t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1011 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 02 juillet 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4mk2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BRUGGE 1 JANUARI 1914. EEN CENT PER NUMMER 3° JAAR 1 Û_ ZALIG NIEUWJAAR ! 't Is altijd aan de beste vruch-ten dat de rupsens Rnagen. (Week blad oazer socialisijes). 't Is usgenticB honderd jaar dat al de rupsens van de wereld aan ds Heilige Kerk kn?gen en ze groeit nog. Zegt socialisijes meent go niet dat ze een gotde vrucht moet ziju ? « En toQh heeft men het Uiolxt niet uitgedootd, ondanks aile middelen Tbestaat zijne leer nog. Tweo duizend Jaren liebloen nog niet voldoende geweest om Jezus' geest te smoren en te •rernietigen, want heden staat H1J nog als een liohtende ster znidden ons. » Dit sctirecf letterlijk op 28 Décembsr 1913 't weekblad onzer socialisten, in eenen artikel vol bewondering voor den persooa van Jezus-Christus.Natuurlijk leggen zij zijne verhevene leer uii op hunne manier. Dat is nu de zaak niet. Doch ziehier wat wij bij die gelegenheid wiilen vragen en doen opmerken. 't Kan niet geioochend worden, en daar is geen een verstandig mensch, al is hij ook godde-loos, die het loochent, dat het eerste en ailes overstraiend leerpunt van Jezus' leering was : er bestaat een God en een ander leven. Twee duizend jaren hebben ook niet voldoende geweest om die leering te smooren en te vernietigen. Welnu, onze socialisten die zich bsroepen op Jezus' rechtzinnigheid, op Zijne leering, op de twee duizend jaren bestaan ervan, waarom maken zij dan propaganda voor rationalistische inrichtingen zooals « de Rede », waarvan het eerste leerpunt is : er bestaat geen God, er bestaat geen ander leven ? Was die Christus dan een varwaande die niet wist wat hij zei, of was hij wel een verstandig rechtschspen mensch ? Volgens Hem God bestaat. Volgens u God bestaat niet. En gij roemt op zijne leering 1 't Is den oogenblik van Jezus' gebed te her-halen : Heers vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen ! ♦ Kroniek der week. Poiitiek of geene. Inde socialistische vakvereenigingen wordt poiitiek gedaan. Dat is zelfs een princiep bij heo ! «Wij zeggen, zoo schreven zij zondag, dat eene ernstige vereeniging moet aan poiitiek doen. » En wij zeggen neea. De vakvereeniging moet haar met haar werk befig houden: de vakbelan-gen. Al de tijd en 't geld dat ze aan poiitiek besteedt, is voor hare werking verloren en dikwijls nadselig. Daarom zeggen de christene vakvereenigingen : Wij willen aan geen poiitiek doen. De groote federatie van onafhankelijke boek-drukkers heeft zoo lange jaren bestaan buiten aile poiitiek. Zouden onze socialisijes durven zeggen dat dit geen ernstige tederatie was ? En de «Confédération Syndicaliste Belge» die nu gesticht werd in tegenstelling met de socialistische vereenigicgeu- Juist omdat deze poiitiek doen, en omdat zij de gevulgen daarvan ondergaan, bewijst die niet de waarheid van hetgeen we zeggen ? • » Om wille van het millioentje. Vroeger viel M. Vandevelde uit tegen dtn grootsten kapitalist van Belgie M. Solvay van Brussel. En nu.... ze zouden hem in de woiken verheffen. De reden ? Ge moet weten, M. Solvay heeft een millioentje geschonken aan de socialisten, en van dan af : hoeden af voor 't gouden kalf 1 En die menschen doen gelooven aan hunne volgelingen dat de partij moet groot worden met 't geld van de leden zelf 11 Onze socialisijes zullen toch die gifte van een millioen niet loochecen ? En luistert nu, wat het meest vooruitstrevend blad der fransche socialisten schrijft van dien zelfden heer Solvay, 't komt hier op uit : de belgische socialisten aanveerden met gretigheid dat geld gewonnen op 't zweet van den werk-man en komend van eenen man die een ware tyran was en in Frankrijk nog is voor xijne werkfieden. Het fransch socialistisch blad drukt : « De brusselsche socialisten hebben zondag de nieuwe lokalen ingehuldigd van het Volkshuis, waar zij dsn dienst gaan inrichten van de wsrkersopvoeding. Men heeft le dier gelegen-heid vsrnomen dat een baas veel biigedragan heeft in de uitgaven : M, Ernest Solvay, soda-fabriekant, heeft « mildslijk » een miljoen gsgeven. M. Solvay heeft alzoo het belang willen toonen dat hij steît in de opvoeding der werklieden. Maar M. Solvay geeft niet enkel en aileen aan de be'çische socialisten. Hij handelt is Frankrijk als baas en wel als wreedaardige baas. Bij ons (in Frankrijk), laat hij zich weinig gelegen aan de opvoediag der werklieden. In de Solins de-Giraud, Bouches du Rhône, waar hij «en geschil had met zijne werklieden, deed hij « gelen » komen en al zijne oude werklieden moesten ds straek verlaten, na wanhopigen îsgenstand. Te Saint-Gobain, waar hij groote intresten heeft, zijn de werklieden aan een schrikbewind onderworpen. Het is hun volstrekt verboden zich te vereanigen. Die « edeltnoedigs » vriend der belgische socialisten bemint minder de werklieden van Frankrijk die hem verrljken, en die hem toelaten in België den Carnegie te spelen. » Ge moet dat van uwe vriendee kt ijgen hé 1 • » Onze ziekenbonden. Voorwaar voorwaar 't is toch moeilijk om vsrstaan te worden. We schreven hier klaar 0 /er twee bestaande ziekenbonden in de Gilde en mijnheer A. V., van de socialisten mengelt ailes in een. Dat is nu toch vrijwillig de waar-nsid verdraaien, want dwaasheid kan het niet zijn. M A. V. hedt gezeid, immers, dat hij niet dwaas is, en wij gelooven het. Maar gémis aan rechtzinnigheid is bij ons nog erger dan dwaas-heid.Hij schrijft : 't is nu huane nesrentien jaar-iijksche vergadering en zij hebben 300 leden ! — Maar A. V. de oude ziekenbond bestaat 19 jaar en 't is van den nieuwen die nog maar 14 maan-den bestaat, dat wij zegden : er zijn 300 leden. Oie twee ziekenbonden bestaan nevens elkaader met verschillige leden. Hij schrijft nog : de rekening mag in 't « Brugsche Volk » niet meer vsrschijnen. Maar A. V., de rekening van den nieuwen ziekenbond zal op tijd en stond daar wel verschijnen, en de andere heeft aliijd enkel verschenen in 'l « Gildeblad ». Ea A. V. durft hier spreken van de rekenin-gen van den Bond Moyson die schuw geworden is van 't licht !! Legt dat toch eens uit, waarom tr.ogen wij dat niet meer zien ? ? Duistercis Duisternis. Te Gent krijgen de leden zelf den uitleg niet meer van 't getn hunne eigene zaken betreft. Hij schrijft van duizende franken meer getrok-kan dan gestort. Dat kunnen ze moeilijk ver-kroppen, zij die duizende franken min trokken dan dat zij storten. Van waar dit komt ? Van giften, die aanvullen wat er anders zou te kort zijn. Weet ge 't nu ? En à propos van Herverzekeringskas. De nieuwe ziekenbond heeft dat van dsn eersteu dag aan 35 centiemen. De oude ziekenbond brengt dat nu in. Zoo zeggen de socialisten : 'i is juist 't gesn dat wij doen. Hola mannetjes. Wij hopsn dat gij dat wat klaarder zegt aan uwe leden. Isntners dat b8stond reeds in eenen zekerea zin bij u, of ten minsten gij verzekerdet reeds een pers sioentje aan de menschen die langdurig zi«i ïijn, juist datgene wat de Herverzekeringskas geeft. Wat zullen uwe lsden nu eigentlijk meer heb' ben voor hunne 5 centiemen per week ? Gr verzekerdet 0.50 fr. daags. Zult ge nu misschier 1 fr. daags verzekeren ? De ledsn van onzet nieuwen ziekenbond hebben dat voor hunn« 35 centiemen. Of is 't wat anders uwe hervsr zekeringskas ? Neemt het niet kwalijk dat wij ons zoo me uwe zaken bemoeien. We zien geern nog a klaar en 't is voor 't momeet ze$r duister bij u • • • Wedding gewonnen. t Ventje heeft niet gesproken ! Lijk ne drommel, 't heeft niet gedurfd. la zijr gazetjs durft het stout spreken.... als 't alleen is 't Durft zelfs srroote Staatsrekeningen besprsken Maar in de Kamers du'ft het daarover zijaer mond niet open doen 11 Zoo hadden wij 't voor zien en gewed en w'hebben onze weddinj gewonnen. 't Is dœerlijk. Ge bewccgt hemel ea aarde om aaar de Kamers te «aan, en als ge er ia zit, ge dcet alsof ge er niet in waart. Iedersen kan dat, artikels schrijven. Ge moet daarvoor geen Kamerlid zijn. Waarom den drommïl moet g t dan in de Kamers zitten, als ge daar niet du; fi zîggen wat ge ver van Brussel hier in uw gazetje schrijft ? Was het dan wel de moaite van al dat beslag le maken ? En kunnen de liberalen en dg socialisten daar waarlijk hunnen pap mee koelen ? 't Is nu haast twee jaar dat dat ventje daar zit-, en 't hseft er schier nog zijnen mond niet open gedaan. Wa prulleveatje ! Zouden het zijne kiezers nu toch beginnen gelooven dat het al glorie en geid is en..... pieiierjacht dat er aan geheel dat venljen hangt ? En in dsn gemeenteraad, wat steekt het daar uit ? Hewel zegt het eess aan de menschen wat d it gij daar al voorgesteld hebt, of bster ne*n de menschen wetsn het : 't heeft er van de schoolsoep gasproken en daarmee uit. 't Doet, 't ging er grootg diagen zeggen van Brugge Zeehaven, en in de zitting waar dat er ging van gasproken worden was het.... afwezig. — Afwezig ook bij de bespreking van de begroo-ting !!! Groote lanteern met een klein luchtje. Fonieyne's veroordêeling. Fonteyne verwijt ons van niet gezeid te heb-bïa dat hij, woensdag, door de burgerlijk© rtcîi'sbank van Brugge, «ls lasteraar en eerroo vsr, voor « eene ware eerloosheid », zooals hel vonnis zegt, tôt 2000 frank schadeloosstelling en al de proceskosten, « bij verstek » veroor-deeld werd. Maar, mannetje toch ! We zouden wegge-steken hebben dat gij van den tribunaal.... weg-gsloopen zijt, op het oogenblik dat gij hadt moeten goedmaken wat gs geschraven hsb* ? Komt ge van Caneghem dan ? We hebben geheel wel uwe viucht van Egypte vastgesteîd. Geheel het land heeft er meê gelachen ! • * • 0ns procès. 't Ventje zegt dat we niet en spreken van 't procès dat het tegen ons inspant, « over het uachtuilen in den Aoker te Brugge, het herberg houden in Antwerpen, enz., enz. » « Enz. », dat wil zeggen dat Fonteyae ons ook vervclgt omdat wij hem gevraagd hebben wanneer hij de 400 huizen gaat bouwen, die hij v66r de kieziag beloofde. En omdat we over-drukten, uit de « Métropole », wat dit blad van Fonteyne's jachten schreef. Hurkt, mannetje : We zitten zoodacig met dit procès in, dat, had het ons doen geweest, we seffens geheel uwe dagveerding zouden over-gedrukt hebbsn. 't Is immers zoo geestig. We hadden het aan onzen advokaat gevraagd. Deze vindt dat het niet betaamt daar van te spreken, alvorens de rechtbank uitspraak gedaan heeft. We voegen ons volgens zijnen wijzen raad. Maar Den dag dat dit procès opgeroepen wordt, en zullen we niet wegloopen, gelijk Fonteyne. Dat durven wij zeggen. We zijn b«ni«uvvd te weten als Fonteyne ook geern 't papierije zal drukken dat hij zal ontvan-gen als antwoord op... zijn procès. Dag matmetje I Zalig Nieuwjaar ! En tôt wederziens, op den Burg ! Maa? niet meer wegloopen, zulle 1 • • • I Zijn procès. i Wiei d er van gaklapt, op markteii en wegen, i in herbergen en vergaieringen ? 't Veutje zijn ooreu moeten getuit hebben. Zelfs van zîja eigen volk vetioochsnde hen! en t moest bekenne-n dat hetschandelijk schrijven van I Fonteyne tegen eerlijke menschen waarlijk aile paal en perk te buiten graat, 't Staat overigwss in 't vonpis vsn de rcchibank, M t Gaat verzet aanteekenen. i Foiîteyce schrijft over het ceriifikaat waar-, mtê den tribunaal hem komt te vereeren : « Voor den oogenblik is dus ailes zooals et i « niets zou gebeurd zijn, vermits aile uitspraker . « bij verstek afgewezen, terug opgerospen wor r « den ». Inderdaad. « Tîfug opgeroepen worden ». Ja, als er oppositie tegen gemaakt wordt, — door den « vluchteling », dis hem bij verstek liet veroordeelen. 't Ventje schrijft nog : « Wij mogen vcrseksren aan onze lezars en « partijgenooten dat Priester Fonteyne zqre « rcchtsn zal wsten te handhaveo. « Ds zaak moet dus gansch en geheel ta * Brugge heropgeroepen worden ». Och God toch l't is rechtzinnig om er eniwat van le krijgen ! Nog drie maanden moeten wij met « den bever » zitten. Eu als 't venije wilî, 't mag het zelfs naar h«t Verbrekingshof van Brussel versmijten. Ja, we beven. Want ge weet dat Fonteyne, voor dat 't procès opgeroepen werd, drukte dat wij, en onzen advokaat ook, zaten en stoadec te beven gelijk een riet. Fonteyne wist er zelfs bij te.... drukken dat we beklaagden dit procès ingespannen te hebben, 't Eiodeke heeft het uit-gewezen, dat 't ventje gelijk gewoonte... de waarheid gezeid had. 't Is waarlijk om er eens alterie van tekrijgec! • # # Deeling. Fonteyne heeft « gsdedd », of liever uitgc-d«sld.— Ah ! dat is een keer wel ! Gaat hij eindelijk zij ae beloften van vôôr de kiezing houden ? Vôôr de kiazing was hij zeer vrijgevig. 't En kon niet op. Na de kigzing was hij baabje-bij. Van al zijne beloften kwsm : 0+0=0. Gaat het venije daarin zijn leven beteren ? Ja maar,'t zija... gazetjes dat het deed uitdee-len. Om te zeggen dat het oss vervolgt. En c?e « Patrie » ook. Van ons vraagt het maar 10,000 fr. Van de « Patrie » 3,000 fr. Te zamen 13,000 fr. En daar het zeker is te wiuncn — als 't niet verliest — mogen er, van nu af, v/el etnige... gazetjes af. Dat ventje gaat nog schairijke worden, met zijn prccessen. Maar algelijk, we hebben aardig nieuws gele-7,sa, in het verslag van den « Journal de Bruges ». Den 9 December laatst, toen Fonteyne's procès moest gepieit worden, verklaarde zijn advokaat dat hij bereid was den eisch van Fonteyne tegen ons op... 2449 fr. te brengen ! ! Dat was 7,551 frank afslag in éénen Irèk. En dat alvorens het procès nog opgeroepen was. En 't schconsie van d'historié was dat Fontiyne's advokaat (van Brussel) zelve mssnde dat de vraag 3000 fr. en niet 10,000 fr. bedroeg. Als 't zoo voortgaat, 't venljs zal nog eindigen met ons geld toe aan te bieden ! 't Muit. Z'en pluimen vallen uit. Dat moest alzoo eindigen. Ware verdiensten alleen houden stand. Roepen, tieren, beloven, schelden, ver wij ten, iasteren, eerrooven — en verders zelve niels doen — dat kan een tijdeke duren. Als een kindje, met Sinte-Niklaas, eene pop krijgt, is het stijf kontent. Het houdt ze in weerde. Maar, na een tijdeke, 't kindje zou geern een kser zien wat dat er in die pop zit. En 't doet zijn kUêrijes ai... ... En 't staat dan verwonderd, versteld, dat hst maar dat en >s ! 't Ventje is in dien muit-tijd. En 't gaat bij hem zooveel ta hipper, daar het su « bij rechtsmacht »... ontpluimd wordt. Iedereen zegt : Dat het eu moest kiezinge zijn !... —♦ Fonteyne tegen M, Daens. De democraten zija met twee g«heêle maa-nen, in de Kamer. En ze zijn nog alleens niet t'akkoord. Verlsdea Woensdag, tijdens de stemmiug der eigeineene Staatsbtgrooting.stsaîde M.Daens er voor, sn Fonteyne er tegen. Maar Fonteyne wachtte zich wel te zeggen waarom hij ateoo het tegeacvergestelde d«ed van M. Daens. Foatsyne en zou daarvoor maar één reden kunnen geven : 't is om in de gratis te staan van de karlellisten. 't Was ook om die reden dat Fonteyne weg-vluchtte uit de Kamer, toen er moest gestemd worden over het voorstel der liberalen en socia-isten, om de militaire eerbewijzen aasi het Heilig Sakrament af te schaffen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes