aan het mooie Werk. der Relief.com-nission. Die zouden zich (dus ibest met een dein beetje minder kunnen ite vire den stellen, )m onze al zoo kleine rantsoenen te verzeke-en. Iets waiartoe de Belgische Regeering hen (Vel zou kunnen verplicbten. Een der 'artikels in ide B. S. daarover, het-veLke iik hier .gedeeltelijk volgen iaat, spreekt lienaangaande duidelijke taal genoeg. Men oordeele trouwerns zelve. LLOYD ROYAL BELGE Tijdens den oorlog is de Antwerpsche scheepsree-derij Brys en Gylsen(* omgezet geworden in de zoo-genaamde Lloyd Royal Belge, met financieele hulp en deelneming onzer regeering. Over de mnerlijke toedracht dezer kwestie zullen wij heden niet spreken, dat is iets voor later. Trou-wens in het Belgisch parlement zal daar nog wel een hard woordje over gewisseld worden. Vandaag spreken wij over de ontzagelijke winsten, geboekt door deze reederij. Het bilan van het maatschappelijk jaar 1917 is verschenen. Het maatschappelijk kapitaal van dit quasi-officieel vennootschap bedraagt 50 millioen, tegenover de gemaakte winsten, die de reusachtige som van twaaii millioen 165 duizend 18* 1rs. bedragen ; hetgeen wil zeggen, dat de winsten dezer onderneming in den loop van één jaar schier een vierde van het maatschappelijk kapitaal bedragen. De tantièmes voor den Raad van Kommissarissen bedragen zeven en zestig duizend 661 fr., te verdee-len tusschen acht commissarissen, hetgeen voor elk maakt ongeveer de som van 8500 fr. plus de dividen-den van hunbelegd kapitaal. Want de commissarissen zijn ook over 't algemeen de grootste aandeel-houders.Hoe zijn nu deze winsten verwezenlijkt geworden ? Schepen van de Lloyd Royal Belge varen meeren-deels voor rekening van de " Commission for Relief » tôt bevoorrading" onzer bevolking in bezet België. Met a. w. 't is de Belgische regeering. welke een leeuwenaandeel gestort heef t van het maatschappelijk kapitaal van 50 millioen, die, in den vorm van bevrachtings- en reedeeijkosten, deze millioen-winst aan de maatschappij heeft aan de hand gedaan. De naam van de Belgische regeering is een om-sclirijving voor het Belgische volk, want 't is per slot onze bevolking, die deze winsten onzer haven-kapitalisten zal te betalen hebben. Goed, zal men ons antwoorden, maar hoe wilt gij dan, dat de levensmiddelenvoorziening voor onze reeds zoo ongelukkige landgenooten in bezet België zou kunnen plaats grijpen, ware het niet. dat de Lloyd Royal Belge zich deze zaak aantrok. Waren wij de Belgiscbe regeering geweest, dan hadden wij de schepen van de Lloyd Royal Belge doodeenvoudig gerequireerd en de reusachtige winsten, die nu in den vorm van tantièmes en divi-denden ten goede komen aan enkele onzer kapitalisten, zouden in de landskas gebleven zijn, t.t.z. ten goede komen aan gansch onze bevolking. Het middel is gemakkelijk en het verschil zou groot geweest zijn, en 't is juist dat verschil dat het Capitalisme Lensclietst tegenover het socialisme. Tôt hier die « Belgische Socialist ». Op dit imillioenengesohenk zelve aan enke-en, zullen wij nu niet inigaan. Alhoewel het chreeuwend afsteekt tegen de volkomen on-Jaatzuchitiigheid1 waarmede hier aile besituurs-uncties bij den volkstetin en diistrilbutie de/ evensmiiddelen waargenomen worden. De îeigische regeering is niet hier. En men valt jeene afwezigen aan, om rede dezen zich niet 'erweeren kunnen. Wij wilden met de aanhaling van dit arti- kel enkel onze hieiriboven geuite bewering sta-ven : « diat er veel .geld i® ». En twujfel daaraan zal er nu wel niet meer oveilblijven. Van dit geld, die millioenen, gewonnen ten koste onzer bevolking hier — wanit zij komen van de ihooge vrachtprijzen voort, welke op hunne beurt onze iranitsoenen weer duurder maiken naituurlliijk — Iklan dus gerust wat afgeno-men worden, tôt eene biillliijke tegeimoe tko min g der (bootwerkers en zeelieden. Waardbor dan rampen, zooals er nu pas eene van onze bevolking afgeweerd is, itotaai zouden vermeden worden. yoigens ons toch moet de toeigeviiing komen van dezen iwelke .het beste tioegeven kunnen, wie lhet ook zij. En wie hier het ibesit wat miissen kan de hon gerende, Rotterdamsche bootwerkers of de miljoenen verdienende groot-ka pi t alist e n van de « Lloyd Royal Belge » ,daar kian geen twijfel in bestaan. Als — wat wiij sterk ibetwiijfelen — diie zede-les nu moest gefcrokken 'Worden, uit de nu, voor onze bevolking, nog gelukkig afgeloopen sita-king te Rotterdam, konden wij, ten miinsite voor wat dien kant der zaak betreft, imet eeniige ge-rustheid onze verdere bevoorrading te gemoet zien. En kan kunnen wij later (de soherpe vraag wel witvechten : Waarom werklâeden en employés iin idiienst onzer Hulpkomiteitten, zoo ka-riig 'betaald wiorden ; ide besituurders daarvan hier ailes gratis doen en enkele groot-kapitalis-ten daartegenover millioenen verdienen moeten aan de bevoorradlinig van ons arme volk? L. V. & (*) De reederij der firma Brijs en Gylsen is als wij het goed voor hebben, deze dev paters Almoezeniers van den Arbeid « uit de Londenstraat. M zonderlinge VerMiger Over enkele dagen vonden wij m de Antwerpsche pers eenen redelijk opgeschroef-den oproep van wege «Unitas», de gekende mutualiteit der employés. Gezegden oproep was gericht aan de lie-dienden der Antwerpsche Komiteiten. Zij werden verzoclitin den « El-Bardo » te ^omen om door den lieer Yan der Aa, voorzitter van « Unitas », eene uiteenzetting te hooren ge-ven over het algemeen maken van een ver-hoogd loonbarema. Wij zijn nog al wat gewoon van die zijde en verhazen ons dus niet zoo ligt.... maar dat was nu toch wat al te bar. Men moet weten toch dat ons, afgevaardig-den der Werklieden-Partij, bij aile mogelijke of onmogelijke gelegenheid voorgehouden wordt : dat hetgene door ons voor de be-dienden, enz. aan verbeteringen bekomen wordt, niet in het openbaar als propaganda-middel mag worden uitgespeeîd. Honderden keeren werd ons op eene soort patriarchalen toon aangezegd dat debespre-kingen in den schoot der Komiteiten ver-trouwelijk zijn moeten. , En nu komt daar Mijnlieer van der Aa, Gomiteitsbestuurder, zoo maar openlijk in de bladen, en dat in de Antwerpsche nog al, schrijven : dat hij voorzitter van « Unitas » gezorgd heeft dat aile bedienden van 't Kom. voor schamele Armen, van een verhoogd barema genieten zullen en hij nu ook eens aan de anderen zal gaan vertellen hoe zij dat ook — en dan nog al binnen de acht dagen — bekomen kunnen. Ik kan mij dan ook gemakkelijk het ge-zicht voor stellen van onze goede conserva-tieve Komiteitsbestuurders, bij het lezen van dat ding. Onze eerste beweging was lachen dus. Bij nader toezien bleek echter aan die zaak niet alleen een kluchtigen maar ook eenen gemeenen kant vast te zitten. Den lieer Van der Aa toch was geen voor-stander geweest in het Komiteit, der loons-verhooging, waarmede door hum nu zoo dwaas gebluft wordt. Hij was er integendeel tegenstander, verwoeden tegenstander, den eenigen tegensiander.van geweest, Hij vond 225 fr. met duurtetoeslag te veel voor een bediende en stelde een maximum voor van 165 tôt 180 franken. Men zal mij toegeven dat het eene zonderlinge, onbegrijpelijke doenwijze was voor een voorzitter eener bedienden-vereeniging. Maar de collegialiteit enz. belette onze man-nen welke aan de besprekingen dier salaris-verhooging deelnamen, dat heerschap in het openbaar daarover rekening te vragen. "V^OENSDAG 18 September 1918 4" JAARGANG n' 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes