Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Decembre. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1qg0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SYIMDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, Ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De GeneeskundigeHulp door de Mutualiteiten Het waarlijk onbenullige der reden van het weigeren der Vakbonden, welke ook aan zieken-ondersteuningdoen, tôt deelneming aan den dienst van het Nationaal Komiteit, beslissing welke voor den A. D. B. in den Open Brief, door L. Van Berckelaer in ons laatste nummer, objectief be-handeld werd, dwingt ons verder uit te weiden, gezeien het verdachtmakend karakter waarvan dit besluit blijk geeft. Zooals gemeld werd, richt het Nationaal Komi-teit voor de leden der maatschappijen van onder-lingen bijstand, ziekenkassen en dergelijke, de geneeskundige hulp z4t> in, dat dezen hunnen geneeskundigen dienst bhjven behouden of indien hij nog niet bestaat, hem kunnen inrichien naar de voorschriften van het Provinciaal Komiteit, en waarna dan genoemd Komiteit de kosten ervan betaalt. Onze Vakbonden ook boden zich aan ©m voor hunne leden, welke toch in gewone tijd bij ziekte gesteund werdeu, den geneeskundige dienst van htt Komiteit over te nemen, zich steunende op het karakter der hoogste solidariteit en de jarenlange werking dier organitiëa i zake onderling hulpbe-toon. Zi] aanzagen zich dus, en met reden, ail de eerstgerechtigden om als eeriijke helpers van het Naiiouaal Komiteit en geweteusvolls uitvoer dtrs van dezes inzichten op te treden, Terwijl nu de ware (!) zieltenbonden en Beste-Brood Mutualiteiten zich reeus vanaf de maand Juli in de bedeeling van duizende franken konden verheugen, werden wij, met onze op de bazis van zuiver hulpbetoon gevestigde organisatiêo, met hun breed aangeboden hulvaardigheid, her- en derwaarts gezonden als te rechten misdadigeis, van Antwerpen naar Brussel en terug, weer eens heen en wetr, dus weer de oude geschiedenis van Herodus en Pilatus terwijl ook de verrader-lijke Judas en de meineedige Petrus met ontbrak, tôt we, einde Ociober, werden afgewezen, op gio id dat « dat de inrichting onzer Vakbonden niet beantwoord aan de voorwaarden yereischt van de Mutualiteiten ». Een eenvoudige foimaliteit in de boekhouoing, waaraan door ons niet genoegzaam waarde is gehicht geweest, wordt voldoende geacht om de Vakbonden af te wijzen. Zoo gaat het dus: de ziekenbonden geen elgen lijke mutualiteit zijnde welke niet in regel waren met de voorschriften van het Komiteit kunnen zich nog daarnaar inrichten doch de vakbonden mogen dat niet. Die worden etfenaf : afgewezen! Merken we nu op dat de creaturen van de kle rikalen en liberalen ziekenbondjes reeds de lei-ding van die werki.ig in handen genomen en er de richting, naar hun zin, hadden aan gegeven, diie maanden vôôr de .bekendmaking van de voorwaarden tôt deelneming, zoodat het wel onnoodig zal wezen te betoogen hoe getnakkelijk het aan-passen aan die voorwaarden was voor sommige inrichtingen wier leden nooit een centiem bijdrage betaalden, zelfs niet eens weten dat ze lld zijn. Die eenvoudige fonnaliteit was dus voldoende om ons het recht te weigeren dat anderen werd toegestaan en bijgevoig de Vakbonden te bestem-pelen als onge&chikt, onbekwaam en te weinig betrouwbaar. Wat kon hier de manier van boekhouding ma-ken? Het gi ig enkel om iets nieuwstot sia d te brengen waaraan elk zich aanpassen kon, dus ook onze Bonden, doch o »k dat mocht niet want.. het waren Vakbonden !1 Niet de manier om de rekenitig te maken maar de Vakbund zelve werd verooidetld! Daarom hebben ook ALLE Vakbonden eenpa-rig zich solidair verklaart zelfs dtzen welke de gtlcgei heid gedoden werden om langs een ach-terpoonje in die geneeskundige dienst binnen te dring*n. En dat was plicht. want, met opgeheven hoofd mogen en kunnen de Vakbonden zich overal aan-bieden en aan ons verleden van fierheid, zelfbesef en eigenwaarde zijn we verplicht ook met opgeheven hooide te ontvangen wat on» re«ht is. Men neemt niets aan van de linker- als de rechterhand U in 't aangezicht slaat en men U, voor de heele wereld ala onmondigen tracht te doen doorgaan. De Vakbonden zijn, hunner krachtdadigheid dank, nog niet zoover gebracht als het met sommige behoeftigen is kunnen gebeuren. Die laten zich niet zoo gewillig trappen, evenmin als ze zich zonder meer tôt onbekwaam en ongeschikt bestempelen iatan. Zien we terioops o! die vakbonden inderdaad zoo weinig waardig zijn als de heeren leden van het Nationaal Komiteit h*t zouden willen. Het nahouden van een afzonderlijk rekeningetje voor de ziekenkas IS geen reden, kan geen reden zijn, enkel een voorwedsel, temeer daar onze « rechters in deze > zich niet eens geweerdigden kennis te nemen van de wijze waarop onze boek-houdirg gedaan wordt, Indien dit gebeurt ware, zouden ze hebben moeten bestatigen dat de door hen zoo liefderijk getroetelde ziekenpotjes ver, aanzienlijk ver aGhterstaan tegen onze opvatting van onderlingen bijstand, welke niet gebaaeerd is op openbare toelagen van duizende en nog eens duizende franks, zonder dewelke de mutualiteiten niet zouden bestaan. Onze solidariteit uit zich zonder gebedelde hulp. We hebben immer onze leden geleerd zich, steunende op eigen kracht, doorheen htt leven te slaan, onder aile opzichten, zonder btjzondere of openbare almoezen, getuige de honderdduizenden, door de Vakbonden aangewend ter bestrtjding van de demoraliseerende gevolgen van werkeiuos-heid, der ziekte zelve, van ongevallen, sterfte, werkonbckwaamheid en ouderdom, getuige de hardnekkige en zware strijden voor materieele lotsveibetering, betere ioonen en werkvoorwaar* den, een middel tôt voorkomen der ziikte, der verzwakking en een vetl beter, breeder opgevat werk dan dat wat de ziekte ongemoeid laat komen en slechts de nadeelige gevolgen ervan verzaeht. Kan er beter werk van zedehjke verheffing gebeuren dan er door onze Bonden beoogd wordt, door het solidariteitsgevoel tôt het hoogste op te voeren en door den arbeider, den niet-bezitter, materieel onafhankelijk van openbare hulp te maken ? ? Hoe dikwijls is het bewezen en toegestemd, door regeerders en werkgevers, dat de Vakbonden, onze Vakbonden, tusschen hunne leden, de waardigste, bekwaamste en ernstigste arbeiJers tellen;dat zij het zijn die onafgebroken strijd voeren voor de verbetering der nationale voort brengst; datjdoor hunne krachtdadige actie, die uikwijis met gevang wordt beloond, tegen zwen del en knoeiwerk voor een paar centen winst, wordt ingegaan en dikwijls paal en perk gesteld, waardoor niet alleen het individu, doch ook de geheele natie stoffelijk en zedelijk omhoog ge-werkt wordt en het prestige verhoogd, niet alleen van den arbeider, doch ook van de heeren leden van het Nationaal Komiteit, welke wel het kli€n-teel der Armbesturen, waarvan de maatschappij niets meer te hapen heeft, steunt, doch de veree-nigde arbeideis om hunne overgroote solidariteit, in de massa terugstampt. Niet om het verwezenlijken van groote en grootsche daden zijn de Vakbonden onbekwaam, wèl, volgens de heeren van het Nat. Komiteit om hunne leden eene ziekenkaart te verstrekken en verder kontrool te houden over den dienst. Het gaat er klaarblijkelijk om ons als on betrouwbaar te doen uoorgaan. Zonder verder in te ^aan op het feit dat de duizende arbeiders met betrouwen de factors van hun bestaan in de handen der Vakbonden leggen en zich door hen, door allen tegenslag, naar een beter bertaan latwi voerea, voletaat h«t, wat betrouwbaarheid beireft, te wijzen op de onschat-bare diensten die door de Vakbonden en hunne beste elementen in de huidige steuninrichting bewezen worden. De eerlijkheid en goedt trouw dezer blijkt soms wel de reden te zijn waarom ze niet overal in dezelfde mate gewenscht worden, doch waar ergens, niet door een paar politieke buitzoekers maar door de openbare meening van onkreukbare trouw, toewijding en eerlijkheid gesproken wordt, wees dan zeker dat het gaat over socialisten en vakbonden. En waar dezes hulp eens geduld is, wordt ze gauw gewenscht en ten «lotte onmis-misbaar.Dat weet men misschien ook wel te Brussel, waar men, om een formaliteitje, den sttmpel van onbekwaamheid, onwaardigheid en onbetrouw-baarheid op den Vakbond drukken wil, doch, zooals we altijd ondervonden hebben zal ook hiervan wel de groote reden zijn : « dat belangen niet te bekeeren zijn ». We staan, nu nog, immer als klasse van verdrukten en uiigebuiten zwak tegenover de bezitters der macht, doch of het daarom die laatsten kan toegestaan worden hun evenaasten, in hunne almacht te verguizen en zelfg te vernederen zonder één woord tôt aan-klacht, tôt protest, kan niemand, hoe zwak ook, laten welgevallen. Daarom staan we hier pal tôt verdediging en sterk in onze overtuiging dat we, zelfs op het terrein waar we geslagen zijn, meer bekwaam, meer geschikt en meer bevoegd zijn dan onze rechters. Wat we bewijzen zullen. J. Verdonck. SOEP Verleden week hebben een paar op. stootjes plaats gehad aan eenige soep. lokalen, welke opstootjcs gelukkiglijl geene ergere gevolgen hebben gehac dan dat de bevelen van het beheer dei soep niet op de letter konden uitge-voerd worden. Er was namelijk bevel gegeven var af 1 December geene soep meer t« laten uithalen dan aan zieken en ou-derlingen, dit, naar men ons meldt, of bevel van het Amerikaansch Komitei dat de waren levert. Nochtans zooals het gewoonte was wisten de menschen weer van niets vandaar strubbeling met de eenvoudigs uitkomst dat, zoolang de kaarten nie^ in regel zijn, men de menschen weei verder soep laat uithalen, wat ook maar best is. Ons verwonderd het ten sterkste da! men niet een paar dagen kon wachter met dit bevel gezien er spraak is var het uithalen van soep mits betaling van 10 centiemen per 3/4 liter, in te voeren en dit binnen korten tijd. Tôt zoolang kon wel, ons inziens, het uithalen toegelaten worden. Ook in andere opzichten schijnt men zich door de haast weer in de vingers te hebben gesneden. Laat men nu maar zoo gauw moge-lijk zorgen dat het uithalen algemeen kan ingevoerd worden. Het is een reéele eisch des tijds en eene sociale noodzakelijkheid, wat binnen korteren of langeren tijd insgelijks het geval zal wezen voor de gemeenschappelijke keuken, of beter nog gemeenschappelijke voeding, wat ten slotte de eenige uitkomst sal blijken t« »ijn. V. KLEEDERSTEUN Naar ons verteld wordt zal te beginnen met deze maand de kleedersteun eenig-zins verhoogd worden. Zooals we gemeld hebben, was het bedrag per bon verhoogd doch niet het aantal stuks of dezer waarde. Omstandigheden hebben nu toegelaten daaraan tegemoet te komen zoodat toch wat meer dan vroeger voor een bon zal kunnen gegeven worden. Hoe weinig het ook is, het zal best ta pas komen, want de kleedingsnood bd-gint langs om meer nijpend te worden en de gemoederen worden er, met de ge-ruchten nopens het stoppen der kleeder-bedeeling, niet geruster op. Wat die geruchten betreft gelooven we niet dat die schorsing binnen een paar weken al te verwachten is. J, De Openbare Waschinrichting (Jitbreiding Als we goed ingelicbt zifn zal eerst~ daags eene tweede inrichting van dit soort steun, wat tôt biertoe reeds zulke goede diensten bewees, tôt stand ge-bracbt worden. JSaar aile waarschijnlijkbeid zal het ditmaal de beurt zijn aan de noordkant der stad ont, altbans het brengen en terugbalen van het linnen in terichten. De Wijkkomiteiten hebben alreeds aanzegging gekregen om nieuwe in-scbrijvingen op te nemen zoodat de behoeftigen, wien het waarlijk over het algemeen onmogelijk is thuis het linnen, we zeggen niet eens zuiver, enkel friscb te krijgen, best doen zich zoo gauw mogelijk op de Wijkkomiteiten aan te bieden. Denkelijk zal meh Januari de tweed« inrichting in voile werking zijn. Weer een goed puni voor bet Komiteit en een voorbeeld voor anderen. _ L Sleclite regeling of moedwil ! Als zoon eener oude moeder, die eene vrijkaart heeft om reden van ouderdom, ga ik zelf den steun mijner moeder ontvangen. Hetgeen ik Zaterdag namiddag in Lokaal 4 ondervonden heb, is waarlijk ongelooflijk. 28 Oudjes zijn ongetroost moeten huiswaarts keeren, zonder geld of bons. « Er ts niets meer, klonk het, morgen terug komen », en de oudjes en ik ook natuurlijk moesten er wel vrede mede hebben. Dat zoo iets zou kunnen gebeuren in eene buitengemeente, zou ik kunnen geloofd hebben, maar ZOO IETS in eene groote stad als Antwerpèn, dat komt mij voor alsof er slechte regeling of moedwil den troon heeft in onze komiteiten. Hopende dat de gemachtigde per-sonen maatregelen zullen nemen, dat zoo iets niet meer in de toekomst ge-beure, dan zou dit veel bijdragen om ons zwaar gedrukte volk het lijden minder te doen voelen. D.V.W. 2AT'ERDAG 3 19$ JAARGANG nr 19

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes