t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

1705 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Août. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g73707xm05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'tlandbouwleven § Orgaan (1er LandbouwYereeuigiiigeii van Oost-Vlaanderen. m VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men drukkerij Hoste, 21-23, Galgenberg-straat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toégelatën met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile mededeelingen en berichtën moëten ten laatste den Maandag middag ingezonden worden, anders kunnen ze dezelfde week niet me'er verschijnén. Prijs van inschrijving : Voor het Ioopende jaar, 4 frank, voorop betaalbaar. De boekwerken, waarvan men liûee exemplaren aan de Rèdaktie stuurt, worden in het blad béoordeeld. INHOUD. Officieele bekendmakingen : Vlas en heede : prijzen en aflevering 185 Krijgsgevangenen : verbod van verkeer met 186 Haverrantsoen : regeling der aflevering 186 Graan uitdorschen met machienen 186 Kwartieren van personen van *t leger 186 Vlugschriften door vliegers afgeworpen 186 Verspieding en bezit van wapens 187 Tabakoogst : prijs en verkoop 187 Honden : verbod van vrij te laten loopen 187 Landbouwvoortbrengselen : afgifte 187 Groenten en fruit : hoogstprijzen 187 Berichten en mededeelingen 188 Landbouwkrediet 188 Landbouwkomiteit : verslag der wekelijksche vergadering .. 188 Genot en gevaar van den tabak. III 189 Allerlei nieuiOs : Aflevering van vleeschmeel 190 Buikloop of afgang door beetenbladen 190 Bestrijding der bladluizen 190 Verzorging der geiten 190 Ammoniakzouten 190 De raap. IV 191 Bekendmakingen van wege de Duitsche Overheid. Bijvoegsel tôt de verordening van 't A. O. K. 4, betreffende strooivlas, bewerkt vlas en heede (klodden) van 16-3-18 (Verorde-ningsbl. v. h. Et. gebied v. h. 4IC leger, blz. 1084). Artilcelen 7 en 8 dér verordening van t A. O. K. 4, betreffende strooivlas, bewerkt vlas en heede (klodden) van 16-3-18 (Verordeningsbl. voor het Etappengébied van het 4de leger, blz. 1084) worden gewijzigd als volgt : Art. 7. — Voor den verkoop van bewerkt vlas en klodden van den ouden en nieuwen oogst aan de in artikel 6 onder 1) en 2) genoemde' bureelén worden de volgende hoogste prijzen bepaald : 1) In water geroot Kortrijksch vlas : fr. 270—450 per baal van 103 kilos nétto, 2) in water geroot kanaalvlas (Eekloovlas) : fr. 230—350 pér baal van 103 kilos netto, 3) Vlaamsch blauw vlas : fr. 200—330 per baal van 100 kilos nétto, 4) op gras geroot vlas (veldrotten) : fr. 150—250 per baal van 100 kilos netto, 5) Klodden (émouchures) : a) 80—100 fr. voor gezwingelde (retravaillées), b) 100—120 fr. voor naturen, c) 120—150 fr. voor snuitjes. De prijzen worden telkens volgens hoëdanigheid bepaald. De hoogste prijzen worden alleen voor allerbestë soorten betaald. Heeft eene bevochtiging der waar plaats gehad, dan dienen, voor zoover niet tôt straffe de verbeurd-verklaring volgens artikel 8 moet uitgèsproken worden, de minste prijzen tôt grondslag en deze prijzen worden nog vérminderd. Indien men het over den verkoopprijs niet eens wordt, dan wordt de prijs door de in artikel 6 ondèr 1 ) en 2) aan-geduide bureelen, samen met een Belgische deskundigé, bepaald, of het grijpt onteigening tegen ontvangstbewij-zen plaats. In dit laatste géval geschie'dt de schadeloos-stelling volgens de voorschriften uitgevaardigd betreffende-de handelwijze vôôr de « Reichsentschaedigungskommis-sion. » Art. 8. — Wie de voorschriftén dezér verordening op-zettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste 3 jaar gevangenis en met geldboete tôt 50.000 mark of met ééne dezer straffen géstraft. Dezëlfde straffe treft : a) Hem die voorraden van strooivlas, bewerkt vlas of klodden vernietigt of onbruikbaar maakt; b) hem die vlas of klodden bevochtigt, slecht bewerkt of goed vlas of klodden met slecht vlas of slechte kloddèn mengelt of bevochtigde, gemengelde of slechte hoéveel-heden vlas of klodden ter aflevering brengt; c) hem die als opkooper der vlasbureélen bevochtigde, slecht bewerkte of goede hoeveelhedèn vlas of klodden, welke met slechte gemenge'ld zijn, opkoopt of aanvaardt of, nadat hij van hoeveelheden vlas of kloddèn, welke in zulk eenen toestand zijn, kennis verkregen héeft, dit niet onmiddellijk aan het bevoegd vlasburëel aangeeft; d) de burgemeesters, schépenen en gemeentesekretaris-se'n die aangiften ovër voorraden aan de Orts- of Etappen-Kommandanturen doorgezonden hebben, van welke zij wisten of volgens de omstandigheden moe'sten weten, dat zij onjuist zijn. Buitendien kunnen de voorradën, tôt welke de ovërtre-ding betrekking heeft verbeurdverklaard worden. In géval van opzettelijke overtreding moet de v'erbeurdvérklaring uitgesproken worden. Elke poging is strafbaar. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbanken en militaire bevelhebbers. A. H. Qu., den 27 Juli 191o. Der Oberbefehlshabar, SlXT VON ARMIN, ; Général der Infanterie. 4U JA\R DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1918 N1 24

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes