Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

302 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Decembre. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Accès à 09 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8fp9s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZATERDAG 4 DECEMBER t9i5 JAARGANG nr \9 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algeroeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Huishuurkwestie. Een stap vaoruiï Van af het begin dezer oorlogs-periode, waar natuurlijk, zooals immer en in ailes trouwens de arbei-dende klas het zwaarst in beproefd werd en de hoogste toi aan moest betalen, hebben wij, georganiseerde arbeiders, ons verplichî gezien hard-nekkigen strijd te leveren tegen zekere huizekensmelkers, welke zich zelfs niet ontzagen tôt de ouders, de vrouw en kinderen van den voor het vader-land strijdenden soldaat meedoogen-loos te vervolgen en op de straaî te doen werpen. Lang stonden wij alleen in onzen strijd; vele ongeiukki'-^n werden nog dieper in de eilende gedompeld. En steeds onbarmhartiger werd opgetre-den tegen arme wezens, omdat zij geen geld hadden en de armen hunner broodwinners door den oorlog tôt machteloosheid gedoemd werden. Lanzamerhand echter begonnen 00k anderen dan wij, begonnen 00k hoog-geplaatste persoonlijkheden het erger-lijk-onmenschelijke, dier handelwijze van een deel huiseigenaars in te zien; begonnen 00k andêren dan wij min-achtend de schouders op te halen voor de eeuwig zelfde uitspraakder Vrede-rechters : « huishuur moet betaaid worden » dewelke als eene bespotting klinkt in tijden als dezen. Over enkele weken werd dan 00k door het « Nationaal Comiteit voor Hulp en Voeding » ingezien dat bij de bestaansnoodwendigheden 00k eene redelijke huisvesting hoort en werden dan 00k overal « Woning-comiteiten » in het leven geroepe.n met opdracht bemiddelend op te treden en daar waar dit niet hielp en op de hard-vochtigheid van den huisheer afstiet, de ongelukkige slachtoffers een dak boven het hoofd te bezorgen. Onzen strijd is nu daardoorwel niet afgeloopen, maar wel van gedaante veranderd. Zooals wij eerst bekomen hebben dat het princiep « de armen moeten in bescherming genomen worden tegen de onmenschelijken onder de huisbazen » nu van hoogerhand aanvaard wordt, zoo moeten wij nu nog bevechten dat ons recht om in die « Woning Komiteiten » te zetelen er-kend zal worden. Want uitgezondert ANTWERPEN, heeft men in aile ge-meenten — en dat trots heî « Nationaal Komiteit het anders bevolen heeft — zoo nauwgezet gewaakt en gewerkt tegen het intreden van het ware wer-kerselement in die Komiteiten, als men het daar nog nooit tegen besrnet-telijke ziekten heeft gedaan. Met wat geduld en veel energie ko-men wij daar echter 00k wel. En de zekerheid daarvan kunrten wij putten uit wat wij reeds bereikt hebben. Want wie onzer zou, in de vooraf-gegane donkere maanden, toen men de armzalige meubelijes der ongelukkigen zoo maar meedoogenloos op straaî wierp, of hen dag voor dag de zede-lijke marteling van den geldeischenden huisbaas of deurwaarder aandeed — wie zou dan gedacht hebben dat een-maal het « N. K. » onze taak om die parias teverdedigen tegen hunne huisbazen en tegen het gebrek aan durf der Vrederechters, om volgeris om-standigheden te handelen — zou over-genomen hebben? Niemand ! En toch is dit gebeurd en wordt nu van hoogerhand het princiep erkend : « dat wie ter goeder trouw zonder bestaans-middelen is in deze periode, niet uit zijne woning rnag gezet worden, en bij uitzonderlijke gevallen eene andere woonst moet bezorgd worden ». En om een klaar gedacht te geven hoe personen van beteekenis uit de burgerij nu oordeelen over de huis-eigenaren, die door hunne hardvoch-tigheid jegens hunne zoo.zwaar geteis-terde medemenschen, het stichten eerst der « Scheidsgerechten» en daar-na der Woningkomiteilen » noodzake-lijk hebben gemaakt, diene hier eene verklaring welke aan duidelijkheid niets te wenschen laat. De ondergeteekenden, Voorzitter en Leden van het «Prov. Com. voor Hulp» (Adm. bur.) der Pro-vincie Antwerpen, verklaren dat een huiseigenaar welke, zonder noodzakelijkheid, in de tragische omstandigheden welke ons duurbaar België nu doormaakt, tôt maatregelen van uitzetting drijft, jegens een vader van een gezin welke bewoner is van een zijner ejgendommen en nu niet in staat is om te betalen — dat zulk een huiseigenaar te kort komt aan aile zijne verplichtingen als Belg en als Vaderlander. De ondergeteekenden zijn van meening hier te moeten aan toevoegen : dat het juist door die eilende der werklieden-huurders is, dat het « Nationaal Comiteit voor Hulp » zich heeft verplicht gezien eene afzonderlijke afdeeling te stichten, welke enkel voor taak heeft aan die ongelukkigen eene schuiiplaats te bezorgen. Is geteekend : A. CARLIER, Voorzitter van het « Provinciaal Comiteit voor Hulp » en Bestuurder der Nationale Bank van Antwerpen. F. FRANCK, Secretaris van het « Provinciaal Comiteit voor Hulp ». . A. COOLS, Schepene van Financiën van Antwerpen en lid van het Provinciaal Comiteit. SOETEN, Gemeenteraadslid van Antwerpen en lid van het Provinciaal Comiteit. A. PALMANS, Advocaat, lid van het Provinciaal Comiteit en van het « Centraal Comiteit voor Hulp aan Uiigezette Huurders». De waarde dezer verklaring zit hem niet alleen in de maatschappelijke po-sitie dier onderteekenaars, welke de verschillende politieke gezindheden aankleven, maar 00k grootendeels in de groote roi welke zij in de algemeene steunbeweging nu reeds gespeeld heb-bert en welke hun eene rijkere onder-vinding en beter inzicht in de huidige toestanden en nooden der arbeidende bevolking verschaft hebben dan velen huns gelijken. Wij kunnen er dus wel mee vol-staan.Het terrein onzer werking in deze is dus werkelijk verplaatst, dat onze kameraden daar dus wel rekening mee houden. Het in het openbaar optreden tegen de huiseigenaars van slechten Wil is onnoodig geworden. Aan de betrok-kenen moet nu den weg naar de « Wo-ningkomiteiten» gewezen worden en gezorgd dat zij bij machte zijn daar hunne zaak goed duidelijk en naar waarheid uiteen te zetten. En dan verder met aile energie en aile wettelijke middelen den strijd aan-gehouden voor onze vertegenwoordi-ging in de « Comiteiten ». Ons inzicht, onze ondervinding en onze levensbe-schouwing zijn daar minstens van evenveel nut en beteekenis als elke andere. En wij zijn immers toch 00k Belgen niet waar? dat is ten minste de ziens-wijze van het « Nationaal Comiteit » L. V. B. Rechterlijk Eerherstel Vertaling De eerste Kamer van de rechtbank van Eersten Aanleg, Zitting houdende te Antwerpen, heeft in datum van 30 Octo-ber 1915, het volgende vonnis geveld : In zake van : Mr Edmond Vervroegen, fabrikant in vensterblinden, Berchem, 23, Van Marsenillestraat, Aanlegger; Pleitbezor-ger : Mr Van Caillie, tegen de Naamlooze Maatschappij Excelsior, drukker-uitgever, gevestigd te Antwerpen, Baron Joostensstraat, 2, Verweer-ster; Pleitbezorger : Mr Arthur Feyens. Partijen gehoord in hunne middelen en besluitselen : Gezien de stukken van het geding : Aangezien dat, zoo de huisvesting der minder begoede klassen de geesten bezighoudt en de aandacht der pers gaande maakt, het nochtans noodig is, wanneer deze Iaatste zulke vraagstukken behandelt, dit geschiede op gematigde wijze, en met zich te onthouden bepaalde iieden in de be-twisting te mengen ; Aangezien deze gedragslijn niet gevolgd werd door de ver-verweerster ; Aangezien het aangetijgde artikei haatvol is, en opgesteld in kwetsende en hoonende bewoordingen, zonder zich te be-kommeren om de feiten van de zaak, namelijk om deze om-standigheid dat de aanlegger gedurende lange maanden had gewacht vooraleer zijnen schuldenaar in het recht te trekken; Aangezien het den rechtbank niet mogelijk is toe te iaten dat de pers zich aldus zou inlaten met het privaat leven der bur-gers, deze aldus bloot stellende aan kwaadwillige beschou-wingen van wege een gedeelte der bevolking, welke soms al te gemakkelijk zonder onderzoek deze boosaardige aanwlj-zingen tegen derde personen gericht aanneemt ; Aangezien nochtans de kwalen van den oorlog in de geesten eene zenuwachligheid hebben doen ontstaan, die de eenen nedergedrukt hebben en de andere hebben opgewonden, deze laatsten hebbende gebracht tôt overdrijvingen waaraan zij zich nimmer in gewone tijden zouden hebben schuldig gemaakt ; Aangezien dat rekening houdende van dezen geestestoestand in het onderzoeken der feiten haar ter kennis gebracht, de rechtbank billijk op honderd en vijftig franks de schadever-goeding kan schatten aan den aanlegger verschuldigd; Aangezien het blad door de verweerster uitgegeven min of meer regelmatig maandelijks verschijnt; dat de meest ge-schikte eerhersteiling die de aanlegger wenschen kan de afkondiging is van dit vonnis in de kolonnen van dat blad ; Aangezien er geene rede bestaat tôt uitspreken van den lijfs-dwang, ten eerste om rede van het beloop van de hiernaver-melde veroordeelingen; ten tweede omdat het niet genoeg-zaam is bewezen dat de verweerster ter kwader trouw heeft gehandeld ; Om deze redenen ; De Rechtbank ; Gehoord den Heer Angenot, Substituut van den Prokureur des Konings, in zijn oordeel gedeeltelijk eensluidend ; Zegt in recht dat het aangetijde artiekel verschenen in de kolommen van het blad uitgegeven door de maatschappij « Excelsior » genaamd : « Syndikaal Mededeelingsblad » van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen, in dato van 28 Augustus 1915, smadelijk is en van aard om schade toe te brengen ; Veroordeelt dus de verweerster te betalen aan aanlegger ten titel van schadevergoedingdesom van honderd vijftig franks met de gerechteriijke intresten op die somme ; Veroordeelt de verweerster tôt inlasschen van huidig vonnis in het allereerst volgend nummer van genoemd blad, op de bladzijde en in de letter gelijk aan die van het aangetijgd artiekel onder de hoofding « Rechterlijk Eerherstel » ; Veroordeelt de verweerster zoo zij dit niet doet, eene som van honderd vijftig fratik aan aanlegger te betalen ; Geeft aan dezen toelating in het Vlaamsch huidig vonnis te doen vertalen ; Duidt aan in hoedanigheid van beëedigde vertaler, M. Besse-leers, Boekwaarder aan de Balie ; stelt de kosten van deze vertaling op dertig franks, eischbaar op vertoon van enjcel kwijtschrift van den vertaler ; Veroordeelt de verweerster tôt de kosten en uitgaven van dit geding, zegt dat er geene reden bestaat de lijfsdwang uit te spreken. Verklaarc liuidig vonnis uitvoerbaar met voorschot niettegen-staanrie aile verhaal en zonder borge. (Geteekend) V. Maquinay, G. Pauwels Voor gelijkvormig afschrift : (G.) J. Van Caillie. Voor eensluidende vertaling : Clemens Besseleers. EENE HERVORMING van belang in de Steuninriehting te Antwerpen Zooals onze lezers reeds vernomen hebben, zal er in de werkloozensteun ai-hier eene geheele hervorming plaats hebben.Om een goed gedacht te hebben van deze hervorming, zal ik in een paar woor-den uitleggen, hoe de steun moet zijn, hoe hij nu is, en verder welke de veran-deringen zijn die zullen ingevoerd worden.* * $ De steun van het Nationaal Comiteit is verdeeld in d ri j groepen, namelijk : steun A, steun B, en steun C. Onder steun A w.orden begrepen, de bazen, meestergasten, chefs, zakenmen-schen, knechten, meiden, leurders, enz. Onder steun B worden devrouwen van militianen begrepen. De steun C dient voor de werklieden, die in denijverheid tehuis hooren, zooals metaalbewerkers, houtbewerkers, schil-ders, metsers, sigaarmakers, dokwerkers enz. Voor het steunen der catégorie A ont-vangt de stad eene maandelijksche sub-sidie.Voor steun B ontvangt zij 0.75 fr. voor de vrouw en 0.25 fr. per kind en per dag. Voor steun C ontvangt zij per week 2.70 fr. voor elke werkloozen boven de 16jaar, 1.35 fr. voor de echtgenoote en 0.45 fr. voor elk kind. Nu ontvangen de werkloozen 3.60 fr., de echtgenoote 2.00 fr. en elk kind onder de 16 jaar 1.50 fr. per week. Het verschil tusschen datgene wat het Nationaal Komiteit en hetgeen nu ontvangen wordt betaalt de stad bij. Het Nationaal Komiteit zegt nu dat, wanneer één lid van het gezin onder de kategorie C valt, al de andere leden van dat gezin onder dezelfde kategorie moeten gerangschikt worden. Door omstandigheden nu zijn te Antwerpen deze verschillige groepen door elkaar geloopen en zien wij dat op het oogenblik de werklieden die onder steun

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes